Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Bney Yosef Congress 2018

Thanks for this report of the third Congress…

Yahnathan's Blog

We have reached a certain point of recognition between both houses which is slowly progressing.

There is mutual respect however still somethings are unknown and confusing. (Love, the Land, and our Father are our connectors)
We have to keep faith in the Father to follow Him and show that we are prepared to listen to Him at all costs. (He has to be our strength and guide)

We have been talking a lot about raising a Youth group and teach all younger children their Identity factor and love for the Land.

So far motivating the younger people in Identity is a way of living and acting, I have heard Ideas about children books that could explain in a simple way who we are as Ephraim/Israel.
We had great people for the worship team and also for guiding tours etc.. It all went well with joy and in one harmony.
I…

View original post 179 woorden meer


Een reactie plaatsen

Kort en bondig tegen t licht gehouden

Op het Congres waaraan wij deelnamen, werd het onderwerp betreffende het bijbelse portret van de vrouw vanuit hebreeuws oogpunt behandeld.We denken zelf dat er bij leven en welzijn later nog es verder over geborduurd mag worden, omdat het ten diepste t begin is van het herstel wat YHVH vanaf het begin voor ogen heeft.

De aanloop naar herstel brengt zaken aan het licht waar veel minder over gepraat wordt, maar waar men ook niet altijd een afdoende antwoord op heeft. Tijdens ons verblijf in Israel maar ook daarvoor en buiten Israel, heb ik diverse serieuze zussen en ook broeders het volgende onderwerp horen aanhalen en ik denk dat het goed is dat we ons bewust worden wat onze Schepper het beste voor ons acht.
Want we dienen onze kinderen bijbels onderbouwde onderwerpen mee te geven zodat zij niet in een of andere onwetende val terecht komen met alle gevolgen vandien.
We weten van het Woord dat het als een tweesnijdend zwaard werkt, ons ten leven wanneer we ons onder Hem stellen
Hebr 4:12 “Want het Woord Elohims is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.”

Een goed artikel om serieus over de Vader na te denken, die in het allereerste begin in et beste voorzag. Na Adams zwakte om Chava te beschermen herhaalden we verschillende keren de ervaringen buiten Zijn zegen om. Als Lo Ammi kregen de zonen van Yosef, zoals Juda de gelovign uit de volkeren zien, een nieuwe kans vanwege Yeshua om ons van ons gedrag te bekeren. Dus laten we teruggaan naar Eden. Daar vinden we de schatten die de Vader in petto heeft. Mannen zullen Zakar worden en vrouwen Ezer Kenegdo en Eshet Chayil. Beide zullen ze de echte spiegel laten zien van de schepping die YHVH voor nu heeft gemaakt en de zeer nabije toekomst met Hem.

Van deze en gene vernam ik dat men niet geheel weet wat YHVH voor ogen heeft over dit onderwerp. waarom niet tegen het licht houden,zodat we ons bewust worden, welke weg de beste is?
Ik dacht, ik denk dat ik t wel aandurf om dit met jullie tegen t licht te houden…
Wat zijn jullie gedachten wanneer het Woord over herstel spreekt?

De uitleg van Don Stewart in het  Nederlands..klik op Kort en bondig

Don Stewart :: Why Didn’t God Condemn Lamech’s Polygamy?
https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_718.cfm


Een reactie plaatsen

Waarom heimwee vanwege verstrooiing?

De laatste tijd word ik bepaald bij heimwee vanwege verstrooiing. Woorden staan zwart op wit en schrijven geschiedenis, maar beleving is van een andere orde.

Onlangs hadden we een ontmoeting en ik ervoer een buitengewone lieflijkheid tijdens het samenzijn, dat mij zeker een dag inspireerde om te mijmeren over die ervaring.

Gisteren een mail gekregen van iemand die geleid was door Diezelfde Persoon, om Zijn Amen over te brengen. En weer voelde ik dat heimwee, dat wij, Zijn kinderen niet tesamen wonen als familie in dezelfde streek.

Zowel de Bruidegom als de Bruid zijn nog niet fysiek samen.

