Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Inzicht in versterken

In twee overwegend roomse landen waar wij onlangs waren kregen we van lokale bewoners, die Yeshua belijden en Zijn instructies doen, te horen, dat vanwege de roomse inslag het zicht op YHVH’s kalender tot nu toe niet doorbrak.

De Reformatie daarentegen heeft blijkbaar ruimte gebracht voor de volgende stap naar het zicht op YHVH’s instructies .

Dat gaf me te denken. De mensen, die er wonen, zijn er erg vriendelijk, dat viel gewoon op. Vooraf aan onze reis was ik op onderzoek gegaan wie we zouden kunnen opzoeken en dat lukte wonderwel, maar wanneer we in het ene land van een vriend en broeder vernemen dat hij in het gehele land geen Torah houdende gelovigen die Yeshua belijden kent en in het andere land een zuster precies hetzelfde zegt,dan valt dat toch op.

Aan de Reformatie gingen barensweeën vooraf en daaruit kwam het protestantisme, dat op zich niet zo heel veel verschilt van ’t “Roomisme”, zeker als we naar de feestkalender kijken. Maar tóch…

Toch blijkt het in de praktijk een makkelijker stap richting Hebreeuwse wortels, dan vanuit het roomse. In de protestantse landen kun je spreken van een groeiend ontwaken in vermeerderende vorm. Alhoewel het ene land verder is dan het andere.

Wat mij eveneens bezighield of eerlijk gezegd bevestigde is, dat wij hen dienen te versterken, bemoedigen, die op eenzame posten staan en de banier dragen. Het zegent hen, maar ook zij, die hen bezoeken.

Willen wij in onze dagen meehelpen om te zaaien en te delen van wat wij van YHVH ontvangen hebben aan kennis, wijsheid en inzicht omtrent Zijn plan om geheel Israel te gaan herstellen, dan dienen wij onze talenten te benutten en niet te talmen. Vraag Hem wat u kunt doen.

Mij kwamen opnieuw de woorden in gedachten uit Jozua 1: 3 “Alle plaats waarop ulieder voetzool treden zal, “Deut 11:24 geeft dat ook aan “Alle plaats waar uw voetzool op treedt, zal uwe zijn;” Mijn bede was dat het zo nodige Licht door gaat breken, omdat dát Licht verlossing geven gaat, wanneer een mens dat aangrijpt. Heel bijzonder vond ik het dat een van de mensen die wij bezochten dit vers specifiek aanhaalde waar ik een bevestiging in zag!

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn behouden teruggekomen van een reis die 7500 kilometer meer op de teller zette en zien terug op een gezegende reis, die ons gezin versterkte, ons ontspanning bracht vanwege de mooie natuur en de zon, maar zeker ook en niet in het laatst onze behoefte onze familie in Yeshua te bezoeken in de volkeren. De woorden “Versterk het overige” oa te vinden in Openbaring 3 kwam diverse malen voorbij. In Aveiro aan zee beleefde ik een diep moment betreffende het opbouwen van Yosef in de natiën… Bijzonder dat ik de tien ontdekte bij datzelfde strand…

img_20181226_104507_resized_20190119_121413501

We mochten een verbinding leggen, die naar meer kanten uitwerkte. Alle eer aan onze Vader, Die dit ons mogelijk maakte.

@Hadassah – januari 2019

 

English translation below:

In two predominantly Roman countries where we were recently, we were told by local residents, who profess Yeshua and His instructions, that because of the Roman slant, the view of YHVH’s calendar had not yet broken through.

The Reformation, on the other hand, has apparently made room for the next step towards the sight of YHVH’s instructions.

That made me think. The people who live there are very friendly, that just stood out. Prior to our journey I had investigated who we could look for and that worked perfectly, but when we learn in one country from a friend and brother that he does not know any Torah-loving believers who profess Yeshua in the whole country and in the other country a sister says exactly the same, then that is noticeable. Both also said that it had to do with the strong Roman influence.

At the Reformation, labor pains preceded and from that came Protestantism, which in itself is not so different from the “Roomism”, especially when we look at the festive calendar. Yet…

Yet, in practice, it turns out to be an easier step towards Hebrew roots than from Roman. In Protestant countries you can speak of a growing awakening in multiplying form. Although one country is further than the other.

