Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Kort en bondig tegen t licht gehouden

Op het Congres waaraan wij deelnamen, werd het onderwerp betreffende het bijbelse portret van de vrouw vanuit hebreeuws oogpunt behandeld.We denken zelf dat er bij leven en welzijn later nog es verder over geborduurd mag worden, omdat het ten diepste t begin is van het herstel wat YHVH vanaf het begin voor ogen heeft.

De aanloop naar herstel brengt zaken aan het licht waar veel minder over gepraat wordt, maar waar men ook niet altijd een afdoende antwoord op heeft. Tijdens ons verblijf in Israel maar ook daarvoor en buiten Israel, heb ik diverse serieuze zussen en ook broeders het volgende onderwerp horen aanhalen en ik denk dat het goed is dat we ons bewust worden wat onze Schepper het beste voor ons acht.
Want we dienen onze kinderen bijbels onderbouwde onderwerpen mee te geven zodat zij niet in een of andere onwetende val terecht komen met alle gevolgen vandien.
We weten van het Woord dat het als een tweesnijdend zwaard werkt, ons ten leven wanneer we ons onder Hem stellen
Hebr 4:12 “Want het Woord Elohims is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.”

Een goed artikel om serieus over de Vader na te denken, die in het allereerste begin in et beste voorzag. Na Adams zwakte om Chava te beschermen herhaalden we verschillende keren de ervaringen buiten Zijn zegen om. Als Lo Ammi kregen de zonen van Yosef, zoals Juda de gelovign uit de volkeren zien, een nieuwe kans vanwege Yeshua om ons van ons gedrag te bekeren. Dus laten we teruggaan naar Eden. Daar vinden we de schatten die de Vader in petto heeft. Mannen zullen Zakar worden en vrouwen Ezer Kenegdo en Eshet Chayil. Beide zullen ze de echte spiegel laten zien van de schepping die YHVH voor nu heeft gemaakt en de zeer nabije toekomst met Hem.

Van deze en gene vernam ik dat men niet geheel weet wat YHVH voor ogen heeft over dit onderwerp. waarom niet tegen het licht houden,zodat we ons bewust worden, welke weg de beste is?
Ik dacht, ik denk dat ik t wel aandurf om dit met jullie tegen t licht te houden…
Wat zijn jullie gedachten wanneer het Woord over herstel spreekt?

De uitleg van Don Stewart in het  Nederlands..klik op Kort en bondig

Don Stewart :: Why Didn’t God Condemn Lamech’s Polygamy?
https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_718.cfm


4 reacties

Samen Adam

Ik besef terdege dat ik slechts een deel betreffende dit onderwerp aanhaal. Ik weet dat er  andere samenlevingsvormen bijgekomen zijn. Dat vanwege de maatschappij om ons heen het niet alleen mannen zijn die afgeleide vormen aangaan, maar houvast vind ik in het Woord dat spreekt over orde en herstel.

Daarom van mijn kant een pleidooi om de weg van herstel op te gaan, zoals Vader het uitzette en Yeshua na Zijn komst op aarde benadrukte.

Wij, overwegend behorend tot degenen die vanuit de natiën Torah zijn gaan doen nadat wij Yeshua veelal eerst in het christelijke geloof ontmoetten, als zijnde de Enige verlossing om een Deur te zijn naar de Vader en nu door de Geest van Heiligheid verlicht worden en getrokken om de geschreven geboden te doen die Mozes van de Eeuwige kreeg. Laten wij daarom een voorbeeld zijn en de uitgezette lijnen volgen. Yeshua is voor de verloren schapen van het huis van Israel gekomen en in Zijn genade heeft Hij opnieuw de orde van huwelijk en samenleving van Zijn Vader voorop gesteld, zodat wij het in Tenach bevestigd zien.

De weg van herstel is een weg van omkeren, afleggen, overgave aan Hem Die ons leven gaf. Hij zal het maken. Eerst wanneer wij Zijn voorkeur voor dat van onszelf gaan stellen, kunnen wij met recht een voorbeeld zijn en kan Zijn licht doorbreken in de steeds donker wordende duisternis.

