Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Et achai anochi mevakesh

Found!!!! And we can learn the song as well!
Vert in Ned. en Eng.
Et achai anochi mevakesh

Hagidah na li (2x)
E’phoh hem ro’im
Et Achai anochi mevakesh
Hagidah na li (2x)
E’phoh hem ro’im
Et Achai anochi mevakesh (3x)
Hagidah na li
E’phoh (6x) hem ro’im”
Vertaling engels:
It is my brothers whom I am seeking
Tell me I pray….
Where do they feed their flocks?
Vertaling Nederlands:
Het zijn mijn broeders die ik zoek
Vertel me, ik verzoek u
Waar weiden zij hun kudden?

Yosef….B’ney Yosef…
Gen.37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?
16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks….


Een reactie plaatsen

Uitdaging/challenge voor eenheid

Al een poosje volg ik het blog van een paar engelsprekenden.En nu we ook allen aanwezig waren bij het Bney Yosef Congres ben ik extra alert geworden.
Een van hen is die van Natsab…welke Pete Rambo heeft opgezet.
Deze keer een onderwerp welke direct mijn aandacht heeft, namelijk het ontleden van zaken die zowel eenheid kunnen bevorderen en verschillen tegen het licht houden.
Vanwege prioriteiten zijn de verschillen haast een eigen leven gaan leiden, in ieder geval heeft et geresulteerd in veel verschillende gebouwen en denominaties.En de punten waarover men het eens is, zijn verwaarloosd.
En dat kan anders, want zoals Pete terecht naar voren haalt, we weten bij de meeste zaken niet eens exact hoe de vork precies in de steel steekt.
En dat komt weer, omdat de Maker het ons niet allemaal ineens of misschien in sommige zaken nooit zal openbaren.
Als het niet zo ernstig was, zou je er haast om moeten lachen…
Maar we hebben nu de sleutel en aan ons om de paden recht te maken…
Jesaja 62:10
Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!”


Daniël 12:4 “En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.”

Pete vervolgt in zijn betoog iets cruciaals wat ik zal proberen te vertalen…
“Ik durf te raden dat meer dan 2 / 3e van alle Messiaanse het erover eens dat,

1.er in het einde, één Lichaam, één Elohim, één geloof, één doop zal zijn.
2.Abba YHVH één Torah / wet voor Israël heeft en de vreemdeling die met hen vertoeft.
3.geloof in Yeshua is cruciaal voor het invoeren van het Verbond.
4. Yeshua wil dat we groeien in eenheid en vrede.
5.de vervallen Tent van David zal worden hersteld!

Waar sprake is van onenigheid, met name op het gebied van ‘Two House’ theologie, is HOE Abba het Koninkrijk herstelt aan Israël. We zijn het niet oneens dat het zal gebeuren, maar we vallen over de vraag HOE het zal worden gedaan. En, die meningsverschillen, vooral wanneer bekeken door nieuwe mensen die uit de christelijke kerk getrokken zijn om de Messias te volgen en gehoorzamen aan Zijn wet, leiden tot verwarring en afstand nemen.
Tot zover Pete Rambo.

Daarbij zie ik eveneens, bewust geworden, door iemand uit het andere huis, dat het voor Yahudah echt niet aantrekkelijk is naar een groep mensen te gaan die weliswaar de Torah hebben ontdekt,maar onderling zo ontzettend verschillen en vanwege het verschil een andere denominatie hebben opgebouwd.
Yahudah kan het ook wel oneens zijn met hun broeders maar ze gaan door dezelfde deur weer naar buiten.
Het wordt tijd dat we omkeren en schoon schip gaan maken, zeker wanneer we de sleutel hebben ontvangen en zijn gaan zien…
Met google-vertaling is Pete goed te volgen in zijn relaas…
http://natsab.com/2015/06/12/shooting-ourselves-in-the-foot/


Een reactie plaatsen

Het grotere plaatje

Een bijzonder gesprek tussen Hanoch Young en Ken Rank waarin zij openhartig bepaalde cruciale vragen aan de orde stellen met bijzondere relativerende antwoorden, die ons helpen het pad van vreedzaamheid te kunnen bewandelen richting elkaar…

Drie delen zijn het en alledrie bijzonder leerzaam voor hen die zich uitstrekken naar hereniging.
https://www.youtube.com/channel/UCeNvBlXnU7QDb-2rKSpFhbA


1 reactie

Voor Yeshua’s komst op aarde, was Ruth

Een intrigerende gedachte…Wat maakte Ruth de Moabitische rechtvaardig,láng voordat Yeshua op aarde komen was?
Wat maakte Abraham rechtvaardig?
Gisteren in goede verstandhouding een gesprek gehad met een oprechte christen die net als wij sprak vanuit wat hij had gehoord,gelezen en gezien…
Wij zijn opgevoed in Grieks denken en leren nu om terug te gaan naar Hebreeuws denken.We konden elkaar een en ander meedelen…Ja Yeshua is voor de verloren schapen van het huis ISraels/Efraim gekomen…Yudah wordt er niet bij vermeld, niet expliciet…Blijkbaar ligt daar een grote betekenis.Huis Israels heeft de levende Torah losgelaten door de zonde van Jerobeam..alles vervangen tot op nu.
Doordat de straftijd over is,is de stroom opgang gekomen,mede door de beweging van de Ruach van YHWH, dat men sen zijn gaan zien.Bijzonder is het dat zij zijn gaan zien, vaak zonder elkaar en individueel.
Dat maakt dat je kunt zeggen dat het een bijzonder werk van ABBA YHWH alleen is.Echt de eer aan Hem.Vader staat op!

Jeremia 31…de bekende passage vermeld een verandering in denken, niet een verandering in de geboden…een belangrijk gegeven, die in vele gelederen van bijvoorbeeld de christelijke kleurnuances vergeten wordt en niet opgepikt om verder uit te leggen…

Komen we toch weer terug bij Ruth…rechtvaardig zonder dat Yeshua gekomen was…Er ligt iets in het doen van Torah wat me intrigeert, want huis van Israel, ook een stick,de andere, was zoals bevolen de natiën ingestuurd en andere goden gaan dienen.”Zult”staat er…geen kwestie van kiezen…En dan op een punt des tijds komt Yeshua speciaal voor hen! Echt iets om te overdenken vind ik.
En artikel die mijns inziens in de lijn van deze overdenkingen ligt is http://thebarkingfox.com/2015/05/04/if-not-the-blood-of-yeshua-what-brought-ruth-near-to-the-g-d-of-israel/


Een reactie plaatsen

Reflections in life

Voor mij zijn reflections datgene waar ik veel waarde aan toeken.Wanneer men jong is denkt met nog niet zo evaluerend, men doet ervaringen op.Wanneer men ouder, bewuster, wordt, gaat men verschillen opmerken en met die verschillen komt er overweging.Of moet je zeggen, juist door die overweging,de keuze, komt er ruimte voor evalueren?
Of zou je kunnen zeggen dat het alles al in de kiem van de mens aanwezig is?
Dat zou werkelijk bijzonder zijn.
De psalmist weet het zo goed te verwoorden in psalm 139:
vanaf vers
13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
17 Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o Elohim, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!
</em
een heel vreselijke wijze
03372 ary yare’, ww
ontzagwekkend
eerbied

wonderbaarlijk gemaakt ben
06395 hlp palah, ww
wonderlijk en volgens de regels
daar de oorspronkelijke stam is:
TWOT-1772

13 For You have formed my inward parts: You have covered me in my eema’s womb.
14 I will hallel You; for I am fearfully and wonderfully made: marvelous are Your works; and that does my being know full well.
15 My bones were not hidden from You, when I was shaped in the hidden place, and knit together in the lowest parts of the earth.
16 Your eyes did see my unformed body, yet in Your scroll all my members were already written, which were formed, when as yet there was none of them.(1)
Footnote:(1)YHWH knows us before formation, and sees us as if we were already conceived.

