Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Een positief verslag van een pionier

Ephraim Frank, net terug van een negen weken durende trip, schreef een verslag van hun ervaringen, die hij samen met zijn vrouw Rimona, beleefde…

Een stukje daar uit:

“On the 4th we jointed hundreds of Ephraimites at the B’ney Yosef North American summit in St Petersburg, which was like a family reunion. YHVH’s presence and anointing upon those 3 days were electrifying. What was especially precious was meeting Batya Wooten, with her wonderful sense of humor that she has been maintaining in spite of several years of no minor difficulties. We also were very impressed by the choice of elders for BYNA, as well as by those on the executive board, all of whom have taken up the task of organizing and moving forward with the vision of the reconstitution of our national aspirations”. …

Meer lezen?

http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/05/our-north-america-journey.html


1 reactie

Et achai anochi mevakesh

Found!!!! And we can learn the song as well!
Vert in Ned. en Eng.
Et achai anochi mevakesh

Hagidah na li (2x)
E’phoh hem ro’im
Et Achai anochi mevakesh
Hagidah na li (2x)
E’phoh hem ro’im
Et Achai anochi mevakesh (3x)
Hagidah na li
E’phoh (6x) hem ro’im”
Vertaling engels:
It is my brothers whom I am seeking
Tell me I pray….
Where do they feed their flocks?
Vertaling Nederlands:
Het zijn mijn broeders die ik zoek
Vertel me, ik verzoek u
Waar weiden zij hun kudden?

Yosef….B’ney Yosef…
Gen.37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?
16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks….


Een reactie plaatsen

Het grotere plaatje

Een bijzonder gesprek tussen Hanoch Young en Ken Rank waarin zij openhartig bepaalde cruciale vragen aan de orde stellen met bijzondere relativerende antwoorden, die ons helpen het pad van vreedzaamheid te kunnen bewandelen richting elkaar…

Drie delen zijn het en alledrie bijzonder leerzaam voor hen die zich uitstrekken naar hereniging.
https://www.youtube.com/channel/UCeNvBlXnU7QDb-2rKSpFhbA


1 reactie

Voor Yeshua’s komst op aarde, was Ruth

Een intrigerende gedachte…Wat maakte Ruth de Moabitische rechtvaardig,láng voordat Yeshua op aarde komen was?
Wat maakte Abraham rechtvaardig?
Gisteren in goede verstandhouding een gesprek gehad met een oprechte christen die net als wij sprak vanuit wat hij had gehoord,gelezen en gezien…
Wij zijn opgevoed in Grieks denken en leren nu om terug te gaan naar Hebreeuws denken.We konden elkaar een en ander meedelen…Ja Yeshua is voor de verloren schapen van het huis ISraels/Efraim gekomen…Yudah wordt er niet bij vermeld, niet expliciet…Blijkbaar ligt daar een grote betekenis.Huis Israels heeft de levende Torah losgelaten door de zonde van Jerobeam..alles vervangen tot op nu.
Doordat de straftijd over is,is de stroom opgang gekomen,mede door de beweging van de Ruach van YHWH, dat men sen zijn gaan zien.Bijzonder is het dat zij zijn gaan zien, vaak zonder elkaar en individueel.
Dat maakt dat je kunt zeggen dat het een bijzonder werk van ABBA YHWH alleen is.Echt de eer aan Hem.Vader staat op!

Jeremia 31…de bekende passage vermeld een verandering in denken, niet een verandering in de geboden…een belangrijk gegeven, die in vele gelederen van bijvoorbeeld de christelijke kleurnuances vergeten wordt en niet opgepikt om verder uit te leggen…

Komen we toch weer terug bij Ruth…rechtvaardig zonder dat Yeshua gekomen was…Er ligt iets in het doen van Torah wat me intrigeert, want huis van Israel, ook een stick,de andere, was zoals bevolen de natiën ingestuurd en andere goden gaan dienen.”Zult”staat er…geen kwestie van kiezen…En dan op een punt des tijds komt Yeshua speciaal voor hen! Echt iets om te overdenken vind ik.
En artikel die mijns inziens in de lijn van deze overdenkingen ligt is http://thebarkingfox.com/2015/05/04/if-not-the-blood-of-yeshua-what-brought-ruth-near-to-the-g-d-of-israel/