Vanwege een vraagstuk over meervoudig huwelijk, ben ik gaan kijken wat eraan ten grondslag ligt voor zover het mij duidelijk is.

Is dat een bijbels verantwoord ingestelde samenleving??

Er zijn mensen, die aannemen dat een meervoudig huwelijk kan, omdat het in het Woord opgetekend staat. Men haalt aan dat er wetten in het Woord staan waardoor een en ander beschermd en begeleid wordt. Ik heb vernomen dat men het ook wel cultuurgebonden noemt of voor een zekere tijdsperiode. Men heeft wensen en die omkleedt men met de beschreven voorbeelden van meervoudige samenleving in de bijbelse geschiedenis.

Wat zegt het Woord over YHVH’s ontwerp van huwelijk en waarom staan die andere wetten er ook in? Is YHVH afgeweken van Zijn oorspronkelijke huwelijksplan of heeft Hij die andere wetten over een meervoudig huwelijk aangehaald om erger te voorkomen, daar Hij s’mensenhart kent als geen Ander?

In Genesis lezen we dat YHVH aanvankelijk eerst Adam schiep, waarvan YHVH later een deel ,geen rib,  nam om Eva/Chava (enkelvoud) te scheppen, uit Adam te nemen. Chava was er al in samen Adam. Een geheimenis. De man en vrouw schiep Hij gelijk aan elkaar met dezelfde autoriteit. Gen 2:20  Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe  (enkelvoud), die als tegen hem over ware (Ezer Kenegdo).

Man  Adam Zakar, vrouw Chava Ezer Kenegdo

Wanneer beiden rechtvaardig handelen werkt het begrip Kenegdo  zegen uit wanneer de man Zakar (Gen. 1:27; Strongs H2145) naar t Woord handelt en zodoende YHVH herinnert aan Zijn wet.

Kenegdo gaat tegenstaan, dus tegenovergesteld werken, wanneer van die rechtvaardigheid afgeweken wordt. De vrouw naar YHVH’s hart zal als Ezer Kenego gaan  functioneren. Het grondwoord “hulpe” is gelijk aan de krachtterm van hulp die YHVH biedt, zie:

 Ex. 18:4  The other was named Eliezer, for he said, “The God of my father was my help (EZER), and delivered me from the sword of Pharaoh.”

Dt. 33:26 “There is none like the God of Jeshurun, Who rides the heavens to your help (EZER), And through the skies in His majesty.

Ps. 33:20  Our soul waits for the LORD; He is our help (EZER) and our shield.

Ps. 70:5  But I am afflicted and needy; Hasten to me, O God! You are my help (EZER) and my deliverer; O LORD, do not delay.

Hos. 13:9 It is your destruction, O Israel, That you are against Me, against your help (EZER).

 

De man zal haar beschermer zijn en de vrouw overeenkomstig haar roeping (2) beschermster voor haar man.

Eph 5:31  Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Eph 5:32  Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Yeshua en op de Gemeente. 

Samen Adam worden en uitleven Gen 5:2  Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens (grondwoord Adam), ten dage als zij geschapen werden. Samen die eenheid zijn, gelijk aan en overeenkomstig het evenbeeld, toen YHVH  Adam schiep en uit Adam zijn Ezer Kenegdo nam. Echad. Samengesteld die ene. Het begrip “wederhelft” zegt precies datgene wat YHVH met die gesloten eenheid bedoelt.

De man verlaat zijns vaders huis en dat verlaten geeft ruimte aan zijn vrouw, zodat zij samen volkomen echad worden. Het gaat van vaders huis naar zijn eigen huis met plaats voor de vrouw waarvan de Vader én Yeshua zo expliciet van spreekt. De bescherming die zijn vader hem gaf, geeft hij, als man, op zijn beurt aan zijn vrouw.

Tussen de woorden van de Vader in Genesis en de woorden van Yeshua zijn er mannen geweest die of door hun vrouwen of door hun eigen voorkeur, met meer vrouwen een echtelijke samenleving aangingen.

