Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Waarom heimwee vanwege verstrooiing?

De laatste tijd word ik bepaald bij heimwee vanwege verstrooiing. Woorden staan zwart op wit en schrijven geschiedenis, maar beleving is van een andere orde.

Onlangs hadden we een ontmoeting en ik ervoer een buitengewone lieflijkheid tijdens het samenzijn, dat mij zeker een dag inspireerde om te mijmeren over die ervaring.

Gisteren een mail gekregen van iemand die geleid was door Diezelfde Persoon, om Zijn Amen over te brengen. En weer voelde ik dat heimwee, dat wij, Zijn kinderen niet tesamen wonen als familie in dezelfde streek.

Zowel de Bruidegom als de Bruid zijn nog niet fysiek samen.

Het noorderlijk koninkrijk werd verstrooid vanwege de zonde van afgoderij, wat onder ongerechtigheid valt, van Salomo:

1Koningen 11:11 “11 Daarom zeide de HEERE/YHVH tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven.
12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil, van de hand uws zoons zal Ik het scheuren.
13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; een stam zal Ik uw zoon geven, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.”

En Jerobeam borduurde verder op die weg,zodat het resultaat van de verstrooiing in onze dagen duidelijk te zien is. YHVH heeft dat gebruikt om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met Zijn onversneden Woord. Immers zou Efraim vermengd worden met de volkeren waarheen zij verstrooid werden…

In Ezechiël 36:37 staat een vers, wat mij al jaren bezighoudt:37 Alzo zegt de Heere HEERE YHVH: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.

Wanneer gaan we vragen en wie moet er vragen? Kan dat bijvoorbeeld maar één persoon zijn uit een geslacht? Of tien bijvoorbeeld voor dat hele vermengde en verstrooide koninkrijk? Of tellen al de gebeden mee van alle gelovigen door alle eeuwen heen? En mogen we ABBA YHVH herinneren aan het gebed wat Yeshua uitsprak in

Joh 17:8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
(.. ..)
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Onze Bruidegom die terugging om een plaats te bereiden voor Zijn Bruid. Het is dé hebreeuwse manier die YHVH instelde. In het Woord kunnen we de manier van dit proces ontdekken. Eén daarvan is de geschiedenis van Izaák en Rebecca. En verborgen in het Woord is er het plan Israel en haar Man, Israel, geheel Israel wel te verstaan. Volgens het Woord en niet volgens aanname van leringen en menselijke interpretaties.

Zou dat heimwee wereldwijd aan het opkomen zijn? Zou dat te maken hebben met het feit dat de Bruidegom in aantocht is? Dan betekent het dat de Bruid eerst verzameld wordt om als volledige vrouw getooid te worden voor haar Man.

Dan is dat heimwee er door de Vader ingelegd om zo het hoogst mogelijke resultaat op dat vragen te laten gaan gebeuren. Dat is een zoete troost.

Houdt moed Bruid in de voorste linies! Het licht genaakt. Ook de Bruidegom verlangt om haar te zien, maar wel volledig. Aan ons de taak om te blijven volharden in onze roeping om deze blijde en levengevende boodschap te blijven delen en door te geven.

Totdat Hij, de Alpha en Omega, komt!

 

 


Een reactie plaatsen

Nu daagt het in het oosten…

Juist deze week teruggekomen van een bijna veertiendaags bezoek aan Israel, waaronder vijf dagen het tweede Congres Bney Yosef National.

 Wat ik gedurende die dagen regelmatig kreeg waren de woorden uit Jesaja 45:19

“Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben YHVH, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt”.

De indrukken moeten nog een plaatsje krijgen en velen zijn al druk in de weer om verslagen te schrijven…

Lees met ons mee, te beginnen met Ephraim en Rimona Frank op

http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/11/overview-of-second-bney-yosef-national.html

https://thebarkingfox.com/2016/10/29/israel-2016-picking-up-where-we-left-off-a-report-on-the-second-bney-yosef-national-congress/

https://natsab.com/2016/11/02/israel-2016-family-in-twelve-languages-the-conclusion-of-the-second-bney-yosef-national-congress/?wref=tp

Meer verslagen gaan volgen….