Een reactie plaatsen

Reflections in life

Voor mij zijn reflections datgene waar ik veel waarde aan toeken.Wanneer men jong is denkt met nog niet zo evaluerend, men doet ervaringen op.Wanneer men ouder, bewuster, wordt, gaat men verschillen opmerken en met die verschillen komt er overweging.Of moet je zeggen, juist door die overweging,de keuze, komt er ruimte voor evalueren?
Of zou je kunnen zeggen dat het alles al in de kiem van de mens aanwezig is?
Dat zou werkelijk bijzonder zijn.
De psalmist weet het zo goed te verwoorden in psalm 139:
vanaf vers
13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
17 Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o Elohim, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!
</em
een heel vreselijke wijze
03372 ary yare’, ww
ontzagwekkend
eerbied

wonderbaarlijk gemaakt ben
06395 hlp palah, ww
wonderlijk en volgens de regels
daar de oorspronkelijke stam is:
TWOT-1772

13 For You have formed my inward parts: You have covered me in my eema’s womb.
14 I will hallel You; for I am fearfully and wonderfully made: marvelous are Your works; and that does my being know full well.
15 My bones were not hidden from You, when I was shaped in the hidden place, and knit together in the lowest parts of the earth.
16 Your eyes did see my unformed body, yet in Your scroll all my members were already written, which were formed, when as yet there was none of them.(1)
Footnote:(1)YHWH knows us before formation, and sees us as if we were already conceived.

YHWH kent ons al voor dat wij gevormd werden and kijkt naar ons als waren wij alreeds ontvangen…
Dat is werkelijk iets om over na te denken temeer daar er tekstaanhalingen zijn die daarover reppen:

Joh 17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
Efe 1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
1Pe 1:20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

Ons zicht gaat vaak tot waar wij het zien, maar we lezen hier iets bijzonders,dat hoewel wij tot zover kunnen zien,Hij de Maker alles overziet.
Zo heeft Hij geduld gehad overeenkomstig Zijn plan om in onze dagen op veel grotere schaal bekend te maken dat er naast het algemeen bekende Yudah ook een noorderlijk koninkrijk is wat nog niet herenigd is met datzelfde Yudah.
Vandaag kwam ik deze studie tegen die ik van harte aanbeveel…


Een reactie plaatsen

Samen: The Global Hebrew Roots Phenomenon

Tehillim 127:1 Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo YHWH het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo YHWH de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
Wanneer ABBA YHWH Zijn zegen geeft aan zaken die Zijn aandacht hebben, gaan we contouren zien.
Tot m’n verrassing zag ik dat een gedachte die ik kreeg recentelijk overgenomen werd en precies datgene verwoordde ,wat ik ermee op het oog had.
Het verlangvlammetje vanwege de profetie die Ezechiël oa kreeg over de twee koninkrijken, die weer herenigd zullen gaan worden, is sinds ik die ontdekking kreeg, niet meer gedoofd.
Dank u ABBA YHWH dat wij mogen opgaan.
Verheugt u met mij die ook verlangt naar het volledige herstel en de late regen…

Tehillim 127:1 A Song of degrees for Solomon. Except YHWH build the house, they labour in vain that build it: except YHWH keep the city, the watchman waketh but in vain….

The Global Hebrew Roots Phenomenon.

Just how big is this Messianic/Hebrew Roots movement? It is hard to say, but it is most definitely not an American phenomenon. As with so many things, much of the public expression of this movement generates from the United States due to the wealth, power, and cultural impact this nation has had on the entire world for the last hundred years. However, this move of God in reestablishing His nation of Israel and reconnecting Christians and others to their Hebrew roots is something that spans the entire planet. Here are a few examples:


Een reactie plaatsen

Ziet Ik zal iets nieuws maken…

Jes 40:3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen Elohim!
Jes 57:14 En men zal zeggen: Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt den weg, neemt den aanstoot uit den weg Mijns volks.
Jes 62:10 Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!
Mt 3:3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht!
Mr 1:3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht.
Lu 3:4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des YHWH’s, maakt Zijn paden recht!

Wat worden met deze verzen bedoeld?
We kunnen het persoonlijk toepassen, maar er is ook een nationaal belang.
Nee, ik bedoel niet de alleen maar de gangbare, maar er is iets nieuws aan de gang…
Jes 43:19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.

Iets nieuws naast het bestaande.
Er is beweging gaande dat Efrayim gaat ontwaken.
Nee, niet die enkeling her en der…
Er is meer aan de hand en in gang gezet.
Denk aan een bron en het begin van een rivier.Dat begint heel klein.Haast niet merkbaar..
Ik ben Hanoch Young gaan kennen, een orthodoxe uit Yudah, die gaan zien is dat Efrayim nog niet is teruggekeerd, laats staan weet dat zij Efrayim zijn, behoudens die enkelen die het wel zijn gaan weten en erin staan.

