Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Met toestemming van…

Recentelijk werd ik me opnieuw bewust van een vrij algemene gedachte dat het onbetamelijk zou zijn, dat een vrouw, deelt, schrijft, spreekt of op een andere manier haar gedachten over het Woord deelt.

Uit het achterland, wat mij bekend is, was het ongebruikelijk dat vrouwen hun gedachten betrekking hebbende op geloof uitspraken in gemengde groepen.

Uitspraken als:

-man is hoofd van het gezin

-vrouwen moeten zwijgen

zijn overbekend. Maar wat zegt het Woord er letterlijk van en hoe was het bedoeld?

Hoofd van het gezin, wie staat er boven de man?

1Co 11:3  Doch ik wil, dat gij weet, dat de Gezalfde/Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van de Gezalfde/Christus. 

Om een en ander met elkaar in overeenstemming te brengen dienen we naar het eerste echtpaar Adam en Chava te kijken en naar wat de Vader hen als toerusting gaf..

Waarom?

Omdat inmiddels Yeshua de Resetter werd door Zijn verlossingswerk en daarmee de wet der zonde en des doods teniet heeft gedaan. We mogen, als we Hem toebehoren, in Hem geloven, zogezegd weer opnieuw beginnen.

Gen 1:27  En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. 
Gen 1:28  En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 

Gen 1:28  En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 

Elohim zeide tot HEN….en hebt heerschappij over de vissen,het gevogelte en al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dar zegt Hij tegen hen beiden.

Chava ten hulpe (H5848 Ezer), ja, maar met zulk een kracht in dat behulpzaam zijn..een kracht door YHVH Zelf aan haar toebedeeld om naast haar rechtvaardige echtgenoot te staan gelijkwaardig als mens in hun persoonlijke roeping en tegelijk verschillend. Ik heb over deze beide functies al eens eerder geschreven en volsta met de aanduiding (1).

Hulpe H5828
עֵזֶר
‛êzer
ay’-zer
Van H5826; aid: – help. H5826 omringende bescherming. Een ezer is letterlijk een hulpmiddel, een hulp, een bewaker en een beschermer. In bijna alle toepassingen in de Tenach (O.T.) wordt ezer gebruikt in verwijzing naar YHVH (de HEERE).

 Ex. 18: 4 De andere heette Eliëzer, want hij zei: “De God van mijn vader was mijn hulp (H5828 EZER), en verloste mij van het zwaard van Farao.” Dt. 33:26 “Er is niemand zoals de God van Jeshurun, die de hemelen berijdt om u te helpen (H5828 EZER), en door de lucht in Zijn majesteit. Ps. 33:20 Onze ziel wacht op YHVH/de Heer; Hij is onze hulp (H5828 EZER) en ons schild. Ps. 70: 5 Maar ik ben gekweld en behoeftig; Haast u naar mij, o Elohim/God! U bent mijn hulp ( H5828 EZER) en mijn verlosser; O YHVH/HEERE, wacht niet. Hos. 13: 9 Het is uw vernietiging, o Israël, dat u tegen mij bent, tegen uw hulp (H5828 EZER).

Deze vorm van hulp is er niet een van zomaar een willekeurig hulpje maar van een strijdvaardige hulp om haar rechtvaardige man of in breder verband te steunen. Om samen Hem te dienen op de levensakker.

Zie,Ik maak alle dingen nieuw, zegt Hij. Maar zaken die vernieuwd mogen worden gaan vaak langs de weg van een geboorte. Moeizaam lijkt het.

Wijzelf, mijn echtgenoot en ondergetekende, zijn mede door ervaringen en onderzoek in het geschreven Woord van YHVH gaan begrijpen dat er wel degelijk een verandering door Yeshua tot stand gebracht is inzake man en vrouw.

We schreven over “hoofd” . Dit Hoofd, Yeshua, heeft Zijn leven als Hoofd gegeven, om de man, waarvan Hij hoofd is te redden en daarmee dus ook de vrouw.

In de hof van Eden riep YHVH Chava niet, maar wel Adam, omdat hij hoofdelijk aansprakelijk was. Hij had dezelfde beschermende houding moeten hebben als Yeshua, door voor Chava in de bres te springen.

Gen 3:9  En YHVH/de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? 

In de voorbeelden waar het woord “hoofd” aangehaald wordt in begripstermen, is het “bescherming”.