We houden u op de hoogte!

https://bneyyosefholland.wordpress.com/2016/11/06/woorden-zoeken-voor-indrukken/


Een reactie plaatsen

….en zij in deze plaats bidden…

Gebed van Salomo…2Kronieken 6: 24Wanneer ook Uw volk Israel voor het aangezicht des vijands zal geslagen worden, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben, en zich bekeren, en Uw Naam belijden, en voor Uw aangezicht in dit huis bidden en smeken zullen,
25 Hoor Gij dan uit den hemel, en vergeef de zonden van Uw volk Israel, en breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt.
26 Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben;

Het hele gebed van Salomo is zowel profetisch, hartverwamend, heenwijzend en toepassend in de lijn van de wandeling der kinderen Israels van het moment af.
Alle woorden erin zijn zeer waardevol net als bijv het lied van Mozes of het gebed van Daniël en Nehemia…
De verzen die ik eruit genomen heb, vielen me op vanwege twee korte zinnen temidden van het geheel.

…breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt… (weder=07725 bwv shuwb, ww = oa omkeren)
en
…zij in deze plaats bidden….
…(deze=02088 hz zeh, aanw.vnw = oa deze, hier)

Dat houdt mijns inziens in dat wanneer de tweede uittocht heeft plaatsgehad, waardoor zowel huis Israels als huis van Yudah tesamen in het land terug zijn, zij advies krijgen dat…
zij toch ook nog zonde kunnen doen en vanwege die zonde er geen regen valt (en dat betekent honger),zij in DEZE plaats bidden en ZIJN Naam belijden en van hun zonden bekeren zullen…
In die specifieke plaats krijgen we toch genade wanneer we acht slaan op het gebed van een onze koningen, destijds gebeden.
Bijzonder, héél bijzonder!
Zoals iemand vanavond terecht opmerkte, wat was komt weer, het is als in een cirkel.Rond denken en niet in een lijn.
Hier ontmoeten we Hebreeuws denken in plaats van het gebruikelijke Griekse denken.Dat is vernieuwend denken.Elke dag opnieuw.Baruch ata YHWH.


Een reactie plaatsen

It is time for the two sticks Ezechiël was talking about….

With permission of Family Frank!

Shalom Fellow Israelite,

As we approach Yom Kippur, our thoughts are directed toward the biblical and traditional meaning of this day. There is no lack of material on the subject, articulated from the perspective of teachers in the Hebrew roots movements, from the Jewish Sages and many others. At this time, however, the essence of this day may be taking on an additional significance, as during the next twelve months three blood moons are supposed to be seen and all of them on YHVH’s Feast days.

Probable scriptural interpretations, along with current world conditions are such that, tribulation like the world has never seen could be just around the corner. Yet in spite of these, there is another aspect to this looming scenario, one which we should not ignore. Thus the words of Jeremiah 30:7 could become most relevant for this season: “Alas! For that day is great, so that none is like it; and it is the time of Jacob’s trouble, but he shall be saved out of it.” Yes, trouble could be in the offing, but the latter part of our verse is loaded with great meaning: “He [Jacob] shall be saved out of it.” Does this mean that a rapture will take place and Jacob will be caught up into the air and disappear? Or is the prophet pointing to something even more significant? Let us go back and read the introduction to this chapter: “’For behold, the days are coming,’ says YHVH, ‘that I will bring back from captivity My people Israel and Judah,’ says YHVH; ‘And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it’” (Jeremiah 30:3 emphasis added). For those who choose not to accept the biblical division within the House of Jacob this prophecy may seem “generic,” as the prophet’s declaration are viewed as if already fulfilled when the Jews returned to the land after the Babylonian exile, or upon the return of the Jews to the land of Israel in modern times. Many view the House of Jacob as being the Jewish nation only, with many still residing in the nations.

