Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Blijft gij in hetgeen gij geroepen zijt…

I am alert since years because of the young awaken Efraimites who aren’t that much aware about influences to stimulate them to become more “jewish/judaisitic”  than healthy is for Efraïm to undermine to become the nation beside the nation Judah until the Father will make us one.

With me more people all over the world have received the understanding to see the danger. It is the Father Who helps us to see what is good for us to be and to grow in.

Today I received a very helpful article from Pete Rambo which you can read to become alert as well!

The following words are true and very important:

“Simply, prophecy cannot be fulfilled if Ephraim becomes Judah, nor can it be fulfilled if Judah becomes Ephraim!! (quote)

We need to prepare ourself so that we can answer questions of people who don’t know what is right or wrong.

Thank you for your attention,

Those two parts are spelled out for us in Ezekiel 37:15-23, the stick of Judah and the stick of Joseph. Verse 22 tells us these are two nations or two kingdoms. Hosea 1:11 confirms this. Two nations, two kingdoms come together under one head.”

Please proof the words I write, thank you for your attention,

shalom, Hadassah

Nederlands:

Ik ben me al jaren bewust dat de “jonge” ontwaakte Efraimieten niet zo  bewust zijn van bepaalde invloeden die hen stimuleren wil om meer “joods / judaisitisch” te worden dan gezond is en ondermijnen wil dat Efraïm de natie wordt naast de natie Juda tot de Vader ons eén zal maken in Zijn hand (Ez 37)

Naast  mij hebben meer mensen over de hele wereld het begrip gekregen om het gevaar te zien. Het is de Vader die ons helpt om te zien wat goed is voor ons om te leven en te groeien in onze identiteit.

Vandaag heb ik een erg duidelijk artikel van Pete Rambo ontvangen die je kunt lezen om ook alert te worden!

De volgende woorden zijn waar en zeer belangrijk:

‘Simpelweg kan de profetie niet worden vervuld als Efraim Juda wordt, en kan het ook niet worden vervuld als Juda Efraim wordt! “(Citaat)

We moeten onszelf voorbereiden zodat we sterk staan en vragen kunnen oplossen van mensen die niet weten wat goed of fout is.

Bedankt voor uw aandacht,

“Deze twee delen worden voor ons in Esegiël 37: 15-23, de stok van Juda en de stok van Jozef beschreven. Vers 22 zegt ons dat dit twee naties of twee koninkrijken is. Hosea 1:11 bevestigt dit. Twee naties, twee Koninkrijken komen onder één hoofd samen. “( Citaat)

Beproef alstublieft de woorden die ik schrijf, bedankt voor uw aandacht,

Shalom, Hadassah

 


1 reactie

Repeterend resultaat van tolerantie

Wat mij de laatste tijd intrigeert is de vraag in hoeverre de geest van Izebel aanwezig is in de kringen van merendeel christenen die teruggaan naar Yeshua’s Torah. Ik wil u vragen met mij mee te onderzoeken om elkaar te scherpen.

Wanneer we de geschiedenis van Izebel en Achab nauwkeurig lezen, kunnen we vaststellen dat Achab niet vrijuit gaat.
Hij staat toe dat Izebel haar gedrag kan voortzetten. Toen ik meer over dat gedrag las, werd ik herinnerd aan de slang in de hof van Eden die Chavah op een misleidende manier dingen vroeg, waardoor zij gemakkelijk in de volgende fase kwam.

Er moet me tevens van het hart, dat de nadruk van zonde in de hof van Eden, op Chavah werd gelegd, terwijl Adam haar bedekking was in de vorm van bescherming. Het was Adam die in de eerste plaats schuldig was aan het feit dat Chavah misleid werd. Adam was hoofdelijk verantwoordelijk gesteld (3) door de Eeuwige. Het is door de geschiedenis bewezen, dat mannen die zwakker in geloof staan en hun positie niet weten, niet graag hun ongelijk erkennen en de vrouw de schuld geven. Die houding begon bij Adam. Iets om over na te denken, juist omdat men over het algemeen Chavah de schuld gaf van de overtreding in de hof van Eden.

