Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Bney Yosef Congress 2018

Thanks for this report of the third Congress…

Yahnathan's Blog

We have reached a certain point of recognition between both houses which is slowly progressing.

There is mutual respect however still somethings are unknown and confusing. (Love, the Land, and our Father are our connectors)
We have to keep faith in the Father to follow Him and show that we are prepared to listen to Him at all costs. (He has to be our strength and guide)

We have been talking a lot about raising a Youth group and teach all younger children their Identity factor and love for the Land.

So far motivating the younger people in Identity is a way of living and acting, I have heard Ideas about children books that could explain in a simple way who we are as Ephraim/Israel.
We had great people for the worship team and also for guiding tours etc.. It all went well with joy and in one harmony.
I…

View original post 179 woorden meer


Een reactie plaatsen

Torah omhelzen en dan?

BneyYosefHolland

Het blijkt in de praktijk lastiger erin te gaan staan dan er over te praten. Zoals ik van de week hoorde, dat iemand mij meedeelde, dat er zoveel geluiden zijn over de stammen, maar welke is nu de juiste?

In de tijd dat het ons duidelijk werd waren er niet zoveel stemmen…We hoorden es wat van de zogenoemde Brits Israel visie en dat landde niet bij ons. Omdat we zelf voor ogen hadden dat er bij mogelijke afkomst ook een cultuur en geloofsbeleving hoorde die in lijn is van het Woord. Er waren mensen die het alleen over afkomst hadden en niet over een berouwvol hart richting de Schepper.

Toen wij de biografie van Batya Wootten hadden doorgenomen, landde het wél. Aan de hand van haar bewogen relaas, haar gebed en haar geloof en belijdenis van Yeshua en het antwoord wat zij kreeg, was dát voor ons de richtlijn, die…

View original post 819 woorden meer


Een reactie plaatsen

“Ten Parts in the King” Book Signing in Greenville, SC

Chazak Yisrael

The above 2 pics are from the outside of M. Judson Booksellers in Greenville, SC.   Now this wasn’t just any kind of book signing for the co-authors are very close friends of ours!  Pete Rambo and Al McCarn finally saw the fruit of their labor as they now have books in hand and ready to distribute!

Pete Rambo and Al McCarn speaking about their book “Ten Parts in the King”.

Pete and Al did an excellent job introducing the book.  Here they are sharing about those details at the book signing.

So what is the book about?  I’m glad you asked.   The book is about the separation of the Kingdom of Israel into 2 nations and the eventual restoration.   The book also highlights the manifestation of the 2 witnesses (Ephraim and Judah) coming into focus in these last days.  You will be provoked to think deeply when you read…

View original post 182 woorden meer


Een reactie plaatsen

Profetie in meervoud

Het was begin Januari 1986. Koud en sneeuwend toen een vrouw de moed nam om huis en haard te verlaten door een stap in het onbekende te doen, haar kinderen behoedend voor erger.

Er was iemand geweest die haar es toevertrouwde om een veilig heenkomen te bieden aan haar wanneer zij niet wist waar zij überhaupt kon aankloppen. De gewelddadige situatie dwong haar te handelen en na een lange reis kwam ze moe en afgemat aan op de bestemming, alwaar ze liefdevol opgevangen werd. Maar het gevaar was beslist niet geweken. Tussen hoop, vrees, geloof in de Eeuwige Die haar tot dan genadig was geweest en de summiere hulp van mensen, vond ze een plek om met haar kinderen tot rust te komen. Soms had ze het gevoel om haar kinderen bij zich te houden en dan bleek later dat dat een juist gevoel was geweest.

Jaren ervoor, had ze op een nacht verschillende dromen gehad waaronder de droom waarin woorden door een mannenstem voor haar opgelezen werden, maar toen zag ze het meer als een herkenning, maar niet dat het een toepassing zou worden:

Exo 20:1  Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 

En nu, amper acht jaar later, was ze uit een van de diensthuizen uitgeleid. Zo begon ze het pas veel later te zien.

Vrij snel daarna ontdekte ze de shabbat en ving die aan met blijdschap. Op weg naar meer ontdekkingen, zag ze dat er een grote uittocht in het verschiet lag. Zou die misschien meer bij de woorden uit de droom horen? En zou zij daaraan deel mogen hebben?

Een man, opgegroeid in een Katholiek gezin, werd steeds bepaald bij Judah. Bewuster geworden ging hij op zoek en vond uit dat hij inderdaad van joodse afkomst was en dat zijn voorouders heel ergens anders hadden gewoond. Hij ging terug naar de andere kant van de wereld, om daar, ver van de Katholieke familie die nieuwe identiteit uit te gaan leven.