Man H2145
זָכָר
zâkâr
zaw-kawr’

and female H5347                                                                                                                                                                              נְקֵבָה
neqêbâh
nek-ay-baw’

Mannelijk Zakar: Toepasselijke uitleg van iemand die ik ken:”Wat betekent het om man of vrouw te zijn? De Hebreeuwse tekst suggereert veel meer dan geslacht. Het Hebreeuwse woord voor mannelijk is “zakar”. Dit is hetzelfde woord voor ‘markeren of onthouden’. Zoals ik op andere plaatsen op deze blog heb vermeld, is “onthouden” in het Hebreeuws veel meer dan alleen een mentale instemming. Het gaat om actie; onthouden is handelen namens iemand of iets. Zakar wordt in de tien geboden met betrekking tot de sabbat gebruikt: “Gedenk de sabbatdag.” Dit gebod zegt niet dat iemand moet ‘nadenken’ of ‘terugdenken’ aan de sabbat; het is iemand vertellen iets te DOEN – en dat iets is om Zijn rust binnen te gaan. Daarom is mannelijk zijn precies hetzelfde (in het Hebreeuws) als ‘herinneren’ of ‘handelen namens’. In een herstelde staat herinnert de man zich de geboden van God; dat wil zeggen, hij bewaart en bewaakt het Woord van JHWH. Dit wordt verder aangetoond in het oude Hebreeuwse Lexicon van de Bijbel onder de vermelding voor zakar (mannelijk / onthoud).

Vrouwelijk: Genesis hoofdstuk 1 gebruikt het Hebreeuwse woord neqevah dat we vertalen als vrouwelijk. Neqevah is de tegenhanger van zakar. Deze twee moeten “één vlees” worden om het beeld van Elohim (God) correct weer te geven. ” (2)

-vrouwen moeten zwijgen haalt men uit  1Co 14:33  Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen. 
1Co 14:34  Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 
1Co 14:35  En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken. 

Deze vrouwen zoals hieronder wordt uitgelegd waren van oorsprong luidruchtig en hadden geen dicipline geleerd, daar zij immers in de afgodentempel de aandacht op zichzelf moesten maken en dat zullen zij niet stilzwijgend hebben gedaan. In de gemeente van Corinthe kregen zij een bijbelse opvoeding. Ook voor hen is de weg der genade geopend.Maar dat zwijgen geldt dus niet voor alle vrouwen.

Men heeft deze raad die in Corinthe van toepassing was als leer meegetrokken over alle vrouwen in alle gelederen, alle lokaties en van alle eeuwen. Maar men heeft vergeten deze woorden in de context te bekijken. In diezelfde Corinthe kwamen vrouwen in de gemeente die voorheen tempelprostituees waren geweest. Als teken dat zij priesteressen waren geweest hadden zij hun hoofd kaalgeschoren. Daar het haar een eer voor de vrouw is, werd deze vrouwen aangeraden hun hoofden te bedekken,zodat zij toch iets op hun hoofd hadden. Wanneer we het in deze context lezen ,begrijpen we ook, dat de zaak veel genuanceerder lag. Vrouwen mochten wel degelijk bidden of profeteren, maar niet met een kaalgeschoren hoofd.

1Co 11:5  Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. 
1Co 11:6  Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. 

Nog een voorbeeld dat hier niet bedoeld wordt dat vrouwen met haar ook nog verplicht een hoed op moeten, is het feit dat alles wat in het vernieuwde testament staat in het eerste terug te vinden moet zijn. Een hoedje omdat het mooi of leuk staat,is echter van een geheel andere orde. De enige keer dat het het woord bedekt/ontbloten voorkomt in de context van man/vrouw is te vinden in Num 5:18 .Met het woord “ontbloten”wordt het volgende bedoeld: Haar echtgenoot geeft de priester de toestemming dwz de echtgenoot laat in dit geval de bescherming los om een andere man, in dit geval de priester de gelegenheid te geven zijn echtgenote te testen of het waar is waar hij haar van verdenkt. Daarna zal de priester de vrouw voor het aangezicht des HEEREN stellen, en zal het hoofd van de vrouw ontbloten, en zal het spijsoffer der gedachtenis op haar handen leggen, hetwelk het spijsoffer der ijveringen is; en in de hand des priesters zal dat bitter water zijn, hetwelk den vloek medebrengt. Lees vooral het gehele relaas.(a)

Vanwege onze achtergrond, waar wij met deze begrippen te maken hadden, hebben wij er uitvoerig over gesproken. En voorbeelden hebben we ook.