Genesis 2: 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Eeuwige gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

In aanmerking nemende dat Chavah ,die onbeschermd was door het gedrag van Adam, de toegenomen ruimte nam (bewust of onbewust, daarvan is mij niet helemaal duidelijk, alhoewel de daad een feit is), werd het haar in eerste instantie niet duidelijk (of was zij tengevolge van Adam’s zwakheid ook zwak geworden?) dat zij verleid werd te zondigen. Chavah was wel verantwoordelijk voor haar daad, ook al liet Adam haar begaan(4)

De vraag die de slang stelde, stelt hij nu nog!

“Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet .. .. ..? Met andere woorden, kunnen we de marge nemen als de Vader het niet letterlijk verboden heeft? Nemen we die marge dan?

Wanneer we naar de geschiedenis van de mensheid kijken zijn we door de zondeval het beeld kwijtgeraakt van hoe het werkelijk zou moeten willen we hersteld zijn, maar de mogelijkheid om volkomen hersteld te worden is ook vandaag aanwezig, net zoals dat gisteren het geval is en morgen eveneens. Het was et verlossingswerk van Yeshua, Die de deur naar de Vader opende. Daardoor is herstel binnen handbereik voor hen, die deze uitnemende weg zoeken.

De vraag is of we dat zouden willen!

Doordat we marges hebben toegestaan, kan de vorst der duisternis floreren in gebieden die het daglicht niet verdragen kunnen en lijden mensen intens onder de gevolgen, ook vaak door anderen veroorzaakt.
Via een studie(1) kwam ik op de gemeente Thyatire ook die marge weer tegen en we lezen wat de Eeuwige met Izebel gaat doen. Dat staat ook bij ons te wachten wanneer wij in marge de geest van Izebel toestaan huis te houden in onze gelederen.

Op 2:19″Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.
20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

We lezen dat Izebel zich voordoet als profetes. Waarvan en uit welke bron?
1Kon 21:15 Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde, dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: Sta op, bezit den wijngaard van Naboth, den Jizreeliet, erfelijk, dien hij u weigerde om geld te geven; want Naboth leeft niet, maar is dood.

In Op 19:10 lezen we het tegenovergestelde:
Want de getuigenis van Yeshua is de geest der profetie.

We zien vanuit welke bron Izebel handelt en we weten wie Yeshua is.
Zouden we dan verkiezen de marges erbij te nemen met het gevaar dat we misleid worden met alle gevolgen vandien?
Of laten we toe dat we zover zakken, gelijk de weggelopen zoon, dat we alleen nog maar willen naleven, wat de Vader van oorsprong als levengevende liefdesregels aan ons heeft voorgesteld om te doen?
1Kon 18:21 “Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo YHVH Elohim is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.
Jer 6:16″Zo zegt YHVH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.17 Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.”

De geschiedenis laat wederom zien dat we een hardnekkig volkje zijn en bijvoobeeld de profeet Ezechiël die naar het huis Israels gezonden werd, kreeg een geduchte opleiding.
Zie wat YHVH hem zegt als Hij hem roept:
Ezechiël 1:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israels, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag.
4 En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt Elohim YHVH!
5 En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.
6 En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis.
7 Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig.
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.

Zolang wij niet bereid zijn om alles op te geven en alleen te doen wat de tegemoetlopende Vader ons aan levengevende liefdesregels geeft, die we door Zijn Ruach kunnen gaan handhaven omdat Yeshua in ons leeft, staan we tolererende marges toe waarin Izebel op alle gebied huis (2) kan houden (én houdt!) met alle nare gevolgen vandien.

Er is nog veel te zeggen en uit te diepen over keuze,handelswijze en de overeenkomstige resultaten. Omdat we ontwaken wie we werkelijk zijn en de zegen ons ter beschikking staat, zit de vader aller leugen niet stil. Het is immers zijn laatste grote kans om het openbaar worden van de zonen van YHVH te vertragen! In de gelederen van Yosef zit hij niet stil!

Laten we opstaan en naar de tegemoetlopende Vader gaan, want Hij kan en wil ons volkomen herstellen!