What also occupied me or, to be honestly confirmed, is that we should strengthen, encourage, stand on solitary posts and carry the banner. It blesses them, but also those who visit them.

If we want to help in our days to sow and share what we have received from YHVH in knowledge, wisdom and insight concerning His plan to restore all of Israel, then we must use our talents and not delay them. Ask Him what you can do.

Again the words in remembrance came from Joshua 1: 3 “All the place on which your foot sole shall tread,” Deut 11:24 gives that also “All the place where the soles of your feet will come on will be yours;” Our prayer was that it was so the necessary Light will break through, because that Light will give salvation, when a human being engages. It was very special to me that one of the people we visited mentioned this verse specifically where I saw confirmation!

We have come back safely from a journey that put 7500 kilometers more on the odometer and see back on a blessed journey, which strengthened our family, brought us relaxation because of the beautiful nature and the sun, but certainly also and last but not least our need family in Yeshua to visit in the peoples. The words “Strengthen the rest” to be found in Revelation 3 happened several times. In Aveiro at the sea I experienced a deep moment concerning the building of Yosef in the nations … Particular that I discovered the ten at the same beach …

We were allowed to make a connection that worked out in more ways. All honor to our Father, Who made this possible for us.

@Hadassah – January 2019

 


1 reactie

Verborgen aanwezig

Afgelopen week was ik in Israel en ik kreeg gedachten over een patroon en parallel.

Namen kwamen in mij op…

Yosef…Yeshua…Efraïm… ook nu!

Yosef werd niet herkend door zijn broers. Hij was een regent aan het hof in Egypte. De vraag is natuurlijk ook of de broers überhaupt verwachtten dat Yosef daar zou zijn, maar uitgaande van de gang van zaken,zal hij er egyptisch uit hebben gezien..

Gen 42:7  Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen; maar hij hield zich vreemd jegens hen, en sprak hard met hen, en zeide tot hen: Van waar komt gij? En zij zeiden: Uit het land Kanaan; om spijze te kopen. 
Gen 42:8  Jozef dan kende zijn broederen; maar zij kenden hem niet. 

Yeshua werd niet herkend door de zijnen wie Hij was. Opmerkelijk genoeg ging Hij niet openlijk naar het loofhuttenfeest in Jeruzalem, gezien de woorden uit Joh/Yoch 7…

Joh 7:10  Maar als Zijn broeders opgegaan waren, toen ging Hij ook Zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. 

Efraïm…Ik heb Efraïm, het Israel naar de belofte in Jeruzalem gezien en gesproken. En ik heb iets opgemerkt waardoor ik tot de gedachte kwam dat Efraïm, het huis van Israel , wat Lo Ammi was, hetzelfde traject ondergaat als Yosef en Yeshua. Zij worden niet herkend en zijn zó bewogen voor hun andere broers, maar kunnen dat ten volle niet delen. Efraim was verborgen in de volkeren voor lange tijd en dáár trok de Ruach haKodesh hen, getuige Deu 30:1 

Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ( in tegenstelling tot het huis van Juda die oa de shabbat altijd bleef doen)ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; 
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:3  En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. 
Deu 30:4  Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 
Deu 30:5  En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 

Jer_31:18  Ik heb wel gehoord, dat zich Efraim beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God!
Jer_31:20  Is niet Efraim Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE.

Jer_31:9  Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.

Eze_37:16  Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.

Ik heb de straten vol gezien met hen die Yeshua erkennen en Hem belijden en het effect van Zijn Licht in ons door ons heen zien stromen. Stilzwijgend en aanwezig.

Het is nodig dat we toegeven aan het verlangen om in Jeruzalem te zijn. Het is Vaders gekozen lokatie boven alle steden in de wereld.Het is een deel van Zijn totale lokatie die Hij koos. Dat ervaar je wanneer je er bent. Het voelt als  een welkom briesje op een warme dag.

Ik ken geen andere lokatie ter wereld waar je bij wijze van spreke een ieder aan kan spreken om te vragen naar zijn of haar motivatie daar te zijn. Ik heb zoveel meer mensen gezien die weten dat zij Israel zijn, maar nog niet herkend worden. Die gewaarwording, besef ik, is net als bij Yosef en Yeshua voor latere tijd. Op individuele basis zijn er die kostbare ontmoetingen met de twee huizen in kort bestek, want het begin is gemaakt door Hem.Nationale hereniging ligt wat verder in het verschiet.

