Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Breeze in the trees

Recentelijk viel het me op in ontmoeten met allerlei mensen dat zij ontdekten dat het belangrijk is om de onderwijzingen van Yeshua nader te bekijken in plaats van leringen en interpretaties van mensen als belangrijk te beschouwen. Er waren er die me vertelden dat zij bewust geworden van hun identiteit als Israel naar de belofte en ontdekten dat zij de studies van Juda belangrijker waren gaan vinden dan het wachten op wat de Vader door de Heilige Geest aan de mensen heeft toevertrouwd. Er waren er die dachten omdat Juda de scepter kreeg (1.Genesis 49:10), zij het uit de eerste hand van Juda behoren te krijgen omdat de christelijke leringen nog vers in het geheugen lagen omtrent het Nieuwe Testament en nu was daar die bries….
Een briesje, zacht en toch merkbaar
Is het een wenken?
Is het t fluisteren van de heilige Geest, of liever gezegd de geest van Heiligheid Die ons alles leren zal wat Yeshua gezegd heeft en Yeshua deed niets wat de Vader niet deed.
Is misschien het respect voor Juda vervangen voor navolgen in hoe zij het doen?
Hebben wij en dit schrijf ik in het algemeen, niet goed begrepen wat Yeshua zei om de geboden en leefregels te doen zoals Hij ze voordeed?
Ging Yeshua ons voor in alle toegevoegde wetjes, die de schriftgeleerden de mensen opdroegen te doen?
Zijn wij respectloos naar Juda als wij alleen de geschreven geboden van de Vader navolgen en het andere nalaten?
Is deze bries, die ik bespeurde misschien een wenken van de Vader om onze eigen unieke plaats in het Koninkrijk te gaan innemen?
Ik vernam van mensen dat zij onwetend heel veel toegevoegde gebruiken ofwel tradities hebben overgenomen en dat nu weer willen loslaten, omdat zij het niet in het geschreven Woord terugvinden. Ik luisterde en overdacht… Juda heeft de scepter, het koninklijke deel en wij?
Staat er niet in het Nieuwe Testament geschreven dat wij een priestertaak hebben?
Leren wij die van Hem Die ons voorging en ons de Geest van Heiligheid beloofde?
Kunnen zij die het koninklijke deel handhaven ons het priesterlijke deel leren?
Heeft Yeshua ons dat ook expleciet aanbevolen?
Ik heb een bries opgemerkt en ik ben zo dankbaar dat Abba ons gehoord en gezien heeft en Zijn eigen plan trekt.
Wij zijn niet respectloos naar Juda als wij bij Abba Zelf in de leer gaan. Hij heeft immers door Yeshua Zijn Geest van Heiligheid gegeven, Die Hij eveneens onderaan de berg van de Sinai gaf…Het is niet nieuw, Zijn Geest van Heiligheid Die ons in alle waarheid van YHVH leidt.
Ik heb zelf persoonlijk nimmer ondervonden dat mijn joodse vrienden mij liefdeloos vonden dat ik de weg ga, die ik ga. Ik heb een jarenlang goed contact met hen.
Zowel in Nederland als daar buiten.
Wij hebben beiden een roeping en een bestemming die straks samengevoegd gaat worden als één natie en samen zullen wij zowel het koninklijke als het priesterlijke reflecteren van de komende Bruidegom, Masshiach ben Dawid. Zie het complete plaatje in Op Rev_1:6  En Die ons (beiden) gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Ik kan niet anders zien dan dat de lieflijke en zachte bries van Hem komt.Laten we er acht op slaan, omdat het vernieuwing, bevrijding en leven in de bestemming die Hij voor ons in petto heeft. Laten we er acht op slaan en Hem navolgen. Dan krijgt Hij de rechtmatige plaats in ons aller leven.