(1) https://graceintorah.net/2017/05/17/the-jezebel-no-one-talks-about/
(2) in huwelijk, man-vrouw positie, gezin, persoonlijk, opvoeding, sociale omgeving, ontwakend Yosef etc

(3)Ge 3:9 En YHVH Elohim riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

(4)https://www.skipmoen.com/2012/11/lessons-from-the-garden/


Een reactie plaatsen

Identititeitscrisis van Efraïm

Voortbordurend op het vorige artikel naar aanleiding van de droom die ik deze week kreeg, werd ik gewaar en zeker nadat ik es met iemand van gedachten had gewisseld daarover, dat er een paar punten zijn, die we naar voren moeten halen om duidelijk te laten zien wat het effect zal zijn bij wat we doen.

Dat kunnen we nietsvermoedend doen, omdat we niet beter weten. We kunnen het ook doen om onbewust of bewust de goedkeuring van de ander te krijgen…

-Wanneer iemand zich bekeert tot het judaisme dan heeft men een joodse identiteit, dat is wat de meesten in Israel geloven.

-Ook als men daarna nog steeds in Yeshua gelooft en de nieuw testamentische boeken, zal men nimmer geaccepteerd worden als een jood, vooral niet door de Rabbijnse autoriteiten. Een ooggetuige heeft dat van de week in Israel opnieuw vernomen.

De meeste rabbi’s zien de niet-joodse mensen in een identiteitscrisis. Zij worden door hen gezien als “zij die joods willen zijn”.

Daarom moeten we blijven getuigen van het Evangelie van het Koninkrijk en onze Messias binnen onze gelederen. Efraimieten zouden hun herstelde identiteit als het Huis van Israël niet in gevaar moeten brengen.

Het kan ook gebeuren dat er binnen Efraïm mensen zijn die joods willen worden met het geloof van Yeshua, maar nimmer als Judah worden aanvaard in Israel. Ze  moeten weten en zich bewust worden dat ze dan tevens de bestemming toevallen van het huis van Judah.

Het zijn condities en die kunnen niet vermengd worden. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van de effecten van onze keuze!

We hebben evenwicht nodig en moeten daarnaast onze Ephraim-identiteit vasthouden als getuige van de profetische vervulling van het huis van Yosef.

Het begin van het ontwaken is begonnen, dat geeft levensvatbare hoop.

Wordt vervolgd…


Een reactie plaatsen

Be ye therefore wise

Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves...Matth 10:16

When we came to the knowledge we belong to one of the two kingdoms, we didn’t know there were people in our country who were aware of. It took us years, blessed years, to walk with Yeshua through life in the nations as persons who didn’t know about a group of people in our country who told about their identity as Efrayim/Yosef beside Yudah.

In that time we were aware of people who talked about the ten tribes where they possible have lived, but the neccesary to make teshuvah to the Father, Yeshua and the commandments were not high on the list, so that wasn’t our priority, so we walked on to keep the precious pearl.

So we had fellowship with people outside of our country and both we were build up in our knowledge which the Father multipy in our own hearts and minds. One of the blessed initiatives online was a virtual community called Yahspace. We visit some of them in their country…

Very blessed we were during those years with the friendship of some pioneers, like Batya Wootten, her husband Angus (USA) and family Frank from Israel.

It was in the year of 2007 that we met people in our country who told who they were. Not messianic jewish, but Israelites from the house of Efrayim…

Abba YHVH has given us much experiences of people who talk but not act, or talk and do it easy with compromises. Every time when we met such people the end of being together was already before our eyes., because we couldn’t give the pearl a dark corner or put it in a cupboard for a while.

I personally know from people who wanted to emigrate to Israel and were misled on certain time, loosing much money, and were stimulated to put Yeshua outside the centre of their life. These experiences made me think seriously. With much attention I was searching backgrounds and conditions from these other activities. And so I found differences, I needed to know to evaluate.

Then in the year of 2015 the first Congress of Bney Yosef National (1) was there, organized by Ephraim and Rimona Frank. It was such a tremendous blessing to be there, because Yeshua was in the middle of us. I never had such a special touch by the Ruach HaKodesh as I was there. Probably the Father wanted to give me a sign and important memory. I knew this was the right start.