Wijzelf waren eens in een gemeente jaren geleden, waar een vrouw mij zo vanuit het niets leek het, min of meer toebeet, dat ik over mijn echtgenoot heerste en dominant was. Mijn echtgenoot was erbij en vertelde de vrouw dat zij niet de enige was die dit zo vond. Ze reageerde verbaasd en begon zich te verontschuldigen. Mijn man legde haar uit dat ik een roeping gekregen had en dat hij mij stimuleerde deze roeping te praktiseren met zijn volle toestemming.

Bovenstaand voorbeeld is er een uit een rij van diverse voorvallen in mijn leven. Ik voel mij echter waardig én beschermd, dat ik een echtgenoot heb, die mij ten volle steunt in datgene wat de Vader mij gegeven heb. En ik kan alle steun geven zodat hij “Zakar” kan zijn met de toerusting die ik van Abba YHVH kreeg (3).

.Jaren geleden heeft een vriend eens een onderwerp onder de aandacht gebracht in een groep bijbelgelovigen, dat door Yeshua, de Deur geopend is naar volledig herstel van man en vrouw. Niet alleen in huwelijk en gezin, maar ook in het grotere plaatje. We wandelen terug naar Gan Eden waar het volmaakte concept van de Vader begon.

Sommige mensen hebben deze weg van genade en herstel nog niet ten volle begrepen, omdat het hen nooit is uitgelegd of omdat het hen onveilig voor komt, of omdat hun Godsbeeld er overwegend een is van oordeel. Hen geven we de tijd om de vernieuwing ruimte te geven. Abba Vader zoekt een vrouw (Op 21:9, Jes 61:10, Efeze 5:31-33), die zich bewust is van Zijn Zoons huwelijkse voorwaarden.

Het gaat mij aan het hart en daarom deel ik wat mij boeit. Abba Vader liet mij door Zijn Ruach weten, dat ik delen mag van wat ik van Hem ontvangen heb. Daarbij gaat Hij niet voorbij aan de toestemming van degene onder wiens bescherming ik sta. Ik mag dubbelop!

Alle eer aan Yeshua!

1.https://tegentlicht.com/2017/03/13/avinus-evenbeeld/

2.https://tegentlicht.com/2018/06/11/verborgenheid/ 

https://graceintorah.net/2013/05/15/the-biblical-role-of-women/

a. https://tegentlicht.files.wordpress.com/2020/02/de-vrouw-macht-en-hoofdbedekking.pdf

3. https://tegentlicht.com/2018/09/22/vrouwen-in-de-bediening-is-dat-schriftuurlijk-juist/


Een reactie plaatsen

Voor wie kwam Yeshua en waaróm?

Ik ontving een gedachte en zocht er woorden bij. Al geruime tijd word ik bepaald bij een van de laatste opdrachten die overigens al bij Yeshua’s komst ingezet zijn en na Zijn hemelvaart autoriteit en prioriteit hebben gekregen. Weliswaar in fases, zoals we via het profetisch geschreven en geopenbaarde Woord opgetekend zien staan.

Voor alles blijkt een tijd,ook het boek Prediker getuigt daarvan.

Wanneer het erop aankomt, blijkt uit de werkelijkheid dat wij die naar Zijn Naam geroepen werden voor het merendeel net zo stijfkoppig zijn als onze vaders (1Cor10) waar Ezechiël 3 voor geroepen werd.

In de Corinthe-brief wordt daar over vermeld dat die stijfkoppigheid ten gevolg had, dat YHVH in het merendeel geen welgevallen gehad heeft. Wanneer we dat meenemen in onze tijd, nu Abba YHVH door openbaring aan het zaad der belofte hun identiteit bekend maakt om hen te roepen, zodat zij toegerust worden om de overigen tot naijver te wekken, dan lijkt het of we met onze rug tegen de muur willen staan en geen voet verzetten.

Barensweeën zijn pijnlijk en zeker als het een van de laatste en moeilijkste,maar ook grootste geboorte gaat worden, namelijk het herstel van het gehele huis Israels.