However, the return of the Jews to the land, and the future return of many more of them, is only a partial fulfillment of this prophecy. It does, however, indicate the fulfillment of the gathering of the first stick/nation of Ezekiel 37:16. Yet Judah’s return does not fulfill the prophetic destiny of the stick/nation of Joseph in the hand of Ephraim (v.16).

YHVH pledged to bring back Israel (both houses) to the land that He promised and gave to the forefathers. The land at this point in time is far from being occupied and settled in all its entirety by the whole house of Israel. If we check the relevant scriptures, the land promised is from the River Euphrates to the border of Egypt (see Genesis 15:8; Deuteronomy 1:7). Then “all the land of the Hittites” is also part of the promise, a land which is in present day Turkey (ref. Joshua 1:4). Another point to note about the timing of the return to what rightfully belongs to YHVH’s people, is the sequence of what takes place in the 49th Shmittah and 50th Jubilee year.

In all Shmittah years debts are forgiven, but in the 49th year, at Yom Kippur a “great shofar” is blown, consecrating and heralding the coming of the Jubilee year when the inheritance is to be reclaimed and all debts are forgiven. If we are in the year of Sh’mittah, then we should be preparing to receive all that YHVH provides at such a time; that is the double portion of supply. The parable of the Ten Virgins makes for a good illustration of this point (ref. Matthew 25:1-12), keeping in mind the following verse: “Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming” (Matthew 25:13). Since no one knows for sure whether any of the calendars that we use today are accurate, we have to be on ‘our spiritual toes.’

Back to Jacob’s salvation from the great tribulation. In bringing Judah back to the land, YHVH has made them a nation and a mighty horse in battle (ref. Zechariah 10: 3-4). Their return is a sign that He is going to save the house of Joseph (ref. Zechariah 10: 6), and that He will whistle for them and gather them (ref. Zechariah 10:8). The question is, gather into what? Are they all to be gathered into Judah’s nation at that point? Or are they to first discover their own prophetic destiny as the second stick/nation of the House of Joseph/Ephraim?

The house of Israel/Ephraim has lost its national identity as Elohim’s people and as a nation which is distinct from Judah. Hosea, who was a prophet to Israel/Ephraim, declared that Ephraim/Israel would be “swallowed up”: “Israel is swallowed up; now they are among the Gentiles like a vessel in which is no pleasure” (Hosea 8:8). We, like our brothers the Jews in the course of their history, must return to the Zionistic ideal of national identity. YHVH was faithful to gather Judah and restore them to the land. How much more so will He do for the “nation/stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions”? (Ezekiel 37:16). Remember He takes no pleasure in us in the lands that will come under judgment for having swallowed us up (and for their many iniquities): “Therefore all those who devour you shall be devoured; and all your adversaries, every one of them, shall go into captivity; those who plunder you shall become plunder, and all who prey upon you I will make a prey” (Jeremiah 30:16).

“Vindicate us, YHVH our Elohim according to Your righteousness; and let not the nations rejoice [gloat] over us. Let them not say in their hearts, ‘Ah, so we would have it!’ Let them not say, ‘We have swallowed him up’” (Psalm 35:24-25).

“’Therefore do not fear, O My servant Jacob,’ says YHVH, ‘nor be dismayed, O Israel; for behold, I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity. Jacob shall return, have rest and be quiet, and no one shall make him afraid. For I am with you,’ says YHVH, ‘to save you’” (Jeremiah 30:10-11).

During Yom Kippur may the Holy One of Israel establish you/us in your/our true national identity, and prepare our hearts for the day of our return to our forefathers’ inheritance. This is what the Jubilee is all about and we should have a passion for it, even as great as for the return of our Messiah Son of David: “They/we shall serve YHVH their/our Elohim, and David their/our king, whom I will raise up for them/us” (Jeremiah 30:9).

Please read Jeremiah 30 during Yom Kippur, as you also go through the traditional reading of the book of Jonah (who, like some of us, tried to escape his prophetic destiny…).

Shabbat Shalom and have a blessed Yom Kippur,

Ephraim and Rimona


Een reactie plaatsen

The famine is over….

