Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

En nóg is het einde niet…onvervulde najaarsfeesten

Recentelijk kreeg ik in een samenspraak woorden die ik uitsprak en waar ik zelf van leerde.

Bijzonder dat Hij tegemoet komt, een mens laat spreken die vervolgens met diezelfde woorden huiswerk krijgt om erover na te denken.

We horen om ons heen allerlei mogelijke scenario’s al dan niet ingevuld met de kennis die er op dat moment voorhanden is. Vaak aangevuld met inzichten die best nadere evaluatie mogen doorstaan.

Mat_24:6  En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
Mar_13:7  En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet.
Luk_21:9  En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet.

De woorden die ik kreeg in het gesprek en waar ik bij stilgezet werd, gingen over de onvervulde najaarsfeesten. De voorjaarsfeesten waren door Yeshua vervuld. En een delegatie van de Bruid was er bij.

Zou de Achtste Dag, Shemini Atzeret, pas praktisch ingaan wanneer najaarsfeesten vervuld zijn op aarde?

Laten we even terug gaan en het nog es overdenken. De kalender van YHVH en Zijn gezette tijden. We lezen zowel in Leviticus als Deuteronomium de feesten. Voorjaarsfeesten en najaarsfeesten.

Nu weten wij dat Yeshua de voorjaarsfeesten heeft vervuld, maar de najaarsfeesten wachten. Die zijn nog niet vervuld. Yeshua was ten tijde van de voorjaarsfeesten op aarde omringd door hen die Hem van harte dienden. Na Zijn opstanding en hemelvaart, was daar Shavuot én in de vervulling de uitstorting van de Geest der Heiligheid.

Zou Hij de najaarsfeesten bewaren voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde om ze daar te vervullen temidden van Zijn geliefden?

Zoals u Hem hebt zien heengaan zo zal Hij terugkomen…Yeshua is nog niet teruggekomen en dus kan er van een verheerlijking of verlossing uit deze aarde geen sprake zijn vóór de vervulling van de najaarsfeesten.

Act 1:6  Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Meester/Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 
Act 1:7  En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
Act 1:8  Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 
Act 1:9  En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. 
Act 1:10  En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 
Act 1:11  Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. 

Dat zou ons tot nadenken moeten stemmen.

En hóóp!

Uitgaan van de nog op handen zijnde najaarsfeesten die niet vervuld zijn, geeft een ander beeld van de tijd waarin we leven. Dan zouden we kunnen denken aan de tijd dat Job op aarde was, een rechtvaardig man, waarvan de vader der leugens beweerde dat Job zo rechtvaardig kon zijn, omdat het hem voor de wind ging.

Job 1:6  Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor YHVH/den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam. 
Job 1:7  Toen zeide YHVH tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. 
Job 1:8  En YHVH zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. 
Job 1:9  Toen antwoordde de satan YHVH, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? 
Job 1:10  Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. 
Job 1:11  Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? 
Job 1:12  En YHVH zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des YHVH’s/HEEREN. 

Zou deze tijd, zoals vele tijden ervóór niet een testperiode zijn, om hen die de openbaring kregen over het op handen zijnde herstel van het gehele huis Israels, te beproeven of het hen ernst is? Zou deze tijd met allerlei wind van leringen, die meestentijds geboden van mensen zijn en fabelen beschreven in Titus 1:14 juist nu opkomen opdat wij door vuur van de Heilige Geest gelouterd worden, zodat wij in deze voorbereidingstijd sterk en vast voor die Ene Man en Maker kiezen vanuit het Woord geopenbaard en bevestigd door de Geest van Heiligheid? En dat deze tijd voor anderen een goede gelegenheid is om de Schepper aan te roepen, die hemel en aarde geschapen heeft?

Heeft Hij ons niet altijd door verzoeking heengeleid? Hetzij dat wij leven…Rom_14:8  Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.

Denk aan Sadrach, Mesach en Abednego… Denk aan Daniël in de leeuwenkuil…

De boodschap van redding, bestemming, roeping, wie Israel is naar de belofte onder de Scepter van Yeshua is nog niet tot aan het uiterste der aarde verkondigd:

Act 1:8  Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Mocht het toch anders zijn,dan wat ik met u deel, dan verneem ik dat graag van u.

Voor mij staat vast dat wij rust voor onze zielen vinden wanneer wij onze ogen gericht hebben op onze Leidsman en op niemand anders.

Het komt mij vaak voor de geest dat deze verlovingstijd er één is waarin de Verloofde Yeshua, kijkt of Zijn verloofde werkelijk alle hoop, geloof en vertrouwen op Hem stelt. Die Ene boven al het andere, wat voorheen zo boeide of afleidde.

Wijsheid en kennis van mensen maakt vaak teveel ongepaste helden op zelfgekozen plaatsen. Geloven maakt plaats voor verering, terwijl:

wij door redding de inwoning van de Heilige Geest hebben, Die ons alles indachtig maakt, zodat wij met allen die dat deelachtig zijn, kunnen delen, getuigen wat Hij aan ons gedaan heeft

Maar de meesten van ons doen net als het volk bij de berg. Nee Mozes,jij moet het ons zeggen wat Hij zegt, Wij zijn bevreesd:

Exo 20:18  En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre; 
Exo 20:19  En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven! 
Exo 20:20  En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. 
Exo 20:21  En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was. 