Een jonge vrouw, opgegroeid in het christendom, kwam tot overtuiging van shabbat en bijbelse feesten. Ze werd gewaar dat er naast Juda een andere natie was geweest die verstrooid was. Daar voelde zij zich bij thuis, bij Ephraim. Op een verrassend moment kwam zij erachter van beide kanten Juda te zijn, maar de cultuur was haar niet bekend. Nu is ze een sprekende getuige aan Ephraim’s zijde.

Velen hebben een soortgelijke uittocht in het klein meegemaakt, misschien niet onder dezelfde omstandigheden, maar de ervaringen als loslaten, vergeven, opnieuw beginnen, ontbraken niet.

En bij wie is het ontwaken omtrent Torah niet gestart in nare omstandigheden?

Zovelen heb ik horen vertellen of schrijven, dat zij dachten de enige te zijn die deze weg op wilden gaan omdat een innerlijke drang hen voorging.

Deu 30:1  Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen de Eeuwige u, gedreven heeft; 
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot YHVH, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:3  En YHVH, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u YHVH verstrooid had. 
Deu 30:4  Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u YHVH,  vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
tot en met vers 20

In het Woord lezen we vaker dat profetiën meervoudig plaats vinden. Net zoals bijvoorbeeld de eerste en laatste Adam wordt genoemd, het oude en vernieuwde verbond, maar wél dezelfde inhoud.

Dat geldt ook voor de eerste en tweede Exodus, waarbij aan de eerste niet meer gedacht zal worden

Hag 2:7  Want alzo zegt YHVH Tzevaot: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. 
Hag 2:8  Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt YHVH Tzevaot. 
Hag 2:9  Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt YHVH Tzevaot. 
Hag 2:10  De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt YHVH Tzevaot; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt YHVH Tzevaot. 

Jesa 11:11  Want het zal geschieden te dien dage, dat de Eeuwige ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. 
Isa 11:12  En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. 
Isa 11:13  En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen. 
Isa 11:14  Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. 
Isa 11:15  Ook zal YHVH den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan. 
Isa 11:16  En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israel geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog.

1Corinthe 10 geeft aan dat het volk Israel ons tot voorbeeld dienst en als we t goed lezen met het inzicht wat we nu hebben, dan begrijpen we het als volgt:

Ketuba/ huwelijkscontract en Condities; Voorbeeld, waarin?

1Co 10:6  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 

Herenigd, geheel Israel onder de wolk, gaan gedoopt worden, dezelfde geestelijke spijs eten,  allen de geestelijke drank drinken uit de steenrots Yeshua ( Rom. 9-11),maar ik lees verder dat t niet automatisch gebeurt, er blijven condities. Onze houding nu is van belang om na te gaan of we het hoofd kunnen bieden aan de weg die we gaan.

Noach en anderen, gezien Hebreeën 11, gehoorzaamden enhet wrd hen tot rechtvaardigheid gerekend.

1Co 10:1  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 
1Co 10:2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
1Co 10:3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Yeshua, ja ook toen al. 
1Co 10:5  Maar in het meerder deel van hen heeft YHVH geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 
1Co 10:6  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 
1Co 10:7  En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 
1Co 10:8  En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend. 
1Co 10:9  En laat ons Yeshua niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield. 
1Co 10:10  En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver. 
1Co 10:11  En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 
1Co 10:12  Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 
1Co 10:13  Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 
1Co 10:14  Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst. 
1Co 10:15  Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg. 
1Co 10:16  De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Yeshua? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 
1Co 10:17  Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. 

Kom, laten we gehoor geven aan Zijn Woorden opdat wij leven en terug kunnen keren om te leven voor Zijn Aangezicht;

 


Een reactie plaatsen

It is good to hear this message

Mat 25:23  Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. 

Ik werd herinnerd aan de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25). Eén was er die uit vrees zijn talent verborg en we weten de uitkomst…

We kennen de gelijkenis van het graan en ook daar lezen we de uitkomst na de keuze.

Het is zaak dat we niet talmen, maar onderzoeken welke weg van ons, welke keuze de Vader de eer zal gaan geven.

Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid” Woorden uit een oud liedje, maar de moraal is niet verouderd.

Shema een woord dat zowel horen als doen inhoudt. Wij Nederlanders hebben daar twee woorden voor nodig, maar Shema zijn twee handelingen ineen.

Wat we hebben ontvangen is niet zo makkelijk uit te leggen. En er zijn er die veel tegenstand bieden en dan is het goed om niet heen en weer bewogen te worden.

Eddie Chumney is al langer op de weg om het ons duidelijk te maken.