Abba YHVH gaat dat niet zonder de nazaten uit de menigte der volkeren doen die door belofte Israel zijn, ook wel genoemd met de naam Efraïm en Yosef én…

Heel Vaders Woord getuigt van dat grootse werk wat Hij wil gaan volvoeren.

We hebben een aansporing nodig en misschien meer dan dat, als we zien dat we soms door jagers op onze plaats gezet moeten worden. Het hoeft, wanneer wij gewillig zijn, niet zover te komen,máár met het voorbeeld van ons volk voor ogen, blijf ik realistisch:

1Co 10:1  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 
1Co 10:2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
1Co 10:3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 
1Co 10:5  Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 
1Co 10:6  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 

Beproef mijn woorden!

@Hadassah

https://bneyyosefholland.com/2019/12/10/voor-wie-kwam-yeshua-en-waarom/


Een reactie plaatsen

Gerst of hemellichten?

gerstaar of maan.jpg

Gen 1:14

Gen 1:14  En Elohim zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! 

 

In de bijbel lees je nergens dat ze op zoek zijn naar de eerste rijpe Gerst. Waarom hadden ze geen kalender? Zon Maan en sterren, samen, waren er om de Mo’ed te bepalen.

Lev 23: 4 Deze zijn de gezette hoogtijden des YHWH, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd.
5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des YHWH pascha. ……… Als de maand bepaald wordt bij de maan dan is de 14de ALTIJD EEN VOLLE RONDE MAAN!!! en kan het nooit met zichten van de maan uiteindelijke volle maan bereiken.

De zon voor de dag, de maan voor de maanden, de sterren voor de jaar/seizoenen

Van het “sterrenbeeld” maagd staat de ster Spica bekend als het graan. Als die opkwam in het oosten brak de tijd voor de oogst van de gerst Deut 16:1 Neemt waar de maand Abib, dat gij den YHWH, uw God, pascha houdt; want in de maand Abib heeft u de YHWH, uw God, uit Egypteland uitgevoerd, bij nacht. https://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_(constellation) en dan in het engels onder de kop Mythology

http://www.earlychristianwritings.com/yonge/book1.html ……kijk bij punt 114 en 115

Met dank aan Ruchamim Yah


1 reactie

De achtergrond van de verjaardag

Hoeveel houdt YHWH van verjaardagen?

De geschiedenis van verjaardagen en hoe het kwam dat ze gevierd werden, vertelt ons alles wat we moeten weten over deze traditie en het doen ervan.

Lang geleden gaven de meeste mensen geen enkele aandacht aan het gedenken van hun geboortedag.

Het eerste voorbeeld dat betrekking had op de ontwikkeling was het vieren van de verjaardag van hun afgod; wat een keer per jaar op de zonnewende in de winter gebeurde. Deze zonnewende is de originele betekenis van Kerstmis, sinds de winter-zonnewende beschouwd werd als de “wedergeboren”of “geboortedag” van de zonnegod ( Natalis Sol Invictus), de onoverwinnerlijke). Dit alleen al bestempelt de gewoonte als oorspronkelijke rebellie tegen YHWH, Die de Enige is en de enige Elohim van Hemel en Aarde.

Bedenk dat YHWH geboden heeft dat we de wegen van de heidenen niet leren (Deut. 12). Later begonnen de mensen de jaarlijkse geboortedag van hun koning te vieren op dezelfde tijd als hun afgod. Ze benaderden hun regeerder op dezelfde manier en met dezelfde eer als hun afgod. In hun gedachten kreeg hun regeerder een vermenselijkte versie van hun afgod.

In het oosten begon de bevolking over het algemeen langzaamaan elk jaar hun eigen “geboortedag” te vieren op, wat zij geloofden dat, “nieuwjaarsdag” was. Eigenlijk ontwikkelde het volk de gewoonte om hun persoonlijke geboortedag te gedenken op de dag dat zij werkelijk geboren waren.

Nu, laten we eens kijken naar de cake en kegels:

Is hier een connectie die we niet eerder gemaakt hebben?