Nu is de tijd gekomen dat wij verkiezen naar Hemzelf te luisteren, Die ons nieuwe openbaring wil gaan geven, waarvan Hij alleen de eer opeist. Terecht vind ik.

Mat_13:35  Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.
Mat_13:44  Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.

Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.

…..en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.

Isa 42:1  Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. 
Isa 42:2  Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten. 
Isa 42:3  Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. 
Isa 42:4  Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten. 
Isa 42:5  Alzo zegt Elohim/God, YHVH/de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen: 
Isa 42:6  Ik, YHVH, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. 
Isa 42:7  Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. 
Isa 42:8  Ik ben YHVH (Yod-Heh-Vav-Heh), dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden. 

Isa 42:9  Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. 

Het is zó eenvoudig.

Lezen wat Hij zegt. Oefenen wat Hij zegt en delen van wat Hij gedaan heeft en doet.

De najaarsfeesten komen eraan. Zullen wij?

@Hadassah


1 reactie

De achtergrond van de verjaardag

Hoeveel houdt YHWH van verjaardagen?

De geschiedenis van verjaardagen en hoe het kwam dat ze gevierd werden, vertelt ons alles wat we moeten weten over deze traditie en het doen ervan.

Lang geleden gaven de meeste mensen geen enkele aandacht aan het gedenken van hun geboortedag.

Het eerste voorbeeld dat betrekking had op de ontwikkeling was het vieren van de verjaardag van hun afgod; wat een keer per jaar op de zonnewende in de winter gebeurde. Deze zonnewende is de originele betekenis van Kerstmis, sinds de winter-zonnewende beschouwd werd als de “wedergeboren”of “geboortedag” van de zonnegod ( Natalis Sol Invictus), de onoverwinnerlijke). Dit alleen al bestempelt de gewoonte als oorspronkelijke rebellie tegen YHWH, Die de Enige is en de enige Elohim van Hemel en Aarde.

Bedenk dat YHWH geboden heeft dat we de wegen van de heidenen niet leren (Deut. 12). Later begonnen de mensen de jaarlijkse geboortedag van hun koning te vieren op dezelfde tijd als hun afgod. Ze benaderden hun regeerder op dezelfde manier en met dezelfde eer als hun afgod. In hun gedachten kreeg hun regeerder een vermenselijkte versie van hun afgod.

In het oosten begon de bevolking over het algemeen langzaamaan elk jaar hun eigen “geboortedag” te vieren op, wat zij geloofden dat, “nieuwjaarsdag” was. Eigenlijk ontwikkelde het volk de gewoonte om hun persoonlijke geboortedag te gedenken op de dag dat zij werkelijk geboren waren.

Nu, laten we eens kijken naar de cake en kegels:

Is hier een connectie die we niet eerder gemaakt hebben?

De traditie van de verjaardagstaart – heksen-onderwijzing aan de kinderen

Wereldwijd waren gebakken taarten voor de Koningin van de Hemel (Asherash) verwikkeld in de vieringen van de geboortedagen (Jer./YermeYahu 7:18. Dit wekt de woede van YHWH. Bij het uitblazen van de kaarsen en een geheime wens maken, doet de jarige aan afgoderij, omdat de “wens” aan hun GENIE of JINN, is gericht, een toverspreuk uitgevoerd door Heksen. De kaarsen zijn een onderdeel van het vuurritueel. Heidenen geloven dat de zon de afgevaardige van het vuur is. De opstijgende rook van de uitgeblazen kaarsen droegen de geheime wens de hemelen in. Hoe denk je dat YHWH het vindt, wanneer wij onze kinderen deze dingen onderwijzen of deze gewoonten aan hen verspreiden en doorgeven? Wat is dat dan, als we aan YHWH “denken”over de “wens” als we dan YHWH bidden?

Dat is niet acceptabel voor YHWH, hoe we het ook verhullen in onze gedachten. YHWH in een heidens jasje aanbidden is het belangrijkste probleem die we vandaag de dag hebben. We hebben als nooit te voren een oogzalf nodig om beter te zien. Open je ogen en zelfs de achtergrond van het kleinste feesthoedje wordt beter begrepen.

Al deze dingen zijn in feite hekserij. Wetenschap neemt toe, dus Satan’s “listen” zijn niet langer geheimen.

Kegel van macht — De Liewellyn Enceclopedie vertelt ons:

“In de Hermetic van de Gouden Dagen was dit beschreven als een “draaikolk van energie” en werd opgebouwd via omcirkeling (hekseninstelling)’

De kegel van kracht is de gegeven naam aan de unie van heksenkrachten, die verzameld zijn rond een cirkel, strevend naar een gemeenschappelijk doel. In delen van het oude Syrië was de kegel een symbool van Astarte (Asherah).

Verjaardagen in de Schrift

In elke verjaardag kwam dood voor.