Hanoch is opgestaan en is via een van van enkelingen gegaan om zijn broeders helpen te ontwaken.
Een heel andere boodschap dan we gewend zijn en ook heel aantrekkelijk, want de zogenoemde gelovigen uit de volkeren/heidenen zijn gewoon Efrayim, of Efrayim toegedaan als metgezellen.
Zoals men ook metgezellen hebt die huis van Yudah toevallen.
Kom laat ons opgaan en luisteren.
Het is tijd om onze identiteit te gaan ontdekken en erin te gaan staan.


Een reactie plaatsen

Waren het christenen op Shavuoth in Handelingen 2?

Niet beter wetende zou je kunnen denken dat het christenen waren die destijds op Shavuot in vreemde talen spraken.
Let wel, het was niet het gebrabbel, maar gewoon bestaande talen die deze eenvoudige mensen ineens konden spreken,maar daarover later.

De christelijke kerk heeft in haar leringen voortgebracht dat het christenen waren die na de opstanding daar in Jeruzalem waren.Zo heb ik het geleerd,maar waren ze dat ook?

Een aantal waren dicipelen en de anderen waren navolgers van hetgeen Yeshua hen had uitgelegd.
Vierden deze mensen de zondag?
Had Yeshua hen dat bevolen?
Aten deze mensen varkensvlees of ander onrein gedierte volgens de vijf boeken van Mozes?
At Yeshua varkensvlees?

Zoals de Schrift uitlegt, gingen deze oprechte mensen in hetzelfde spoor als hun Meester Yeshua, die hen ook het verschil leerde tussen opgelegde menselijke wetten en de geboden van YHWH.
In Mattheüs 5 vanaf vers 17 leert Yeshua dat er niet één jota noch één tittel van de wet afgehaald wordt en in Openbaring wordt nog es herhaald dat er geen jota noch tittel van de wet afgehaald mag worden.

We kunnen dan wel gaan begrijpen dat er mensen zijn geweest die een en ander hebben weggelaten,zodat het lijkt dat het christenen waren die Shavuoth deden.Zij zijn het Pinksteren gaan noemen,maar dat is iets heel anders.Dat is op een andere tijd en met een andere inhoud.Ik heb christenen nooit over omertelling gehoord…

We zullen eens gaan kijken wie er aanwezig waren op Shavuoth in Jeruzalem…

And when the moed of Shavuot was fully counted by
the omer, they were all with one accord in one place.
2 And suddenly there came a sound from the shamayim
as of a groaning Ruach, and it filled all the Bayit
(7) where where they were sitting.
3 And there appeared to them divided tongues like as of
fire, and it sat upon each of them.(8)
4 And they were all filled with the Ruach Hakodesh,
and began to speak with other tongues, as the Ruach
Hakodesh gave them the utterance.
5 And there were dwelling at Yahrushalayim, Yahudim,
(9) devout men, out of every nation
1under the shamayim.

Uitleg:
(7) The House is not a room. And is not an upper room.
It is merely a Hebraic way of identifying the place
as the House of YHWH on Mt. Moriah. Even in the land of
Yisrael today, the Temple Mount is known as Har
HaBayit, or the Mountain of the House. The Spirit fell in
the Temple, or the “House” of YHWH, since that was
the only place Yisraelites would be gathered by
commandment according to Deut. 16 and Lev. 23. Had
these Yisraelites been in an upper room, the Set-Ap
art-Spirit could not have been given, since they would be
in disobedience to the Torah, as would YHWH, if He gave it to those who were not in His House, but rather in a prayer room of their own choosing. The so-called
church as a separate entity from Yisrael, was neverborn on that day, since the events were promised and prophesied and fulfilled to Yisraelites in the Temple in YHWH’s House.
(8) Another indication that Yisrael was being renewed,as
as opposed to a gentile church being birthed, as the
Torah was also given in voices of thunderings, or (as
the sages teach) in the 70 known tongues of the
nations. The Torah was now being placed in their
hearts, and this sign of divided tongues indicated
that
very implanting within the disciples.
(9) Note that these people were not pagans but returning
returning Yisraelites in varying stages of return.
No pagans would go and worship YHWH on
Shavuot/Feast of Weeks. Later in verses 8-11 we see
that these men were Yisraelites but not Jews, even
though the term Jew is used here to include other
Yisraelites both natural and by conversion.