De traditie van de verjaardagstaart – heksen-onderwijzing aan de kinderen

Wereldwijd waren gebakken taarten voor de Koningin van de Hemel (Asherash) verwikkeld in de vieringen van de geboortedagen (Jer./YermeYahu 7:18. Dit wekt de woede van YHWH. Bij het uitblazen van de kaarsen en een geheime wens maken, doet de jarige aan afgoderij, omdat de “wens” aan hun GENIE of JINN, is gericht, een toverspreuk uitgevoerd door Heksen. De kaarsen zijn een onderdeel van het vuurritueel. Heidenen geloven dat de zon de afgevaardige van het vuur is. De opstijgende rook van de uitgeblazen kaarsen droegen de geheime wens de hemelen in. Hoe denk je dat YHWH het vindt, wanneer wij onze kinderen deze dingen onderwijzen of deze gewoonten aan hen verspreiden en doorgeven? Wat is dat dan, als we aan YHWH “denken”over de “wens” als we dan YHWH bidden?

Dat is niet acceptabel voor YHWH, hoe we het ook verhullen in onze gedachten. YHWH in een heidens jasje aanbidden is het belangrijkste probleem die we vandaag de dag hebben. We hebben als nooit te voren een oogzalf nodig om beter te zien. Open je ogen en zelfs de achtergrond van het kleinste feesthoedje wordt beter begrepen.

Al deze dingen zijn in feite hekserij. Wetenschap neemt toe, dus Satan’s “listen” zijn niet langer geheimen.

Kegel van macht — De Liewellyn Enceclopedie vertelt ons:

“In de Hermetic van de Gouden Dagen was dit beschreven als een “draaikolk van energie” en werd opgebouwd via omcirkeling (hekseninstelling)’

De kegel van kracht is de gegeven naam aan de unie van heksenkrachten, die verzameld zijn rond een cirkel, strevend naar een gemeenschappelijk doel. In delen van het oude Syrië was de kegel een symbool van Astarte (Asherah).

Verjaardagen in de Schrift

In elke verjaardag kwam dood voor.

Even snel terug naar de huidige dag, we weten dat de heksen Asherah erg hoog achten.De meest belangrijke dag voor elke heks is de dag van hun geboorte.

In de Schrift herkennen individuelen verjaardagen als heidens, of als rebellie. Kijk naar de volgende verzen die betrekking hebben op de zeven zonen en drie dochters van Iyob, en hoe de verschillende vertalingen verschillen tussen het NIV en de KJV en dan niets in de letterlijke betekenis van de NASversie:

Job 1:4-5 (NIV): “Zijn zonen gebruikten verdraaingen om de feesten in hun huizen te houden, en zij zouden hun drie zusters uitnodigen om met hen te eten en te drinken. Toen een periode van het feesten in werking werd gesteld, zou Job gezonden zijn en hen gezuiverd hebben.Vroeg in de morgen zou hij een brandoffer hebben geofferd voor hen, denkende “Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en Elohim vervloekt hebben in hun harten”.Dit was Job’s geregelde gewoonte”

Job 1:4 (KJV): ” En zijn zonen gingen en feesten in hun huizen, iedereen zijn eigen dag, en hun zusters uitgenodigd om met hen tee ten en te drinken”.

Job 1:4-5 (NAS): ” En zijn zonen maakten gebruik om naar hun huizen te gaan om daar feest te houden van een ieder op zijn eigen dag en zij nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken”.

Het is een hardnekkig mysterie en erg makkelijk voor te stellen, wat daar gaande was. (Neem mee wat de invloed is van omringende volkeren en de persoonlijke instelling- we zien dat ook inzake huwelijk na Lamed – H)

Uit de tekstwoorden ten aanzien van de feesten beschreven in de Schrift, kunnen we opmaken  dat de enige betekenis ervan verjaardagen zijn en de mensen rebellerend TEGEN YHWH:

Was de Farao eenswillens met YHVH?

Gen 40:20: “De derde dag nu was Farao’s verjaardag en hij gaf een feest voor alle ambtenaren”.

Was Herodus eenswillens met YHVH?

Mark 6:21: “Op zijn geboortedag/verjaardag gaf Herodus een banket voor zijn hoge ambtenaren en militaire commandanten en de leidinggevende mannen van Galilea”.

De Farao en Herodus waren rebellerende mannen.

Ik weet dat er geen direct Torahverbod is tegen een persoon die zijn geboortedag gedenkt.

