Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Samen Adam in Dutch and English

Een aantal jaren geleden werd ik bepaald bij het huwelijk zoals YHVH dat in de scheppingsweek ontvouwde.Sindsdien herinnert Hij mij eraan dat Hij verborgenheden aan dat ontwerp heeft verbonden, die ontdekt mogen worden.Ik heb gemeend een nieuwe pagina toe te gaan voegen, waarop het merendeel van deze ontdekkingen gedeeld zullen gaan worden.
Dank voor uw aandacht,
shalom, Hadassah.

https://tegentlicht.com/2018/01/10/samen-adam/

A few years ago The Father took my attention to the wedding like YHVH unfolded in the creation week. Since then He reminds me that He has hidden secrets to that design, which may be discovered. I have thought of adding a new page, on which Most of these discoveries will be shared.
Thank you for your attention,
shalom, Hadassah.

https://tegentlicht.com/2018/02/13/two-gether-adam/

Recentelijk kreeg ik een zeer lezenswaardige onderbouwing onder ogen van Andrew Gabriël Roth met de titel

https://www.therefinersfire.org/multiple_wives_myth.htm

Omdat ik regelmatig verneem dat er mensen (veelal mannenbroeders) zijn, ook in Nederland,die er geen goede kennis over hebben en het erbij laten of in gesprekken aangeven dat zo’n vorm is toegestaan, meen ik anderen te laten spreken die er schriftuurlijk ingedoken zijn en aan de hand van achtergrondbetekenis van specifieke woordkeuzes die de vertalers (waren over het algemeen mannenbroeders) destijds maakten, duidelijk maken, dat Abba YHVH Zijn concept van huwelijk vastgehouden heeft en in elke belangrijke periode dát concept opnieuw duidelijk maakte. Andrew Gabriel Roth maakt dat mijns inziens goed duidelijk met schriftuurlijke onderbouwing.

Ik ben deze studie, weerlegging en uitleg van Andrew Gabriel R. over aan het zetten in het Nederlands, maar nu alvast een intro:

Efeziërs 5:11 Heb niets te maken met de vruchteloze daden van de duisternis, maar stel ze eerder tegen het licht

Er zijn veel mannelijke leraren in het Messiaanse geloof (inclusief Yakov Levi van “Solomon’s Porch”, Moshe Koniuchowsky van “Your Arms to Israel” en Simon Altaf van “African Israel” die leren dat “God meerdere vrouwen goedkeurt” (Altaf heeft ondertussen Yeshua verworpen, en leert dat het zwarte ras “echt Israël” is en dat God homoseksualiteit goedkeurt ….)

Maar realistisch gezien, waar zien we in de Schrift ooit dat JHWH “meervoudige huwelijken” goedkeurt? Is het echt waar dat onze Schepper tegen Zijn eigen Goddelijke Instructies in Gerechtigheid ingaat (Torah – die heiligheid en zuiverheid van gedachte, woord en daad schetst) om te suggereren dat overspel in het huwelijk aanvaardbaar is in Zijn ogen? Zou Hij echt suggereren – zoals sommige van deze mannen onderwijzen – dat “vrouwen simpelweg moeten zwijgen en maar  aan het idee moeten wennen?” aldus Andrew Gabriël Roth. Wordt vervolgd.

https://tegentlicht.com/2019/03/28/opkomen-tegen-de-god-tolereert-meerdere-vrouwen-mythe/

https://www.youtube.com/watch?v=ah_qtT7vAr0

Statement van eigen bodem

depositphotos_163605624-stockvideo-steenkool-met-brandende-vuur-en

We publiceren een statement van een Nederlander in samenwerking met anderen, waarin hij aangeeft wat hoe hij het ziet. Het statement is hier en daar wat aangepast omdat het oorspronkelijk ook een antwoord betoogt aan iemand buiten Europa in de Hebreeuwse Rootsbeweging, die niet alleen denkt,dat YHVH van gedachten veranderd is in Zijn concept van huwelijk, maar er ook baanbrekend werk voor doet.

Het statement geeft tevens aan dat voorafgaand aan teruggaan naar de oude paden waar rust te vinden is, een bewustwording en keuze nodig is

Na wat heen en weer gepraat en bestudering van argumenten van en met anderen zijn hier wat punten en conclusies van mij en de anderen verwoord.

Ten eerste …van af de beginne hebben de mannen geheerst over de vrouw. Er is niets nieuws onder de zon, dat de man zich heeft laten misleiden door zijn laksheid van het verstaan van YHWH’s woord,

Aan wie was het verbod gegeven?…..

-Wat was in de schepping vast gelegd? Dat man en vrouw gelijk zijn, Adam was man en vouw in één lichaam.

Polygamie in de volksmond, is een aloude en bekende strategie die in allerlei vormen en gestalten steeds weer de kop op steekt. Een (soms bewust) niet verstaan of verkeerd uitleggen van o.a 1 Kor. 11: 1-16. Men zegt: De man is het hoofd van de vrouw, de vrouw moet dus onderdanig/gehoorzaam zijn aan de man in alles. De vrouw kan in feite niet zonder ‘ hoofdbedekking’. Dat wordt een probleem bij een alleenstaande vrouw.