Het noorderlijk koninkrijk werd verstrooid vanwege de zonde van afgoderij, wat onder ongerechtigheid valt, van Salomo:

1Koningen 11:11 “11 Daarom zeide de HEERE/YHVH tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven.
12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil, van de hand uws zoons zal Ik het scheuren.
13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; een stam zal Ik uw zoon geven, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.”

En Jerobeam borduurde verder op die weg,zodat het resultaat van de verstrooiing in onze dagen duidelijk te zien is. YHVH heeft dat gebruikt om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met Zijn onversneden Woord. Immers zou Efraim vermengd worden met de volkeren waarheen zij verstrooid werden…

In Ezechiël 36:37 staat een vers, wat mij al jaren bezighoudt:37 Alzo zegt de Heere HEERE YHVH: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.

Wanneer gaan we vragen en wie moet er vragen? Kan dat bijvoorbeeld maar één persoon zijn uit een geslacht? Of tien bijvoorbeeld voor dat hele vermengde en verstrooide koninkrijk? Of tellen al de gebeden mee van alle gelovigen door alle eeuwen heen? En mogen we ABBA YHVH herinneren aan het gebed wat Yeshua uitsprak in

Joh 17:8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
(.. ..)
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Onze Bruidegom die terugging om een plaats te bereiden voor Zijn Bruid. Het is dé hebreeuwse manier die YHVH instelde. In het Woord kunnen we de manier van dit proces ontdekken. Eén daarvan is de geschiedenis van Izaák en Rebecca. En verborgen in het Woord is er het plan Israel en haar Man, Israel, geheel Israel wel te verstaan. Volgens het Woord en niet volgens aanname van leringen en menselijke interpretaties.

Zou dat heimwee wereldwijd aan het opkomen zijn? Zou dat te maken hebben met het feit dat de Bruidegom in aantocht is? Dan betekent het dat de Bruid eerst verzameld wordt om als volledige vrouw getooid te worden voor haar Man.

Dan is dat heimwee er door de Vader ingelegd om zo het hoogst mogelijke resultaat op dat vragen te laten gaan gebeuren. Dat is een zoete troost.

Houdt moed Bruid in de voorste linies! Het licht genaakt. Ook de Bruidegom verlangt om haar te zien, maar wel volledig. Aan ons de taak om te blijven volharden in onze roeping om deze blijde en levengevende boodschap te blijven delen en door te geven.

Totdat Hij, de Alpha en Omega, komt!

 

 


Een reactie plaatsen

Torah omhelzen en dan?

BneyYosefHolland

Het blijkt in de praktijk lastiger erin te gaan staan dan er over te praten. Zoals ik van de week hoorde, dat iemand mij meedeelde, dat er zoveel geluiden zijn over de stammen, maar welke is nu de juiste?

In de tijd dat het ons duidelijk werd waren er niet zoveel stemmen…We hoorden es wat van de zogenoemde Brits Israel visie en dat landde niet bij ons. Omdat we zelf voor ogen hadden dat er bij mogelijke afkomst ook een cultuur en geloofsbeleving hoorde die in lijn is van het Woord. Er waren mensen die het alleen over afkomst hadden en niet over een berouwvol hart richting de Schepper.

Toen wij de biografie van Batya Wootten hadden doorgenomen, landde het wél. Aan de hand van haar bewogen relaas, haar gebed en haar geloof en belijdenis van Yeshua en het antwoord wat zij kreeg, was dát voor ons de richtlijn, die…

View original post 819 woorden meer


Een reactie plaatsen

Two-gether Adam

I am well aware that I only mention a section on this subject. I know that other relationships have been added. That because of the society around us it is not only men who enter into derivative forms, but certainty I find in the Word that speaks about order and recovery.

Therefore, for my part, a plea to go the way of recovery, as Father put it out and Yeshua emphasized it after His coming on earth. We, predominantly belonging to those who from the nations began to do Torah after we first met Yeshua in the Christian faith, as the only salvation to be a door to the Father and now being enlightened by the Spirit of Holiness and drawn to to do the written commandments that Moses got from the Eternal. Let us therefore be an example and follow the expanded lines. Yeshua came for the lost sheep of the house of Israel and in His mercy He again set the order of marriage and society of His Father, so that we see it confirmed in Tenach.