Doch vanaf het begin is het alzo niet geweest, Zie:

Mat 19:8  Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest. 

Maar daarover later meer…

Vaders huis verlaten en één vlees worden. Sluitend. Echad.

In de functie die de man van de Eeuwige krijgt, kan hij alles voor zijn vrouw zijn, omdat Hij hem die talenten geeft en de man op zijn beurt kan die talenten met de hulp van de Vader handhaven ( Zakar zijn) ongeacht de ver- en misleiding rondom hem.

In zijn keuze voor zijn vrouw zal zij volkomen opbloeien en zich veilig weten. Zij kan in die beschermende gesloten cirkel overeenkomstig de talenten die zij gekregen heeft haar man alle knowhow geven met de hulp van YHVH. Zij is zijn gelijke, alhoewel zij beiden verschillende taken hebben. Beiden zullen zij de juiste weerspiegeling zijn van wat YHVH voor ogen had toen Hij het Echad-huwelijk instelde.

Hoe heeft Yeshua de gemeente, Zijn bruid lief? Hij heeft Zijn eigen leven gegeven voor die ene bruid.

Eph 5:25  Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Yeshua de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 

Paulus geeft hier in rechte lijn aan hoe mannen als beschermers en hoofd, hun eigen vrouw lief dienen te hebben. Lief zoals Yeshua Zijn bruid, de gemeente, lief had en Hij Zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is alleen mogelijk met het huwelijk zoals YHVH dat voorstelde vanaf het begin. Yeshua deelde Zich niet op in meer mogelijkheden, zo kan de rechtvaardige man dat ook niet, zie

Matth 19:6 Hetgeen dan de Eeuwige samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.

De gesloten cirkel en overeenkomstig verbond kan niet eenzijdig worden verbroken voor meerdere vrouwen erbij, gezien de uitgezette hoofdlijnen vanaf het begin. Yeshua geeft op een vraag van de Farizeeën duidelijk het volgende aan:

Mat 19:8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.

Bedenk dat Yeshua schriftgeleerden beantwoordt. In die tijd was het een mannenmaatschappij. We lezen er, beïnvloed door de hedendaagse maatschappij waar man en vrouw samen de dienst uit mogen maken, gauw overheen.

Yeshua geeft de reden van verlaten aan, de hardigheid.

Wat is dat?

Het tegenovergestelde begerige hart van het zachte hartsgesteldheid wat het Woord aanreikt.

Strongs via KJV spreekt over hardvochtigheid specifiek nav ontbrekende van geestelijke waarneming http://studybible.info/strongs/G4641

Wanneer we weten wie we zijn, dan kunnen we ons voorstellen hoe dat toen ging en waaraan we als mens bloot staan in deze afnemende bijbelse samenleving.

Vanwege de hardigheid des harten…Markus 10:5 ForG4314 theG3588 hardness of your heartG4641 G5216 he wroteG1125 youG5213 thisG5026 precept.G1785 

Vanwege de hardigheid (1) van uw hart…dáárom gaf Mozes dat voorschrift. Dus niet omdat dat vanaf het begin de bedoeling was.

We kijken even terug naar dat verlaten.

Het Woord geeft aan dat de definitie van het bijbels huwelijk verlaten van de ouders, niet betekent dat er daadwerkelijk scheiding kwam in de familie wanneer de man zijn ouders verliet. Hij kreeg in die dagen een andere tent of onderkomen. Het had dus te maken met bescherming, emotionele en lichamelijke binding met één persoon. Waarom?

Omdat in dat unieke verbondshuwelijk de bescherming, emotie, talenten, seksualiteit op kon bloeien en van een sterke ondeelbare eenheid sprake zou zijn, die én dé rechtstreekse heenwijzing naar de Messias en Zijn verkozen Bruid Israels weerspiegelt én Zijn Evenbeeld is. Bij een meervoudige huwelijksamenleving zou zij moeten delen, wat men met periodiek verlaten  kan vertalen. En zulk verlaten brengt diep verdriet, afwijzing, onveilgheid met zich mee, omdat de eerste ene vrouw haar plaats moet opdelen, die YHVH nooit bedoeld had. Zulk een samenleving geeft niet het unieke voorbeeld weer van Yeshua en die ene Bruid. Begrijpelijk dat keuzes onvereenkomstige resultaten geven.