Voor een ieder die echt wil weten wie wij zijn en eruit wil handelen en de engelse taal machtig is, is dit gedeelte van een serie aanbevelingswaardig.

 

 

Een andere, ook goede, uitleg is deze van 119ministries met Nederlandse ondertiteling:

 

 

 


Een reactie plaatsen

Surprised by tears….

Keuzes hebben condities, welke we ook maken…
Geschiedenis geeft inzicht. Goed advies is in het Levende Woord te vinden…Laten we nadenken over levensveranderende keuzes, voordat we de beslissende stap maken..

natsab

Over the course of the last six months, Al McCarn and I have been co-authoring a book, Ten Parts in the King, that is about to be published.  We really had most of the book finished within two months of starting, but have sensed Abba guiding us toward refining the text and insuring the tone is right and compassionately humble.  Part of His guidance toward that end, He has led us to place the manuscript before a number of persons from a broad background, both Christian and Jewish, for input, review and feedback.

One such reviewer invited us to middle Tennessee last weekend for a Sunday morning interview to be edited into two segments for her international ministry’s online video program.  While details and links to this upcoming program will be released at the appropriate time, I tell you that to give the background for why we were there…

View original post 1.307 woorden meer


Een reactie plaatsen

Upcoming reunion of two separated nations

When we were on our trip through some nations, we arrived one evening in France near an abbey, where a camperplace was…It was quiet, two other campers were there as well.

We were glad to have a place as well. When we spend the evening outside, some locals passed us for a walk in the park… some of us took a walk as well.

20170805_220925

After spending the night and breakfast, I took the chance to take a walk and discovered the following sculptures…

20170806_112152

There was a whole park with many sculptures and every one told me a story, especially this one!

20170806_110438

I took a closer look and the picture explain from my view a story…an important story.

The first thought what came into my mind was chapter 37 of Ezekiel and then the whole story of the one nation, the separation until a certain time, written in Scripture.

Both and different

Hosea 6:1 “Come, and let us return unto YHVH: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. 2 After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. 3 Then shall we know, if we follow on to know YHVH: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.
4 O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee?”

“Ephraim, he hath mixed himself among the people; Ephraim is a cake not turned. 9 Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not: yea, gray hairs are here and there upon him, yet he knoweth not. 10 And the pride of Israel testifieth to his face: and they do not return to YHVH,their Elohim, nor seek him for all this. 11 Ephraim also is like a silly dove without heart: they call to Egypt, they go to Assyria. 12 When they shall go, I will spread my net upon them; I will bring them down as the fowls of the heaven; I will chastise them, as their congregation hath heard. 13 Woe unto them! for they have fled from me: destruction unto them! because they have transgressed against me: though I have redeemed them, yet they have spoken lies against me…”Hosea 7:8-14

Jer.3:8   “And I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery I had put her away, and given her a bill of divorce; yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. 9 And it came to pass through the lightness of her whoredom, that she defiled the land, and committed adultery with stones and with stocks. 10 And yet for all this her treacherous sister Judah hath not turned unto me with her whole heart, but feignedly, saith YHVH. 11 And YHVH said unto me, The backsliding Israel hath justified herself more than treacherous Judah.”

Jer. 5:11 “or the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously against me, saith YHVH

The promise

Deut 30:1-7 “And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither YHVH, thy Elohim hath driven thee, 2 And shalt return unto YHVH thy Elohim, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul; 3 That then YHVH thy Elohim will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither YHVH thy Elohim hath scattered thee. 4 If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence will YHVH thy Elohim gather thee, and from thence will he fetch thee: 5 And YHVH thy Elohim will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers. 6 And YHVH thy Elohim will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love YHVH thy Elohim with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live. 

Both are becoming in one accord

20170806_110507

Ezekiel 37: 15- 23 “The word of YHVH came again unto me, saying, 16 Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, For Judah, and for the children of Israel his companions: then take another stick, and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions: 17 And join them one to another into one stick; and they shall become one in thine hand. 18 And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by these? 19 Say unto them, Thus saith YHVH ELohim; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. 20 And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes. 21 And say unto them, Thus saith YHVH Elohim; Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land: 22 And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel; and one king shall be king to them all: and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all: 23 Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions: but I will save them out of all their dwellingplaces, wherein they have sinned, and will cleanse them: so shall they be my people, and I will be their Elohim”

The next sculpture reminded me of YHVH’s Scriptures…mostly we cant explain simply what He shows us, so we need more books to write or more gigabytes to type our thoughts about His revelations.

20170806_105924

It was here that I received these thoughts I now share with you

20170806_112132

Shalom, Hadassah