Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

DNA-Vastgestelde Natuurlijke Voorouders

Zeer recentelijk ontvingen we een schrijven van Ephraim en Rimona Frank wat zo de moeite waard bleek om deze in onze Nederlandse taal proberen over te zetten, vanwege de actualiteit ervan. Onderaan het artikel vermeld ik de link.

Van harte aanbevolen!

 

DNA- Vastgestelde Natuurlijke Voorouders

Eind april woonde ik (Ephraim) een dagconferentie van COI (Commonwealth of Israel) bij en opnieuw voor Shavuoth woonden Rimona en ik samen de eerste dag van een andere conferentie van COI in Jeruzalem bij.Deze twee conferenties, specifiek de laatste, beweerden zich te concentreren op de verzoening tussen de twee huizen Juda en Efraïm.

Omdat we niet alledrie dagen deelnamen, kregen we alleen een gedeeltelijke impressie van wat we gezien hadden als een soort algemene overeenstemming tussen de Joodse (orthodoxe) mensen over deze verzoening.

Naast deze gebeurtenissen, waar ik aan andere dialogen ben blootgesteld en aan sommige heb deelgenomen, is mijn indruk dat in grote lijn  de “broeders Juda” (orthodoxe) niet echt overtuigd zijn, ze zijn eigenlijk zeer sceptisch en in sommige gevallen cynisch,

In feite lijkt het erop, dat wanneer men de Judaistische regels (via bekering tot het Judaisme) niet practiseert, men als Efraim volledig uitgesloten is als deel van Israel te zijn. De Israelitische identiteit volgens bijbelse parameters wordt door de meerderheid van deze orthodoxe mensen niet echt in aanmerking genomen.

En dus, wie zijn de Efraimieten in het licht van deze situatie? Wat moet het juiste antwoord zijn? Wel, een van de sprekers, in de bovengenoemde conferentie, maakte een opmerking over degenen die zich “probeerde dichterbij de joden te trekken” dat zij “aan een identiteitscrisis lijden” maw dat zij niet werkelijk  weten wie zij zijn en daarom op zoek zijn naar hun identiteit. .

In sommige opzichten had de spreker gelijk. Terwijl de Joden geen probleem hebben om met volle overtuiging aan te geven dat zij direct afstammen van Abraham, Izaäk en Jacob, is dit niet het geval in het Efraïmkamp.

 “Maar we hebben geen bewijs van onze fysieke afstamming naar Abraham” zeggen velen.

Wel, welk bewijs heeft enig Joods persoon voor zover, zo’n soort link dan met zijn of haar naaste,familie?

Schetst de Schrift ons niet de laatste dag van Efraïm’s terugkeer naast vele andere relevante profetieën, de woorden van Yeshua en specifiek Zijn gelijkenissen en de afschriften van de apostelen in hun brieven?

Past u in de beschrijving van het Efraïm/Israel portret? Als het u beschrijft, waar zit het probleem in geloof en omarming van het Woord en het zeker “eigen maken” van uw Israel identiteit, op een lijn met Juda’s identiteit as Israelieten?  Mijn veronderstelling is dat een onwrikbaar en stevig identiteitskenmerk van groot belang zal zijn bij toekomstige dialogen met het Joodse volk.

Voor deze reden ben ik al jaren aan het proberen de schriftuurlijke feiten toe te lichten vanwege de uiterst belangrijke kwestie. Hebben Efraimieten enige geboortebewijzen die hen als het zaad van Israël identificeren?

Het wordt tijd dat wij niet meer dubbelzinnig blijven over YHVH’s keuze en oproep. Recentelijk heb ik twee artikelen over dit onderwerp gepubliceerd:

http://uruhaeevrim.blogspot.co.il/2017/06/the-law-of-sowing-and-reaping.htmlhttp://uruhaeevrim.blogspot.co.il/2017/06/called-chosen-and-predestined.html

In deze artikelen werkte ik sommige voorbeelden vanuit het Nieuwe Testament uit. Maar hieronder zijn twee meer interessantere prototypes vanuit de Torah.

U bent zeker bekend met het bekende gezegde: “het bewijs van de pudding is in het eten ervan”. Menigmaal “malen” we op schriftuurlijke woorden en nemen niet de tijd om het voedsel volledig fijn te maken, wat we zouden moeten doen om van de aroma en de smaak te genieten. Malen of fijn maken staat bekend als het begin van een goede vertering: “Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden”.(Psalm 119:103-104) “Teth. Smaakt en ziet, dat YHVH goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt”(Psalm 34:8)

YHVH’s Woord bevat recepten met gevarieerde ingrediënten en wanneer alles nauwkeurig wordt afgemeten en goed door elkaar gemengd, produceren zij smakelijke maaltijden. Menige niet-Joodse gelovige in het evangelie van het Koninkrijk (van rechtvaardigheid) heeft het “goede” en de “heelheid” geproefd van hun ontdekking over hun verloren Israel identiteit. Maar hoe is dat bewezen? Het bewijs moet in de Schriften te vinden zijn. Wanneer we dat bewijs  vinden, dan opent dat ons begrip naar ons DNA, aangeduid als “Vastgestelde Natuurlijke Voorouders” van de voorvaders. Het zaad van Israel dat uit de lendenen van Abraham, Izaäk en Jacob voortkwam kan niet gemixt zijn met elkaar. Het is het enige mannelijke sperma dat het leven van de voorvaders draagt en in het geval van Israel is het ook de drager van het gezalfde Woord van Elohim’s verbonden, beloften en profetiën (positief en negatief)

De Parashot die komende week komen zijn die van Matot en Masaéy. Zij zijn de twee laastste boeken van Numeri. Terwijl ik deze door nam, werd ik getroffen door twee zeer duidelijke principes die illustreren hoe YHVH het natuurlijke zaaien van het zaad volbrengt, totdat het de volheid van de natiën wordt. (Genesis 48:19; Romeinen 11:25) De Vader verlangt dat we deze meest belangrijke waarheid begrijpen betreffende de overeenstemming van het “zaad” zodat het leven van de Partiarchen (Voorvaders) erin zit. Hij heeft het gezaaid op de aarde, terwijl Yeshua Zijn Zoon de vruchten ervan in zijn graanschuur van glorie brengt.