De vrouw is zodanig geschapen dat zij alleen volledig kan opbloeien wanneer zij zich die ene verkozene weet boven allen daarbuiten.

Zo heeft YHVH haar geschapen. Zij kan dan ook pas ten volle tot haar recht komen en haar talenten gebruiken die de Schepper haar al in de hof van Eden heeft gegeven.

Zo kan zij niet zijn Vaders omschreven gelijke worden en opbloeien met de haar gegeven talenten, als de man naast haar andere vrouwen verkiest.

Wat ik tegengesteld denk te zien aan de man die het verlaten van zijn ouders op mag vullen door zijn vrouw te kiezen boven alle vrouwen, is de verlaten/afgewezen vrouw, als de gehuwde man zijn oog op een andere dan zijn eigen vrouw laat vallen. Dan is de cirkel eenzijdig gebroken. Ik neem direct aan dat dat andersom ook geldt.

Zegt Yeshua niet in Mat 5:27  Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Mat 5:28  Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Tot één vlees worden reikt onnoemelijk veel verder dan wat wij er in het algemeen onder verstaan. Het is ook een zielsverbinding. Men geeft in bijbels pastoraat advies , dat men de belofte aangaande een eerder gebroken huwelijk terug aan de Vader geven moet anders staat die belemmerde verbinding er altijd tussen. Zó effectief werkt dat dus. In 1Cor 6:16 lezen we dat door lichamelijke gemeenschap men gebonden is aan die ene. Dat geeft mijns inziens opnieuw aan dat er maar van één huwelijksverbond binnen het bestaande sprake kan zijn.

Het is zaak dat zowel vrouw als man de aangeboden oorspronkelijke taak en gave aan gaat nemen, willen we de weg van volledig herstel daadwerkelijk inslaan.

Er ligt een diep verborgen geheimenis in het scheppingshuwelijk van de eerste Adam en het straks voleinde huwelijk van de meerdere Adam!

Zoals eerder aangehaald geeft Yeshua door wat Zijn Vader in de hof van Eden begon. In de brieven van de apostelen lezen wij dat zij dat overnemen, getuige oa: 1Ti 3:2  Een opziener (voorganger, overziener) dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; De naam opziener komen we al in Nehemia tegen. Het is iemand die een voorbeeld geeft over hoe YHVH het bedoelt. Het is een verantwoordelijke taak. Zijn we ons dat bewust?

Mogelijk dat ik in een volgend artikel  meer info over kan delen.

Aan u zou ik willen vragen, toets mijn woorden en gedachten betreffende dit onderwerp, want samen kunnen we bouwen aan de Weg Die Yeshua ons voorging.

Mijn oprechte dank aan allen die mij bewust deden worden van bovengenoemd onderwerp en zaken gerelateerd hieraan, in het bijzonder mevrouw Kallacher met haarzorgvuldig uitleg,wat mij tot steun bleek. Daarnaast had ik veel aan de info van Nathan Lawrence, die eveneens vanuit Hebreeuws oogpunt deze zaak benaderen evenals de objectiviteit van zuster SP, die dit artikel nuchter en bijbels stavend onder de loep nam. Bovenal gaat mijn dank uit naar Abba YHVH, Die door Zijn Geest van Heiligheid mij hier mee bezig liet zijn en Zijn gedachten duidelijk kenbaar maakte. In het licht van Yeshua en Torah zijn we een andere weg ingeslagen naar de Oude paden, alwaar rust is voor onze zielen Jer 3:16

Shalom, Hadassah

(1)http://www.godrules.net/library/strongs2b/gre4642.htm


Een reactie plaatsen

Vernieuwd inzicht

1Ti 2:1  Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;
1Ti 2:2  Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
1Ti 2:3  Want dat is goed en aangenaam voor Elohim, onzen Verlosser;
1Ti 2:4  Welke wil, dat alle mensen behouden worden, en tot kennis der waarheid komen. 