The way of recovery is a way of turning around, laying off, surrendering to Him Who gave us life. He will make it. Only when we start to prefer His own, we can rightly be an example and so can break His light in the darkening darkness.

Because of a question about a multiple (plural) marriage, I started looking at what it is based on as far as I understand.Is that a biblically justified society?

There are people who assume that a multiple marriage can, because it is recorded in the Word. One quotes that there are laws in the Word through which things are protected and guided. I have heard that people call it culture-bound or for a certain period of time. One has wishes and that one dresses with the described examples of multiple society in biblical history.

What does the Word say about YHVH’s design of marriage and why do these other laws also apply? Has YHVH deviated from His original marriage plan or did He cite those other laws about a plural marriage to prevent worse, because He knows the heart of men as no Other?

In Genesis we read that YHVH initially first created Adam, of which YHVH later took a part, not a rib, to create Eve / Chava (singular), from Adam. Chava was already there in Adam together in oneness. A secret. The man and woman He created equal to each other with the same authority. Gen 2:20 And Adam called the names of all the cattle, and the fowl of the air, and of all the beasts of the field; but he did not find a helper (singular) for man, who was over against him (Ezer Kenegdo).

Man Adam Zakar, wife Chava Ezer Kenegdo
When both act righteously, the concept of Kenegdo blends out when the man Zakar (Gen. 1:27; Strongs H2145) acts on the Word and thus reminds YHVH of His law.

Kenegdo is opposed, so working opposite, when deviation from that justice is made. The woman to YHVH’s heart will function as Ezer Kenego. The root word “auxiliary” is equal to the power term of help that YHVH offers, see:

Ex. 18: 4 The other was named Eliezer, for he said, “The God of my father was my help (EZER), and delivered me from the sword of Pharaoh.”

Dt. 33:26 “There is none like the God of Jeshurun, Who rides the heavens to your help (EZER), And through the skies in His majesty.

Ps. 33:20 Our soul waits for the LORD; He is our help (EZER) and our shield.

Ps. 70: 5 But I am afflicted and needy; Hasten to me, O God! You are my help (EZER) and my deliverer; O LORD, do not delay.

Hos. 13: 9 It is your destruction, O Israel, That you are against Me, against your help (EZER).

The man will be her protector and the woman according to her calling (2) protector for her husband.

Eph 5:31 Therefore a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and they two will be a flesh. Eph 5:32 This mystery is great; but I say this, seeing on Yeshua and on the Kehila (congregation).

Becoming and living Adam together Gen 5: 2 Man and woman He created them, and blessed them, and called their name Man (root Adam), in the day they were created. Together they are that unity, similar to and in accordance with the image, when YHVH created Adam and took his Ezer Kenegdo from Adam. Echad. Put together that one. The term “other half” says exactly what YHVH means by that closed unit.

The man leaves his father’s house, and that abandonment gives room to his wife, so that they can be completely echoed together. It goes from father’s house to his own house with room for the wife of which the Father and Yeshua speak so explicitly. The protection that his father gave him, he, as a man, gives in turn to his wife.

Between the words of the Father in Genesis and the words of Yeshua, there were men who, either by their wives or by their own preference, entered into a marital society with more women. Their own preference, with more women entering into a marital society. This was not in the beginning of creation.See: Mat 19: 8 He said to them, “Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to leave your wives; but from the beginning it was not so.
But more about that later …

Leave father’s house and become one flesh. Clear fact. Echad.

In the function that the man of the Eternal receive, he can be everything for his wife, because He gives him those talents and the man can maintain those talents with the help of the Father (Zakar), regardless of the deception about him.

In his choice for his wife she will flourish completely and be safe. She can give her husband all the know-how with the help of YHVH in that protective closed circle, in accordance with the talents she has received. She is his equal, although they both have different tasks. Both will be the correct reflection of what YHVH had in mind when He instituted the Echad-marriage.In the function that the man of the Eternal receive, he can be everything for his wife, because He gives him those talents and the man can maintain those talents with the help of the Father (Zakar), regardless of the deception around him.