Since that time I saw other activities coming from other people, organizations and I realized myself that all these things could and can make confusion to the younger ones in faith. I became aware because not all of these activities will give the young ones  the opportunity to put Yeshua in the centre of their lifes. if it is possible we would prevent and guide them, advise them to go the right way.

Probably it is nessecary and allowed by YHVH to see which ones will walk with Him and which ones will run in their own nature. A good start will not say the end is good as well. We have to deal with our own flesh, our own enthousiastic emotions. The only way to become adult in our emotions, longings, character is to ask the Father what to do, to keep Yeshua in the centre of our lifes and ask to understand the Voice of our Master. He will give us the very right solution and this will be a blessing for us, for others and an honour to Him.

Yesterday I read an article (2) and I can reccomend it to you as well. The history of the Israelites in the past are a tremendous example for us today. Let us read and proof to take the best steps in the yes of the Father.

Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;
And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
And did all eat the same spiritual meat;
And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Yeshua.
But with many of them Elohim was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.
Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.
Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.
Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand.
Neither let us tempt Yeshua, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.
Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.
Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.
Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you but such as is common to man: but Elohim is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. ( 1Cor 10:1-13)

Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
2 Looking unto Yeshua the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of Elohim.( Hebr. 12:1,2)

Say unto them, Thus saith Elohim YHVH; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. (Eze 37: 19)

(1) http://etzbneyyosef.com/

(2)http://etzbneyosef.blogspot.nl/2017/05/warfare-in-wilderness.html

 


Een reactie plaatsen

Great commission already written in the book of Chronicles

Most of us coming out of a christian background are not aware, especially in the beginning of that journey, the letters of the apostles must act like mirrors to Tenach. Later on we learn about mirrors, patterns, but we need time to search and study to discover matches.

The christian background has given us teaching with thoughts for example the old is done away, the new covenant starts with the birth of the Messiah.

There are hidden treasures which we will discover when we continue our walk to the old paths, written in
Jer 6:16 Thus saith YHVH, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls.</em

We are known that the great commission is written in Brith Chadasha, but do we know it is written in Chronicles as well?

1 Chron: 16:23 “Sing unto the YHVH all the earth; shew forth from day to day his salvation.
24 Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations.”

Ps 96: 3 Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.

Rom. 15: 10 And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.
11 And again, Praise YHVH  all ye Gentiles; and laud him, all ye people.

Acts 15: 12 Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders Elohim had wrought among the Gentiles by them.

As we read, the same invitation during all ages to share what the Father has given to us!

Yesterday, today and forever

 


Een reactie plaatsen

Goede raad

1 Cor 3:14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Elohims, die van boven is in Yeshua HaMasshiach.

Een ding doe ik,
vergetende, hetgeen achter is

Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Yeshua HaMashiach ook gegrepen ben; Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb (vers 12 en 13)

strekkende mij uit

Nadát hij eerst is begonnen te vergeten, of beter gezegd, de keuze heeft gemaakt te vergeten hetgeen achter is,
was
Je kunt iets dus wanneer je t achter je laat, terugpakken en dan is de keuze om t daar te laten ongedaan gemaakt.
Vanmorgen las ik dat bijvoorbeeld bidden voor bevrijding zin heeft wanneer de zonde nagelaten wordt.

Jaag ik naar het wit…

Welke betekenis heeft dat wit?
Wit: 4649 ‘skopos, zn m

van skeptomai (letten op [“skeptisch”], misschien verwant aan 4626 via het idee van verbergen), vgl. 4626 TDNT-7:413,1047;

AV-mark 1; 1

1) uitkijk, verspieder
2) het verre doel waarnaar uitgekeken wordt, het doel dat iemand voor ogen heeft

Het meest voor de hand liggend is punt 2:
“het verre doel waarnaar uitgekeken wordt, het doel dat iemand voor ogen heeft”

Het gaat niet vanzelf om te laten hetgeen achter is…

Luk 13:24″Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;”

Lu 9:62 En Yeshua zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Elohims.

Maar tijdens de keuze en richting:

Psalm 23:3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Psalm 32:8 8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.