In de Parashat Matot lezen we: “En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als YHVH Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was”… “17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft. 18  Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven” (Numeri 31:7, 17-18). Heeft YHVH Israël gevraagd om deze daden te verrichten, omdat Hij wreed en onbarmhartig is, of is er een mysterie verborgen in de lenden van een vader?

Levi wordt immers gezegd dat hij tiende aan Malchizedek heeft betaald, terwijl hij nog in de lenden van Abraham is (Hebreeën 7: 9-10). En hoe kon Daniël en Nehemia de zonden van hun voorvaders belijden? Begrijpen ze dat hun leven één was met het enige zaad van Israël in het verleden? Is dit waarom de schrijvers van de Schrift geen gebruik maken van de term grootvader of overgrootvader, maar gewoon “vader”, “onze vader Abraham” of “uw / onze voorvaders”?

En dus zouden de Midianietische maagden, waarover hier gesproken wordt, net als Israëlische kinderen, net als Zippora, de vrouw van Mozes of Rut, de Moabitische,, eenvoudigweg leven hebben gegeven. De kinderen die uit deze vrouwen geboren werden, waren geen hybriden, “Medio-Isrealites”, zij waren zuivere Israëlieten die behoren tot de voorouderlijke stam van hun Israëlische vaderen.

Toen YHVH Zijn volk Israel verstrooide in de natiën, zouden de mannen dikwijls de lokaal wonende vrouwen trouwen. Maar de indentiteit van hun nakomelingen die hun vaders bepaalden, zou het Israelische zaad hebben voortgezet (verdergedragen)

De volgende hap om op te kauwen vindt men in Parashat Masa’ey ( net als in deze Shabbat’s Parashat Pinchas) en deze bevat de geschiedenis over Zelophehad’s vijf dochters die de erfenis van hun vader eisen betreffende de landerijen die aan hun voorvader Manasse, zoon van Joseph, toegekend zijn. Laten we eens kijken naar de gehele passage, gezien het feit dat Zelophehad geen zonen had was een grote zorg voor de oudsten van Manasse.: “3  Wanneer zij een van de zonen der andere stammen van de kinderen Israels tot vrouwen zouden worden, zo zou haar erfenis van de erfenis onzer vaderen afgetrokken worden, en toegedaan tot de erfenis van dien stam, aan welken zij geworden zouden; alzo zou van het lot onzer erfenis worden afgetrokken. 4  Als ook de kinderen Israels een jubeljaar zullen hebben, zo zou haar erfenis toegedaan zijn tot de erfenis van dien stam, aan welken zij zouden geworden zijn; alzo zou haar erfenis van de erfenis van den stam onzer vaderen afgetrokken worden (Numeri 36:3, 4). De bovenstaande Schriftwoorden spreken voor zichzelf. De erfenis gaat altijd van vader op zoon (net zoals de identiteit).

Is dit waarom YHVH in de eerste plaats de naties in het aantal stammen van Israël heeft verdeeld? Heeft dit iets te maken met het eigendom van de aarde?

“Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israels. 9  Want YHVH’s deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.(Deut.32:8,9)

Laten we nu nog een hapje nemen. Of anders gezegd, laten we een ander aspect van YHVH’s verborgen strategie onderzoeken om ervoor te zorgen dat Abraham, Isak en Jacob de wereld op een zeer unieke manier, zoals door Isaiah verkondigd, erven: ” In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israel zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. “(Jesaja 27: 6). Wat voor soort vrucht? Het geloof-producerende vrucht van de gerechtigheid.

Zou het kunnen zijn dat het zo is hoe YHVH de aarde wil vullen met Zijn glorie?“Maar nu, alzo zegt YHVH, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”…” Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb”(Jesaja 43:1,7)

“Daarom zegt YHVH, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden; 23  Want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden van hen, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij zullen den Heilige Jakobs heiligen, en den God van Israel vrezen.( Jesaja 29:22-23)

De Almachtige weet wie wie is. Hij weet wie Jacob en Israël zijn in het veld van deze wereld , zoals een boer het verschil tussen tarwe en rijst kent. Hij weet ook welk zaad / leven het ‘geloofsleven’ van Abraham heeft en wie Hij uit een dode baarmoeder heeft uitgeroepen (Isak en zijn nakomeling). Hij weet zelfs uitwelke Israëlische stam w e vandaan komen. Hij koos ervoor om dit bijzonder specifieke zaad in alle naties te zaaien, zodat zij door dit geloof de vrucht van gerechtigheid zullen dragen en deze naties en de wereld erven. De Schepper hoeft geen nieuw idee op te doen omdat Hij het al in de Tuin van Eden heeft gevestigd. Door de geschiedenis zet hij alleen mannen en vrouwen van Zijn keuze samen om de missie te vervullen en Zijn doelen te vervullen. Hij deed  dit zelfs onder de neus van de goden van deze wereld (zoals Jakob deed bij Laban’s schapen, zie Genesis 30).

 “Zingt met vreugde, gij hemelen! want YHVH heeft het gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want YHVH heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israel.”( Jesaja 44:23)

Geloofd zij YHVH Elohim, de Elohim Israels, Die alleen wonderen doet. 19  En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. 20  De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde.”Psalm 72:18-19)

http://uruhaeevrim.blogspot.nl/2017/07/dna-determined-natural-ancestry.html

 HadassahWD


4 reacties

Openbarende droom

Ik kreeg vannacht een droom over Efraim/Yosef..
met de volgende strekking…

Wanneer gelovigen uit de volkeren tot diep inzicht komen om Yeshua’s torah te gaan praktiseren, is het dan raadzaam voor hen zich bij Yudah aan te sluiten zodat zij normen en waarden adopteren die alleen bij Yudah horen?

Zou het niet veel beter zijn hen in het Efraïmkamp te laten groeien zodat ze zich hun identiteit bewust worden overeenkomstig het onderwijs van Yeshua?