Een bijzondere vertaling van onze zogenoemde bijbel komt eraan…
Meer weten?

He will likewise startle many nations.

Sovereigns shut their mouths at Him,

for what had not been recounted to them they shall see,

and what they had not heard they shall understand.

Isaiah / YashaYahu 52:15

The Famine Has Ended!
The OLD WINE in your heart will not tolerate being in the presence of NEW WINE. If you are thirsty, come and drink. The famine of Yahuah’s Word is over. Before His Word could not be found because translators had torn His Heart out of it. His Heart has been restored to one translation: The Besorah Of Yahusha Natsarim Version (BYNV). The abstract wineskin is your heart (inner mind).

You will read information here that will be disturbing to your wineskin; but then joy will replace the bitterness.

This new English translation of the 66 books of Scripture is going to make waves, as literal Hebrew-to-English words (about 30 of them) will be seen throughout the text for the very first time. The order of the books helps the subject matter to flow smoothly, as you will see when you end 2 Kronicles and go straight into Daniel. “In the beginning . . .” begins the Natsarim Writings with the memoir of Yahuchanon, rather than the traditional opening memoir of MattithYahu. Opening with MattithYahu reinforces the stronghold of “Christmas” which is locked into most people’s minds; but MattithYahu’s objective of recording the birth of Yahusha is tied to his objective of showing the lineage and legitimacy of Yahusha as Monarch, descended from an unbroken line of monarchs.
As I jumped into this endeavor with both feet, relying solely on the guidance of Yahusha every minute, even with years of uncovering shocking and hidden truths, the discoveries I made were so profoundly challenging to tradition that I wrestled over whether or not they should be used in this translation. Of course, Yahusha won that easily, so the words and truthful SPELLINGS of them are there, and may open many eyes, and close others. The outcome will be based on what is in each heart; love, or hate.
The broad span of history, and the distortions of language, will come into clearer view. In all of this close work with the Hebrew, I had to stretch and allow the Light to clean-out dregs of old wine that needed to be purged. The Truth of Yahuah’s Words made me aware that even with a new “wineskin”, the “new wine” continues to make changes in our hearts as it takes its course. The Word of Truth cleanses, and renews the human mind to agree with Yahuah. The entanglements with the apparatus of evil (false teachings, leaven, human traditions) can be severed through our decision to choose Yahusha instead of the world, however the cleansing of our hearts is a process as Yahusha’ Mind replaces our mind with His.
There are things in this translation that no one has ever seen before, and at first some will have thoughts arising from their “old wine”; but those who persevere will be truly blessed. There was a previous “Besorah Of Yahusha”, and was the beginning of this project. A Christian seminary student worked with the text, basically restoring the Personal Name of Yahuah to the palaeo-Hebrew letters. Now, Yahusha has allowed one His Own Natsarim to work with the text, so it can be said this is the first Natsarim Version translated into English. Every translation in history, from the Septuagint to the Latin Vulgate, to Wycliffe’s, to Tyndale’s, to the Geneva, to the Authorized Version, and all the modern versions of today, are all interpretations from Hebrew into Greek, Latin, German, Old English, Spanish, and so on. An interpreter “translates” the meaning of a source language’s word into the target language, and we call them “translators”. Idioms become problematic, but even literal meanings bear the imprint of the translators’ understanding of them, based on the “old wine” in their wineskins. Each new translation becomes more pure, and as more Light is given, there will be more improvements. To convey Truth with absolute accuracy will bring understanding, and the big picture will appear in the hearts of all who receive the Living Water of Life. The Living Words of Yahuah are the world’s most valuable Treasure, and they are about Yahusha, the Living Word that became flesh. To follow Him is to choose Him over the world. To not follow Him is to choose the world.
The wineskins, and old wine, are briefly explained at the beginning, and ending, of this translation.

SAMPLE THE NEW BYNV ON AMAZON
TODAY AND DECIDE FOR YOURSELF:
http://www.amazon.com/dp/B00EAB3U9I

“This is written for a generation to come,
So that a people to be created praise Yah.”