1 Gen 49:10  De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 

English:


Recently, I noticed in meeting and speaking with people that they discovered that it is important to look at the teachings of Yeshua instead of considering teachings and interpretaites of people as important. There were those who told me that they had become aware of their identity as Israel to the promise and discovered that they had come to find the studies of Judah more important than waiting for what the Father had entrusted to the people through the Holy Spirit. There were those who thought that Judah had the scepter (1.Genesis 49:10), they should get it from Judah’s first hand because the Christian teachings were still fresh in the memory of the New Testament, and now there was that breeze. …
A breeze, soft and yet noticeable
Is it a hint?
Is the whispering of the holy Spirit, or rather the spirit of Holiness Who will teach us everything that Yeshua said and Yeshua did not do what the Father did not do.
Is perhaps the respect for Judah replaced for following in how they do it?
Have we and this I write in general, not well understood what Yeshua said to do the commandments and rules of life as He presented them?
Did Yeshua represent us in all the added laws that the pharisees told people to do?
Are we disrespectful to Judah if we only follow the Father’s written commandments and leave the other?
Is this breeze, which I noticed, perhaps a hint from the Father to take our own unique place in the Kingdom?
I heard from people that they ignorantly took over a lot of added customs or traditions and now want to let go again, because they do not find it in the written Word. I listened and thought … Judah has the scepter, the royal part and we?
Is it not written in the New Testament that we have a priestly task?
Do we learn that of Him who preceded us and promised us the Spirit of Holiness?
Can those who maintain the royal part teach us the priestly part?
Has Yeshua recommended this to us too?
I have noticed a breeze and I am so grateful that Abba has heard and seen us and draws His own plan.
We are not disrespectful to Judah when we learn in Abba Himself. For through Yeshua He has given His Spirit of Holiness, which He also gave down the mountain of Sinai … It is not new, His Spirit of Holiness Who leads us in all truth of YHVH.
Personally I myself have never experienced that my Jewish friends found me unloving that I am going the way I am going. I have good contact with them for years.
Both in the Netherlands and abroad.
We both have a calling and a destination that will be merged. As one nation and together we will reflect both the royal and the priestly of the coming Bridegroom, Masshiach ben Dawid.

I only see it like the gentle and gentle breeze comes from Him. Let us pay attention to it, because it gives renewal, liberation and life in the destination that He has in store for us. Let us pay attention and follow Him. Then He gets the rightful place in our lives.

1. Gen 49:10  The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.


Een reactie plaatsen

Wachten tot volle wasdom

Wat staat er in de volgende woorden eigenlijk en kunnen wij het toepassen op de geschiedenis en huidige situatie of is het gewoon maar een verhaaltje?

Matth.13:24
Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Meester! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur” .

En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.

In de situatie dat de mensen sliepen en niet meer alert waren, kwam de vijand in de nacht en zaaide onkruid midden in de tarwe.

Wanneer lieten de mensen na om alert te zijn en welk soort onkruid was het?

In principe is er door alle eeuwen ondermijning van Abba’s reddingsplan voor de mensheid geweest,denk maar aan Abraham, Noach etc,maar erg actueel vinden we het terug vlak nadat Yeshua opgestaan en opgegaan is.
En even terug zien we een voorafje wanneer Yeshua naar het hof van Getsemané gaat en terugkomende zijn dicipelen slapende vind, niet wakende met Hem.

De jaren nadat Yeshua niet meer bij hen was gingen voorbij en op zekere tijd, men kan het in de geschiedenisboeken vinden, ziet de beweging van de vijand kans om zaad te zaaien wat er in eerste instantie op lijkt, maar het geheel niet is.

Het christendom werd geboren, wat een mix heeft van elementen uit de bijbel en heidense achtergronden.Mensen werden destijds op straffe des doods gedwongen om afstand te nemen van het oorspronkelijke geloof.Het geloof van onze voorvaderen zoals Abraham, Izaäk en Jacob hadden wordt verdrongen door een mixgeloof die alles verandert…. De betekenis, de feesttijden, de bestemming en het oorspronkelijke plan,maar ook de taak van de Messias die men de mensen leert dat hij Jezus heet.Deze persoon die zij presenteren heeft niets van de oorspronkelijke Messias, hoewel men denkt dat hij wel is.
De Messias,die een overgezette naam kreeg,Jezus ipv Yeshua, van het christendom geeft de mensen dat zij onrein voedsel mogen eten, geen wet hoeven te doen omdat hij alles heeft volbracht.Dat mensen naar de hemel gaan.Dat de zondag in plaats van de shabbat is gekomen.Dat zijn feesttijden op heidense dagen zijn gestoeld,maar dat dat niks uitmaakt, omdat men in de genade leeft.