We weten immers uit het Woord Zelf dat de Vader ons, de twee naties,  Eigenhandig één zal gaan maken tot één volk met één Herder? Tot dan is het nodig om onszelf (1) ten diepste te gaan kennen van wat de Vader ons heeft toebedeeld , los van Yudah. Die houding is niet een scheiding in stand houden, maar een nederige gehoorzaamheid met een vol vertrouwen dat Abba YHVH het écht zal doen én met bijzonder resultaat.
We bespeuren dat er mensen zijn die richting “jodengenoot” gaan terwijl zij duidelijk Efraim zijn.

Fris in gedachten dat wanneer (geheel) Efraim zich nu bij de leringen van Yudah zou aansluiten en metgezellen van hen worden, er van natie Efraim/Yosef geen sprake kan zijn en zo ook weleens de komst van Yeshua vertraagd wordt.
Of zoals ik las over een Efraimiet die vriendelijk de invloed van het te “joodse” afwees, omdat de identiteit van Efraim/Yosef nog niet ten volle opgebloeid is.

Dit geeft me te denken dat we balans moeten gaan zoeken.
En de oplossing ligt in het Woord Zelf.

Yeshua wees toegevoegde leringen en onderwijzingen van de schriftgeleerden af, omdat ze niet schriftuurlijk waren en een andere bedoeling hadden.

Laten wij Yeshua horen en lezen wat Hij onderwees. We hebben de Brit Chadasha naast de geschreven torah. Zou Abba’s Ruach niet bij machte zijn om Efraïm/Yosef te leren wat nodig is?

We hebben bevestiging van diversen uit Yudah die ons hetzelfde adviseren, naast velen die het tegenovergestelde beweren.

In het eigen kamp groeien sluit vriendschap en kennismaking met Yudah niet uit maar bevordert het juist, omdat zij iets specifieks proeven wat zij niet hebben toegevoegd. De Vader heeft hen meegegeven dat zij Efraim verwachten die door YHVH’s Ruach Zelf  wordt geleerd. Dat hebben wij mogen ervaren de afgelopen jaren en met ons vele anderen.

Ik nodig u uit om de Brit Chadasha (NT) weer eens opnieuw en met open ogen en een biddend hart te lezen. Dan zult u bemerken dat de Tenach ( OT) daar naadloos op aansluit. Zijn Woord en Zijn Geest moeten ons voorlopig genoeg zijn.
Yoch 14:23
Yeshua antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd

(1)zie de kleuren en de overeenkomstige zegeningen van Efraïm ten opzichte van Yudah

Wordt vervolgd…

In english as well:

I got a dream about Ephraim / Yosef ..
With the following effect …

When believers from the peoples come to a deep insight into practicing Yeshua’s torah, is it advisable for them to join Yudah to adopt standards and values ​​that belong only to Yudah?

Would not it be much better to grow them in the Efraim camp so that they become aware of their identity according to Yeshua’s education?

We know, from the Word itself, that the Father will make us, the two nations, one in one person with one shepherd? Until then, it is necessary to know ourselves (1) deepest of what the Father has assigned us, apart from Yudah. That attitude is not a separation, but a humble obedience with confidence that Abba YHVH will really do it and with particular results.
We discover that there are people who are heading for “jews” while they are clearly Ephraim.

Fresh in mind that when (whole) Ephraim would join the teachings of Yudah and become companions of them, there can not be a nation of Ephraim / Yosef and, as is the case, the coming of Yeshua could be delayed.
Or as I read about an Ephraimite who kindly rejected the influence of to much “Jewish ” because the identity of Ephraim / Yosef has not yet fully bloomed.

This makes me think we need to look for a balance.
And the solution lies in the Word itself.

Yeshua were addicted doctrines and teachings of the scribes because they were not scriptural and had a different purpose.

Let’s hear Yeshua and read what He taught. We have the Brit Chadasha beside the written Torah. Would Abba’s Ruach not be able to teach Ephraim / Yosef what is needed?

We have confirmation from miscellaneous from Yudah who advise us the same, besides many who claim the opposite.

Growing in our own camp does not exclude friendship and acquaintance with Yudah but promotes it just because they taste something specific that they have not added. The Father has told them to expect Ephraim taught by YHVH’s Ruach himself. We have experienced that in recent years and with many others.

I invite you to read the Brit Chadasha (NT) once again with open eyes and a prayer heart. Then you will notice that the Tenach (OT) seamlessly connects. His Word and His Spirit must be ours for the time being.
Yoch 14:23
Yeshua answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word; And my father will love him, and we will come to him and make a living with him.
24 Who does not love me, who does not keep my words And the word that ye hear is not mine, but the fathers who sent me.
25 These things have I spoken unto you, with you lasting.
26 But the Comforter, the Holy Ghost, which the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of all that I have said to you.
27 Peace I give to you, My peace I give to you; Not the world gives him, I give him you. Your heart shall not be moved, neither shall they despise

(1) See the colors and corresponding blessings of Ephraim versus Yudah

Will continue…


Een reactie plaatsen

Avinu’s evenbeeld

Shalom, enige tijd geleden werd ik als het ware stilgezet bij de vraag, waaraan wij kunnen zien dat wij, als man én vrouw Avinu’s evenbeeld zijn.Ik denk dat Avinu’s Ruach mij leidde naar informatie,die mij én meer liet ontdekken van Zijn bedoeling met ons én meer ontzag bracht voor Hem, Die zoveel met ons voor heeft en altijd richting herstel denkt (doet)van zijn oorspronkelijke en perfecte plan met ons waar wij rust zullen vinden, zoals de woorden uit Jer. 6:16 “Jer 6:16 Zo zegt YHVH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.
De laatste vijf woorden geven aan dat mensen de keuze hebben om rust te vinden voor hun ziel.Ik heb door nu een begin van het oorspronkelijke plan gezien dat eigen keuzes die specifieke zegen niet hebben en daarom wil ik delen van wat ik heb ontdekt…

Nu ik voor de derde keer de informatie aan het doornemen ben, zie ik een verandering bij mezelf.. terwijl ik ermee bezig ben, borrelt er soms zomaar tussen de dagelijkse verplichtingen door, lieflijke en leven brengende nieuwe informatie, die Avinu’s Ruach aanvullend in mijn denken brengt.Noemden ze dat samenspraak?