Gebed voor overheden nader bekeken.
We lezen in 1 Timotheüs 2 dat overheden in een rij wordt genoemd met alle mensen, dus de overheid en koning worden er niet specifiek uitgelicht.
Wat is de bedoeling van het onderwijs in dit hoofstuk? We lezen de woorden: vermanen, smekingen, voorbiddingen, dankzeggingen.
Paulus schrijft nadrukkelijk dat hij zijn toehoorders vermaant vóór alle dingen, die gedaan worden.
Dus voordat andere zaken gedaan worden,éérst de smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen.
Voor wie?
In de nauwkeurige volgorde komen als eerste “alle mensen”, gevolgd door “voor koningen en allen die in hoogheid zijn”.

Waarom?
Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle heiligheid en eerbaarheid.

Het resultaat wat YHVH voor ogen staat?
Want dat is goed en aangenaam voor YHVH, onze Redder,

Omdat?
HIj wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis der waarheid komen.

Gebed voor overheden is mijns inziens eenzijdig naar voren gehaald als zou het alleen daarom gaan in Tim 2,
omdat we uit de teksten erom heen, op kunnen maken dat de overheden in het rijtje van alle mensen staat.

Het doel om te te bidden voor alle mensen inclusief de overheid, is in de eerste plaats dat het ons, Zijn verkozen kinderen, wel zal gaan,
opdat wij een gerust en stil leven leiden, omdat dát goed en aangenaam is voor Hem, die ons verkoos. gevolgd door de woorden, dat Hij wil, dát
1 Timoteüs 2:4
(Dutch SV)  Welke wil, dat alle mensen behouden worden, en tot kennis der waarheid komen.
(Hebrew NT DD)  אשר חפצו כי יושעו כל־בני האדם ויקבלו דעת האמת׃
(KJV)  Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.
(KJV+)  WhoG3739 willG2309 have allG3956 menG444 to be saved,G4982 andG2532 to comeG2064 untoG1519 the knowledgeG1922 of the truth.G225

Het kan dus zijn, dat we bidden mogen voor alle mensen inclusief overheden, zodat zij onderworpen worden aan YHVH’s wil, opdat het ons, Zijn kinderen welgaat.
En dat welgaan van Zijn kinderen geeft het gewenste aangename goede resultaat voor Abba YHVH, Die wil dat alle mensen behouden worden.
Wanneer wij gericht bidden overeenkomstig Zijn wil en Hij een goed en aangenaam resultaat verkrijgt, komt Hij in actie, maar het gaat in de eerste plaats om ons,
Zijn kinderen, zodat Hij er Zijn welbehagen van heeft. Van daaruit komt het volgende,dat Hij wil dat alle mensen inclusief de overheid behouden wordt en niet andersom. Het is erg belangrijk dat we de volgorde in acht nemen.

Dit alles geeft een ander licht op de situatie en het is goed om onze gedachten bij te stellen, zodat we bidden overeenkomstig de gedachte die YHVH eraan verbindt.
Vernieuwing van ons denken betekent loslaten van gedateerde aangenomen mening van anderen in het licht van Zijn levende Woord.

 


Een reactie plaatsen

En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt

Bovenstaande woorden komen uit 1Cor. 10:1  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 
1Co 10:2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
1Co 10:3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Yeshua. 

Onze vaders…

Het wordt tijd dat we opstaan.

Opstaan om aan te nemen dat Hij ons de indentiteit gegeven heeft om ten volle mee te werken.

De Vader heeft Zichzelf een Bruid gekozen, die ook wel aangeduid wordt met “kinderen Israels”. Toen, nu en straks.De vervangingsleer heeft dat begrip vervangen door aan te nemen dat daar Juda mee bedoeld wordt, maar dat is de vervangende interpretatie.Dat gaan we duidelijk zien in de teksten hierna.