-Wie is haar hoofdbedekking? Dus moet een andere getrouwde broeder voor de ‘ geestelijke’ taak het gezag voeren over de zuster die dan lacherig ‘ zijn tweede vrouw, maar gescheiden van tafel en bed’ genoemd word. Meestal krijgt de voorganger deze rol en als hij het te druk krijgt (teveel vrouwen om voor te zorgen) delegeert hij deze taak naar een broeder in de gemeente die de taak goed doet. Uiteraard gaan de vrouwen een sluier dragen als teken dat ze mannelijk gezag boven zich hebben. Natuurlijk zie je daardoor niet meer of een zuster ‘vrij’ is en beschikbaar is als single. De banden worden sterker. De broeder heeft uiteindelijk twee vrouwen, waarbij hij echter slechts met één het bed deelt. Dat is uiteindelijk nog het enige verschil. Wat, je begrijpt het, niet lang zo zal blijven. En als het met twee kan, waarom dan niet met drie?

Monogaam wordt dan beschouwd als cultuurverschijnsel. Als Gideon, Salomo en David er van mocht genieten, waarom zij dan niet. Als het zonde zou zijn, dan was het in de tijd van het OT toch ook zonde? En zo glijdt men af. Langs de weg van begeerte, onderdrukking, misleiding en slaafse onderdanigheid weet men altijd wel een ‘ zogenaamde Bijbelse smoes te bedenken. Dit speelde zich af in de Shepherding-beweging die in de jaren tachtig over een deel van Nederland en heel Groot Brittanie trok en heel veel schade toebracht. Wellust en machtswellust was de drijfveer van de beweging. En als vrouwen zich hier tegen wilde verzetten, werden ze bang gemaakt dat ze zich liet aandrijven door ‘ de geest van Izebel…..

Er zijn mannen die dit onderwerp menselijk normatief voor God maken om vervolgens God (een zelf gecreëerd beeld van God) tot norm voor de mens te stellen. Dat men het menselijke, zelfs in zijn meest heilige vorm, niet tot norm voor God kan stellen, blijkt wanneer wij even met zulke mensen meedenken en er dan op doordenken: God heeft volgens hen dus twee vrouwen, zoals de mens twee vrouwen kan hebben. Deze twee vrouwen zijn twee samengestelde grote groepen van mensen. Sommigen vertalen dat met Juda en Efraïm, terwijl hun aanduiding als zussen slechts een metafoor is,omdat YHVH één vrouw trouwde bij de berg. Zolang dat allemaal vrouwen zouden zijn, is er niets aan de hand. Maar deze twee “vrouwen” bestaan uit vrouwen en mannen. Mits deze theorie waar zou zijn. zou God dus bisexueel zijn. En sexualiteit tussen mannen en mannen is in de Schrift een gruweldaad. En aangezien hij het echad van God en het echad van de mensen verwisselbaar aandraagt, maakt hij het Hogepriesterlijk gebed van Yeshua tot een gebed dat oproept tot een universele orgie. Met dit schrijven ben ik me bewust van dat niet een ieder dit zal verstaan en begrijpen maar hier ligt het fundament, wat merendeel polygaimische mensen denken te verstaan. De ernst van dit alles is het grote kwaad dat mannenbroeders binnen de zogenoemde messiaanse beweging dit openlijk leren en delen. Ik zou er minder probleem mee gehad hebben dat zij het niet verstonden en het binnenskamers hielden maar zij promoten het openlijk. Daarom is dit schreven een van de redenen waarom ik dit op deze manier aanhaal en uitleg.

Ik (zie ondergetekende), heb ook een kleine periode van denken gehad dat ik als man meerdere vrouwen mag hebben( kijkende naar Abraham, David enz), maar vrij snel daarna gelukkig wetende dat dat niet de bedoeling met huwelijk is van YHWH, heb ik me ervan omgekeerd.

Vaak zijn vrouwen het er niet mee eens, maar zwichten onder de druk en de manipulatie. Je mist de liefde en de openbaring van Yeshua als je een vrouw onderdrukt. Je moet haar behandelen als brozer vaatwerk en anders worden je gebeden belemmert. Het model voor het huwelijk is een afspiegeling van Yeshua en de gemeente (Ef.5). Wat deed Yeshua als eerste voor Zijn bruid/gemeente? Hij gaf zijn leven. Zo is de man geroepen zijn leven te geven voor zijn vrouw. Wat deed Yeshua met zijn gemeente? Onderdrukken? Nee, Hij gaf het voorbeeld in dienen. Zo moet de man zijn vrouw dienen. 1 Kor.11 het woord ‘onderdanig’ wordt verkeerd gelezen door het woord ‘onderdanig’. De oorspronkelijke betekenis is “De vrouw leiding en bescherming geven op momenten dat ze dat nodig heeft. Man en vrouw zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Ze hebben elkaar nodig, ieder op zijn eigen wijze. Wij geven ‘HOOFD’ de betekenis van gezag. Maar in 1 Kor, 11 betekent het BRON, OORSPRONG. Anders zou Abba meer zijn dan Yeshua. “En het hoofd van Christus is God ….; (1Kor 11:1)

Buiten dit alles om zouden wij als man onszelf de vraag moeten stellen; Waarom zouden wij, het als man, de vrouwen moeilijk moeten maken om gevoelens van jalouzie te geven? Diverse vrouwen in die situaties geven aan jaloersheid te blijven voelen!!

Mijn conclusie is; YHWH heeft één bruid en geen twee, man en vrouw schiep Hij als één, gelijkwaardig!!!!!

Hopende dat jullie je van de dwaling wil omkeren en opnieuw wil richten op de eerste liefde.

(K.H)”