Tehillim – Psalms 102:18

The Message (Besorah) of Yahusha; have you heard it? Repent, for the Reign of Yahuah draws near! 1223 pages (approximately) – 6” X 9” soft cover edition [includes Glossary of Terms] You are welcome to send pre-orders to reserve a copy of the first run. Send a check or money-order for $40 (price includes $11.00 shipping & packing for domestic shipping – overseas shipping will add another $11.00, $51). This offer is to expedite the printing expenses a little, so this helps immensely if you are moved to order in advance. We expect the first printing will be ready to ship by late August 2013. With limited funds, we need advance orders, and help from those moved to add more in order to see this have a thundering impact at its first arrival in the world.

Torah Institute
POB 436044, Louisville, KY 40253
To pre-order a copy online NOW:
http://www.torahzone.net/SCRIPTURE-TRANSLATIONS/

We have stepped through the threshold of a new period of awakening as Yahusha pours out His Spirit on ALL FLESH. The distress of nations, and YaAqob’s trouble is just ahead. The Natsarim are crying on “Mount Efrayim”, the call to go to Tsiyon, the City of Daud: “For there shall be a day when the Natsarim* cry on Mount Efrayim*, ‘Arise, and let us go up to Tsiyon*, to Yahuah our Alahim*.’ ”

*Natsarim: watchmen, guardians, branches (of Yahusha’s teachings), first followers of Yahusha.

*Efrayim: General term for the northern 10 tribes, named after the lead tribe, usually spelled Ephraim.

*Tsiyon: the City of Daud, a few acres just to the south of the Temple Mount.

*Alahim: ALEF-LAMED-HAY-YOD-MEM; The English could also be rendered Alahyim, and is a pronoun meaning mighty-one.

The initial reaction for most is to be repulsed by the component “ALAH”, as is used as a pronoun by the Hebrews from the “other side of the family”, or those who speak Arabic. Look closely at the Hebrew letters above that make up this word; the Masoretes and their vowel-pointing “fixed” a new uniform method of vocalization for letters and words. By “fixed”, I do not mean “repaired”; they set some things straight, yes, but others they altered and corrupted. The Arabic word for “father” is AB, yet the modern Yahudim pronounce it “AV”. The Arabic for “mother” is “UM”, and the Yahudim say “EM”. Both of these language groups are HEBREWS, and derive the bulk of their language from Abraham. We could be making a huge mistake by dismissing one of these groups over another, until we reason together, with Yahuah, what has happened. One of these two groups was never sent into the nations to have their speech corrupted by foreign languages, and the other group retained the purity of the Hebrew. Although the Arabic tribes (the 12 descended from Yishmaal) became idolaters and departed from their brother,Yitshaq (Isaac), they still speak the original Hebrew words, and name their children Yusef, Daud, Yishmaal (all are in Scripture, and are Hebrew), Yaqub, Adam, Quah (Christians call her Eve, like in the KJV), Ayub(Christians say “Job”), and so on. The word ELI is accepted with open arms, and yet it is spelled ALEF-LAMED-YOD; the Arabic is ALI. Which is it, Eli, or Ali?

Yahusha cried out the first verse of Psalm 22, “Ali, Ali, lama sabakthani?” in Syraic Aramiac; not “Eli, Eli”.

How do we know? Because the Masoretes had not yet corrupted the vocalization.

Already, you can see where this is going. Being scattered into the nations has had its consequences on the one group, and not the other. The Besorah Of Yahusha restores the correct Hebrew-to-English, and may be of help to those trapped in their worship of the moon-deity to help them come back home to the faith of Abraham, Yitshaq, and YaAqob. In short, the Masoretic blinders are removed, and you will be pierced in your heart with pure Truth.