Hoewel, de oorspronkelijke achtergrond van de heidense praktijk geeft aan waarom het afgoderij is. Als heksen de dag houden die zo belangrijk voor hen is ( terwijl de Schrift zwijgzaam is over het belangrijke van de geboortedag ) en in aanmerking nemende de geschiedenis-ontwikkeling van de verjaardagen, die van heidense oorsprong zijn; zouden we dan aan deze dagen tijd moeten besteden of wat dan ook?

( Kan iets wat een dubieuze afgodische oorsprong heeft door ons mensen goed genoemd worden?)

We zouden het niet moeten aanmoedigen om kaarten te sturen of kadootjes te geven op zulke dagen.Velen vragen naar dit onderwerp, sinds de Schrift geen specifieke veroordeling heeft over het gedenken van de geboortedagen (verjaardagen).

Maar de Schrift zegt ons ook om niet specifiek de “zonnedag”, Kerstmis, halloween of Pinksteren te gedenken.

Het feit, dat deze gewoonte een heidense oorsprong heeft, is voor ons  aanwijzing om het niet te vieren:

Deut 12:29-31: “Wanneer YHWH uw Elohim, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken, naar dewelke gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult bezitten, en in hun land wonen;

30 Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen.

31 Gij zult alzo niet doen YHWH uw Elohim; want al wat YHWH een gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden.

Deut 12:32.” Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.

Onze harten zijn geneigd tot wat recht lijkt in onze eigen ogen, speciaal wanneer wij geprogrammeerd zijn door de populaire cultuur om ons heen.

Spr 12:15 “De weg van een dwaze lijkt hem recht, maar een wijs mens luistert naar raad”.

Spr 14:12: Daar is een weg die voor eem man recht lijkt , maar aan het einde leidt tot de dood”

Satan vermomt zich en beraamt plannen voor misleiding. Als je wijsheid zoekt, neem TORAH.

Evolutionisten geloven dat, als er genoeg tijd voorbij gaat, dat de schepping leven zal ontwikkelen, dan zal leven volgens hen veranderen in diverse vormen. Zij, die een excuus zoeken voor heidense gewoontes lijken te geloven dat dingen ook veranderen in andere dingen, als je het maar genoeg tijd geeft. Misschien dat onze Schepper, YHWH, de oorsprong wel zal vergeten en naar onze nieuwe redenen kijken en het zal accepteren – oops, maar dan is daar de herinnering aan het gouden kalf-incident…..

Artikel geschreven door Lew White – kopieer, deel en gebruik zoveel als nodig is.


Een reactie plaatsen

Opname of uittocht?

Opname of uittocht?

Ik wil proberen te vertellen wat de achtergrondgeschiedenis is van de zg opnameleer en de steeds luidende klinkende roep dat er een uittocht aanstaande is.

We moeten terug in de geschiedenis om de scheiding tussen YHWH’s onversneden Woord/Torah én het christelijk gedachtegoed aan te stippen. Er zijn vele boeken die dat verhalen en zeker de Torah (van Genesis t/m Openbaring= onderwijzing) schrijft daarover.
Samengevat kun je stellen dat de meeste van hen die momenteel onder de christenen zijn, tot het huis van Israel/Efraïm behoren.
Het andere huis Yahudah (Juda) heeft zijn identiteit altijd gehouden.
Zij die onder de christenen verkeren en niet teruggekeerd zijn tot de Torah, zijn nog steeds onbekeerde Israëlieten ( in YHWH’s ogen).Want YHWH’s Torah schrijft voor dat we alle geboden moeten onderhouden, die Hij voorschrijft en niet de geboden die de christelijke kerk voorschrijft.

Yahweh heeft zijn dienstknechten opdracht gegeven om Zijn plan bekend te maken aan hen die Hem willen gehoorzamen. Ook heeft Hij hierin Zijn toekomst voor hen bekendgemaakt.
Yahshua was niet gekomen dan voor de verloren schapen van het huis van Israel. Dus voor een andere groep,dán de verloren schapen van het huis Israels, is Yahshua niet gekomen.
Voor YHWH’s kinderen is er een roeping hier op aarde, maar voor de navolgers van “Jezus” is er een hemelse roeping. Dat wordt zo geleerd, maar is dat wel zo?
Men haalt veelal het volgende tekstwoord aan:

1Th 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den YHWH tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met YHWH wezen.

