Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Wie heeft u betoverd?

7 reacties

Gal 3:1  O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? 
Gal 3:2  Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? 
Gal 3:3  Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? 

De voortgaande trent van diverse gelovigen uit de volkeren (het Israel naar de belofte) om vanwege gemis aan geopenbaarde identiteit zich aan te sluiten bij het judaisme (met name in Nederland)  noopt mij om mijn gedachten met u te delen.

Voor jaren terug ontmoetten wij mensen die heel erg graag naar het land Israel zouden willen verhuizen en probeerden via een werkvergunning daar te komen. Ze hadden een hang naar het judaisme, maar hielden daarnaast vast aan het geloof in de Messias Yeshua.

We kenden ook mensen die door onderwijzingen van het judaisme serieuze vraagtekens bij Yeshua zetten en het ons kwalijk namen dat we daar geen rek in hadden om de vriendschap voort te zetten.

We kennen mensen die Yeshua losgelaten hebben en wachtten tot ze zich kunnen vereningen met anderen die hetzelfde hebben gedaan en al in het land Israel wonen.

Gedurende de tijd dat we shabbatrust houden, hebben we diverse mensen ontmoet en weer uit het oog verloren of juist bewust losgelaten omdat zij niet anders wilden dan aansluiten bij het judaistische deel van Juda.

Er waren er die volmondig beaamden Efraïm naar de belofte te zijn, het Lo Ammi uit de volkeren en hun eerstgeboorterecht wilden loslaten om maar in het andere huis te komen.Het andere huis dat grotendeels de openbaring mist dat Efraïm een geestelijke eerstgeboortezegen kreeg zodat straks Rom 9 tm 11 vervuld gaat worden.

We hebben actief tegengestaan om zoveel mogelijk info te verschaffen vanuit het Woord en getuigenissen, maar het merendeel van hen die neigde naar het judaisme wilde gewoon een metgezel van religieus Juda worden.

Momenteel zijn de contouren duidelijk. Maar niet iedereen weet van de grondbeginselen en toch worden we allen opgeroepen om de geesten te beproeven of zij uit YHVH zijn.

De gelovigen uit de volkeren zijn de eerstelingen des geestes, het lo ammi dat Ammi wordt om voorbereid te worden om het andere huis tot jaloersheid te verwekken. Niet andersom en ook niet in de weg der mystieke gewoontes.

Het herstel van zowel Israel alswel Juda gaat alleen onder Vaders voorwaarden.

Let wel, de betovering is er ook. Recentelijk een nieuw initiatief vernomen van mensen die vroeger Vaders beloften omhelst hebben en via het judaisme denken het huis van Juda tot jaloersheid te kunnen verwekken.

Lippendienst.

Er is geen andere Heiland dan YHVH en langs geen andere voorwaarden van Hem zal YHVH het huis van Juda tot ijver verwekken.

Oh laten wij toch niet verleid worden ons geestelijk eerstgeboorterecht te verkopen. Laten we het bewaren en in de roeping groeien die de Vader specifiek aan de gelovigen uit de volkeren gegeven heeft. Als eersteling lerend van de Vader door de leiding van de Heilige Geest en dat uit genade in het besef dat Yeshua het verlossingswerk deed, is de énige weg.

Hij zal de weg vrij maken voor al onze geestelijke familie, die wacht op het openbaar worden van de zonen van YHVH.

Abba YHVH heeft ons uit het heidendom getrokken. Hij heeft met Zijn ontdekkend licht alle religieuze gewoonten die we tot dan gewoon vonden tegen het Licht van Zijn Zuiver Woord gehouden en wij die dat ter harte namen worden gesterkt om tegenstand te bieden aan alles wat Hij religieus vindt. Hij heeft de gaven gegeven om het koninkrijk van dienst te kunnen zijn. Zodat wij tegenstand kunnen bieden aan alle religieuze gewoonten die af doen aan Zijn heilig en zuiver Woord.

Hij, de Koning der Koningen moet aan Zijn eer komen.

Ten eerste behoren wij Hem te aanbidden in geest en in waarheid. De Geest ontvangen wij bij wedergeboorte en Zijn waarheid vinden we terug in Zijn geschreven Woord. Al wat daarin voor ons van toepassing is, willen wij aangaan. Zo mogen wij Zijn heilig en zuiver Woord als toetssteen gebruiken om alles weg te laten wat Hij niet geboden heeft.

We mogen in onze dagen ook getrouwe families kennen, waaronder sterke alleengaanden, die trouw willen blijven aan het Woord van YHVH zoals het hen geopenbaard is. Moge Abba YHVH hen blijvend behoeden en met hen ons .

Oh Abba YHVH, bewaar ons, behoedt ons en help ons met Uw sterkte om Uw boodschap te kunnen delen zodat het werkelijke herstel van de twee huizen en hun metgezellen nog in onze dagen een feit zal zijn. Niet onze wil, maar Uw wil geschiedde. Alle eer aan de komende Koning!

Matth 15:9; Rom 8:23; Gen 48:20; Isa_43:11; Isa_45:21;  Hos_13:4 ; 1Joh 4:1.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

7 thoughts on “Wie heeft u betoverd?