Wanneer ik mensen vraag wie zij zijn, krijg ik de meest uiteenlopende beschrijvingen, maar slechts weinigen hebben door inzicht aangenomen dat zij Israeliet zijn naar de belofte. Daarom maar eens nader bekijken wat de brieven der apostelen over onze identiteit vermelden, waaronder Efeze 2.

Eph 2:11  Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 
Eph 2:12  Dat gij in dien tijd waart zonder Yeshua, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 

“Gij die eertijds heidenen waart in het vlees (..) dat gij in dien tijd waart zonder Yeshua”

Gij, dat duidt op Lo Ammi die door ongerechtigheid weggestuurd werd met een scheidsbrief en andere goden zou gaan dienen in de landen waarheen zij verdreven waren.

…vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 

Vervreemd vanwege de scheidsbrief, de wegzending en de gevolgen van Jerobeams vervangingszonde waardoor de andere goden in de volkeren werden gediend, waarheen met name Israel (dus niet Juda in die mate) gestuurd werd. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, duidt op de condities van de bedreven ongerechtigheid, de scheiding van de Man en dus aan de ketuba/verbond geen deel meer hebben. Zonder God in de wereld duidt op zonder Man in de natiën, zich nergens meer op kunnen beroepen vanwege de scheiding. Schriftuurlijk gezien kon Israel niet opnieuw met haar Man trouwen. Zij was weggestuurd, droeg Zijn Naam niet meer, had geen deel aan Zijn bescherming en toezeggingen en was dus zonder Hem in de wereld, maar Hij bedacht iets bijzonders, al in de hof van Eden toegezegd. Om als weggezonden vrouw schriftuurlijk gezien opnieuw te mogen huwen, moest de man overleden zijn.

Yeshua kwam in de eerste plaats (Matth 15:24) voor dit specifieke huis, deze overspelige vrouw, om zondeloos voor haar in de bres te springen, haar ongerechtigheid op Zich te nemen en door Zijn belangeloos leven geven, de Deur te worden naar de Vader. Door Zijn verzoenende daad verloste Hij ons van de wet der zonde en de dood. De gelijkenis van de jongste zoon beschrijft dat fijntjes en to the point.
Eph 2:13  Maar nu in Yeshua haMasshiach, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Yeshua. 

Zo treffend is bovenstaande tekst verwoord! Maar nu in Yeshua, zijt gij die eertijds= voorheen, verre waart, Lo Ammi was, nabij geworden, opnieuw toegang gekregen om vrouw te worden van deze Man door het vergoten bloed/leven van Yeshua. In één daad van Yeshua wordt deze overspelige vrouw, zowel van haar rebellie/ongerechtigheid verlost alswel de scheidsbrief, zodat zij zich rechtmatig voorbereiden kan op de bruiloft. Daarnaast krijgt zij Zijn Naam net als het andere huis Juda, wat nimmer het huis van de Vader verlaten had, getuige de Schriften, nimmer Lo Ammi geweest, alhoewel ook huis van Juda zich schuldig gemaakt had.
Eph 2:14  Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 
Eph 2:15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 

Hij, onze Man Die ons beiden één gemaakt heeft, Juda en Israel, twee huizen, koninkrijken. Yeshua heeft door Zijn liefdevolle daad ons beiden één gemaakt. En niet alleen dát, Hij heeft de middelmuur des afscheidsels gebroken. In Hem is er van geen enkele scheiding sprake. Ezechiël 37 waarin gesproken wordt van twee stokken, koninkrijken ook wel huizen genoemd, geeft aan, dat Hij ons één zou maken in Zijn Hand en is Yeshua ten tijde van het boek Efeze al niet ten hemel gevaren? Zijn de woorden in Efeze 2 niet allang aan de gang vanwege Yeshua’s bloed voor ons vergoten?

Laten we niet kijken met de vervangingsleerbril, maar fris kijken vanuit hebreeuws inzicht….

Opdat Hij die twee, zie hier lezen we het duidelijk! Die twee in Zichzelven tot een nieuwe mens, nee, niet twee, één! Eén nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Het gevolg van dat herstel van twee naar één, brengt van Zijn kant vrede voort.

