Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Wat, wanneer en waar is het Koninkrijk waarover Yeshua spreekt?

1 reactie

Wat, wanneer en waar is het Koninkrijk waarover Yeshua spreekt?

Met de aanvang van Yeshua’s werk op aarde en zeker na Zijn opstanding, begon het Koninkrijk. Vooraleerst in de harten der mensen die geroepen “het Koninkrijk is bij u” Luk.17:20-21:
En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Elohims komt niet met uiterlijk gelaat.
21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Elohims is binnen ulieden.

ROM 14:17
17 Want het Koninkrijk Elohims is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

Vooraf geroepen,uitgekozen en voorbestemd, zie 1Petr.2:9:
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
.

Met Yeshua als Koning op de troon (Hij zit immers aan de rechterhand?) Op.5:9-13

5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Elohims, die uitgezonden zijn in alle landen.
7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.
9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.
11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;
12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.

En Hogepriester van Israels priesterschap tot op vandaag Hebr.8:1-3

1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen:
2 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.
3 Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld, om gaven en slachtofferen te offeren; waarom het noodzakelijk was, dat ook Deze wat had, dat Hij zou offeren.

Wij hoeven niet te denken dat het straks iets geestelijks wordt, want dat is het al…in onze harten.
Yeshua regeert al en zit al op de troon. Het Koninkrijk is er al….in de harten van hen die naar Zijn voornemen geroepen zijn!

Máár dit alles zal naar een hoogtepunt voeren, zodat allen die nu over de vier windrichtingen der aarde verspreid zijn en door hun levenswandel de woorden van de Allerhoogste uitwerken in hun levens om zodoende zaaien.
Dat hoogtepunt zal zijn vervulling gaan vinden in de verzameling van Zijn uitverkorenen vanuit de vier hoeken der aarde naar Zijn heilige berg, alwaar Yeshua en Zijn bruid(gans Israel en haar metgezellen) tesamen de loofhutten zullen vieren.
Daarna zal dat gans herstelde Israel, wat naar Zijn Naam genoemd is (één van de Namen van Yeshua is eveneens Israel) een voorbeeldfunctie gaan krijgen voor allen die in de volkeren wonen.
Totdat de duizendjarige shabbat zijn einde vindt ( in het zevende duizenddeel en eveneens Sukkot wat zeven dagen duurde) en in de achtste dag zal overlopen, welke dan vervuld zal gaan worden ( Shemini Ha’atseret) in de eeuwigheid waarin de nieuwe hemel en nieuwe aarde de realiteit zal zijn.
Shemini Ha`Atseret wordt in Lev.23 vanaf vers 34 aangehaald… Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den YHWH zijn.
35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.
36 Zeven dagen zult gij YHWH vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den YHWH vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.


Voor de opmerkzame lezer is de loofhuttenperiode zeven dagen,direct gevolgd door de achtste dag, die niet bij de loofhutten als zodanig hoort…, maar de periode aanduidt waarin de nieuwe hemel en nieuwe aarde tijdloos aanvangt

Wanneer de Ruach geen openbaring geeft, zal men dat Woord niet kunnen volbrengen. Hierin ligt mijn inziens verkiezing van YHWH’s wege en Hij weet waarom.
Maar zaaien blijft geboden en dat gebeurt doordat de geroepenen hun levens leven door Zijn geopenbaarde geboden te doen en te bidden voor de uitstorting van Abba’s Ruach op hen die Hij voornemens is te roepen.
Zo wordt dan de aandacht verlegd van mensen naar Abba YHWH Zelf of Hij in barmhartigheid anderen nog zou willen roepen door Zijn openbaring te geven

NB.Weest er wel van bewust dat hoewel ik veelal tekstaanhalingen deed vanuit de brieven der apostelen, zeker de Tenach vol staat met dit onderwerp.En denk bij het lezen van dit schrijven vooral aan het belangrijke feit, dat Yeshua voorging en Zijn geroepenen duidelijk zicht kregen over YHWH´s inzettingen en die met volle overtuiging deden!
We moeten zó alert zijn om niet weer in de anti/torahsluiers van voorbijgane eeuwen verstrikt te raken!

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

One thought on “Wat, wanneer en waar is het Koninkrijk waarover Yeshua spreekt?

  1. Zonder Abba´s Ruach geen aanvang gevolgd door volharding, getuige de woorden uit Ezechièl 36± 27 `7 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen`.

    En Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen…

    `Zal maken` gevolgd door `zullen`

    Zijn Woord-Torah en Zijn Ruach….onlosmakelijk verbonden met elkaar om vrucht voort te brengen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s