Ik wil u niet onthouden wat ik alreeds mocht gaan ontdekken. Abba YHVH is bezig Zijn volk te herstellen en na identiteit komt het persoonlijke aspect aan de beurt. Bijzondere volgorde.

Het leek me goed om in gedeeltes de ontdekte rijkdom door te geven. Twee delen zijn al vrijgegeven en een derde staat op stapel..
Brachot/Zegeningen!

“Zoals ik al eerder aangaf zijn de woorden van mevrouw Kallacher vol leven en kracht. Wanneer we de woorden aandachtig en onderzoekend lezen, komen we tot eenzelfde inzicht. Diep verborgen schatten, die ons ter beschikking staan. Dat is herstel richting de hof van Eden. De volgende inleiding is van K. Kallacher en zelf ben ik de Strongs ingedoken en kwam tot eenzelfde inzicht…

“Wat betekent het om man of vrouw te zijn? De Hebreeuwse tekst suggereert veel meer dan het geslacht. Het Hebreeuwse woord voor mannelijk is “Zakar”. Dit is hetzelfde woord voor “om aan te geven of om te onthouden”. Zoals ik in andere plaatsen op deze blog over “onthouden” in het Hebreeuws heb gezegd is het veel meer dan louter een mentale instemming. Het gaat om actie; om te onthouden is om te handelen in opdracht van iemand of iets. Zakar wordt gebruikt in de Tien Geboden met betrekking tot de sabbat: “Gedenk de sabbatdag”. Dit gebod is er niet om ons te vertellen dat we moeten “denken” of “recall” van de sabbat; het is ons te vertellen om iets te DOEN en dat er iets is om in de rust in te gaan. Verder lezen onder de nu volgende link…

Sluitend voorbeeld1

Vervolg Man vrouw graceintorah


Een reactie plaatsen

Strong families by restored men and women

Ik ben al een poosje aan het lezen om me te laten insprireren door YHVH’s Woord over de werkelijke bedoeling van YHVH toen Hij de mens schiep en ik ga uit van het scheppingsmodel Adam en Chava, die ik weerspiegeld zie in Yeshua en Zijn Bruid. Ik kan, de gedachten die ik gekregen heb nog niet geheel verwoorden, daarom eerst maar eens een paar fragmenten, link staat hieronder…
 

Ge 1:26 En Elohim zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

En dat zij heerschappij hebben…
Zij beiden..
Hoe moeten we dat zien? Ik ben bij deel 10, maar het is zeker aan te raden bij het begin te beginnen, om een dieper inzicht te krijgen van beider rol tot elkaar, tot hun omgeving en tot YHVH. Ik vind het een bijzondere verrijking!

“Do you recall the function or role of the male from Part I? He is to remember (zakar). In order to remember or recall something, the thing being referred to would have already happened. In other words, it requires looking at what’s in front of you on the river of time. (Past) Everything that YHWH has said, the male is to remember and act on that Word. (This doesn’t excuse women from doing the same! The two become ONE flesh.) The man guards and protects all those things that are clearly “written”. Moreover, what is “past” is evident; there is no ambiguity. In other words, the past is firm or set in stone. Just like the written Word of God, it does not change. Can you see how this makes the male a picture of not only a firm foundation on which to build, but also associates him with time past? (Both are firm, set, solid, and reliable.)
(..)
Sometimes, at first glance, the motives of women are uncertain. Women usually have a strong sense of “knowing” or great intuition into things that are hidden or concealed from plain sight. They can often pick up on things in the spiritual realm easier than men. This is why most of the great women referenced in the Bible are called “prophetesses”. [2] They represent the future and the prophetic. I could go on, but you get the point. It takes both a male and female to display the image of Elohim in the earth.

YHWH has plainly told us that His desire is to REVEAL Himself unto His people. Men, in the image of God, represent what YHWH has already revealed of Himself (past). Women represent how YHWH works behind the scenes of our lives and the many promises and plans He has for us (future). If we could just grasp the enormity of what will happen when the woman is revealed, then we’d all be screaming from the rooftops, “The Spirit and the Bride say, ‘Come!’” “

https://graceintorah.net/biblical-role-of-women/


2 reacties

The behavior of the prodigal son

Recently I have read the parable of the prodigal son and I saw something special I wasn’t aware so far and in detail.

Luke 15:11 And he said, A certain man had two sons:
12 And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.
13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.”

Isn’t it written in the book Hosea,chapter 2, that the things we have received from our Father we have taken for our own pleasure?

Verse 8: ” For she did not know that I gave her corn, and wine, and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal”

All the goods in that foreign country gave him not the real food he needed and it was when he had nothing  he became aware of his behaviour and acts.

Vers 17 of Luke 15: “And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!
18 I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,
19 And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.”

He came to himself…

He didn’t look around to teach others he had receive the truth in a behaviour of thinking he knows more than others, especially our brother Juda…

He was aware of his own behaviour to his Father…And this awareness was more than enough to have and to realise who he was!

And this he was thinking and experiencing he was:

I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee”

The younger son knew because of YHVH’s law what punishment was right for him to undergo and he was complete ready to receive this punishment.He was prepared to confess the Father his sin and he was ready to accept the humble position not to be a son anymore than a servant…

“And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.”

The younger son was serious about that. He was aware and thinking to arise and go tho his father. He wasn’t thinking to go to his older brother. His conflict was with the head of the family, his father.

And he arose, and came to his father.”

He went..With this act he took the first step to repent in a very humble behavior.

I suppose he didn’t expect what we read in the following words:

“But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him”.

The younger one was not thinking “oh my father is kissing me and hug me…I will say nothing” He was not going to his father to earn Father’s love and acceptation.

His awareness, this preparation inside the son, came from the Ruach haKodesh, made him pure:

And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son”.

His father have loved his son always and he was so glad. Beside that or can I say because of that never ending love and promises, the behaviour of the younger son  became pure.

