Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Openbarende droom

4 reacties

Ik kreeg vannacht een droom over Efraim/Yosef..
met de volgende strekking…

Wanneer gelovigen uit de volkeren tot diep inzicht komen om Yeshua’s torah te gaan praktiseren, is het dan raadzaam voor hen zich bij Yudah aan te sluiten zodat zij normen en waarden adopteren die alleen bij Yudah horen?

Zou het niet veel beter zijn hen in het Efraïmkamp te laten groeien zodat ze zich hun identiteit bewust worden overeenkomstig het onderwijs van Yeshua?

We weten immers uit het Woord Zelf dat de Vader ons, de twee naties,  Eigenhandig één zal gaan maken tot één volk met één Herder? Tot dan is het nodig om onszelf (1) ten diepste te gaan kennen van wat de Vader ons heeft toebedeeld , los van Yudah. Die houding is niet een scheiding in stand houden, maar een nederige gehoorzaamheid met een vol vertrouwen dat Abba YHVH het écht zal doen én met bijzonder resultaat.
We bespeuren dat er mensen zijn die richting “jodengenoot” gaan terwijl zij duidelijk Efraim zijn.

Fris in gedachten dat wanneer (geheel) Efraim zich nu bij de leringen van Yudah zou aansluiten en metgezellen van hen worden, er van natie Efraim/Yosef geen sprake kan zijn en zo ook weleens de komst van Yeshua vertraagd wordt.
Of zoals ik las over een Efraimiet die vriendelijk de invloed van het te “joodse” afwees, omdat de identiteit van Efraim/Yosef nog niet ten volle opgebloeid is.

Dit geeft me te denken dat we balans moeten gaan zoeken.
En de oplossing ligt in het Woord Zelf.

Yeshua wees toegevoegde leringen en onderwijzingen van de schriftgeleerden af, omdat ze niet schriftuurlijk waren en een andere bedoeling hadden.

Laten wij Yeshua horen en lezen wat Hij onderwees. We hebben de Brit Chadasha naast de geschreven torah. Zou Abba’s Ruach niet bij machte zijn om Efraïm/Yosef te leren wat nodig is?

We hebben bevestiging van diversen uit Yudah die ons hetzelfde adviseren, naast velen die het tegenovergestelde beweren.

In het eigen kamp groeien sluit vriendschap en kennismaking met Yudah niet uit maar bevordert het juist, omdat zij iets specifieks proeven wat zij niet hebben toegevoegd. De Vader heeft hen meegegeven dat zij Efraim verwachten die door YHVH’s Ruach Zelf  wordt geleerd. Dat hebben wij mogen ervaren de afgelopen jaren en met ons vele anderen.

Ik nodig u uit om de Brit Chadasha (NT) weer eens opnieuw en met open ogen en een biddend hart te lezen. Dan zult u bemerken dat de Tenach ( OT) daar naadloos op aansluit. Zijn Woord en Zijn Geest moeten ons voorlopig genoeg zijn.
Yoch 14:23
Yeshua antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd

(1)zie de kleuren en de overeenkomstige zegeningen van Efraïm ten opzichte van Yudah

Wordt vervolgd…

In english as well:

I got a dream about Ephraim / Yosef ..
With the following effect …

When believers from the peoples come to a deep insight into practicing Yeshua’s torah, is it advisable for them to join Yudah to adopt standards and values ​​that belong only to Yudah?

Would not it be much better to grow them in the Efraim camp so that they become aware of their identity according to Yeshua’s education?

We know, from the Word itself, that the Father will make us, the two nations, one in one person with one shepherd? Until then, it is necessary to know ourselves (1) deepest of what the Father has assigned us, apart from Yudah. That attitude is not a separation, but a humble obedience with confidence that Abba YHVH will really do it and with particular results.
We discover that there are people who are heading for “jews” while they are clearly Ephraim.

Fresh in mind that when (whole) Ephraim would join the teachings of Yudah and become companions of them, there can not be a nation of Ephraim / Yosef and, as is the case, the coming of Yeshua could be delayed.
Or as I read about an Ephraimite who kindly rejected the influence of to much “Jewish ” because the identity of Ephraim / Yosef has not yet fully bloomed.

This makes me think we need to look for a balance.
And the solution lies in the Word itself.

Yeshua were addicted doctrines and teachings of the scribes because they were not scriptural and had a different purpose.

Let’s hear Yeshua and read what He taught. We have the Brit Chadasha beside the written Torah. Would Abba’s Ruach not be able to teach Ephraim / Yosef what is needed?

We have confirmation from miscellaneous from Yudah who advise us the same, besides many who claim the opposite.

Growing in our own camp does not exclude friendship and acquaintance with Yudah but promotes it just because they taste something specific that they have not added. The Father has told them to expect Ephraim taught by YHVH’s Ruach himself. We have experienced that in recent years and with many others.

I invite you to read the Brit Chadasha (NT) once again with open eyes and a prayer heart. Then you will notice that the Tenach (OT) seamlessly connects. His Word and His Spirit must be ours for the time being.
Yoch 14:23
Yeshua answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word; And my father will love him, and we will come to him and make a living with him.
24 Who does not love me, who does not keep my words And the word that ye hear is not mine, but the fathers who sent me.
25 These things have I spoken unto you, with you lasting.
26 But the Comforter, the Holy Ghost, which the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of all that I have said to you.
27 Peace I give to you, My peace I give to you; Not the world gives him, I give him you. Your heart shall not be moved, neither shall they despise

(1) See the colors and corresponding blessings of Ephraim versus Yudah

Will continue…

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

4 thoughts on “Openbarende droom

 1. In mij begint ondertussen ook het verlangen te branden om meer Efraïm gericht te zijn, YHWH heeft mij immer direct in mijn hart geopenbaard dat ik Efraïm ben op die bewuste avond met James. Ook ik zie dat wij in het messiaanse steeds kijken hoe Yudah het doet,” sommigen zeggen “dat wij van onze grootte broer kunnen leren”. Het is inderdaad goed om samen te zijn maar ik verlang naar een diepere relatie met Abba en Zijn Zoon Yeshua. Ik geloof dat dat kan door eerst te weten wie ik zelf ben in Hem en wie Hij mij gemaakt heeft. Het Efraïm “kamp” wil ik ontmoeten.

 2. Shalom,

  ik bemerk dat veel Joodse mensen het prachtig vinden dat we “hun feesten” en gebruiken weer oppakken, dat zet aan het denken, maar toegegeven de meeste orthodoxe gelovigen hebben liever dat we het niet doen, alhoewel ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat het ook hun aan het denken zet.

  Zoals met zoveel in de Schrift (bv. Torah en genade) is het ook in dezen m.i. allemaal niet zo zwart wit als het lijkt.

  Eze 37:16 16 En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: VOOR Juda, en voor de Israëlieten, ZIJN METGEZELLEN. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: VOOR Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, ZIJN METGEZELLEN.

  ZIJN METGEZELLEN; sommigen van “ons” zullen zich meer thuisvoelen aan de “Joodse” kant en anderen aan de Efraïm kant, ik geloof oprecht dat dit beiden de bedoeling is, in de ZIJN METGEZELLEN zie ik ook een stuk grijs gebied.

  Valkuilen zijn er ook:

  Bij Judah en ZIJN METGEZELLEN:
  1) doorschieten naar Judaïsme ZONDER Yeshua >> ABSOLUTE NONO!!!!!! (Heb 6:4-6)
  2) Anderen veroordelen dat ze bepaalde tradities van Judah niet doen en daarmee feitelijk toevoegen aan Torah wat dan ironisch gezien een echte overtreding is van Torah (bv Deu 4:2)

  Bij Efraïm en ZIJN METGEZELLEN:
  1) Alles veroordelen wat Judah doet en niet in de letterlijke tekst van Torah te vinden is, als er tradities zijn die niet tegen Gods Woord ingaan is het feitelijk toevoegen aan Torah als je zegt dat dit niet mag (Opnieuw Deu 4:2)
  Daarnaast kunnen we uit Mar 7:2 afleiden dat Yeshua ook tradities volgde net als de meeste van zijn discipelen, echter sommigen deden het niet >> en Jesjoea vond BEIDEN OK!!
  2) Hard roepen dat “we” geen mondelinge Torah volgen maar enkel de Bijbelse richtlijnen, DAT IS ABSOLUUT ONMOGELIJK, je kunt zeggen ik volg de Joodse halacha niet (en die ruimte moet er zijn) maar weet dat je hem dan vervangt door je eigen.
  Bv. aangaande “niet werken” op Shabbat, dat vullen we allemaal anders in, en daar hebben we dus allemaal onze eigen halacha.

  Ruimte wordt naar beiden kanten gegeven mits het niet ingaat tegen Torah, het smalle pad voert m.i. door de midden, en op die smalle middenweg is voldoende ruimte aan beide zijden….

  Yah bless

  • Dank je wel, Fred voor je waardevolle antwoord. Het is sowieso aan de vredestichters om aan te geven waaruit die ruimte bestaat, mijns inziens is dat toenadering, respect en een houding die aangeeft dat we leren van de Vader. Uitleg waarom en hoe is ook nodig omdat er anders mensen tussen wal en schip dreigen te vallen, maar Abba YHVH geeft ons wel tools om dat te kunnen delen, omdat het Zijn werk is wat voortschrijdt. Shalom!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s