Men kan het niet verleggen.Abba YHWH bracht puur en transparant en levensbrengende woorden en manifesteerde Zichzelf in Yeshua, die én voorging in de geboden zoals Mozes die optekende én een Deur werd naar in eerste instantie het huis van Ephraïm, omdat zij inderdaad door hun hardnekkigheid en rebellie weggezonden werden, ja juist naar deze mixgodsdienst.Ze werden er voor een tijd aan overgeleverd.
Tot een zekere tijd en straks terugziende zal Abba het toch ten goede gaan keren,precies zoals Hij het voorzegt heeft in Zijn levenbrengende Woord,wat inderdaad verborgen bij vele christenen in hun hele bijbel staat.

Wat doet dat vijandige zaad en hoe ziet het er uit?
Gaan we naar de grondtekst…

onkruid
2215 zi’zanion, zn o

oorsprong onzeker

AV-tares 8; 8

1) een soort dolik, die op tarwe lijkt, maar waarvan de korrels zwart zijn

Wat is dolik?

Dolik is een gewas dat in eerste instantie erg lijkt op het oorspronkelijke,maar in het volledig ontwikkelen ervan laat zien dat het tegenovergesteld is aan de levenbrengende tarwe.

Dolik is giftig en heeft zwart zaad.
Tarwe daarentegen heeft een lichte kleur en is een grondstof voor brood.

Yeshua is onze Lechem.Hij is in het huis van brood geboren, Beth Lechem.

In eerste instantie lijkt het afgeleide christendom op het oorspronkelijke geloof van onze voorvaderen,maar in de groei naar volle wasdom heeft het er niets meer van.

Was het Yeshua Zelf niet Die Zijn volgelingen voorbereidde dat Hij het zwaard zou brengen?
Het zwaard dat alles vaneen scheidt?
Zei Hij niet dat families gescheiden zouden worden door het volgen van Zijn levenbrengende woorden?
Deze scheiding is echter nog niet de oogst waarvan de gelijkenis verhaalt; deze scheiding is slechts een van de tekenen in het gehele proces,wat uitmonden zal in de oogst,maar niet onbelangrijk.

Zegt Hij niet Zelf deze woorden in Matth.10:34
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
38 En die zijn hout niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.

Zwaard,welk zwaard bedoelt Yeshua?
Ik denk deze:
Efe 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Elohims Woord.
Heb 4:12 Want het Woord Elohims is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Naar mijn overtuiging is bovenstaande gelijkenis niet slechts een verhaaltje maar een waardevolle boodschap om ons te realiseren wat het oorspronkelijke Brood is en de namaak Dolik wat uiteindelijk verderf brengt.
Er staan ook de waarschuwende woorden dat velen zoeken maar weinigen zullen het vinden.
Er zijn vele zoekenden,en om het dicht bij mij te houden, men zoekt veelal in de boeken der oudvaders of bijbels christelijke concordantie wat de betekenis van woorden is.
Men durft echter niet zelf de grondtekst te bestuderen,want het christendom heeft mensen gevangen gemaakt van hun leiders,die het beter zouden kunnen weten.
Zo heeft YHVH én Yeshua de mensen niet geleerd!!
Ik schrijf daarnaast uit eigen ondervinding,maar hoop dat er nog enigen de moed en durf zullen gaan krijgen in de korte tijd die rest om de oorspronkelijke boodschap boven tafel te krijgen.

Het gaat hen wel kosten wat Yeshua alreeds voorzegd heeft,maar de lieflijkheid van Zijn brood is alle prijs waard.

http://biblehub.com/greek/2215.htm

http://wilde-planten.nl/dolik.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolik