Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Vanuit verbondsrelatie handelen

Vanuit verbondsrelatie handelen…

Woorden die mij recentelijk herhaaldelijk voorbij kwamen in gedachten. Woorden die begrippen opriepen, waardoor ik ging mijmeren.

Verbondsrelatie met Abraham

Vanuit het geschreven Woord lezen we dat Abba YHVH een eenzijdig verbond sloot met Abraham. In de voorwaarden van dat verbond waren profetiën ingesloten, die enkel en alleen tot aanzijn konden en kunnen komen vanwege dat eenzijdig verbond.

De Schepper van hemel en aarde is volmaakt in al Zijn handelen en Hij weet dat wij, daarvan getuigt de geschiedenis, dat uit onszelf niet volbrengen kunnen. Maar mét Hem wél. Hij, de Ik Ben, is een Elohim Die altijd van relatie uitging en gaat. Een persoonlijk contact. Van Zijn Geest met de onze. Gewoon zoals een goede vader met zijn zoon en dochter. Een goede vader heeft alles over voor zijn kinderen en we weten uit dezelfde geschiedenis, dat Abba YHVH als Vader een groot offer gaf, omdat de relatie van de mens uit verbroken was. Ook dát vertelt de bijbelse geschiedenis.

Religie

volstaat daarentegen in vormen en door die vormen te doen, denken velen dat dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob is. Dat Hij die vormen aan ons opdringt en dat Hij dáár alleen behagen in heeft. Velen zijn vanwege religie afgehaakt en zonder ooit een relatie met Vaders Geest te hebben gehad, alles weggegooid. In mijn ogen hebben de meesten van hen de religie weggegooid met al die doodlopende vormen zonder ooit de hartsrelatie te hebben gekend.

Instelling Pesach

Na de eerste Pesach in Goshen waarbij Abba Vader vooraf levensreddende instructies gaf, kwamen de kinderen Israels (en een menigte van veel vermengd volk trok met hen op-Ex 12:38) bij de berg Sinaï (Jebel Musa), alwaar Mozes/Moshe de verbondsvoorwaarden doorgaf aan het volk, omdat zij te bevreesd waren om het rechtstreeks te horen van YHVH. Abba YHVH had het namelijk rechtstreeks aan hen willen vertellen. De tien woorden worden ook wel de huwelijksvoorwaarden genoemd, zoals we wel kennen onder de naam Ketuba. Een ketuba wordt door de bruidegom aan zijn ondertrouwde vrouw gegeven om daarin aan te geven wat hij zal doen en wat hij verwacht dat zijn ondertrouwde vrouw zal doen. Wanneer zij daarop bevestigend antwoord is het verbond een feit. En wat antwoordde het volk op YHVH’s ketuba?

Exo_24:3  Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des YHVH’s/HEEREN, en al de rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die YHVH gesproken heeft, zullen wij doen.

Uit de geschiedenis weten wij dat dit antwoord van het volk min of meer een momentopname was, want het ging al heel snel de verkeerde kant op. Het volk kreeg restricties opgelegd waardoor het tot berouw kwam en dat herhaalde zich diverse malen… Nu is het niet zo dat zij anders waren dan wij, neen, wij zijn met hen verbonden! Hoe vaak geeft het geschreven Woord niet weer dat het onze vaderen waren? Zijn wij de woorden van YHVH vergeten dat Hij Abraham voorzegt dat zijn nageslacht zal worden als het zand der zee? Weten wij dat dezelfde belofte óók aan Efraïm, de zoon van Yosef wordt gegeven, een zoon die niet de natuurlijke eerstgeborene was?

Leringen zijn overleveringen van mensen en zij kunnen het doel van het geschreven Woord van YHVH bevestigen, maar Abba Vader zoekt een rechtstreekse relatie van Hem naar de mens persoonlijk en dat zien we ruimschoots in Zijn Levendmakende Woord terug.

De kinderen Israel, waaronder de menigte der volkeren, waarop eveneens de belofte van Abraham ligt, Abraham de Hebreeër, zijn Zijn ondertrouwde vrouw, die Hij eens wegzond,ja ook Juda.

We weten dat hetzelfde Woord aangeeft dat de man die zijn vrouw wegzendt niet opnieuw met diezelfde vrouw huwen kan,  nadat zij met een andere man getrouwd is of geweest is en weduwe is geworden, zie Deuteronomium 24. Dus stond YHVH voor dezelfde situatie zie Jer 3 mn vers 8.

Maar YHVH Die alles overziet en onze Maker en Man is, had alles al voorbereid. We lezen het al in Genesis, we zien het in de beloften die Hij geeft. Hij heeft het niet opgegeven.

Eenzijdige duurzame daad van verlossing

We werden opgeroepen de gezette tijden te gedenken en al trachtte de vervangingsleer daar een stokje voor te steken en wij die verblind waren vanwege onze rebellie, meegingen in die leringen, toch had Abba YHVH een ultiem plan klaar die met die ene belangeloze daad, alle vervanging die nog op het wereldtoneel trachten Zijn plan te ruïneren, bij voorbaat krachteloos maakte.

Op een zekere tijd werd een jong meisje die al ondertrouwd was, bezocht door de Allerhoogste, Die haar boodschapte dat zij de Verlosser voort zou brengen. Er zijn allerlei uitleggingen over, maar ik hou het bij wat ik uit de bijbel lees en wat ik ben gaan verstaan toen ik de herhalende patronen ontdekte van onze oorspronkelijke Vaderlandse geschiedenis.

Yeshua, YHVH Die redt. Met het geloof te begrijpen waar het verstand stopt, omdat de laatste uitgaat van wat voor ogen is. Yeshua, Elohim in mensengestalte, gaf Zijn zondeloze leven, om het plan van YHVH te vernieuwen tot voor de berg Sinuaï, tot in Gan Eden, zodat wij opnieuw de autoriteit zouden krijgen om met Hem te wandelen.

Er is veel en er wordt veel gestreden over dit ultieme plan van YHVH, maar zoals ik al aangaf, die strijd is bij voorbaat al krachteloos, omdat YHVH het verbond eenzijdig sloot, Yeshua eenmaal de geest gaf en Yeshua niet een mens was, maar Elohim in mensengestalte.

Verliefd verloofd

Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt…staat er in het boek Openbaringen..” 2:4  Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. 
5  Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. 

Eerste liefde

Hij was onze eerste liefde en Hij duldt geen andere “goden” voor Zijn Aangezicht. Wij zijn van Hem, Zijn ondertrouwde vrouw. Door Yeshua’s eenzijdig verlossingswerk zijn de woorden uit Openbaring een liefdesverklaring van Hem om alles los te laten wat ons voorheen bekoorde en terug te keren naar onze Man Die ons uitkoos boven alle anderen.

Concept huwelijk

Uit de hebreeuwse betekenis van zowel man als vrouw in het huwelijk kunnen we opmaken dat zij beiden verschillende taken hebben en in Vaders ogen gelijkwaardig aan elkaar. De man is de beschermer van zijn vrouw en de vrouw is de helpster in de zin van haar man beschermen dat hij rechtvaardig wandelt.Het aardse huwelijk, duidt op het geheimenis voor de relatie van de God van Abram, Izak en Jacob met Zijn gekozenen, ook wel aangeduid met de kinderen Israels, toen nu en straks – Efe 5:32.

Wat denken wij als wij lezen dat Hij niets doet tenzij Hij het Zijn knechten de profeten verkondigt? Amo 3:7  Gewisselijk, Elohim YHVH zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

Zijn zij bevoorrecht boven anderen?

Wie zijn zij in het vernieuwde verbond?

Dat zijn zij die vanuit de verbondsrelatie handelen en in de plaats durven staan, net als Moshe, als Nehemia,Ezechiël, Daniel en anderen. De ultiemste daad nogmaals deed Yeshua, lees Zijn gebed die zoveel verder reikt dan toen:

Joh 17:20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. 
Joh 17:21  Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
Joh 17:22  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; 
Joh 17:23  Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
Joh 17:24  Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. 

De vroege regen is geweest , de late is in aantocht…

Er is nog zoveel meer van Onze Maker en Man door te geven. Maar dat hoeven we niet overwegend van een ander te vernemen, dat kan gewoon rechtstreeks van Hem. Daarna kunnen we samenspraak hebben over onze eigen bevindingen en die tijd komt, getuige Jer 31:31  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE (1), dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 
Jer 31:32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
Jer 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
Jer 31:34  En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

Geen Andere

Hos 13:4  Ik ben toch de HEERE, uw God, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik.  Isa_43:11  Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.
Isa_44:6  Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.
Isa_44:8  Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?
Isa_45:21  Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.

Shema Yisrael YHVH Elohenu YHVH Echad.

1.HEERE is geen eigennaam, Eigennaam is YHVH/YHWH

 

 

 


1 reactie

Inzicht in versterken

In twee overwegend roomse landen waar wij onlangs waren kregen we van lokale bewoners, die Yeshua belijden en Zijn instructies doen, te horen, dat vanwege de roomse inslag het zicht op YHVH’s kalender tot nu toe niet doorbrak.

De Reformatie daarentegen heeft blijkbaar ruimte gebracht voor de volgende stap naar het zicht op YHVH’s instructies .

Dat gaf me te denken. De mensen, die er wonen, zijn er erg vriendelijk, dat viel gewoon op. Vooraf aan onze reis was ik op onderzoek gegaan wie we zouden kunnen opzoeken en dat lukte wonderwel, maar wanneer we in het ene land van een vriend en broeder vernemen dat hij in het gehele land geen Torah houdende gelovigen die Yeshua belijden kent en in het andere land een zuster precies hetzelfde zegt,dan valt dat toch op.

Aan de Reformatie gingen barensweeën vooraf en daaruit kwam het protestantisme, dat op zich niet zo heel veel verschilt van ’t “Roomisme”, zeker als we naar de feestkalender kijken. Maar tóch…

Toch blijkt het in de praktijk een makkelijker stap richting Hebreeuwse wortels, dan vanuit het roomse. In de protestantse landen kun je spreken van een groeiend ontwaken in vermeerderende vorm. Alhoewel het ene land verder is dan het andere.

Wat mij eveneens bezighield of eerlijk gezegd bevestigde is, dat wij hen dienen te versterken, bemoedigen, die op eenzame posten staan en de banier dragen. Het zegent hen, maar ook zij, die hen bezoeken.

Willen wij in onze dagen meehelpen om te zaaien en te delen van wat wij van YHVH ontvangen hebben aan kennis, wijsheid en inzicht omtrent Zijn plan om geheel Israel te gaan herstellen, dan dienen wij onze talenten te benutten en niet te talmen. Vraag Hem wat u kunt doen.

Mij kwamen opnieuw de woorden in gedachten uit Jozua 1: 3 “Alle plaats waarop ulieder voetzool treden zal, “Deut 11:24 geeft dat ook aan “Alle plaats waar uw voetzool op treedt, zal uwe zijn;” Mijn bede was dat het zo nodige Licht door gaat breken, omdat dát Licht verlossing geven gaat, wanneer een mens dat aangrijpt. Heel bijzonder vond ik het dat een van de mensen die wij bezochten dit vers specifiek aanhaalde waar ik een bevestiging in zag!

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn behouden teruggekomen van een reis die 7500 kilometer meer op de teller zette en zien terug op een gezegende reis, die ons gezin versterkte, ons ontspanning bracht vanwege de mooie natuur en de zon, maar zeker ook en niet in het laatst onze behoefte onze familie in Yeshua te bezoeken in de volkeren. De woorden “Versterk het overige” oa te vinden in Openbaring 3 kwam diverse malen voorbij. In Aveiro aan zee beleefde ik een diep moment betreffende het opbouwen van Yosef in de natiën… Bijzonder dat ik de tien ontdekte bij datzelfde strand…

img_20181226_104507_resized_20190119_121413501

We mochten een verbinding leggen, die naar meer kanten uitwerkte. Alle eer aan onze Vader, Die dit ons mogelijk maakte.

@Hadassah – januari 2019

 

English translation below:

In two predominantly Roman countries where we were recently, we were told by local residents, who profess Yeshua and His instructions, that because of the Roman slant, the view of YHVH’s calendar had not yet broken through.

The Reformation, on the other hand, has apparently made room for the next step towards the sight of YHVH’s instructions.

That made me think. The people who live there are very friendly, that just stood out. Prior to our journey I had investigated who we could look for and that worked perfectly, but when we learn in one country from a friend and brother that he does not know any Torah-loving believers who profess Yeshua in the whole country and in the other country a sister says exactly the same, then that is noticeable. Both also said that it had to do with the strong Roman influence.

At the Reformation, labor pains preceded and from that came Protestantism, which in itself is not so different from the “Roomism”, especially when we look at the festive calendar. Yet…

Yet, in practice, it turns out to be an easier step towards Hebrew roots than from Roman. In Protestant countries you can speak of a growing awakening in multiplying form. Although one country is further than the other.

What also occupied me or, to be honestly confirmed, is that we should strengthen, encourage, stand on solitary posts and carry the banner. It blesses them, but also those who visit them.

If we want to help in our days to sow and share what we have received from YHVH in knowledge, wisdom and insight concerning His plan to restore all of Israel, then we must use our talents and not delay them. Ask Him what you can do.

Again the words in remembrance came from Joshua 1: 3 “All the place on which your foot sole shall tread,” Deut 11:24 gives that also “All the place where the soles of your feet will come on will be yours;” Our prayer was that it was so the necessary Light will break through, because that Light will give salvation, when a human being engages. It was very special to me that one of the people we visited mentioned this verse specifically where I saw confirmation!

We have come back safely from a journey that put 7500 kilometers more on the odometer and see back on a blessed journey, which strengthened our family, brought us relaxation because of the beautiful nature and the sun, but certainly also and last but not least our need family in Yeshua to visit in the peoples. The words “Strengthen the rest” to be found in Revelation 3 happened several times. In Aveiro at the sea I experienced a deep moment concerning the building of Yosef in the nations … Particular that I discovered the ten at the same beach …

We were allowed to make a connection that worked out in more ways. All honor to our Father, Who made this possible for us.

@Hadassah – January 2019

 


1 reactie

Verborgen aanwezig

Afgelopen week was ik in Israel en ik kreeg gedachten over een patroon en parallel.

Namen kwamen in mij op…

Yosef…Yeshua…Efraïm… ook nu!

Yosef werd niet herkend door zijn broers. Hij was een regent aan het hof in Egypte. De vraag is natuurlijk ook of de broers überhaupt verwachtten dat Yosef daar zou zijn, maar uitgaande van de gang van zaken,zal hij er egyptisch uit hebben gezien..

Gen 42:7  Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen; maar hij hield zich vreemd jegens hen, en sprak hard met hen, en zeide tot hen: Van waar komt gij? En zij zeiden: Uit het land Kanaan; om spijze te kopen. 
Gen 42:8  Jozef dan kende zijn broederen; maar zij kenden hem niet. 

Yeshua werd niet herkend door de zijnen wie Hij was. Opmerkelijk genoeg ging Hij niet openlijk naar het loofhuttenfeest in Jeruzalem, gezien de woorden uit Joh/Yoch 7…

Joh 7:10  Maar als Zijn broeders opgegaan waren, toen ging Hij ook Zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. 

Efraïm…Ik heb Efraïm, het Israel naar de belofte in Jeruzalem gezien en gesproken. En ik heb iets opgemerkt waardoor ik tot de gedachte kwam dat Efraïm, het huis van Israel , wat Lo Ammi was, hetzelfde traject ondergaat als Yosef en Yeshua. Zij worden niet herkend en zijn zó bewogen voor hun andere broers, maar kunnen dat ten volle niet delen. Efraim was verborgen in de volkeren voor lange tijd en dáár trok de Ruach haKodesh hen, getuige Deu 30:1 

Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ( in tegenstelling tot het huis van Juda die oa de shabbat altijd bleef doen)ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; 
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:3  En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. 
Deu 30:4  Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 
Deu 30:5  En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 

Jer_31:18  Ik heb wel gehoord, dat zich Efraim beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God!
Jer_31:20  Is niet Efraim Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE.

Jer_31:9  Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.

Eze_37:16  Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.

Ik heb de straten vol gezien met hen die Yeshua erkennen en Hem belijden en het effect van Zijn Licht in ons door ons heen zien stromen. Stilzwijgend en aanwezig.

Het is nodig dat we toegeven aan het verlangen om in Jeruzalem te zijn. Het is Vaders gekozen lokatie boven alle steden in de wereld.Het is een deel van Zijn totale lokatie die Hij koos. Dat ervaar je wanneer je er bent. Het voelt als  een welkom briesje op een warme dag.

Ik ken geen andere lokatie ter wereld waar je bij wijze van spreke een ieder aan kan spreken om te vragen naar zijn of haar motivatie daar te zijn. Ik heb zoveel meer mensen gezien die weten dat zij Israel zijn, maar nog niet herkend worden. Die gewaarwording, besef ik, is net als bij Yosef en Yeshua voor latere tijd. Op individuele basis zijn er die kostbare ontmoetingen met de twee huizen in kort bestek, want het begin is gemaakt door Hem.Nationale hereniging ligt wat verder in het verschiet.

Romeinen 9-11

Enkele dáár geschreven gedachten

 

Nadenken over dat speciale gevoel dat ik hier ervaar…
Het zijn niet de joodse mensen die mij dat gevoel geven alhoewel de gezongen hebreeuwse liederen mij naar t verlangen brengen van YHVH’S hand om ons te doen naderen. Ook Juda mist iets fundamenteels. Dat ervaar ik nu ik opnieuw hier ben. Daarom ben ik gaan nadenken waar t vandaan kwam, dat gevoel van hier even willen zijn.

Het is denk ik tóch Zijn gekozen land, die mij terug wil doen keren en dat Hij via dat gevoel, zo noem ik t maar even, mij gebruikt of iets wil delen om te delen.

Wij als Yosef in de volkeren hebben de volheid in Yeshua. Niet Juda heeft ons doen beseffen om terug te keren naar YHVH’S geboden! Hij was het Zelf; door Zijn Ruach maakte Hij Zijn verborgen wegen bekend. Het zou weleens aan ons enthousiasme kunnen liggen, dat we denken dat het sprankelende verlangen bij Juda vandaan kont, maar het is Hij Die dat in ons bewerken doet. De Ish- Bruidegom- Man, Die voor ons, de verloren schapen van het huis Israel, stierf om zo de weggezonden vrouw opnieuw te kunnen huwen.. Juda op zeker tijdstip te doen gaan beseffen, dat Yosef/Israel naar de belofte teruggekeerd is naar de ketuba van haar Man en Maker.

In gedachten houdende dat Juda, een onderdeel van het gehele volk, sinds een deel (Yosef/Efraim/Israel) van datzelfde gehele volk weggezonden werd, onvolledig is.. Kan het ook niet anders dat de volheid bij YHVH te verwachten is en niet bij Juda. Uit het feit dat de ultieme hereniging nog niet is, mogen we opmaken dat we sowieso mogen gaan onderscheiden:
— waar t sprankelende verlangen vandaan komt.
— hoe wij Juda mogen en kunnen benaderen zodat Yeshua Zijn plaats behoudt en er behagen in schept.
— wat mij mogen betekenen in Zijn gekozen land en Jeruzalem
— aan wie wij daadwerkelijk de eer brengen
— welke taak wij hebben in de volkeren

 


Een reactie plaatsen

Waarom heimwee vanwege verstrooiing?

De laatste tijd word ik bepaald bij heimwee vanwege verstrooiing. Woorden staan zwart op wit en schrijven geschiedenis, maar beleving is van een andere orde.

Onlangs hadden we een ontmoeting en ik ervoer een buitengewone lieflijkheid tijdens het samenzijn, dat mij zeker een dag inspireerde om te mijmeren over die ervaring.

Gisteren een mail gekregen van iemand die geleid was door Diezelfde Persoon, om Zijn Amen over te brengen. En weer voelde ik dat heimwee, dat wij, Zijn kinderen niet tesamen wonen als familie in dezelfde streek.

Zowel de Bruidegom als de Bruid zijn nog niet fysiek samen.

Het noorderlijk koninkrijk werd verstrooid vanwege de zonde van afgoderij, wat onder ongerechtigheid valt, van Salomo:

1Koningen 11:11 “11 Daarom zeide de HEERE/YHVH tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven.
12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil, van de hand uws zoons zal Ik het scheuren.
13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; een stam zal Ik uw zoon geven, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.”

En Jerobeam borduurde verder op die weg,zodat het resultaat van de verstrooiing in onze dagen duidelijk te zien is. YHVH heeft dat gebruikt om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met Zijn onversneden Woord. Immers zou Efraim vermengd worden met de volkeren waarheen zij verstrooid werden…

In Ezechiël 36:37 staat een vers, wat mij al jaren bezighoudt:37 Alzo zegt de Heere HEERE YHVH: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.

Wanneer gaan we vragen en wie moet er vragen? Kan dat bijvoorbeeld maar één persoon zijn uit een geslacht? Of tien bijvoorbeeld voor dat hele vermengde en verstrooide koninkrijk? Of tellen al de gebeden mee van alle gelovigen door alle eeuwen heen? En mogen we ABBA YHVH herinneren aan het gebed wat Yeshua uitsprak in

Joh 17:8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
(.. ..)
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Onze Bruidegom die terugging om een plaats te bereiden voor Zijn Bruid. Het is dé hebreeuwse manier die YHVH instelde. In het Woord kunnen we de manier van dit proces ontdekken. Eén daarvan is de geschiedenis van Izaák en Rebecca. En verborgen in het Woord is er het plan Israel en haar Man, Israel, geheel Israel wel te verstaan. Volgens het Woord en niet volgens aanname van leringen en menselijke interpretaties.

Zou dat heimwee wereldwijd aan het opkomen zijn? Zou dat te maken hebben met het feit dat de Bruidegom in aantocht is? Dan betekent het dat de Bruid eerst verzameld wordt om als volledige vrouw getooid te worden voor haar Man.

Dan is dat heimwee er door de Vader ingelegd om zo het hoogst mogelijke resultaat op dat vragen te laten gaan gebeuren. Dat is een zoete troost.

Houdt moed Bruid in de voorste linies! Het licht genaakt. Ook de Bruidegom verlangt om haar te zien, maar wel volledig. Aan ons de taak om te blijven volharden in onze roeping om deze blijde en levengevende boodschap te blijven delen en door te geven.

Totdat Hij, de Alpha en Omega, komt!

 

 


Een reactie plaatsen

Nu daagt het in het oosten…

Juist deze week teruggekomen van een bijna veertiendaags bezoek aan Israel, waaronder vijf dagen het tweede Congres Bney Yosef National.

 Wat ik gedurende die dagen regelmatig kreeg waren de woorden uit Jesaja 45:19

“Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben YHVH, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt”.

De indrukken moeten nog een plaatsje krijgen en velen zijn al druk in de weer om verslagen te schrijven…

Lees met ons mee, te beginnen met Ephraim en Rimona Frank op

http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/11/overview-of-second-bney-yosef-national.html

https://thebarkingfox.com/2016/10/29/israel-2016-picking-up-where-we-left-off-a-report-on-the-second-bney-yosef-national-congress/

https://natsab.com/2016/11/02/israel-2016-family-in-twelve-languages-the-conclusion-of-the-second-bney-yosef-national-congress/?wref=tp

Meer verslagen gaan volgen….

We houden u op de hoogte!

https://bneyyosefholland.wordpress.com/2016/11/06/woorden-zoeken-voor-indrukken/


Een reactie plaatsen

….en zij in deze plaats bidden…

Gebed van Salomo…2Kronieken 6: 24Wanneer ook Uw volk Israel voor het aangezicht des vijands zal geslagen worden, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben, en zich bekeren, en Uw Naam belijden, en voor Uw aangezicht in dit huis bidden en smeken zullen,
25 Hoor Gij dan uit den hemel, en vergeef de zonden van Uw volk Israel, en breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt.
26 Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben;

Het hele gebed van Salomo is zowel profetisch, hartverwamend, heenwijzend en toepassend in de lijn van de wandeling der kinderen Israels van het moment af.
Alle woorden erin zijn zeer waardevol net als bijv het lied van Mozes of het gebed van Daniël en Nehemia…
De verzen die ik eruit genomen heb, vielen me op vanwege twee korte zinnen temidden van het geheel.

…breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt… (weder=07725 bwv shuwb, ww = oa omkeren)
en
…zij in deze plaats bidden….
…(deze=02088 hz zeh, aanw.vnw = oa deze, hier)

Dat houdt mijns inziens in dat wanneer de tweede uittocht heeft plaatsgehad, waardoor zowel huis Israels als huis van Yudah tesamen in het land terug zijn, zij advies krijgen dat…
zij toch ook nog zonde kunnen doen en vanwege die zonde er geen regen valt (en dat betekent honger),zij in DEZE plaats bidden en ZIJN Naam belijden en van hun zonden bekeren zullen…
In die specifieke plaats krijgen we toch genade wanneer we acht slaan op het gebed van een onze koningen, destijds gebeden.
Bijzonder, héél bijzonder!
Zoals iemand vanavond terecht opmerkte, wat was komt weer, het is als in een cirkel.Rond denken en niet in een lijn.
Hier ontmoeten we Hebreeuws denken in plaats van het gebruikelijke Griekse denken.Dat is vernieuwend denken.Elke dag opnieuw.Baruch ata YHWH.


Een reactie plaatsen

It is time for the two sticks Ezechiël was talking about….

With permission of Family Frank!

Shalom Fellow Israelite,

As we approach Yom Kippur, our thoughts are directed toward the biblical and traditional meaning of this day. There is no lack of material on the subject, articulated from the perspective of teachers in the Hebrew roots movements, from the Jewish Sages and many others. At this time, however, the essence of this day may be taking on an additional significance, as during the next twelve months three blood moons are supposed to be seen and all of them on YHVH’s Feast days.

Probable scriptural interpretations, along with current world conditions are such that, tribulation like the world has never seen could be just around the corner. Yet in spite of these, there is another aspect to this looming scenario, one which we should not ignore. Thus the words of Jeremiah 30:7 could become most relevant for this season: “Alas! For that day is great, so that none is like it; and it is the time of Jacob’s trouble, but he shall be saved out of it.” Yes, trouble could be in the offing, but the latter part of our verse is loaded with great meaning: “He [Jacob] shall be saved out of it.” Does this mean that a rapture will take place and Jacob will be caught up into the air and disappear? Or is the prophet pointing to something even more significant? Let us go back and read the introduction to this chapter: “’For behold, the days are coming,’ says YHVH, ‘that I will bring back from captivity My people Israel and Judah,’ says YHVH; ‘And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it’” (Jeremiah 30:3 emphasis added). For those who choose not to accept the biblical division within the House of Jacob this prophecy may seem “generic,” as the prophet’s declaration are viewed as if already fulfilled when the Jews returned to the land after the Babylonian exile, or upon the return of the Jews to the land of Israel in modern times. Many view the House of Jacob as being the Jewish nation only, with many still residing in the nations.

However, the return of the Jews to the land, and the future return of many more of them, is only a partial fulfillment of this prophecy. It does, however, indicate the fulfillment of the gathering of the first stick/nation of Ezekiel 37:16. Yet Judah’s return does not fulfill the prophetic destiny of the stick/nation of Joseph in the hand of Ephraim (v.16).

YHVH pledged to bring back Israel (both houses) to the land that He promised and gave to the forefathers. The land at this point in time is far from being occupied and settled in all its entirety by the whole house of Israel. If we check the relevant scriptures, the land promised is from the River Euphrates to the border of Egypt (see Genesis 15:8; Deuteronomy 1:7). Then “all the land of the Hittites” is also part of the promise, a land which is in present day Turkey (ref. Joshua 1:4). Another point to note about the timing of the return to what rightfully belongs to YHVH’s people, is the sequence of what takes place in the 49th Shmittah and 50th Jubilee year.

In all Shmittah years debts are forgiven, but in the 49th year, at Yom Kippur a “great shofar” is blown, consecrating and heralding the coming of the Jubilee year when the inheritance is to be reclaimed and all debts are forgiven. If we are in the year of Sh’mittah, then we should be preparing to receive all that YHVH provides at such a time; that is the double portion of supply. The parable of the Ten Virgins makes for a good illustration of this point (ref. Matthew 25:1-12), keeping in mind the following verse: “Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming” (Matthew 25:13). Since no one knows for sure whether any of the calendars that we use today are accurate, we have to be on ‘our spiritual toes.’

Back to Jacob’s salvation from the great tribulation. In bringing Judah back to the land, YHVH has made them a nation and a mighty horse in battle (ref. Zechariah 10: 3-4). Their return is a sign that He is going to save the house of Joseph (ref. Zechariah 10: 6), and that He will whistle for them and gather them (ref. Zechariah 10:8). The question is, gather into what? Are they all to be gathered into Judah’s nation at that point? Or are they to first discover their own prophetic destiny as the second stick/nation of the House of Joseph/Ephraim?

The house of Israel/Ephraim has lost its national identity as Elohim’s people and as a nation which is distinct from Judah. Hosea, who was a prophet to Israel/Ephraim, declared that Ephraim/Israel would be “swallowed up”: “Israel is swallowed up; now they are among the Gentiles like a vessel in which is no pleasure” (Hosea 8:8). We, like our brothers the Jews in the course of their history, must return to the Zionistic ideal of national identity. YHVH was faithful to gather Judah and restore them to the land. How much more so will He do for the “nation/stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions”? (Ezekiel 37:16). Remember He takes no pleasure in us in the lands that will come under judgment for having swallowed us up (and for their many iniquities): “Therefore all those who devour you shall be devoured; and all your adversaries, every one of them, shall go into captivity; those who plunder you shall become plunder, and all who prey upon you I will make a prey” (Jeremiah 30:16).

“Vindicate us, YHVH our Elohim according to Your righteousness; and let not the nations rejoice [gloat] over us. Let them not say in their hearts, ‘Ah, so we would have it!’ Let them not say, ‘We have swallowed him up’” (Psalm 35:24-25).

“’Therefore do not fear, O My servant Jacob,’ says YHVH, ‘nor be dismayed, O Israel; for behold, I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity. Jacob shall return, have rest and be quiet, and no one shall make him afraid. For I am with you,’ says YHVH, ‘to save you’” (Jeremiah 30:10-11).

During Yom Kippur may the Holy One of Israel establish you/us in your/our true national identity, and prepare our hearts for the day of our return to our forefathers’ inheritance. This is what the Jubilee is all about and we should have a passion for it, even as great as for the return of our Messiah Son of David: “They/we shall serve YHVH their/our Elohim, and David their/our king, whom I will raise up for them/us” (Jeremiah 30:9).

Please read Jeremiah 30 during Yom Kippur, as you also go through the traditional reading of the book of Jonah (who, like some of us, tried to escape his prophetic destiny…).

Shabbat Shalom and have a blessed Yom Kippur,

Ephraim and Rimona


Een reactie plaatsen

Lo-Ammi wordt Ammi om Judah tot heilige jaloersheid te verwekken

Een goede uitleg in de hieronder gegeven link over de twee huizen Judah en Israel.Het is belangrijk dat men gaat beseffen dat die hereniging tussen deze twee huizen nog niet is begonnen, hoewel er velen zijn die denken dat zij al één volk zijn. Ook in de kringen van Judah denkt men veelal dat deze hereniging al lang begonnen is.
Wanneer we echter de condities gaan herkennen, komt er een besef én een inzicht onder welke omstandigheden en welke tijd dat samengaan gaat starten…
Efraìm, huis van Israel onder YHWH´s condities is nog niet geheel tot haar volheid gekomen.
Dat Efraìm zal haar fundament niet van Judah leren maar van Abba YHWH Zelf in het verborgene. Staat er niet in Openbaring,dat wij kunnen zien wie tot Hem behoren, nl zij die het getuigenis van Yeshua hebben en het doen van YHWH´s geboden?

Wanneer daar de tijd is,dat Judah zal gaan naar dat Efraìm dat door YHWH geleerd is en haar identiteit gaat weten,nl van Lo/Ammi naar Yisraeliet,dan zal Efraìm Judah kunnen uitleggen,waarom zij oa inzicht hebben gekregen niet in de paden van menselijke toevoegingen te gaan,maar alleen het onversneden Woord van YHWH.De nederigheid van Efraìm,die eveneens laat weten dat zij nog lerende is,zal Judah tot jaloersheid verwekken overeenkomstig YHWH´s Woord.
Dan zullen zij samen kunnen gaan naar het land van hun voorvaderen…

Bron: Het geschreven Woord van YHVH

 


4 reacties

Ephrayim: The Firstborn of YHWH


Ephrayim: The Firstborn of YHWH
Discovering why YHWH calls Ephrayim His firstborn son
Yirmeyah (Jeremiah) 31:9
“They shall come with weeping; and with supplications will I lead them; I will cause them to walk by rivers of waters, in a straight way wherein they shall not stumble; for I am a Father to Israel, and Ephrayim is My first-born.”
The first thing of which to take note in this passage is that YHWH is speaking of a future time. When He spoke these words they had not come to pass yet. This brings several questions to mind. Among these questions are: “What is it that shall cause Ephrayim to become the firstborn of YHWH?” and “Why does YHWH call Ephrayim His first-born when it is through the tribe of Yehudah which Mashiach shall come?” Discovering the answer to these questions, and others like them, is crucial to understanding the place of Ephrayim in prophecy as well as the future of all of Israel.
First, let us examine a few of the verses in this context to gain some understanding of what will be happening at the time when YHWH shall call Ephrayim His firstborn son.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:1-2
1 “At that time,” says YHWH, “will I be the Elohim of all the families of Israel, and they shall be My people.”
2 Thus says YHWH, “The people that were left of the sword found favor in the wilderness; even Israel, when I went to cause him to rest.”
Please notice it is those left (the sword has devoured many of them) who YHWH calls “His people.” Please take note of the following passage from the Brit Chadasha (New Testament).
1st Thessalonians 4:17
then we that are alive, those who are left, shall together with them be caught up in the clouds, to meet the Master in the air; and so shall we ever be with the Master.
The phrase “those who are left” suggests from the original languages those who survive a war, that is, those who survive the sword. Is this speaking of the same time as the prophet Yirmeyah? While we cannot say for certain, it is speaking of the same type of incident, those who survive being killed. It is these who shall become the people of YHWH.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:8
“Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travails with child together; a great company shall they return here.”
Please note where it is from which YHWH shall bring these survivors. It is from the north country as well as from the furthest regions of the world. It will be all those who are blind, lame, pregnant women, as well as those women who already have children. It will be a great many people according to the prophet Yirmeyah. These are those whom YHWH states shall become His people.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:10-11
10 “Hear the word of YHWH, you nations, and declare it in the isles afar off; and say, ‘He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd does his flock.
11 For YHWH has ransomed Ya’aqov, and redeemed him from the hand of him that was stronger than he.’”
Notice YHWH states it is those He scattered in the first place who He shall gather once again. Whom did He scatter? Was it not the northern kingdom of Israel, the ten tribes of the north? To be sure! Is it any wonder then that when speaking prophetically of this return, YHWH often begins by saying He shall bring them from the “north” or “northern” country? Is YHWH actually giving us another clue as to the identity of these people being from northern Israel? To be sure! These people are also known as Ephrayim.
Please notice what the prophet to the northern kingdom prophesies over the house of Israel.
Hoshea 1:8-10
8 Now when she had weaned Lo-ruhamah, she conceived, and bore a son.
9 And YHWH said, “Call his name Lo-ammi; for you are not My people, and I will not be your Elohim.”
10 “Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass that, in the place where it was said unto them, ‘You are not My people,’ it shall be said unto them, ‘You are the sons of El Chay.’”
YHWH would no longer call the ten tribes of the north “His people.” However, at a later time YHWH would once again call them “His people.” This prophecy is referenced by Shaul directly and by Kepha indirectly.
Romans 9:25-26
25 As He says also in Hoshea,
“I will call those My people, which were not My people;
And her beloved, that was not beloved.”
26 And it shall be, that in the place where it was said unto them,
“You are not My people,
There shall they be called sons of El Chay.”
From the time of Yeshua to present, this is taking place; people who were once scattered are now being gathered back into the fold of His family and they are called the sons of El Chay. Those who were not His people, that is, Ephrayim, are becoming His sons.
Kepha Aleph (1st Peter) 2:9-10
9 But you are an elect race, a royal priesthood, a holy nation, a people for Elohim’s own possession, that you may show forth the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light:
10 who in time past were not a people, but now are the people of Elohim; who had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
Ephrayim had ceased to be the people of Elohim. However, through Mashiach Yeshua they have now received mercy. Because of receiving this mercy, they are now adopted into the family of Ephrayim.
Romans 8:14-15
14 For as many as are led by the Spirit of Elohim, these are sons of Elohim.
15 For you received not the spirit of bondage again unto fear; but you received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
All those who once were far off have now been brought near by the Spirit of grace and mercy and these are adopted into the family of YHWH and He calls them His sons.
Ephesians 2:13
But now in Mashiach Yeshua you that once were far off are brought near through the Blood of Mashiach.
Now please notice what Mashiach Yeshua says of the tribe of Yehudah (Judah).
Matithyah (Matthew) 23:37-39
37 “Jerusalem, Jerusalem, that kills the prophets, and stones them that are sent unto her! How often would I have gathered your children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, and you would not!
38 Behold, your house is left unto you desolate.
39 For I say unto you, you shall not see Me henceforth, till you shall say, ‘Blessed is He that comes in the name of YHWH.’”
Mashiach Yeshua came through the tribe of Yehudah. Nothing will ever change this truth. However, for the most part, the southern house has rejected Yeshua as Mashiach because of the leadership of that house. Now, please take prayerful note of one of the major purposes of why Mashiach Yeshua came as a man.
Matithyah (Matthew) 15:24
But He answered and said, “I was not sent to any except to the lost sheep of the house of Israel.”
For whatever reason YHWH has, it was actually part of His plan that the majority of the house of Yehudah does not accept Yeshua as Mashiach until such time as all those who were scattered had been regathered back into the family of YHWH. Those who are adopted back into the tree of Israel are once again called the sons of El Chay. It is because of this adoption, it is because of their faith and trust in Yeshua as Mashiach, that these formerly cast off ones are now part of the firstborn of YHWH. Ephrayim is called the firstborn of YHWH because he accepts Yeshua as Mashiach before Yehudah does. This is why YHWH calls Ephrayim His firstborn son.
Shabbat Shalom
Zerubbabel ben Emunah
http://www.onetorahforall.com