6 Now when this was noised abroad, the multitude came together,( 2)
and were confused, because every man heard them speak in his own language. (3)
7 And they were all amazed and marveled, saying oneto
another, See, are not all these who speak Galilaeans?
8 How then do we hear them speaking in our own native language?
9 Parthians, and Medes, and Eylamites, and those
Yisraelites dwelling in Aram, among whom were
Yahudim, and those from Kappadokia, those from Pontos,
and also Asia Minor,( 4) (,5)
10 Phrygia, and Pamphulia, in Mitzrayim, and in the parts
of Libya near Cyrene, and Yahudim and gerim
from Romiyah, along with the Yireh-vuvh (YHVH),( 6)(,7)
11 Cretes and Arabians, 8we do hear them speak in our
tongues the wonderful works of Yeshua
. 12 And they were all amazed and stunned, and were in
doubt, saying one to another, What does this mean?

Uitleg:
1
The term “every nation” is indicative of non-Jewish
Yisraelites, since this was before the exile of 70CE and
the Jews at that time had not yet been exiled to every
nation under heaven like they are today, which had in
fact occurred to Efrayim at that time.
2
The “multitudes of the nations.” We see both the
devout Jews and the multitudes from the nations
coming together around the feasts as the restoration
work begins.
3
Native tongue of the many Yisraelite nations that were visiting.
4
The Parthians and Medes in Acts 2:9, are identified as
an area where Efrayim (ten tribes) was scattered,
according to I Chronicles 5:26. The Gozan River wasin
the area of Medo-Persia. They later formed a large part
of the Scythian peoples, who later would settle
Northwest Europe as the invading Anglo-Saxon and
barbarian nations. The Eylamites in Acts 2:9, were
most likely descendents of Ullam, son of Sheresh, son
of Maachah, son of Manasseh, son of Joseph.
“Eylamites descended from Ullan, son of Maachah,
son of Manasseh, son of Yoseph…” Kol Shofar
Monthly Newsletter
, Vol.2 No.6 p.2.
5
The exiles from Pontus, Galatia, Cappadocia and
Asia, were all to be considered the dispersed exiled
chosen people according to Peter in 1 Peter 1.1.
6
Known in Hebrew as Yireh-YHWH, or YHWH fearers
who were not natives.
7
Clearly many non-Yisraelites by birth were also in
YHWH’s House joining Yisrael and thus being Yisrael
as seen by the term gerim/strangers and Yireh-YHWH
converts. Notice that Libyans and Egyptians also
become Yisrael and received the seal of the Spirit.
8
Arabs can and have always been welcome to become
Yisrael based on Torah terms.
9
Most believers still don’t clearly see the significance
of this event, seeing it as the birth of a new religion, or
non-Yisraelite entity, rather than as the fulfillment of
Jeremiah 31:31

En hoe komt het toch dat er zovelen met een grote prijs teruggaan naar het onderwijs wat Yeshua werkelijk gaf?
Hosea 6:
After two days(1)will He revive us:(2)
on the third day HeHe will raise us up(3)
and we shall live in His sight.(4)

Uitleg
1
Two thousand years according to 2nd Peter 3:8 and
Psalm 90:4, which establishes the principle of a day
equaling one thousand years in YHWH’s sight. We see
that again in the creation account. After two days,
or 2,000 years, both houses will be quickened, or revived to
righteousness and restoration and healing in our nation.
We see this coming to pass with the two-house healing
and revival that began to accelerate in 1996 CE, exactly
2,000 years after Yahshua’s birth in 4 BCE.
2
The “us” is both houses of Yisrael.
3
The third day is the start of the 3rd set of 1,000 years
after the offering of the kingdom by Messiah Yahshua.
Beginning around 1996 CE, the third day began. Both
houses are in a season of revival that leads to the
resurrected life of the millennial kingdom. Two-house
revival is the means to the end, with the end beingthe
life of the kingdom restored in the millennial reign of
Yahshua, which commences 7,000 years after Adam
and Eve, or 3,000 years – 3 days – after Yahshua’s first coming.
4
When both houses have been given eternal life
through Yahshua, we will live in His sight and in His
presence, or literally “before YHWH,” as opposed to
being broken and wounded, living out in the nations,
away from His face and His presence.

Vertaling met uitleg: RSTNE met toestemming.

Ja, zo ben ik het ook gaan zien…