This son was renewed in his whole being.And still it was the dialogue between only the father and the young one.

Who was telling about this great news to the older son?

Was it the younger one?

First it was a servant and you can see the result, because a servant don’t have the authority of the Father…

25 Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard musick and dancing.
26 And he called one of the servants, and asked what these things meant.
27 And he said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound.
28 And he was angry, and would not go in:”

“therefore came his father out, and intreated him”

At that very moment the Father came out was sharing the news to the older son. He was the right person, as  head of the household to tell the older son what has happened. The authority of the father was needed to give the older son to understand it was because the father, his father allowed the younger one to be his son.

“And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends:
30 But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.”

As soon as thy son was come… The older one didnt accept the younger as his brother, because he has seen the process and felt himself more righteous and maybe also jealous…

And the father, knowing his never ending love for his older son as well, shared with him what he experienced as a father in his authority:

“And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.
It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.”

While the older son said to his father  : “thy son” the father was saying to him: ” for this, thy brother…” The father had given the younger son the position of son and  in his position and love for both, the father told the older one what position the younger already has received. In the house of the father there was no difference. A son is a son. Even with different talents and gifts. What a special revelation!

It seems that during the feast the two brothers came together and reunited as brothers..

In Scripures YHVH has given authority to the father in a household, like He has in the household of His people. Like a shepherd has with a flock.

In this parable we receive knowledge of wisdom and understanding from above.

Let us be aware of this great lesson!

Baruch ata YHVH!

Thankful and honour to Yeshua Who was, is and shall come!

 

 

 

 

 


2 reacties

Bney Yosef in een stadium van terugkeer en ont-moeten

Enkele wetenswaardigheden kruisten elkaar kortgeleden…waaronder de woorden uit de Corinthebrief:
1 Corinthe 1:10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Yeshua HaMasshiach, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

En niet zomaar, omdat er tijdens het ontwaken in het huis van Yosef, meer komt kijken dan een voetstoots aannemen.
De veelkleurigheid gaat door een beproeving.
Vernieuwing komt van binnenuit en gaat niet buitenlangs.
Wat men in dat vernieuwingsproces soms over het hoofd ziet is de wijze waarop men in het leven is gaan staan.
Pijnlijk genoeg komen zelf aangemaakte grenzen boven en de onverwerkte gevoelens van moeilijke zaken spelen daarbij eveneens een rol en dan hebben we het nog niet over aannames van leringen en doctrines.
Er zijn er die stoppen met voortgaan en zich terugtrekken.
Vernieuwen is bij voorbaat meestal een pijnlijk proces.

Nu kreeg ik zeer recentelijk een prachtig handvat aangereikt die ik graag met u wil delen…
De feesten van YHVH zijn zowel jaarlijks als perioden die de gehele geschiedenis beslaan, zie de uitleg van de dagen, als YHVH zegt: “Een dag is als duizend jaar”… De manna oftewel scheppingsweek staat ook model voor de tijd dat de mensheid op aarde is… De periode welke voorzegd is in het Woord en een tijd van vrede heeft voor geheel Israel (Yosef en Yudah) is nog niet aangebroken.
De voorjaarsfeesten zijn vervuld, de najaarsfeesten nog niet…

Het handvat wat ik aangereikt kreeg, geeft houvast en duidelijkheid.
Wanneer we in een vernieuwende periode zitten, worden er vaak mensen erg teleurgesteld, omdat hun voorstellingsvermogen niet reflecteert met  wat zij in werkelijkheid ervaren.
En is die teleurstelling waarheidsgetrouw of gewoon een reactie van hun gevoelens?
Zelfonderzoek en achterhalen van feiten is van groot belang, dat zeker.

Het antwoord wat ik kreeg was zoveel meer, vond ik zelf.
De periode waarin mensen elkaar niet begrijpen terwijl zij menen allen oprecht te zijn en er toch scheidingen plaats gaan vinden, komt doordat men op grond van teleurstellingen over het hoofd ziet, dat we nog steeds in de zesde dag die ongeveer duizend jaar duurt, van de week zitten.
De shabbat van duizend jaar is nog niet aangebroken, laat staan de Shemini Atzeret.
Dat kunnen we weten omdat de twee huizen nog niet herenigd zijn, Yosef en Yudah niet schouder aan schouder broederlijk samenleven in het land van hun voorvaderen.
Men kan zeggen dat dat al een feit is, maar dan komt men in conflict met de woorden waarin geschreven is dat Yeshua alleen tot de verloren schapen van het huis Israels zou komen en Yudah had geen scheidsbrief meegekregen…

Shemini Atzeret is de achtste dag direct na de Sukkot.
Sukkot is nog onvervuld, omdat de Man, de Mashiach nog niet is gekomen voor Zijn voltallige Bruid,
omdat zij nog niet herenigd is…

Dit alles overdenkende zien we dat we voorzichtig de stenen uit de weg mogen ruimen en de goede boodschap delen..
En voor zover mogelijk vriendelijk zijn naar alle mensen, ook al kiezen er mensen niet meer mee te gaan.

Onze overeenkomst is Yeshua, die alleen tot de verloren schapen van het huis Israels kwam, YHVH’s instructies, liefde tot het land en tot het volk.

Door dit beproevend proces heen zullen we de weiden waarvan Psalm 23 getuigt, bereiken…
“1 Een psalm van David. YHVH is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des YHVH’s blijven in lengte van dagen.”

Psalm 126:6 “Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.”

 


Een reactie plaatsen

Vernieuwend onderwijs van Ephraim en Rimona Frank


Beiden, Ephraim en Rimona Frank, waren ruim een week in ons land om op verschillende plaatsen uit te leggen.Zelden heb ik bij zo’n bijzondere boodschap zoveel positieve reacties gehoord.Ook dat was opmerkelijk.

Genesis 17:4
Ge 17:4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!
Abram werd Abraham
Het hoofdzakelijke is weten wie Yeshua voor jou betekent..
Romeinen 4
Ro 4:1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?