How does Yeshua love the kehila (congregation), His bride? He has given His own life for that one bride.

Eph 5:25 Husbands, love your wives, even as Yeshua loved the church, and gave himself for it;

Shaul rightly states here how men as guardians and heads should love their own wives. Sweet as Yeshua loved His bride, the kehila (congregation), and He gave Himself for her. That is only possible with a
marriage as YHVH suggested from the beginning. Yeshua did not divide Himself into more possibilities, so the righteous man can not see that either

Matthew 19: 6 That which then joined the Eternal did not separate man.
How does Yeshua love the kehila (congregation), His bride? He has given His own life for that one bride.

Eph 5:25 Husbands, love your wives, even as Yeshua loved the church, and gave himself for it;

Paul rightly states here how men as guardians and heads should love their own wives. Sweet as Yeshua loved His bride, the kehila (congregation), and He gave Himself for her. That is only possible with a marriage as YHVH suggested from the beginning. Yeshua did not divide Himself into more possibilities/persons, so the righteous man can not do that either

Matthew 19: 6 Mat 19:6  Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
The closed circle and corresponding covenant can not be broken unilaterally for several women in plural marriage, given the set main lines from the beginning. Yeshua clearly states the following to a question from the Pharisees:

Mat 19: 8 He said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, has given you permission to leave your wives; but from the beginning it was not so.

Remember that Yeshua answers scribes. At that time it was a men’s society. We read about it and dont make attention, influenced by contemporary society, where man and woman can make the service together. .

Yeshua indicates the reason for abandonment, the hardness.

What is that?
The opposite avid heart of the soft heart condition that the Word presents.

Strongs through KJV speaks about harshness specifically due to lack of spiritual perception http://studybible.info/strongs/G4641

When we know who we are, we can imagine what that was then and what we are exposed to as a human being in this diminishing biblical society.

Because of the hardness of the heart … Mark 10: 5 ForG4314 theG3588 hardness of your heartG4641 G5216 he wroteG1125 youG5213 thisG5026 precept.G1785

Because of the hardness (1) of your heart … that’s why Moses gave that prescription. So not because that was the intention from the beginning.
We look back at that moment of leaving.

The Word indicates that the definition of the biblical marriage leaving the parents does not mean that there actually came separation in the family when the husband left his parents. He got a different tent or accommodation in those days. It therefore had to do with protection, emotional and physical bonding with one person. Why?

Because in that unique marriage of marriage the protection, emotion, talents, sexuality could flourish and there would be a strong indivisible unity, reflecting both the direct reference to the Messiah and His chosen Bride Israel and His Image. In a multiple marriage situation she would have to share what can be translated with period leave. And such abandonment brings with it deep sorrow, rejection, insecurity, because the first one woman have to share her positon and rights, which YHVH never intended. Such a situation does not represent the unique example of Yeshua and that one Bride. It is understandable that choices give results that are unequal.

The woman is created in such a way that she can only fully flourish when she knows that one chosen one above all beyond.

That is how YHVH created it. She can only fully come into her own right and use her talents that the Creator has already given her in the Garden of Eden.
In this way she can not become her Abba YHVH’s defined equal and flourish with the talents given to her, if the man prefers beside her other women in a multiple marriage.

What I think is opposed to the man who is allowed to fill the leaving of his parents by choosing his wife over all women, is the abandoned / rejected woman, when the married man drops his eye on another than his own wife. Then the circle is broken one-sided. I immediately assume that this also applies the other way round.

Says Yeshua not in Matthew 5:27 Ye have heard that it was said by them of old, Thou shalt not commit adultery. Mat 5:28 But I say unto you, that whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

To become one flesh reaches untoldly beyond what we generally understand. It is also a soul connection. In Biblical pastoral counsel is given advice that the promise of a previously broken marriage must be given back to the Father, otherwise that impeded connection always exists between them. That’s how effective that is. In 1Cor 6:16 we read that by physical fellowship one is bound to that one. In my opinion, this again indicates that there can only be one marriage covenant within the existing one.