YHWH kent ons al voor dat wij gevormd werden and kijkt naar ons als waren wij alreeds ontvangen…
Dat is werkelijk iets om over na te denken temeer daar er tekstaanhalingen zijn die daarover reppen:

Joh 17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
Efe 1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
1Pe 1:20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

Ons zicht gaat vaak tot waar wij het zien, maar we lezen hier iets bijzonders,dat hoewel wij tot zover kunnen zien,Hij de Maker alles overziet.
Zo heeft Hij geduld gehad overeenkomstig Zijn plan om in onze dagen op veel grotere schaal bekend te maken dat er naast het algemeen bekende Yudah ook een noorderlijk koninkrijk is wat nog niet herenigd is met datzelfde Yudah.
Vandaag kwam ik deze studie tegen die ik van harte aanbeveel…


Een reactie plaatsen

Samen: The Global Hebrew Roots Phenomenon

Tehillim 127:1 Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo YHWH het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo YHWH de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
Wanneer ABBA YHWH Zijn zegen geeft aan zaken die Zijn aandacht hebben, gaan we contouren zien.
Tot m’n verrassing zag ik dat een gedachte die ik kreeg recentelijk overgenomen werd en precies datgene verwoordde ,wat ik ermee op het oog had.
Het verlangvlammetje vanwege de profetie die Ezechiël oa kreeg over de twee koninkrijken, die weer herenigd zullen gaan worden, is sinds ik die ontdekking kreeg, niet meer gedoofd.
Dank u ABBA YHWH dat wij mogen opgaan.
Verheugt u met mij die ook verlangt naar het volledige herstel en de late regen…

Tehillim 127:1 A Song of degrees for Solomon. Except YHWH build the house, they labour in vain that build it: except YHWH keep the city, the watchman waketh but in vain….

The Global Hebrew Roots Phenomenon.

Just how big is this Messianic/Hebrew Roots movement? It is hard to say, but it is most definitely not an American phenomenon. As with so many things, much of the public expression of this movement generates from the United States due to the wealth, power, and cultural impact this nation has had on the entire world for the last hundred years. However, this move of God in reestablishing His nation of Israel and reconnecting Christians and others to their Hebrew roots is something that spans the entire planet. Here are a few examples:


Een reactie plaatsen

Ziet Ik zal iets nieuws maken…

Jes 40:3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen Elohim!
Jes 57:14 En men zal zeggen: Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt den weg, neemt den aanstoot uit den weg Mijns volks.
Jes 62:10 Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!
Mt 3:3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht!
Mr 1:3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht.
Lu 3:4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht!

Wat worden met deze verzen bedoeld?
We kunnen het persoonlijk toepassen, maar er is ook een nationaal belang.
Nee, ik bedoel niet de alleen maar de gangbare, maar er is iets nieuws aan de gang…
Jes 43:19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.

Iets nieuws naast het bestaande.
Er is beweging gaande dat Efrayim gaat ontwaken.
Nee, niet die enkeling her en der…
Er is meer aan de hand en in gang gezet.
Denk aan een bron en het begin van een rivier.Dat begint heel klein.Haast niet merkbaar..
Ik ben Hanoch Young gaan kennen, een orthodoxe uit Yudah, die gaan zien is dat Efrayim nog niet is teruggekeerd, laats staan weet dat zij Efrayim zijn, behoudens die enkelen die het wel zijn gaan weten en erin staan.

Hanoch is opgestaan en is via een van van enkelingen gegaan om zijn broeders helpen te ontwaken.
Een heel andere boodschap dan we gewend zijn en ook heel aantrekkelijk, want de zogenoemde gelovigen uit de volkeren/heidenen zijn gewoon Efrayim, of Efrayim toegedaan als metgezellen.
Zoals men ook metgezellen hebt die huis van Yudah toevallen.
Kom laat ons opgaan en luisteren.
Het is tijd om onze identiteit te gaan ontdekken en erin te gaan staan.