Romeinen 9-11

Enkele dáár geschreven gedachten

 

Nadenken over dat speciale gevoel dat ik hier ervaar…
Het zijn niet de joodse mensen die mij dat gevoel geven alhoewel de gezongen hebreeuwse liederen mij naar t verlangen brengen van YHVH’S hand om ons te doen naderen. Ook Juda mist iets fundamenteels. Dat ervaar ik nu ik opnieuw hier ben. Daarom ben ik gaan nadenken waar t vandaan kwam, dat gevoel van hier even willen zijn.

Het is denk ik tóch Zijn gekozen land, die mij terug wil doen keren en dat Hij via dat gevoel, zo noem ik t maar even, mij gebruikt of iets wil delen om te delen.

Wij als Yosef in de volkeren hebben de volheid in Yeshua. Niet Juda heeft ons doen beseffen om terug te keren naar YHVH’S geboden! Hij was het Zelf; door Zijn Ruach maakte Hij Zijn verborgen wegen bekend. Het zou weleens aan ons enthousiasme kunnen liggen, dat we denken dat het sprankelende verlangen bij Juda vandaan kont, maar het is Hij Die dat in ons bewerken doet. De Ish- Bruidegom- Man, Die voor ons, de verloren schapen van het huis Israel, stierf om zo de weggezonden vrouw opnieuw te kunnen huwen.. Juda op zeker tijdstip te doen gaan beseffen, dat Yosef/Israel naar de belofte teruggekeerd is naar de ketuba van haar Man en Maker.

In gedachten houdende dat Juda, een onderdeel van het gehele volk, sinds een deel (Yosef/Efraim/Israel) van datzelfde gehele volk weggezonden werd, onvolledig is.. Kan het ook niet anders dat de volheid bij YHVH te verwachten is en niet bij Juda. Uit het feit dat de ultieme hereniging nog niet is, mogen we opmaken dat we sowieso mogen gaan onderscheiden:
— waar t sprankelende verlangen vandaan komt.
— hoe wij Juda mogen en kunnen benaderen zodat Yeshua Zijn plaats behoudt en er behagen in schept.
— wat mij mogen betekenen in Zijn gekozen land en Jeruzalem
— aan wie wij daadwerkelijk de eer brengen
— welke taak wij hebben in de volkeren

 


Een reactie plaatsen

Waarom heimwee vanwege verstrooiing?

De laatste tijd word ik bepaald bij heimwee vanwege verstrooiing. Woorden staan zwart op wit en schrijven geschiedenis, maar beleving is van een andere orde.

Onlangs hadden we een ontmoeting en ik ervoer een buitengewone lieflijkheid tijdens het samenzijn, dat mij zeker een dag inspireerde om te mijmeren over die ervaring.

Gisteren een mail gekregen van iemand die geleid was door Diezelfde Persoon, om Zijn Amen over te brengen. En weer voelde ik dat heimwee, dat wij, Zijn kinderen niet tesamen wonen als familie in dezelfde streek.

Zowel de Bruidegom als de Bruid zijn nog niet fysiek samen.

Het noorderlijk koninkrijk werd verstrooid vanwege de zonde van afgoderij, wat onder ongerechtigheid valt, van Salomo:

1Koningen 11:11 “11 Daarom zeide de HEERE/YHVH tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven.
12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil, van de hand uws zoons zal Ik het scheuren.
13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; een stam zal Ik uw zoon geven, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.”

En Jerobeam borduurde verder op die weg,zodat het resultaat van de verstrooiing in onze dagen duidelijk te zien is. YHVH heeft dat gebruikt om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met Zijn onversneden Woord. Immers zou Efraim vermengd worden met de volkeren waarheen zij verstrooid werden…

In Ezechiël 36:37 staat een vers, wat mij al jaren bezighoudt:37 Alzo zegt de Heere HEERE YHVH: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.

Wanneer gaan we vragen en wie moet er vragen? Kan dat bijvoorbeeld maar één persoon zijn uit een geslacht? Of tien bijvoorbeeld voor dat hele vermengde en verstrooide koninkrijk? Of tellen al de gebeden mee van alle gelovigen door alle eeuwen heen? En mogen we ABBA YHVH herinneren aan het gebed wat Yeshua uitsprak in

Joh 17:8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
(.. ..)
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Onze Bruidegom die terugging om een plaats te bereiden voor Zijn Bruid. Het is dé hebreeuwse manier die YHVH instelde. In het Woord kunnen we de manier van dit proces ontdekken. Eén daarvan is de geschiedenis van Izaák en Rebecca. En verborgen in het Woord is er het plan Israel en haar Man, Israel, geheel Israel wel te verstaan. Volgens het Woord en niet volgens aanname van leringen en menselijke interpretaties.