“So then, have I become your enemy, speaking Truth to you?” – Gal 4:16

It really matters what is poured into the wineskin of our hearts; Old wine, or new wine. This translation is new wine, free of leaven (human traditions), straight from the Source of the Restorer Himself, so that we can become part of the team of rebuilders:

“Then Yahuah will guide you continually, and satisfy your being in drought, and strengthen your bones. And you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters do not fail. And those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations. And you would be called the Repairer of the breach, the Restorer of streets to dwell In.” – Isa 58:11, 12

Here is the most revealing explanation of what has been going on: “See, days are coming,” declares the Master Yahuah, “that I shall send a hunger in the land, not a hunger for bread, nor a thirst for water, but for hearing the Words of Yahuah.
And they shall wander from sea to sea, and from north to east – they shall diligently search, seeking the Word of Yahuah, but they shall not find it.” – Amus 8:11, 12

The Living Words are able to be found among Yahusha’s Natsarim; He is in His Hekal (His body of Natsarim).

“He who has an ear, let him hear what the Ruach says to the assemblies.” Rev 2:7

Have you been driving a KJV?
You don’t drive the Besorah;
IT DRIVES YOU!

For an example of another word that doesn’t belong, take the word “Bible” ; it is not in the text anywhere, but it’s on the cover, because tradition keeps it there. Biblia was a fertility deity whose shrine was in the city of Biblos, which happened to be a city whose main export was parchment made from flax. So, does it follow that the Word of Yahuah is to be referred to by the name of a pagan deity? It emerges as “biblion” in the Greek, as “Byblos” was the name of the city where the shrine was. When referring to “scroll”, we could simply say “sefer”, or even “scroll”; the Words of Yahusha also refer to themselves as the Writings of Truth (Danial 10).

Check Revelation 20:12, and you’ll discover the Greek word “byblion” is used for the Scroll of Life, but again, that’s a Greek word, derived from a Pagan deity. The Yahudim would not typically learn Greek, since it was filled with so many idolatrous words like this; but people today do all these things without ever knowing about them.
Here’s another oddity:

Words are spelled using the Greek “ph” in them, instead of the straightforward letter “f”. Why so much Greek influence? The Hebrew name most render “Joseph” has several of the above-mentioned oddities. It should simply be “Yusef” when transliterated, but where is the version that does it that way? Yusef means “Yahuah has added”. Words mean things. The meaning of many Hebrew words and names are explainable, and add depth to our understanding.

Favour, Peace & Blessing to you all our dearly beloved Brothers & Sisters . . . .
All our love in Messiah Yahusha,
LEW & PHYLLIS WHITE

STARK-RAVING-REVIEW: “I began reading the electronic version of the new BYNV Scriptures to our four young boys to calm them all down as they go to sleep last night (I started in Yahukanon). Every few minutes my eldest son said “Daddy why have you stopped reading?” I hadn’t realised i’d stopped, my attention had become so focused on what has been called NEW WINE. There are different names and different spellings that I wasn’t used to. It didn’t look right to me but it was actually my mind stretching to allow for the NEW WINE to be poured in. It is an amazing new version. The word and message just jumped right out at me. It is by far the most accurate and powerful version of Scripture I have ever felt as I read it and I want more. Thankyou Brother Lew for your dedication and the agonizing pressure you have endured to be able to produce such an amazing publication with and for Yahusha. Check it out everyone……..if you are truly hungry for new fresh wine you will never go back after reading this Gem”
…..Mark Davidson

Our mailing address is:
LEW: order@fossilizedcustoms.com
PHYLLIS: phyllis@torahzone.net
MARK & AMY: davos2730@gmail.com

http://www.torahzone.net/blog/
https://www.facebook.com/pages/Torah-Institute/238535699521881

unsubscribe from this list update subscription preferences


Een reactie plaatsen

Lo-Ammi wordt Ammi om Judah tot heilige jaloersheid te verwekken

Een goede uitleg in de hieronder gegeven link over de twee huizen Judah en Israel.Het is belangrijk dat men gaat beseffen dat die hereniging tussen deze twee huizen nog niet is begonnen, hoewel er velen zijn die denken dat zij al één volk zijn.Ook in de kringen van Judah denkt men veelal dat deze hereniging al lang begonnen is.
Wanneer we echter de condities gaan herkennen, komt er een besef én een inzicht onder welke omstandigheden en welke tijd dat samengaan gaat starten…
Efraìm, huis van Israel onder YHWH´s condities is nog niet geheel tot haar volheid gekomen.
Dat Efraìm zal haar fundament niet van Judah leren maar van Abba YHWH Zelf in het verborgene. Staat er niet in Openbaring,dat wij kunnen zien wie tot Hem behoren, nl zij die het getuigenis van Yeshua hebben en het doen van YHWH´s geboden.