Eph 2:18  Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
Eph 2:19  Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 

Want door Hem hebben wij beiden…Beiden… Ik denk aan de brief Romeinen hoofstuk 9-11, waarin Israel, huis Israel door hun identiteit en de overeenkomstige daden één gaat worden met huize Juda.Nee, geen gelovigen uit de volkeren, geen messiasbelijdende of messiaanse of christelijke gelovigen, dat staat er niet! En wat te denken van deze woorden vanuit hebreeuws denken: Rom 10:12  Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Meester van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Zo zijn wij die als voormalige heidenen vanwege onze rebellie, geen vreemdelingen meer en geen bijwoners, maar medeburgers en huisgenoten in Vaders huis.

Eph 2:20  Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Yeshua is de uiterste Hoeksteen; 

Het fundament is voor ons mogelijk gemaakt door Yeshua en de onderwijzingen der apostelen, waardoor wij de profeten eveneens zijn gaan verstaan, dat zij eveneens over ons spraken. En doordat wij onze identiteit als Israel naar de belofte hebben aangenomen en ernaar handelen, ontdekt huize Juda ( zo heeft de Vader het plan) Yeshua’s handelen in ons, want niemand daarvoor had het mogelijk kunnen maken.

Eph 2:21  Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 

Op Welken fundament is dat niet ook de hoeksteen….de hoeksteen waarvan psalm 118 getuigt…Psa 118:22  De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. 
Psa 118:23  Dit is van YHVH geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. 
Psa 118:24  Dit is de dag, dien YHVH gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn. 

…het gehele gebouw, die twee, eengeworden tot één gebouw, bekwamelijk samengevoegt, kinderen Israels, opwast tot een heiligen tempel in Hem. Samen praktisch vrouw worden van Hem.

Wie zijn wij om dan steeds weer onderscheid te maken, terwijl Yeshua die scheidsmuur naar benden heeft gehaald?

Wie zijn wij om het proces te vertragen zodat het Koninkrijk van de komende Koning niet door kan breken?

Willen wij dat Hij ons gaat overslaan en hoopt dat onze kinderen zullen gaan doen wat Hij al van ons verlangt? Willen wij blijven volharden vervangend te denken in plaats van op te staan en doen wat Hij zegt?

Er hangt een conditie aan onze keuze!

Laat ons dan doen wat Hij van ons verlangt en de bedekking van ons afschudden door te gaan doen wat Hij vraagt.

Hij vraagt ons onze plaats in te nemen,zodat Hij ons kan toerusten overeenkomstig onze identiteit en taak. Dán pas gaat de wereld zien, dat de aloude en waarachtige woorden van de Vader levend en krachtig zijn! Niet eerder gaat de wereld zien dat YHVH doet wat Hij zegt. Dan kan men Hem in ons zien.

Dan pas één als verlost Israel,zoals een broeder beschreef: ” …Deel het belang van onze identiteit in Yeshua alswel verlost Israel.  Identiteit betekent dat we elkaar automatisch behandelen als één van de Vader, één familie en één natie, ONGEACHT verschillen in nuances van theologie, talen en achtergrondculturen. Als we één willen zijn, moeten we deze uitdagingen in geloof aangaan, dat wil zeggen als we bereid zijn …

Eerder komt die eenheid waar we allen zó naar uitkijken niet! Een zeer belangrijk gegeven, die door geen enkel zelf tot stand gekomen of zelf gevonden initiatief mogelijk wordt.

Baruch ata YHVH

@Hadassah

 


Een reactie plaatsen

It is good to hear this message

Mat 25:23  Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. 

Ik werd herinnerd aan de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25). Eén was er die uit vrees zijn talent verborg en we weten de uitkomst…

We kennen de gelijkenis van het graan en ook daar lezen we de uitkomst na de keuze.

Het is zaak dat we niet talmen, maar onderzoeken welke weg van ons, welke keuze de Vader de eer zal gaan geven.

Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid” Woorden uit een oud liedje, maar de moraal is niet verouderd.