 1. Shalom Hadassah

  Mooi geschreven en heel goed verwoord. Ook wij hebben vriendschappen moeten loslaten omdat de hang naar het Judaïsme voor tweedeling zorgt. We moeten zeker ons Eerstgeboorterecht niet verachten en wachten op het moment dat Abba YHVH het de tijd vindt dat de twee Huizen verenigd gaan worden.
  Die tijd is nabij en we zien er naar uit.

  We zeggen amen op het gebed waarmee je eindigde:

  Oh Abba YHVH, bewaar ons, behoedt ons en help ons met Uw sterkte om Uw boodschap te kunnen delen zodat het werkelijke herstel van de twee huizen en hun metgezellen nog in onze dagen een feit zal zijn. Niet onze wil, maar Uw wil geschiedde. Alle eer aan de komende Koning!

  • Shalom Andrë, het is Hij die mij de gedachten geeft en wanneer ik begin te verwoorden ben ik achteraf vaak erg verwonderd, hoe Hij de woorden ingeeft. Mijn vurige verlangen is dat YHVH geëerd wordt en Yeshua de plaats krijgt die Hem toekomt. Er is veel mis en verleiding en we dienen ons bewust te zijn van de gevaren. Daar hoort voorlichting bij.Mijn bede is dat zij die het onderscheid hierin weten ook de moed nemen om op te staan en hun bevindingen delen. Alhoewel de Helper in alle waarheid helpen zal, is het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid.
   Er zijn twee in het oog springende zaken die mij bewust houden,namelijk Jozua en Caleb die de enigen waren van hun generatie om het beloofde land binnen te kunnen komen, alle anderen stierven zonder het gezien te hebben. Jozua en Caleb waren uit beider huizen.
   De andere is een profetie uit Openbaringen Rev 12:13  En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had. 
   Rev 12:14  En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang. 
   Rev 12:15  En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 
   Rev 12:16  En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. 
   Rev 12:17  En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben. 

   Dat we een Jozua en Caleb mogen zijn en de vrouw, die twee vleugelen eens arends mogen ontvangen…

   • Shalom Hadassah

    Bedankt voor je reactie. Vanmorgen tijdens mijn wandeling bepaalde YHVH mij ook bij Jozua en Caleb die inderdaad van de beide Huizen zijn. Jozua van Efraïm. Ook dat is zo mooi. Jozua is het beeld van Jesjoea die de Zijnen naar het beloofde land leidt. Het Hoofd van Efraïm is Jesjoea. Natuurlijk ook van Juda, maar namens Juda mocht Caleb de Kenaziet met het volk mee trekken. Een Kenaziet is op zich geen Israëliet, maar dat was hij wel. Hij kreeg zelfs als erfdeel Hebron.
    Ook nu zien we het grootste deel van Juda nog zonder Jesjoea. Ze worden door Caleb binnen gebracht, maar het wacht op het moment dat Jesjoea Juda en Efraïm weer samenvoegd, dat ze één zijn(Israël) in Zijn hand.

    Ook Openbaring 12 heb ik veel over nagedacht. De oude broeder Verwoerd heeft een commentaar op Openbaring geschreven(vlied uit het Noorderland) en daarin staan mooie m.i. door de Geest gegeven inzichten.
    De tijd is nabij dat we uit Babylon zullen vertrekken, zoals Jeremia 50 het zegt:

    Jeremia 50

    3 Want een volk rukt ertegen op vanuit het noorden,
    en dat zal van zijn land een woestenij maken,
    zodat er geen inwoner in zal zijn.
    Van mens tot dier – zij zijn weggevlucht, weggegaan. 4 In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE,
    zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen
    – al wenend zullen zij hun weg gaan –
    en zij zullen de HEERE, hun God, zoeken. 5 Zij zullen vragen naar Sion,
    hun gezicht gericht op de weg daarheen.
    Zij zullen komen en bij de HEERE gevoegd worden
    met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden.
    ….. 8 Vlucht weg uit het midden van Babel,
    uit het land van de Chaldeeën.
    Ga weg, wees als bokken
    voor de kudde uit!

    Openbaringen 18
    4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

    Rest ons te wachten totdat ABBA duidelijk maakt dat het tijd is om te gaan. Dan zullen de deuren open gaan en wijst Hij ons de weg. Wij moeten klaar zijn om te kunnen gaan.

    Jeremia 50
     U die ontkomen bent aan het zwaard,
    ga op weg, blijf niet staan.
    Denk vanuit verre landen aan de HEERE,
    laat de gedachte aan Jeruzalem opkomen in uw hart.

 2. Leerzame blog voor mij. Ik ben hier niet zo in thuis, maar herken wel dingen die ik bij de ETS-bijbelcursus leerde. Bedankt.

  • Wat fijn Heleen, dat je dat zo ervaart. Zou je een beetje kunnen uitleggen wat de ETS bijbelcursus inhoudt en wat je erin herkent ten opzichte van wat ik hier deelde?
   Alvast dank voor je aandacht.

 3. Interessant.. dankjewel!

 4. Weggaan uit Babel zie ik ook als het je onttrekken aan allerlei dingen waarin je de vermenging ziet van geloof in de Bijbel en heidendom, zoals Kerstmis, het kerksysteem, de politiek, de vaccinatie enz. enz. Dan worden we vreemdelingen voor de wereld. Zoals Yeshua zei: Johannes 7:7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s