http://jewsandjoes.com/israel-and-judah-in-scripture-together-but-separate.html

Wanneer daar de tijd is,dat Judah zal gaan naar dat Efraìm dat door YHWH geleerd is en haar identiteit gaat weten,nl van Lo/Ammi naar Yisraeliet,dan zal Efraìm Judah kunnen uitleggen,waarom zij oa inzicht hebben gekregen niet in de paden van menselijke toevoegingen te gaan,maar alleen het onversneden Woord van YHWH.De nederigheid van Efraìm,die eveneens laat weten dat zij nog lerende is,zal Judah tot jaloersheid verwekken overeenkomstig YHWH´s Woord.
Dan zullen zij samen kunnen gaan naar het land van hun voorvaderen…

http://jewsandjoes.com/the-second-much-greater-exodus.html


4 reacties

Ephrayim: The Firstborn of YHWH


Ephrayim: The Firstborn of YHWH
Discovering why YHWH calls Ephrayim His firstborn son
Yirmeyah (Jeremiah) 31:9
“They shall come with weeping; and with supplications will I lead them; I will cause them to walk by rivers of waters, in a straight way wherein they shall not stumble; for I am a Father to Israel, and Ephrayim is My first-born.”
The first thing of which to take note in this passage is that YHWH is speaking of a future time. When He spoke these words they had not come to pass yet. This brings several questions to mind. Among these questions are: “What is it that shall cause Ephrayim to become the firstborn of YHWH?” and “Why does YHWH call Ephrayim His first-born when it is through the tribe of Yehudah which Mashiach shall come?” Discovering the answer to these questions, and others like them, is crucial to understanding the place of Ephrayim in prophecy as well as the future of all of Israel.
First, let us examine a few of the verses in this context to gain some understanding of what will be happening at the time when YHWH shall call Ephrayim His firstborn son.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:1-2
1 “At that time,” says YHWH, “will I be the Elohim of all the families of Israel, and they shall be My people.”
2 Thus says YHWH, “The people that were left of the sword found favor in the wilderness; even Israel, when I went to cause him to rest.”
Please notice it is those left (the sword has devoured many of them) who YHWH calls “His people.” Please take note of the following passage from the Brit Chadasha (New Testament).
1st Thessalonians 4:17
then we that are alive, those who are left, shall together with them be caught up in the clouds, to meet the Master in the air; and so shall we ever be with the Master.
The phrase “those who are left” suggests from the original languages those who survive a war, that is, those who survive the sword. Is this speaking of the same time as the prophet Yirmeyah? While we cannot say for certain, it is speaking of the same type of incident, those who survive being killed. It is these who shall become the people of YHWH.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:8
“Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travails with child together; a great company shall they return here.”
Please note where it is from which YHWH shall bring these survivors. It is from the north country as well as from the furthest regions of the world. It will be all those who are blind, lame, pregnant women, as well as those women who already have children. It will be a great many people according to the prophet Yirmeyah. These are those whom YHWH states shall become His people.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:10-11
10 “Hear the word of YHWH, you nations, and declare it in the isles afar off; and say, ‘He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd does his flock.
11 For YHWH has ransomed Ya’aqov, and redeemed him from the hand of him that was stronger than he.’”
Notice YHWH states it is those He scattered in the first place who He shall gather once again. Whom did He scatter? Was it not the northern kingdom of Israel, the ten tribes of the north? To be sure! Is it any wonder then that when speaking prophetically of this return, YHWH often begins by saying He shall bring them from the “north” or “northern” country? Is YHWH actually giving us another clue as to the identity of these people being from northern Israel? To be sure! These people are also known as Ephrayim.
Please notice what the prophet to the northern kingdom prophesies over the house of Israel.
Hoshea 1:8-10
8 Now when she had weaned Lo-ruhamah, she conceived, and bore a son.
9 And YHWH said, “Call his name Lo-ammi; for you are not My people, and I will not be your Elohim.”