Shema een woord dat zowel horen als doen inhoudt. Wij Nederlanders hebben daar twee woorden voor nodig, maar Shema zijn twee handelingen ineen.

Wat we hebben ontvangen is niet zo makkelijk uit te leggen. En er zijn er die veel tegenstand bieden en dan is het goed om niet heen en weer bewogen te worden.

Eddie Chumney is al langer op de weg om het ons duidelijk te maken.

Voor een ieder die echt wil weten wie wij zijn en eruit wil handelen en de engelse taal machtig is, is dit gedeelte van een serie aanbevelingswaardig.

 

 

Een andere, ook goede, uitleg is deze van 119ministries met Nederlandse ondertiteling:

 

 

 


Een reactie plaatsen

Upcoming reunion of two separated nations

When we were on our trip through some nations, we arrived one evening in France near an abbey, where a camperplace was…It was quiet, two other campers were there as well.

We were glad to have a place as well. When we spend the evening outside, some locals passed us for a walk in the park… some of us took a walk as well.

20170805_220925

After spending the night and breakfast, I took the chance to take a walk and discovered the following sculptures…

20170806_112152

There was a whole park with many sculptures and every one told me a story, especially this one!

20170806_110438

I took a closer look and the picture explain from my view a story…an important story.

The first thought what came into my mind was chapter 37 of Ezekiel and then the whole story of the one nation, the separation until a certain time, written in Scripture.

Both and different

Hosea 6:1 “Come, and let us return unto YHVH: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. 2 After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. 3 Then shall we know, if we follow on to know YHVH: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.
4 O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee?”

“Ephraim, he hath mixed himself among the people; Ephraim is a cake not turned. 9 Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not: yea, gray hairs are here and there upon him, yet he knoweth not. 10 And the pride of Israel testifieth to his face: and they do not return to YHVH,their Elohim, nor seek him for all this. 11 Ephraim also is like a silly dove without heart: they call to Egypt, they go to Assyria. 12 When they shall go, I will spread my net upon them; I will bring them down as the fowls of the heaven; I will chastise them, as their congregation hath heard. 13 Woe unto them! for they have fled from me: destruction unto them! because they have transgressed against me: though I have redeemed them, yet they have spoken lies against me…”Hosea 7:8-14

Jer.3:8   “And I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery I had put her away, and given her a bill of divorce; yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. 9 And it came to pass through the lightness of her whoredom, that she defiled the land, and committed adultery with stones and with stocks. 10 And yet for all this her treacherous sister Judah hath not turned unto me with her whole heart, but feignedly, saith YHVH. 11 And YHVH said unto me, The backsliding Israel hath justified herself more than treacherous Judah.”

Jer. 5:11 “or the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously against me, saith YHVH

The promise

Deut 30:1-7 “And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whither YHVH, thy Elohim hath driven thee, 2 And shalt return unto YHVH thy Elohim, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul; 3 That then YHVH thy Elohim will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither YHVH thy Elohim hath scattered thee. 4 If any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from thence will YHVH thy Elohim gather thee, and from thence will he fetch thee: 5 And YHVH thy Elohim will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers. 6 And YHVH thy Elohim will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love YHVH thy Elohim with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live. 

Both are becoming in one accord

20170806_110507

Ezekiel 37: 15- 23 “The word of YHVH came again unto me, saying, 16 Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, For Judah, and for the children of Israel his companions: then take another stick, and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions: 17 And join them one to another into one stick; and they shall become one in thine hand. 18 And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by these? 19 Say unto them, Thus saith YHVH ELohim; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. 20 And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes. 21 And say unto them, Thus saith YHVH Elohim; Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land: 22 And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel; and one king shall be king to them all: and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all: 23 Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions: but I will save them out of all their dwellingplaces, wherein they have sinned, and will cleanse them: so shall they be my people, and I will be their Elohim”

The next sculpture reminded me of YHVH’s Scriptures…mostly we cant explain simply what He shows us, so we need more books to write or more gigabytes to type our thoughts about His revelations.

20170806_105924

It was here that I received these thoughts I now share with you

20170806_112132

Shalom, Hadassah