Zou dat heimwee wereldwijd aan het opkomen zijn? Zou dat te maken hebben met het feit dat de Bruidegom in aantocht is? Dan betekent het dat de Bruid eerst verzameld wordt om als volledige vrouw getooid te worden voor haar Man.

Dan is dat heimwee er door de Vader ingelegd om zo het hoogst mogelijke resultaat op dat vragen te laten gaan gebeuren. Dat is een zoete troost.

Houdt moed Bruid in de voorste linies! Het licht genaakt. Ook de Bruidegom verlangt om haar te zien, maar wel volledig. Aan ons de taak om te blijven volharden in onze roeping om deze blijde en levengevende boodschap te blijven delen en door te geven.

Totdat Hij, de Alpha en Omega, komt!

 

 


Een reactie plaatsen

Nu daagt het in het oosten…

Juist deze week teruggekomen van een bijna veertiendaags bezoek aan Israel, waaronder vijf dagen het tweede Congres Bney Yosef National.

 Wat ik gedurende die dagen regelmatig kreeg waren de woorden uit Jesaja 45:19

“Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben YHVH, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt”.

De indrukken moeten nog een plaatsje krijgen en velen zijn al druk in de weer om verslagen te schrijven…

Lees met ons mee, te beginnen met Ephraim en Rimona Frank op

http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/11/overview-of-second-bney-yosef-national.html

https://thebarkingfox.com/2016/10/29/israel-2016-picking-up-where-we-left-off-a-report-on-the-second-bney-yosef-national-congress/

https://natsab.com/2016/11/02/israel-2016-family-in-twelve-languages-the-conclusion-of-the-second-bney-yosef-national-congress/?wref=tp

Meer verslagen gaan volgen….

We houden u op de hoogte!

https://bneyyosefholland.wordpress.com/2016/11/06/woorden-zoeken-voor-indrukken/


Een reactie plaatsen

….en zij in deze plaats bidden…

Gebed van Salomo…2Kronieken 6: 24Wanneer ook Uw volk Israel voor het aangezicht des vijands zal geslagen worden, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben, en zich bekeren, en Uw Naam belijden, en voor Uw aangezicht in dit huis bidden en smeken zullen,
25 Hoor Gij dan uit den hemel, en vergeef de zonden van Uw volk Israel, en breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt.
26 Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben; en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen geplaagd zult hebben;

Het hele gebed van Salomo is zowel profetisch, hartverwamend, heenwijzend en toepassend in de lijn van de wandeling der kinderen Israels van het moment af.
Alle woorden erin zijn zeer waardevol net als bijv het lied van Mozes of het gebed van Daniël en Nehemia…
De verzen die ik eruit genomen heb, vielen me op vanwege twee korte zinnen temidden van het geheel.

…breng hen weder in het land, dat Gij hun en hun vaderen gegeven hebt… (weder=07725 bwv shuwb, ww = oa omkeren)
en
…zij in deze plaats bidden….
…(deze=02088 hz zeh, aanw.vnw = oa deze, hier)

Dat houdt mijns inziens in dat wanneer de tweede uittocht heeft plaatsgehad, waardoor zowel huis Israels als huis van Yudah tesamen in het land terug zijn, zij advies krijgen dat…
zij toch ook nog zonde kunnen doen en vanwege die zonde er geen regen valt (en dat betekent honger),zij in DEZE plaats bidden en ZIJN Naam belijden en van hun zonden bekeren zullen…
In die specifieke plaats krijgen we toch genade wanneer we acht slaan op het gebed van een onze koningen, destijds gebeden.
Bijzonder, héél bijzonder!
Zoals iemand vanavond terecht opmerkte, wat was komt weer, het is als in een cirkel.Rond denken en niet in een lijn.
Hier ontmoeten we Hebreeuws denken in plaats van het gebruikelijke Griekse denken.Dat is vernieuwend denken.Elke dag opnieuw.Baruch ata YHWH.