We kunnen Abraham niet zomaar vergeestelijken
Het was nooit de bedoeling dat Abraham en Isaac een religie moeten worden, maar een volk
Het woord was er al van het beginne, ook in de tijd van Abraham, Yeshua was het geestelijke Woord in Geest.
Abram kwam om een goy/volk te worden
Wie gaat dat zaad van Abram in een volk brengen en daarna in een veelheid van volkeren?

YHVH beloofde Abram een zoon, maar Sarah was oud en hier komt het geloof van Abram naar voren
Ephraim heeft nooit het evanelie vanuit de Torah uitgelegd gekregen en u?
Waarschijnlijk alleen vanuit het NT
Romeinen 4 spreekt over “onze voorvaderen”…die in de Tenach vermeld staan.
Wat moest Abram geloven?
Dat YHVH Elohim leven kon maken vanuit de dood.
Vers 13:
Ro 4:13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Waarom werd de wet gegeven..Romeinen 3
De wet kan ons geen gerechtigheid brengen, geloof doet dat.
Abram werd tot rechtvaardigheid gerekend,

Welke gerechtigheid zag hij?

Dit geloof van Abraham
Vers 16: Ro 4:16 Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen;

Vers 24:
22 Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.
23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is;
24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Yeshua, onzen Meester, uit de doden opgewekt heeft;:

Uitspraakin
Modern Hebreeeuws
In en uitademen
Yah weh
als Hasatan ons af kan houden van de Naam…
Dat geloof van Abraham heeft de kracht dat je aanneemt dat Yeshua opstond van de dood. Ruach komt dan heb je ook de gave van Ruach.
Scriptures zal Yahshua brengen vanaf het begin terug naar jou
Het Woord heeft alles gecreeëerd vanaf het begin en Yeshua is het Woord
Het Woord is reshiet
Feesten zijn erg belangrijk
Colossenzen Col 2:16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
Sabbatdagen is niet alleen wekelijkse shabbat

Er staat in vers : Máár het lichaam: Col 2:17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Yeshua.
We mogen geen verkeerd voedsel eten 1 kor. 8 zegt dat we opgeblazen kunnen worden om te denken dat we alles mogen
Waarom geeft YHVH ons onderscheid in geesten
2Kor 7:1
2Co 7:1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Elohims.

Sommige mensen raken zo geirriteerd, maar Torah betekent eigenlijk alleen maar YHVH’s instructies
Betekenissen van de feesten
Yeshua stierf niet voor ons, wij stierven voor Hem
Toen Hij opstond uit het graf was Mirjam daar
Lev 23:11
Omer in welke jij wordt aanvaard.Omer wordt ook wel reshiet genoemd
Yeshua is de reshiet in de Omer en in de alev en de tav

We hebben het geloof van vader Abraham, die een zoon beloofd heeft in een onvruchtbare vrouw
YHVH zegt dat Sarah een zoon zal hebben
YHVH legt in de baarmoeder een eitje en het sperma van Abraham brengt het tot leven
In Rebekka brengt YHVH een volk tot leven.Er was een gevecht in haar buik gaande en ze vroeg aan YHVH die haar antwoordde dat de oudere de jongste zou gaan dienen
Jacob krijgt het eerstgeboorterecht en Ezau denkt nog steeds dat hij die dubbele zegen krijgt.
Wij waren daar ook omdat het leven door de generaties gaat en wij behoren tot het huishouden van Jacob
Wat gebeurt er als je de priesterlijke van de koninklijke portie afhaalt, dan heb je niets en niemand die je verlossen kan.
De Vader wil een eerstgeboren natie oprichten en dat uiteindelijk de hele natie zal gaan verlossen
Als we deze goddelijke orde niet weten, dan zullen we alleen maar voor onszelf willen blijven leven
Een eerstgeborene zal de familie willen verlossen
De Vader is door Zijn geest van Yeshua aan het uitkomen om de kinderen terug te brengen naar onze voorvaderen
De enige reden dat Yeshua kwam was om hen uit het rijk van Satan en hen te transformeren in het Koninkrijk van Zijn Zoon
Wat ontvangen wij als we de Ruach ontvangen?
Het koninkrijk
Wat is het koninkrijk?
Aan wie wordt dat nieuwe koninkrijk beloofd?
Weder oprichten
Als jullie de kracht des allerhoogsten ontvangen
Het was er al
Wat zei de engel?
Yeshua zal de zoon zijn van de Allerhoogste om het Koninkrijk van het huishouden van Jacob op te richten
zodat zij een licht van de volkeren zullen worden
Licht tot de volken
Licht Galaten 4: (verbindt met Hosea)
Ga 4:6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft Elohim den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

Twee koninkrijken Juda en Yosef met een profetische betekenis met verschillende opdrachten
Juda is koninklijk en Yosef priesterlijk, twee verschillende huizen, twee getuigen

Hosea…. Lo ruchama geen genade
Als YHVH spreekt is het door de handelende Geest van Yeshua:
In een en dezelfde zin zegt hij Lo Ruchama is geen ontferming en in dezelfde zin zegt hij dat Hij wel ontferming zal gaan geven.
Pas op met de religieuze systemen van de wereld
Huis van Israel, Lo Ruchama en Lo ammi en Yizreel
In de plaats waar ik tot jullie gezegd heb jullie zijn Mijn volk niet, daar zal Ik zeggen jullie zijn Mijn kinderen (Alsdan- Deut)
Hele schepping wacht op de openbaring van de zonen van Elohim
We denken alleen maar aan Juda in deze beloften, nooit aan het huis van Yosef
Voor wie kwam Yeshua?
Voor het huis van Yosef
Yeshua is onze Verlosser
De geboortekenmerken van het huis van Yosef zijn bidden voor de vrede van Jeruzalem, liefde voor Israel, support Israel en als zij zo bidden voor het joodse volk, dan bidden zij zeker voor zichzelf.
Ze worden getrokken naar de shabbat en realiseren dat ze zondags nooit in de rust kwamen.

Er is geen zegen in ongehoorzaamheid,,inzicht over de slavernij in het kerkelijke systeem..
Jullie gaan elkaar bemoedigen in dit geloof : Blijf in dit geloof.
Wij zijn het lichaam van Jacob

Na de pauze Ezechiel 37
Rimona vertelt nog iets voordat de pauze plaatsvindt
In het paradijs
realiseerden zij dat zij naakt waren.Zou het kunnen zijn dat zij voorheen bedekt waren met dat licht en door de zonde dat licht verloren?
Woord voor huis is “Or”=licht
Indicatie dat wij dat “Or”weer terugkrijgen en is daar ergens een tekst in de
Jes 60:1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des YHWH’s gaat over u op.
en als bevestiging in Brit Chadasha

Joh 12:36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.
Efe 5:8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den YHWH; wandelt als kinderen des lichts.
1Th 5:5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

Ezechiël 37
Jacob in de baarmoeder en Jacob als natie
Jacob is Mijn eerstgeborene gen 4
Prinselijke positie
rechterhand voor dubbele zegen
Gen 49
Het relaas van deze familie heel nauwkeurig lezen want YHVH’s Woord is gemixt met deze familie
het Woord is Yeshua en Yeshua openbaart de Vader
Heb 13:8 Yeshua HaMassiach is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Om de twee bij elkaar te houden verdeelde Hij hen
De vierde zoon geeft hij de prinselijke positie via Yosef .Aan Ephraim geeft Hij de prinselijke dubbelzegen.
Jacob verdeelt die zegen tussen Yosef en Yahudah
De staf van de wet is aan Yahudah gegeven, maakt at er een muur tussen hen kwam en het bracht strijd bij hen, jaloezie en nijd
omdat er zonde kwam..
De Vader zorgt er voor dat zij niet een worden omdat er zonde heerst
Ze houden echter deze posities en als dat vanwege de zonde in het rijk der duisternis gebracht worden dan komt de autoriteit Hasatan toe en zal hij heersen..vandaar de scheiding totdat de zonde beleden zal gaan worden en nagelaten.

Elke keer als je in deze wereld een hiarchie tegenkomt, dan weet je welk rijk daar heerst.
Yosef heeft 1 bestemming en Yahudah ook 1,maar een andere
Jer 31 :31 verbond met beide huizen
Jes 8:14 Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israel, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem.

Terwijl wij nog zondaars waren was dat plan al gemaakt
Apostelen preekten de wet en de profeten
Eze.37
Etzemot beenderen
Kla 4:8 Cheth. Maar nu is hun gedaante verduisterd van zwartigheid, men kent hen niet op de straten; hun huid kleeft aan hun beenderen, zij is verdord, zij is geworden als een hout.
Toen Yeshua opstond en Zijn Geest werd uitgestort werden wij levend en dat bracht geluid voort…

Ezechiel 37:7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been.

Van de vier windstreken
1948 werd Yahudah een natie op 1 dag
1967 Jeruzalem kwam Jeruzalem onder de autoriteit van Yahudah
Als je Yahudah en Jeruzalem ziet dan ga Ik ,zegt YHVH, Yosef verzamelen, vanaf 1967is de wind aan het blazen over Yosef in christelijke gemeenschappen.
Plotseling werden mensen in de charismatische beweging opgewekt en mensen werden geheeld en Satan kwam in en het werd een Nimroth systeem, Een andere wind kwam om Yosef op te wekken
Maleachi 4 herinner je de Torah van Moshe
Mal 4:4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.

En wat is de Hebrew Roots, dat zijn niet-joden die teruggaan naar de Torah
Ze zien dat het geen joodse feesten zijn maar YHVH’s feesten en dat gaat vanaf 1967-1996 en dat heeft te maken met dat Israel onder de vloek ligt tot op 1996
Eze 37:10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Eze 37:11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

Bovenstaand vers gaat niet over Yosef/Israel omdat zij hun identiteit wel hielden, dit spreekt niet over Juda’s holocaust, maar over Yosef’s staat zonder identiteit.

Hij gebruikt het woord “afgesneden”en dat betreft Yahudah niet!

Er was een beweging vanuit de 16e eeuw dat ze wisten dat Yahudah terug zou keren, beweging the restorationalists. Zij dachten dat het Yosef was, maar dat zijn zij niet.

Als hij deze christennatie niet had gebruikt om te assisteren, hadden ze geen vrienden gehad.
In deze tijd spreken de profeten over het herstel van Yosef, in de charismatische beweging waren er profeten in de 70er jaren , als de mensen niet zullen horen dan zal ik een ger, een net sturen een jagersnet,
3x genoemd, azal ik de Chaldeans oproepen met een geest van geweld en Ik stuur ze in jullie volkeren en zij gaan jullie oordelen totdat jullie je gaan bekeren tot Mijn Woord en tot Mijn profeten en doen.
Wie is het Woord van profetie, Yeshua
Ik maak geen religie van jullie
Ik herstel jullie tot een groot leger ,want we gaan oorlog voeren met de prins van deze wereld
Als we geen overwinning in ons leven hebben, dan hebben we dat ook niet in groter opzicht
In aan bootcamp heb je nog geen wapen omdat je er nog niet mee overweg kan
Voorportaal
We moeten juridisch gaan denken
Elke advocaat moet de wet gaan kennen.
Satan is degene die je beschuldigt.
Ipv dat we onszelf verdedigen in zonde moeten we zijn als Paulus, don’t let sin not rule you
Als we de juridische apecten zouden begrijpen wat Yeshua aan dat hout deed met Yeshua
We moeten goede juristen zijn
We moeten dit uitleven
Deze rechtvaardigheid werd volledig verstaan door Yeshua 2000 jaar geleden aan het hout
Het is niet de genade maar Zijn rechtvaardigheid
Ik huiver als ik denk aan Zijn heiligheid en Yeshua werd als ons, werd gelijk aan ons, zodat Gal ,en ons meeneemt in Zijn dood,1Kor 2 ,Vader nam letterlijk niet alleen Israel maar het hele ras van Adam .Het leven vanaf het begin kwam vanaf het begin van Hem
Vader nam dat besmette leven van Adam en zette dat in Yehua en de Vader begreep precies wat Hij bedoelde toen hij riep Eli eli , Dat was de eerste keer dat Hij gecheiden werd van de Vader en zo kon Hij ons wegvoeren uit het rijk der duisternis in het rijk van het licht
Vertel Satan dat ook wij aan het hout waren met Yeshua, ik stierf met Yeshua en ik stond op
Ik ben in het beeld van Mijn Vader
Dit is onze geestelijke strijd
2Kor 5
Als 1 mens sterft
2 kor 4
Schat hebben in aarden vaten, we hebben dezelfde opstandingskracht als Yeshua
Door Zijn Geest in ons
2 Kor :5 beproef of je in het geloof bent
Jac. ga naar de spiegel en kijk, het tijdelijke is niet werkelijkheid maar het ongeziene
Yeshua volkomen rechtvaardigheid
Als je ongeduldig bent, maar dat ben jij niet…Rom 7 de aard lijkt ongeduld maar dat is niet langer ik, Keer naar Yeshua
Als je je ongeduld verliest, ga het niet psychologisch oplossen,niet omdat je dat bent maar omdat dat andere rijk de gelegenheid kreeg
Weg eruit is je naar de vader keren en vergeving vragen.
Proclameer de woorden van YHVH en autoriteit ovenemen
Te binden geesten in andere levens .Ze kennen jou niet,maar ze kennen Degene in wie jij bent.
En dan krijgen we herstelde levens. Herstel gaat plaatsvinden…
Laat ons teruggaan naar mijn huis, maar hen aanspreken en hen de toegang versperren en hen de plaats wijzen waar zij horen