Daar heeft men in de christelijke gelederen een hele leer omheen gebouwd en de mensen onderwezen dat er een opname plaats vindt, zodat men “Jezus” tegemoet gaat in de lucht.
Men heeft dat ontleend aan een gebeurtenis, waarin ene Margareth MCDonald, die de ene openbaring na de andere ontvangt. Op een gegeven moment “ziet” zij dat de wederkomst van “Jezus” zich in twee fasen zal gaan voltrekken. Volgens haar zal Hij voor Zijn eigenlijke terugkeer in het geheim Zijn ware gemeente opnemen in de hemel om haar te bewaren voor de grote verdrukking en de oordelen van de eindtijd.Robert Norton, een theoloog die ooggetuige was van de charismatische gebeurtenissen in Glascow, schreef over de bewuste visioenen van Margaret en gaf toe dat ze een volkomen nieuwe leer bracht.Nog nooit eerder was iemand op dit idee gekomen” volgens een brochure.

Je zou je bijna gaan afvragen naar welke hemel men gaat, want als je ogen geopend worden, slaat de schrik je om het hart!

1Th 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den YHWH tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met YHWH wezen.

Want wat staat er nu echt?

Ervan uitgaande dat Yahweh Zijn Woord alleen voor de kinderen Israels liet schrijven en Yahshua dat ook veelvuldig bevestigde, komt daar een heel ander scenario om de hoek kijken.

Daarna zullen wij, dat zijn de kinderen Israels uit alle stammen en hun metgezellen, die de belijdenis van Yahshua hebben en de geboden van YHWH onderhouden, die levend overgebleven zijn tezamen met hen (uit de eerste opstanding en dat zijn degenen die ook de belijdenis van Yahshua hadden en YHWH’s geboden onderhielden gedurende hun leven, denk aan bijv.Moshe, Miriam (moeder van Yahshua) opgenomen = uit het zicht gehaald, net als tijdens de uittocht van de kinderen Israels, toen de Shekina, wolkkolom hen uit het zicht nam voor het leger van de Farao) in de wolken, (Shekina) YHWH tegemoet ( niet de hemel in, maar naar de beschermde plaats om 3 ½ jaar beschermd te zijn, als de AntiMosshiach (hij die YHWH’s Torah ontkent) het tweede gedeelte van de verdrukking huis gaat houden.
In die afgeschermde plaats zullen de kinderen Israels uit elke stam én hun metgezellen ( zij die als een Ruth mee willen gaan, hoewel ze niet natuurlijke afstammelingen zijn) dichterbij Yahshua zijn, Hem tegemoet (..) en alzo zullen wij altijd met YHWH wezen.
Doordat we naar de afgeschermde plaats gaan, zullen we verlost worden en als volk levend uit de afgeschermde plaats komen om in YHWH’s land 1000 jaar te mogen leven en de beloften voor onze ogen vervuld zullen gaan zien worden.

Er is hierover nog veel meer te schrijven, maar ik wil het maar even hierbij laten.Reacties welkom,

Shalom, Hadassah


Een reactie plaatsen

Vervangen en het gevolg ervan….

Het woord Vervangen en het gevolg….

Het woord “vervangen” betekent dat men iets anders in de plaats van het bestaande zet, vertelt en doet.
Dat kan in vele zaken. Ik wil echter aanhalen over wat er in de plaats van de bestaande onderwijzingen van YHWH is gekomen en er enkele voorbeelden bij vermelden.
Het is teveel info om in dit ene schrijven te vermelden,daarom nu meer een inleiding.

We weten dat er mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat de geboden van YHWH niet meer hoeven sinds Yeshua’s opstanding.
Met deze leer die door de eeuwen een eigen leven is gaan leiden, zijn er vele zaken en feiten veranderd.
Vervangen dus voor andere, die als waarheid worden gezien.
Voor degenen die zoeken naar de oorsprong of achtergrond van algemeen aanvaarde gewoonten, zullen de echte feiten soms wat vreemd lijken,maar de onderbouwing ervan laat geen ruimte voor twijfel.
Toch hebben velen na het vinden van de echte feiten, het bestaande pad niet verlaten en zijn verder gewandeld.
De vraag is: wat zal een mens doen stilstaan en veranderen van richting?
Naar mijn idee, is dat een hartsgesteldheid en een ontdekken van het Wezen en Karakter van YHWH.
Want de gelijkenis van het graan laat vier verschillende opties open en toch kregen elk van deze vier groepen het echte graan in handen.