Een reactie plaatsen

It is time for the two sticks Ezechiël was talking about….

With permission of Family Frank!

Shalom Fellow Israelite,

As we approach Yom Kippur, our thoughts are directed toward the biblical and traditional meaning of this day. There is no lack of material on the subject, articulated from the perspective of teachers in the Hebrew roots movements, from the Jewish Sages and many others. At this time, however, the essence of this day may be taking on an additional significance, as during the next twelve months three blood moons are supposed to be seen and all of them on YHVH’s Feast days.

Probable scriptural interpretations, along with current world conditions are such that, tribulation like the world has never seen could be just around the corner. Yet in spite of these, there is another aspect to this looming scenario, one which we should not ignore. Thus the words of Jeremiah 30:7 could become most relevant for this season: “Alas! For that day is great, so that none is like it; and it is the time of Jacob’s trouble, but he shall be saved out of it.” Yes, trouble could be in the offing, but the latter part of our verse is loaded with great meaning: “He [Jacob] shall be saved out of it.” Does this mean that a rapture will take place and Jacob will be caught up into the air and disappear? Or is the prophet pointing to something even more significant? Let us go back and read the introduction to this chapter: “’For behold, the days are coming,’ says YHVH, ‘that I will bring back from captivity My people Israel and Judah,’ says YHVH; ‘And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it’” (Jeremiah 30:3 emphasis added). For those who choose not to accept the biblical division within the House of Jacob this prophecy may seem “generic,” as the prophet’s declaration are viewed as if already fulfilled when the Jews returned to the land after the Babylonian exile, or upon the return of the Jews to the land of Israel in modern times. Many view the House of Jacob as being the Jewish nation only, with many still residing in the nations.

However, the return of the Jews to the land, and the future return of many more of them, is only a partial fulfillment of this prophecy. It does, however, indicate the fulfillment of the gathering of the first stick/nation of Ezekiel 37:16. Yet Judah’s return does not fulfill the prophetic destiny of the stick/nation of Joseph in the hand of Ephraim (v.16).

YHVH pledged to bring back Israel (both houses) to the land that He promised and gave to the forefathers. The land at this point in time is far from being occupied and settled in all its entirety by the whole house of Israel. If we check the relevant scriptures, the land promised is from the River Euphrates to the border of Egypt (see Genesis 15:8; Deuteronomy 1:7). Then “all the land of the Hittites” is also part of the promise, a land which is in present day Turkey (ref. Joshua 1:4). Another point to note about the timing of the return to what rightfully belongs to YHVH’s people, is the sequence of what takes place in the 49th Shmittah and 50th Jubilee year.

In all Shmittah years debts are forgiven, but in the 49th year, at Yom Kippur a “great shofar” is blown, consecrating and heralding the coming of the Jubilee year when the inheritance is to be reclaimed and all debts are forgiven. If we are in the year of Sh’mittah, then we should be preparing to receive all that YHVH provides at such a time; that is the double portion of supply. The parable of the Ten Virgins makes for a good illustration of this point (ref. Matthew 25:1-12), keeping in mind the following verse: “Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming” (Matthew 25:13). Since no one knows for sure whether any of the calendars that we use today are accurate, we have to be on ‘our spiritual toes.’

Back to Jacob’s salvation from the great tribulation. In bringing Judah back to the land, YHVH has made them a nation and a mighty horse in battle (ref. Zechariah 10: 3-4). Their return is a sign that He is going to save the house of Joseph (ref. Zechariah 10: 6), and that He will whistle for them and gather them (ref. Zechariah 10:8). The question is, gather into what? Are they all to be gathered into Judah’s nation at that point? Or are they to first discover their own prophetic destiny as the second stick/nation of the House of Joseph/Ephraim?

The house of Israel/Ephraim has lost its national identity as Elohim’s people and as a nation which is distinct from Judah. Hosea, who was a prophet to Israel/Ephraim, declared that Ephraim/Israel would be “swallowed up”: “Israel is swallowed up; now they are among the Gentiles like a vessel in which is no pleasure” (Hosea 8:8). We, like our brothers the Jews in the course of their history, must return to the Zionistic ideal of national identity. YHVH was faithful to gather Judah and restore them to the land. How much more so will He do for the “nation/stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions”? (Ezekiel 37:16). Remember He takes no pleasure in us in the lands that will come under judgment for having swallowed us up (and for their many iniquities): “Therefore all those who devour you shall be devoured; and all your adversaries, every one of them, shall go into captivity; those who plunder you shall become plunder, and all who prey upon you I will make a prey” (Jeremiah 30:16).