10 “Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass that, in the place where it was said unto them, ‘You are not My people,’ it shall be said unto them, ‘You are the sons of El Chay.’”
YHWH would no longer call the ten tribes of the north “His people.” However, at a later time YHWH would once again call them “His people.” This prophecy is referenced by Shaul directly and by Kepha indirectly.
Romans 9:25-26
25 As He says also in Hoshea,
“I will call those My people, which were not My people;
And her beloved, that was not beloved.”
26 And it shall be, that in the place where it was said unto them,
“You are not My people,
There shall they be called sons of El Chay.”
From the time of Yeshua to present, this is taking place; people who were once scattered are now being gathered back into the fold of His family and they are called the sons of El Chay. Those who were not His people, that is, Ephrayim, are becoming His sons.
Kepha Aleph (1st Peter) 2:9-10
9 But you are an elect race, a royal priesthood, a holy nation, a people for Elohim’s own possession, that you may show forth the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light:
10 who in time past were not a people, but now are the people of Elohim; who had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
Ephrayim had ceased to be the people of Elohim. However, through Mashiach Yeshua they have now received mercy. Because of receiving this mercy, they are now adopted into the family of Ephrayim.
Romans 8:14-15
14 For as many as are led by the Spirit of Elohim, these are sons of Elohim.
15 For you received not the spirit of bondage again unto fear; but you received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
All those who once were far off have now been brought near by the Spirit of grace and mercy and these are adopted into the family of YHWH and He calls them His sons.
Ephesians 2:13
But now in Mashiach Yeshua you that once were far off are brought near through the Blood of Mashiach.
Now please notice what Mashiach Yeshua says of the tribe of Yehudah (Judah).
Matithyah (Matthew) 23:37-39
37 “Jerusalem, Jerusalem, that kills the prophets, and stones them that are sent unto her! How often would I have gathered your children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, and you would not!
38 Behold, your house is left unto you desolate.
39 For I say unto you, you shall not see Me henceforth, till you shall say, ‘Blessed is He that comes in the name of YHWH.’”
Mashiach Yeshua came through the tribe of Yehudah. Nothing will ever change this truth. However, for the most part, the southern house has rejected Yeshua as Mashiach because of the leadership of that house. Now, please take prayerful note of one of the major purposes of why Mashiach Yeshua came as a man.
Matithyah (Matthew) 15:24
But He answered and said, “I was not sent to any except to the lost sheep of the house of Israel.”
For whatever reason YHWH has, it was actually part of His plan that the majority of the house of Yehudah does not accept Yeshua as Mashiach until such time as all those who were scattered had been regathered back into the family of YHWH. Those who are adopted back into the tree of Israel are once again called the sons of El Chay. It is because of this adoption, it is because of their faith and trust in Yeshua as Mashiach, that these formerly cast off ones are now part of the firstborn of YHWH. Ephrayim is called the firstborn of YHWH because he accepts Yeshua as Mashiach before Yehudah does. This is why YHWH calls Ephrayim His firstborn son.
Shabbat Shalom
Zerubbabel ben Emunah
http://www.onetorahforall.com

• footnote: Throughout this website, whenever you see words in red, hover the mouse pointer over the word to read an explanatory note.
• © All material is copyrighted and no part may be changed, added to, shortened or edited; however, the entirety of the article may be reproduced as long as the author?s name remains attached to the article. It is encouraged and a blessing for others to forward these teachings to others, and permission is hereby granted for this as long as the teaching is kept wholly intact, which includes the author?s name and contact information, the ?One Torah For All? header, and this copyright paragraph. The act of forwarding or sharing this teaching in any way constitutes agreement by the party forwarding it that he agrees to the terms and conditions of this paragraph