It is important that both women and men take on the offered original task and gift, if we are to actually take the road of full recovery.

There is a deeply hidden mystery in the creation marriage of the first Adam and the later full marriage of the Second Adam!

As mentioned earlier, Yeshua passes on what His Father began in the Garden of Eden. In the letters of the apostles we read that they take over, witness among others: 1Ti 3: 2 An overseer (pastor, overseer) must be blameless, a womankind, awake, moderate, honorable, gladly accommodating, able to learn; We already meet the name overseer in Nehemiah. It is someone who gives an example of how YHVH means it. It is a responsible task. Are we aware of that?

It is possible that I can share more information in a following article.

I would like to ask you, test my words and thoughts on this subject, because together we can build the Way That Yeshua preceded us.

My sincere thanks to all who made me aware of the above subject matter and issues related to it, especially Mrs Kallacher with her careful explanation, which I found support.In addition, I had a lot of information from Nathan Lawrence, who also approached this matter from the Hebrew point of view as well as the objectivity of Sister SP, who took a close look at this article soberly and biblically.Above all, my thanks go to Abba YHVH, who by His Spirit of Holiness had me engaged in this and clearly expressed His thoughts.In the light of Yeshua and Torah we have taken a different route to the Old paths, where peace is for our souls. Jer 3:16

Shalom, Hadassah
(1) http://www.godrules.net/library/strongs2b/gre4642.htm

NB: I already had written this suject in the Dutch language and my english isnt that perfect, but I have tried the best I can….if you have questions, please ask!

 


Een reactie plaatsen

“Ten Parts in the King” Book Signing in Greenville, SC

Chazak Yisrael

The above 2 pics are from the outside of M. Judson Booksellers in Greenville, SC.   Now this wasn’t just any kind of book signing for the co-authors are very close friends of ours!  Pete Rambo and Al McCarn finally saw the fruit of their labor as they now have books in hand and ready to distribute!

Pete Rambo and Al McCarn speaking about their book “Ten Parts in the King”.

Pete and Al did an excellent job introducing the book.  Here they are sharing about those details at the book signing.

So what is the book about?  I’m glad you asked.   The book is about the separation of the Kingdom of Israel into 2 nations and the eventual restoration.   The book also highlights the manifestation of the 2 witnesses (Ephraim and Judah) coming into focus in these last days.  You will be provoked to think deeply when you read…

View original post 182 woorden meer


Een reactie plaatsen

Profetie in meervoud

Het was begin Januari 1986. Koud en sneeuwend toen een vrouw de moed nam om huis en haard te verlaten door een stap in het onbekende te doen, haar kinderen behoedend voor erger.

Er was iemand geweest die haar es toevertrouwde om een veilig heenkomen te bieden aan haar wanneer zij niet wist waar zij überhaupt kon aankloppen. De gewelddadige situatie dwong haar te handelen en na een lange reis kwam ze moe en afgemat aan op de bestemming, alwaar ze liefdevol opgevangen werd. Maar het gevaar was beslist niet geweken. Tussen hoop, vrees, geloof in de Eeuwige Die haar tot dan genadig was geweest en de summiere hulp van mensen, vond ze een plek om met haar kinderen tot rust te komen. Soms had ze het gevoel om haar kinderen bij zich te houden en dan bleek later dat dat een juist gevoel was geweest.

Jaren ervoor, had ze op een nacht verschillende dromen gehad waaronder de droom waarin woorden door een mannenstem voor haar opgelezen werden, maar toen zag ze het meer als een herkenning, maar niet dat het een toepassing zou worden:

Exo 20:1  Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 

En nu, amper acht jaar later, was ze uit een van de diensthuizen uitgeleid. Zo begon ze het pas veel later te zien.

Vrij snel daarna ontdekte ze de shabbat en ving die aan met blijdschap. Op weg naar meer ontdekkingen, zag ze dat er een grote uittocht in het verschiet lag. Zou die misschien meer bij de woorden uit de droom horen? En zou zij daaraan deel mogen hebben?