James heeft een lied over deze beenderen

Ezechiel 37:15
Eze 37:15 Wijders geschiedde des YHWH’s woord tot mij, zeggende:
Eze 37:16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.

We weten dat er in het huis van Yosef ook Yahudah aanwezig is en andersom
Het woord voor een stuk hout is eigenlijk een boom
Woord voor been is atzam en voor boom is etzem
Eze 37:16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
Eze 37:17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig (echadim=meervoud, dus nog steeds twee) hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.

Wat zijn dezen? Meervoud
Wat is dit? Enkelvoud
Deze twee bomen hebben een bestemming.De ene een priesterlijke en de andere is een koninklijke positie
Melchizedek orde
Yeshua, die beiden heeft, zowel de koninklijke en priesterlijke positie en Hij gaat ons 1 maken
Als we in discussie geraken over kalender, hoofdbedekking etc dat is uiterlijk
Satan heeft ook een priesterlijke en koninklijke orde, wees erop bedacht
We hebben de aard van Yashua in ons, dat is onze identiteit.
Het huis van Jacob staat als eerste, maar niet in Jer. 31
Ook Paulus plaatst Yosef/Israel in Romeinen 11 als eerste.
Gen 48…handen kruist …volheid van de naties
Paulus krijgt de openbaringen schrijft daarover
Geheel Israel en de volheid der natiën komt regelrecht uit Genesis 48

In christelijke kekren moet je meer christelijk worden, dat is een misleiding omdat Yeshua al in je is

In Jesaja 31 identificeren met het zaad van Abraham en Sarah. Kijk naar Abraham je Vader en Sarah je moeder, toen hadden we hun leven in ons.Allemaal hetzelfde zaad. maar vanwege deze honger naar gerechtigheid zoeken ,maar nu hebben we het gevonden in geloof

Jesaja 49 herstel 12 stammen..Ik breng voort de 12 stammen van Israel
Yahudah is verwonderd wie de messias is, ze weten dat Hij niet komt ,alleen de ware Messias brengt de stammen terug
totdat ze ons als een nationale eenheid zijn zien zij Yeshua niet
We zullen zeggen wie Hij is
Je kunt zeggen dat je Israel bent en torah doet maar dat brengt hen niet tot nadenken. maar als we als natie aaneengesloten de banier opsteken, dan zullen zij het zien
Hanoch is ons aan het uitleggen om ons te vertellen wie wij zijn
United2restore
Yahudah begon al in 1800 om een nationale eenheid te vormen
Wanneer wij ons daar in daarin gaan participeren dan gaat Yahudah het zien
Relaas van een wijngaardenier op de bergen van Gerizim
Peterus had het over de buitenlanders tussen de buitenlanders in het tijdelijke huis
Bestudeer de geschiedenis van yahudah
Jullie regering is niet deze regering.
We hebben een koninklijke overheid, yeshua gaat de kionkijklijke overheid neerzetten
De twee houten moeten eerst bijeen komen

Handel.3:18-21
18 Maar Elohim heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Masshiach lijden zou.
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des YHWH,
20 En Hij gezonden zal hebben Yeshua HaMassiach, Die u tevoren gepredikt is;
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die Elohim gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Efeze 1: 15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Meester Yeshua, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Yeshua, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

De hoop van de hele mensheid

Mijn zoon Egypte en mijn erfenis Israel
Egypte heeft eerstgeboorterecht van Gan
Alle eerstgeboren naties behoren Hem toe
Ezau in psalm 3 vergadert allerlei naties in Cham om Israel iets aan te doen
Al deze tien natiën zijn van de Chaldeans en Hij zal hen opwekken om Israel te tuchtigen…
YHVH heeft een missie voor hen totdat Israel om wil keren naar de Vader
Deut.30

Vragen stellen: Is re ook nog een herstellen van de kalender?
Ephraim duidt op eenheid in plaats van op misleiding van verdeeldheid ingaan
Ook zonde kan voor verdeeldheid zorgen, let daar op!

We zijn nu in een geheel andere positie, Zelfde autoriteit als Yeshua ten opzichte van het rijk der duisternis

Wat kunnen wij mensen vertellen die zeggen dat de stammen terug zijn
Dan was het Koninkrijk gevestigd en de natie is er nog niet, als wij als 1 volk er nog niet zijn

Aanbidt Mij in geest en in waarheid en in eenheid
Ga niet naar verschillende gelegenheden ,maar kom samen

Ephraim geeft tips over een Bney Yosef National Shabbat
en vertelt iets over de reconstitution of our national identity

http://www.israelitereturn.com
http://www.bneyyosefholland.wordpress.com (onder constructie)