“Vindicate us, YHVH our Elohim according to Your righteousness; and let not the nations rejoice [gloat] over us. Let them not say in their hearts, ‘Ah, so we would have it!’ Let them not say, ‘We have swallowed him up’” (Psalm 35:24-25).

“’Therefore do not fear, O My servant Jacob,’ says YHVH, ‘nor be dismayed, O Israel; for behold, I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity. Jacob shall return, have rest and be quiet, and no one shall make him afraid. For I am with you,’ says YHVH, ‘to save you’” (Jeremiah 30:10-11).

During Yom Kippur may the Holy One of Israel establish you/us in your/our true national identity, and prepare our hearts for the day of our return to our forefathers’ inheritance. This is what the Jubilee is all about and we should have a passion for it, even as great as for the return of our Messiah Son of David: “They/we shall serve YHVH their/our Elohim, and David their/our king, whom I will raise up for them/us” (Jeremiah 30:9).

Please read Jeremiah 30 during Yom Kippur, as you also go through the traditional reading of the book of Jonah (who, like some of us, tried to escape his prophetic destiny…).

Shabbat Shalom and have a blessed Yom Kippur,

Ephraim and Rimona


Een reactie plaatsen

The famine is over….

Een bijzondere vertaling van onze zogenoemde bijbel komt eraan…
Meer weten?

He will likewise startle many nations.

Sovereigns shut their mouths at Him,

for what had not been recounted to them they shall see,

and what they had not heard they shall understand.

Isaiah / YashaYahu 52:15

The Famine Has Ended!
The OLD WINE in your heart will not tolerate being in the presence of NEW WINE. If you are thirsty, come and drink. The famine of Yahuah’s Word is over. Before His Word could not be found because translators had torn His Heart out of it. His Heart has been restored to one translation: The Besorah Of Yahusha Natsarim Version (BYNV). The abstract wineskin is your heart (inner mind).

You will read information here that will be disturbing to your wineskin; but then joy will replace the bitterness.

This new English translation of the 66 books of Scripture is going to make waves, as literal Hebrew-to-English words (about 30 of them) will be seen throughout the text for the very first time. The order of the books helps the subject matter to flow smoothly, as you will see when you end 2 Kronicles and go straight into Daniel. “In the beginning . . .” begins the Natsarim Writings with the memoir of Yahuchanon, rather than the traditional opening memoir of MattithYahu. Opening with MattithYahu reinforces the stronghold of “Christmas” which is locked into most people’s minds; but MattithYahu’s objective of recording the birth of Yahusha is tied to his objective of showing the lineage and legitimacy of Yahusha as Monarch, descended from an unbroken line of monarchs.
As I jumped into this endeavor with both feet, relying solely on the guidance of Yahusha every minute, even with years of uncovering shocking and hidden truths, the discoveries I made were so profoundly challenging to tradition that I wrestled over whether or not they should be used in this translation. Of course, Yahusha won that easily, so the words and truthful SPELLINGS of them are there, and may open many eyes, and close others. The outcome will be based on what is in each heart; love, or hate.
The broad span of history, and the distortions of language, will come into clearer view. In all of this close work with the Hebrew, I had to stretch and allow the Light to clean-out dregs of old wine that needed to be purged. The Truth of Yahuah’s Words made me aware that even with a new “wineskin”, the “new wine” continues to make changes in our hearts as it takes its course. The Word of Truth cleanses, and renews the human mind to agree with Yahuah. The entanglements with the apparatus of evil (false teachings, leaven, human traditions) can be severed through our decision to choose Yahusha instead of the world, however the cleansing of our hearts is a process as Yahusha’ Mind replaces our mind with His.
There are things in this translation that no one has ever seen before, and at first some will have thoughts arising from their “old wine”; but those who persevere will be truly blessed. There was a previous “Besorah Of Yahusha”, and was the beginning of this project. A Christian seminary student worked with the text, basically restoring the Personal Name of Yahuah to the palaeo-Hebrew letters. Now, Yahusha has allowed one His Own Natsarim to work with the text, so it can be said this is the first Natsarim Version translated into English. Every translation in history, from the Septuagint to the Latin Vulgate, to Wycliffe’s, to Tyndale’s, to the Geneva, to the Authorized Version, and all the modern versions of today, are all interpretations from Hebrew into Greek, Latin, German, Old English, Spanish, and so on. An interpreter “translates” the meaning of a source language’s word into the target language, and we call them “translators”. Idioms become problematic, but even literal meanings bear the imprint of the translators’ understanding of them, based on the “old wine” in their wineskins. Each new translation becomes more pure, and as more Light is given, there will be more improvements. To convey Truth with absolute accuracy will bring understanding, and the big picture will appear in the hearts of all who receive the Living Water of Life. The Living Words of Yahuah are the world’s most valuable Treasure, and they are about Yahusha, the Living Word that became flesh. To follow Him is to choose Him over the world. To not follow Him is to choose the world.
The wineskins, and old wine, are briefly explained at the beginning, and ending, of this translation.