Een man, opgegroeid in een Katholiek gezin, werd steeds bepaald bij Judah. Bewuster geworden ging hij op zoek en vond uit dat hij inderdaad van joodse afkomst was en dat zijn voorouders heel ergens anders hadden gewoond. Hij ging terug naar de andere kant van de wereld, om daar, ver van de Katholieke familie die nieuwe identiteit uit te gaan leven.

Een jonge vrouw, opgegroeid in het christendom, kwam tot overtuiging van shabbat en bijbelse feesten. Ze werd gewaar dat er naast Juda een andere natie was geweest die verstrooid was. Daar voelde zij zich bij thuis, bij Ephraim. Op een verrassend moment kwam zij erachter van beide kanten Juda te zijn, maar de cultuur was haar niet bekend. Nu is ze een sprekende getuige aan Ephraim’s zijde.

Velen hebben een soortgelijke uittocht in het klein meegemaakt, misschien niet onder dezelfde omstandigheden, maar de ervaringen als loslaten, vergeven, opnieuw beginnen, ontbraken niet.

En bij wie is het ontwaken omtrent Torah niet gestart in nare omstandigheden?

Zovelen heb ik horen vertellen of schrijven, dat zij dachten de enige te zijn die deze weg op wilden gaan omdat een innerlijke drang hen voorging.

Deu 30:1  Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen de Eeuwige u, gedreven heeft; 
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot YHVH, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:3  En YHVH, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u YHVH verstrooid had. 
Deu 30:4  Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u YHVH,  vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
tot en met vers 20

In het Woord lezen we vaker dat profetiën meervoudig plaats vinden. Net zoals bijvoorbeeld de eerste en laatste Adam wordt genoemd, het oude en vernieuwde verbond, maar wél dezelfde inhoud.

Dat geldt ook voor de eerste en tweede Exodus, waarbij aan de eerste niet meer gedacht zal worden

Hag 2:7  Want alzo zegt YHVH Tzevaot: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. 
Hag 2:8  Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt YHVH Tzevaot. 
Hag 2:9  Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt YHVH Tzevaot. 
Hag 2:10  De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt YHVH Tzevaot; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt YHVH Tzevaot. 

Jesa 11:11  Want het zal geschieden te dien dage, dat de Eeuwige ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. 
Isa 11:12  En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. 
Isa 11:13  En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen. 
Isa 11:14  Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. 
Isa 11:15  Ook zal YHVH den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan. 
Isa 11:16  En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israel geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog.

1Corinthe 10 geeft aan dat het volk Israel ons tot voorbeeld dienst en als we t goed lezen met het inzicht wat we nu hebben, dan begrijpen we het als volgt:

Ketuba/ huwelijkscontract en Condities; Voorbeeld, waarin?

1Co 10:6  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 

Herenigd, geheel Israel onder de wolk, gaan gedoopt worden, dezelfde geestelijke spijs eten,  allen de geestelijke drank drinken uit de steenrots Yeshua ( Rom. 9-11),maar ik lees verder dat t niet automatisch gebeurt, er blijven condities. Onze houding nu is van belang om na te gaan of we het hoofd kunnen bieden aan de weg die we gaan.

Noach en anderen, gezien Hebreeën 11, gehoorzaamden enhet wrd hen tot rechtvaardigheid gerekend.

1Co 10:1  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 
1Co 10:2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
1Co 10:3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Yeshua, ja ook toen al. 
1Co 10:5  Maar in het meerder deel van hen heeft YHVH geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 
1Co 10:6  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 
1Co 10:7  En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 
1Co 10:8  En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend. 
1Co 10:9  En laat ons Yeshua niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield. 
1Co 10:10  En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver. 
1Co 10:11  En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 
1Co 10:12  Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 
1Co 10:13  Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 
1Co 10:14  Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst. 
1Co 10:15  Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg. 
1Co 10:16  De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Yeshua? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 
1Co 10:17  Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. 

Kom, laten we gehoor geven aan Zijn Woorden opdat wij leven en terug kunnen keren om te leven voor Zijn Aangezicht;