Even snel terug naar de huidige dag, we weten dat de heksen Asherah erg hoog achten.De meest belangrijke dag voor elke heks is de dag van hun geboorte.

In de Schrift herkennen individuelen verjaardagen als heidens, of als rebellie. Kijk naar de volgende verzen die betrekking hebben op de zeven zonen en drie dochters van Iyob, en hoe de verschillende vertalingen verschillen tussen het NIV en de KJV en dan niets in de letterlijke betekenis van de NASversie:

Job 1:4-5 (NIV): “Zijn zonen gebruikten verdraaingen om de feesten in hun huizen te houden, en zij zouden hun drie zusters uitnodigen om met hen te eten en te drinken. Toen een periode van het feesten in werking werd gesteld, zou Job gezonden zijn en hen gezuiverd hebben.Vroeg in de morgen zou hij een brandoffer hebben geofferd voor hen, denkende “Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en Elohim vervloekt hebben in hun harten”.Dit was Job’s geregelde gewoonte”

Job 1:4 (KJV): ” En zijn zonen gingen en feesten in hun huizen, iedereen zijn eigen dag, en hun zusters uitgenodigd om met hen tee ten en te drinken”.

Job 1:4-5 (NAS): ” En zijn zonen maakten gebruik om naar hun huizen te gaan om daar feest te houden van een ieder op zijn eigen dag en zij nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken”.

Het is een hardnekkig mysterie en erg makkelijk voor te stellen, wat daar gaande was. (Neem mee wat de invloed is van omringende volkeren en de persoonlijke instelling- we zien dat ook inzake huwelijk na Lamed – H)

Uit de tekstwoorden ten aanzien van de feesten beschreven in de Schrift, kunnen we opmaken  dat de enige betekenis ervan verjaardagen zijn en de mensen rebellerend TEGEN YHWH:

Was de Farao eenswillens met YHVH?

Gen 40:20: “De derde dag nu was Farao’s verjaardag en hij gaf een feest voor alle ambtenaren”.

Was Herodus eenswillens met YHVH?

Mark 6:21: “Op zijn geboortedag/verjaardag gaf Herodus een banket voor zijn hoge ambtenaren en militaire commandanten en de leidinggevende mannen van Galilea”.

De Farao en Herodus waren rebellerende mannen.

Ik weet dat er geen direct Torahverbod is tegen een persoon die zijn geboortedag gedenkt.

Hoewel, de oorspronkelijke achtergrond van de heidense praktijk geeft aan waarom het afgoderij is. Als heksen de dag houden die zo belangrijk voor hen is ( terwijl de Schrift zwijgzaam is over het belangrijke van de geboortedag ) en in aanmerking nemende de geschiedenis-ontwikkeling van de verjaardagen, die van heidense oorsprong zijn; zouden we dan aan deze dagen tijd moeten besteden of wat dan ook?

( Kan iets wat een dubieuze afgodische oorsprong heeft door ons mensen goed genoemd worden?)

We zouden het niet moeten aanmoedigen om kaarten te sturen of kadootjes te geven op zulke dagen.Velen vragen naar dit onderwerp, sinds de Schrift geen specifieke veroordeling heeft over het gedenken van de geboortedagen (verjaardagen).

Maar de Schrift zegt ons ook om niet specifiek de “zonnedag”, Kerstmis, halloween of Pinksteren te gedenken.

Het feit, dat deze gewoonte een heidense oorsprong heeft, is voor ons  aanwijzing om het niet te vieren:

Deut 12:29-31: “Wanneer YHWH uw Elohim, voor uw aangezicht zal hebben uitgeroeid de volken, naar dewelke gij heengaat, om die erfelijk te bezitten; en gij die erfelijk zult bezitten, en in hun land wonen;

30 Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen.

31 Gij zult alzo niet doen YHWH uw Elohim; want al wat YHWH een gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden.

Deut 12:32.” Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.

Onze harten zijn geneigd tot wat recht lijkt in onze eigen ogen, speciaal wanneer wij geprogrammeerd zijn door de populaire cultuur om ons heen.

Spr 12:15 “De weg van een dwaze lijkt hem recht, maar een wijs mens luistert naar raad”.

Spr 14:12: Daar is een weg die voor eem man recht lijkt , maar aan het einde leidt tot de dood”

Satan vermomt zich en beraamt plannen voor misleiding. Als je wijsheid zoekt, neem TORAH.

Evolutionisten geloven dat, als er genoeg tijd voorbij gaat, dat de schepping leven zal ontwikkelen, dan zal leven volgens hen veranderen in diverse vormen. Zij, die een excuus zoeken voor heidense gewoontes lijken te geloven dat dingen ook veranderen in andere dingen, als je het maar genoeg tijd geeft. Misschien dat onze Schepper, YHWH, de oorsprong wel zal vergeten en naar onze nieuwe redenen kijken en het zal accepteren – oops, maar dan is daar de herinnering aan het gouden kalf-incident…..

Artikel geschreven door Lew White – kopieer, deel en gebruik zoveel als nodig is.