SAMPLE THE NEW BYNV ON AMAZON
TODAY AND DECIDE FOR YOURSELF:
http://www.amazon.com/dp/B00EAB3U9I

“This is written for a generation to come,
So that a people to be created praise Yah.”

Tehillim – Psalms 102:18

The Message (Besorah) of Yahusha; have you heard it? Repent, for the Reign of Yahuah draws near! 1223 pages (approximately) – 6” X 9” soft cover edition [includes Glossary of Terms] You are welcome to send pre-orders to reserve a copy of the first run. Send a check or money-order for $40 (price includes $11.00 shipping & packing for domestic shipping – overseas shipping will add another $11.00, $51). This offer is to expedite the printing expenses a little, so this helps immensely if you are moved to order in advance. We expect the first printing will be ready to ship by late August 2013. With limited funds, we need advance orders, and help from those moved to add more in order to see this have a thundering impact at its first arrival in the world.

Torah Institute
POB 436044, Louisville, KY 40253
To pre-order a copy online NOW:
http://www.torahzone.net/SCRIPTURE-TRANSLATIONS/

We have stepped through the threshold of a new period of awakening as Yahusha pours out His Spirit on ALL FLESH. The distress of nations, and YaAqob’s trouble is just ahead. The Natsarim are crying on “Mount Efrayim”, the call to go to Tsiyon, the City of Daud: “For there shall be a day when the Natsarim* cry on Mount Efrayim*, ‘Arise, and let us go up to Tsiyon*, to Yahuah our Alahim*.’ ”

*Natsarim: watchmen, guardians, branches (of Yahusha’s teachings), first followers of Yahusha.

*Efrayim: General term for the northern 10 tribes, named after the lead tribe, usually spelled Ephraim.

*Tsiyon: the City of Daud, a few acres just to the south of the Temple Mount.

*Alahim: ALEF-LAMED-HAY-YOD-MEM; The English could also be rendered Alahyim, and is a pronoun meaning mighty-one.

The initial reaction for most is to be repulsed by the component “ALAH”, as is used as a pronoun by the Hebrews from the “other side of the family”, or those who speak Arabic. Look closely at the Hebrew letters above that make up this word; the Masoretes and their vowel-pointing “fixed” a new uniform method of vocalization for letters and words. By “fixed”, I do not mean “repaired”; they set some things straight, yes, but others they altered and corrupted. The Arabic word for “father” is AB, yet the modern Yahudim pronounce it “AV”. The Arabic for “mother” is “UM”, and the Yahudim say “EM”. Both of these language groups are HEBREWS, and derive the bulk of their language from Abraham. We could be making a huge mistake by dismissing one of these groups over another, until we reason together, with Yahuah, what has happened. One of these two groups was never sent into the nations to have their speech corrupted by foreign languages, and the other group retained the purity of the Hebrew. Although the Arabic tribes (the 12 descended from Yishmaal) became idolaters and departed from their brother,Yitshaq (Isaac), they still speak the original Hebrew words, and name their children Yusef, Daud, Yishmaal (all are in Scripture, and are Hebrew), Yaqub, Adam, Quah (Christians call her Eve, like in the KJV), Ayub(Christians say “Job”), and so on. The word ELI is accepted with open arms, and yet it is spelled ALEF-LAMED-YOD; the Arabic is ALI. Which is it, Eli, or Ali?