• footnote: Throughout this website, whenever you see words in red, hover the mouse pointer over the word to read an explanatory note.
• © All material is copyrighted and no part may be changed, added to, shortened or edited; however, the entirety of the article may be reproduced as long as the author?s name remains attached to the article. It is encouraged and a blessing for others to forward these teachings to others, and permission is hereby granted for this as long as the teaching is kept wholly intact, which includes the author?s name and contact information, the ?One Torah For All? header, and this copyright paragraph. The act of forwarding or sharing this teaching in any way constitutes agreement by the party forwarding it that he agrees to the terms and conditions of this paragraph


2 reacties

De verloren schapen van het huis Israels

Yeshua sprak deze belangrijke woorden in Mattheüs 15 vers 24:
“Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels”.

Met dit vers wordt duidelijk dat er naast het huis van Juda geen ander huis bestaat dan die van Israel, ook wel Efraïm genoemd.
Zo blijft er geen ruimte over voor een derde huis.
We komen in de bijbel/Schrift menigmaal de twee huizen tegen.
Huis van Juda is afkomstig van het zuidelijk koninkrijk en Efraïm van het noordelijk koninkrijk.
Oorspronkelijk was het één volk, de kinderen Israels onderverdeeld in twaalf stammen, die de namen dragen van de twaalf zonen van Jacob.
Huis van Juda omdat deze de grootste stam was onder dat zuidelijk koninkrijk en huis van Efraïm omdat deze de grootste was onder dat noordelijk koninkrijk.
Huis van Juda bestaat dus niet uit één stam, net als huis van Efraïm dat niet is.
Beiden hebben meerdere stammen in hun huis. Tesamen twaalf en hun metgezellen. Metgezellen worden door de hele Schrift benoemd. Wanneer deze dezelfde wetten navolgen worden zij als waren zij in dat koninkrijk geboren en erven zij hetzelfde en krijgen zij dezelfde bestemming.
Dat is beschreven in de Tenach en in de boeken van de apostelen.
Er zijn dus twee huizen en vreemdelingen die zich bij een van deze twee huizen vestigen. En deze twee huizen waren oorspronkelijk één volk.
Momenteel zijn die twee huizen nog niet één geworden hoewel velen dat wel willen beweren.
Er is een belangrijk kenmerk om te weten dat deze huizen niet één volk zijn geworden.
En dat is hun daadwerkelijke berouw als volk op de bergen Israels volgens de instructies van YHWH,Ezechiël 36: 22-34 (..)” Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen”.
Let op het woordje “dan”.
Pas “dan”, wanneer zij beiden teruggehaald zijn uit de natiën. Beiden.
Een vers wat naar voren springt is bijvoorbeeld Jer.3:18 “ In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israel; en zij zullen te zamen komen uit het land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb”.
Dit vers komt overeen met zowel woorden uit de Tenach als uit de boeken van de apostelen. Denk aan Jesaja, Amos en zeker Deuteronomium.En wat dacht u van Yeshua’s uitspraak waar ik mee begon? En de Romeinenbrief?
Het huis van Israel/Efraïm had een langere ballingschap dan het huis van Juda,ook dit kunt u in YHWH’s Torah welke het gehele Woord is terugvinden.
Er zijn wel pogingen om Juda terug te brengen naar het land,maar dat is niet overeenkomstig de Schriftwoorden,waarvan ik er enkele aanhaalde.

Ezechiël 37:22 “En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn”.
Zowel in Juda als Efraïm huisvesten vele leringen en gebruiken die niet in YHWHs Woord voor komen of voorgeschreven worden. Deze gewoonten of gebruiken komen uit Babylon. U zou schrikken als u de achtergrond van deze gebruiken cq gewoonten wist, terwijl ze zo vloeiend passen in het grote geheel.
Daarnaast kunnen de huizen in de natiën waar zij grotendeels verkeren YHWH’s instructies niet volledig gehoorzamen omdat zij niet in YHWHs land zijn.
En nu komt mn vraag na vers 1 uit Deuteromomium 30…

”Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u YHWH,uw Elohim gedreven heeft”.

Zijn zij, die van zichzelf weten dat zij geen Juda zijn en die terugkeren naar de Torah van YHWH de verloren schapen van huis Israels?