Vervangen….
Het begon al in de hof van Eden….waar overigens ook de belofte werd aangegeven over Yeshua.
We hebben een stukje geschiedenis van het huis Israels geschreven,waarmee ook een grote vervanging plaatsvond, maar toen van YHWH’s wege in verband met Israels ongehoorzaamheid.
Heel belangrijk is het om het verschil op te gaan merken wie de vervanging maakte en waarom.

-YHWH’s gezette tijden golden voor al Zijn kinderen en vandaag de dag zijn er velen die zich Zijn kinderen noemen,maar Zijn gezette tijden niet doen, omdat men denkt dat die joods zijn.
Men heeft eigen tijden gemaakt en nagevolgd en er eigen invulling aan gegeven en vele oprechte mensen denken dat zij goed doen door deze apart te houden. Hoelang nog?
Zolang als zij niet gaan vragen en zoeken of die tijden wel Zijn tijden zijn.
Daarvoor is verandering van hartsgesteldheid nodig.
-YHWH’s shabbat is vervangen voor de zondag. Al eeuwen. Feiten geven aan dat dat mensenwerk is en in Mattheüs 5:17 zegt Yeshua Zelf dat er geen jota noch tittel veranderd zal worden eer aarde en hemel voorbijgaan.
-YHWH’s Eigennaam en die van Yeshua zijn voor eeuwen verborgen geweest. Vervangen door titels die onwetend en ook oprecht heilig zijn uitgesproken,doch Hosea 2:16,17 spreekt van Baälnamen,die Hij van onze lippen zal gaan wegnemen.
-YHWH’s belofte over de bestemming van Zijn kinderen is vervangen door een eigen leer, die gemixt is en niet rechtstreeks uit YHWH’s Woord is op te maken.
-YHWH Die het altijd over één volk heeft(Zijn gehele huis Israels=tot YHWH’s Torah teruggekeerde twaalf stammen en hun metgezellen; en de mens die er twee van gemaakt heeft…nl de heilsweg voor Judah en voor henzelf. De een onderlangs en de ander bovenlangs.
-YHWHs spijswetten zijn vervangen door het menselijk heidense dieet.
-YHWH’s materiële rijkdom is aan Baäl gegeven –Hosea 2:8 en niet voor Zijn dienst gebruikt onder Zijn voorwaarden.

Andere vervanging zoals gebeurtenissen en hun lokaties:

-De berg Sinaï
Volgens de mens is die te vinden in Egypte en volgens YHWH’s Woord in Saoudi-Arabië(1)
-Lokatie overtocht Mozes en de kinderen Israels (2)
-Verstrooiing van de stammmen
Mensen geven aan dat zij enkel in de kustlanden zijn neergestreken, terwijl YHWH zegt dat Hij Zijn engelen zal bevelen dat zij Zijn volk uit de vier hoeken van de aarde zal gaan verzamelen.

Het voert op dit moment te ver om al deze feiten uit te leggen. Immers YHWH’s Woord Zelf is onze grootste Gids.
Zonder menselijk versteende gewoonten is het mogelijk de echte waarheid te ontdekken en de vervanging los te laten.
Zoals ik zelf jaren geleden deze waarheid mocht gaan ontdekken en nog…zo ziet het er naar uit dat Lo-Ammi Ammi mag gaan worden.
Want Lo-Ammi is de verloren zoon die de gewoonten van de natiën als geloofsgewoonten is gaan aannemen, precies zoals YHWH’s Woord dat zegt:
Deut. 28:64 En YHWH zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

En in Deut. 30: 1 geeft Hij aan dat we terug zullen gaan keren:Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de YHWH,uw Elohim, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot YHWH,uw Elohim, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Verder geeft Hij aan dat het niet boven onze kracht en inspanning zal gaan om Zijn instructies te doen in vers 11: Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.

(1) http://www.youtube.com/watch?v=18gvJwx8VyI
http://www.youtube.com/watch?v=g2-yX8y59vM&list=PLE2E30866C3B444AB
http://www.youtube.com/watch?v=XU25s2xrxfc

(2) https://www.youtube.com/watch?v=favI4Lwz5yw

en meer….