Yahusha cried out the first verse of Psalm 22, “Ali, Ali, lama sabakthani?” in Syraic Aramiac; not “Eli, Eli”.

How do we know? Because the Masoretes had not yet corrupted the vocalization.

Already, you can see where this is going. Being scattered into the nations has had its consequences on the one group, and not the other. The Besorah Of Yahusha restores the correct Hebrew-to-English, and may be of help to those trapped in their worship of the moon-deity to help them come back home to the faith of Abraham, Yitshaq, and YaAqob. In short, the Masoretic blinders are removed, and you will be pierced in your heart with pure Truth.

“So then, have I become your enemy, speaking Truth to you?” – Gal 4:16

It really matters what is poured into the wineskin of our hearts; Old wine, or new wine. This translation is new wine, free of leaven (human traditions), straight from the Source of the Restorer Himself, so that we can become part of the team of rebuilders:

“Then Yahuah will guide you continually, and satisfy your being in drought, and strengthen your bones. And you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters do not fail. And those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations. And you would be called the Repairer of the breach, the Restorer of streets to dwell In.” – Isa 58:11, 12

Here is the most revealing explanation of what has been going on: “See, days are coming,” declares the Master Yahuah, “that I shall send a hunger in the land, not a hunger for bread, nor a thirst for water, but for hearing the Words of Yahuah.
And they shall wander from sea to sea, and from north to east – they shall diligently search, seeking the Word of Yahuah, but they shall not find it.” – Amus 8:11, 12

The Living Words are able to be found among Yahusha’s Natsarim; He is in His Hekal (His body of Natsarim).

“He who has an ear, let him hear what the Ruach says to the assemblies.” Rev 2:7

Have you been driving a KJV?
You don’t drive the Besorah;
IT DRIVES YOU!

For an example of another word that doesn’t belong, take the word “Bible” ; it is not in the text anywhere, but it’s on the cover, because tradition keeps it there. Biblia was a fertility deity whose shrine was in the city of Biblos, which happened to be a city whose main export was parchment made from flax. So, does it follow that the Word of Yahuah is to be referred to by the name of a pagan deity? It emerges as “biblion” in the Greek, as “Byblos” was the name of the city where the shrine was. When referring to “scroll”, we could simply say “sefer”, or even “scroll”; the Words of Yahusha also refer to themselves as the Writings of Truth (Danial 10).

Check Revelation 20:12, and you’ll discover the Greek word “byblion” is used for the Scroll of Life, but again, that’s a Greek word, derived from a Pagan deity. The Yahudim would not typically learn Greek, since it was filled with so many idolatrous words like this; but people today do all these things without ever knowing about them.
Here’s another oddity:

Words are spelled using the Greek “ph” in them, instead of the straightforward letter “f”. Why so much Greek influence? The Hebrew name most render “Joseph” has several of the above-mentioned oddities. It should simply be “Yusef” when transliterated, but where is the version that does it that way? Yusef means “Yahuah has added”. Words mean things. The meaning of many Hebrew words and names are explainable, and add depth to our understanding.

Favour, Peace & Blessing to you all our dearly beloved Brothers & Sisters . . . .
All our love in Messiah Yahusha,
LEW & PHYLLIS WHITE

STARK-RAVING-REVIEW: “I began reading the electronic version of the new BYNV Scriptures to our four young boys to calm them all down as they go to sleep last night (I started in Yahukanon). Every few minutes my eldest son said “Daddy why have you stopped reading?” I hadn’t realised i’d stopped, my attention had become so focused on what has been called NEW WINE. There are different names and different spellings that I wasn’t used to. It didn’t look right to me but it was actually my mind stretching to allow for the NEW WINE to be poured in. It is an amazing new version. The word and message just jumped right out at me. It is by far the most accurate and powerful version of Scripture I have ever felt as I read it and I want more. Thankyou Brother Lew for your dedication and the agonizing pressure you have endured to be able to produce such an amazing publication with and for Yahusha. Check it out everyone……..if you are truly hungry for new fresh wine you will never go back after reading this Gem”
…..Mark Davidson

Our mailing address is:
LEW: order@fossilizedcustoms.com
PHYLLIS: phyllis@torahzone.net
MARK & AMY: davos2730@gmail.com

http://www.torahzone.net/blog/
https://www.facebook.com/pages/Torah-Institute/238535699521881

unsubscribe from this list update subscription preferences