Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Verscheidenheid….of …verdeeldheid?

Recentelijk las ik een discussie en een reactie daarop inspireerde mij om et es nader te bekijken..of het ook al in de dagen van Yeshua was, dat er verscheidenheid of verdeeldheid was en wat de oorzaken ervan zijn…

Yeshua kwam om zowel zondeloos Zijn geest te geven, maar ook om orde op zaken te stellen, want er was intussen al veel toegevoegd door wetgeleerden.

Voor zover ik kan overzien sprak Yeshua de Woorden die geschreven waren in de Tenach en weerlegde Hij de toegevoegde uitleggingen van de wetgeleerden, waarvan vele toevoegingen tot wet waren verheven en juist de geschreven Wet onherkenbaar maakten, terwijl de geschreven Wet zo licht en makkelijk was. Vaak probeerden deze wijze mensen in hun eigen ogen een discussie uit te lokken en Yeshua weerlegde hun beweringen altijd met het geschreven Woord.

Door dit bij te wonen konden de scharen gaan begrijpen waar het om draaide, maar zoals altijd is het erg moeilijk individueel te durven denken als de meerderheid beslist. Zo ontstond er wel verscheidenheid én verdeeldheid. We kunnen er alles over lezen in de brieven van de apostelen.

Even naar nu…

Is het nu anders dan toen?
We hebben de geschreven Wet van YHVH, de verslagen van de apostelen gedurende die tijd en wat leren wij ervan?
Wat hebben wij er van opgestoken?

Ook nu zijn er mensen, wetgeleerden, die ons, zonder dat zij zicht hebben op Yeshua, ons leren willen dat wij over behoren te gaan naar de toegevoegde wetten.
-Dat wij denken een mens te volgen die ons verlossen wil
-Dat wij niet eerder Israeliet zijn, dán ..vul maar in.
waaraan zullen wij gehoor geven?

In ons eigen kamp in de volkeren is veel aan de gang, omdat diverse invloeden niet langs ons gaan ,maar ons denk ik juist scherpen om volwassen te worden. Volwassenheid brengt een taak en verantwoording met zich mee.

Hopenlijk krijgen we allen in de babylonische spraakverwarring genoeg genade om aan te geven dat we Yeshua volgen willen en hoe Hij de geschreven Wet van YHVH tentoonstelde.
We maken onze Verlosser niet kleiner door terug te keren naar het luisteren van Zijn Stem, geopenbaard door de Heilige Geest/Ruach haKodesh en wijze uitleggingen van mensen maar even te laten voor wat het is. We wijzen niemand af wanneer we de volheid van Zijn Geest zoeken in plaats van manieren om anderen te laten weten dat we hen gunstig gezind zijn ,al dan niet onbewust.

Laten we niet vergeten dat we (de meesten van ons) van jongsaf gewend geweest zijn naar iemand voor ons te luisteren op de rustdag en vaak niet hebben geleerd zelf na te gaan denken. De Heilige Geest/Ruach haKodesh werd destijds niet uitgestort op enkele wijze mannen, dat zou ons tot nadenken moeten stemmen…

Ook nu, heden ten dage is er een wedstrijd der altaren en het is een zegen daar inzicht in te krijgen. Door geen compromissen aan het geopenbaarde te maken, maar vriendelijk ruimte gevend aan hen die wel de wijsheid van mensen hoger achten, moet het lukken verder te gaan, al zullen sommigen afhaken.

Het gevaar van leringen der mensen is dat we de relatie tot elkaar en tot de Vader uit het oog gaan verliezen. Dan gaat de kennis en logica het overnemen van het hart. Velen zijn zich bij die eerste stappen dat nog niet bewust.En er zijn al diverse mensen die of afhaken of overwegen het te gaan doen en daar moeten we een bewogen hart voor hebben.
Ik heb van meerderen vernomen dat diverse jongeren op deze manier de weg kwijt dreigen te raken. Laten we dat proberen te voorkomen, als het nog niet te laat is.”

Toch breek ik een lans voor datgene wat ons in eerste instantie in het Woord wordt voorgesteld, vertrouwende en wetende dat we Hem zullen kunnen verwelkomen als we stevig onze hand in Zijn Hand houden en Hem vragen ons vast te houden in deze beproevende weg. Laten we de Vader vragen of Hij de verdeeldheid aanwenden wil zodat er reiniging in het huis komt. Yeshua gaf aan dat Hij verdeeldheid zou brengen opdat er de eenheid naar Zijn wil uit voort zou vloeien. We hebben namelijk te maken met de strijd tussen vlees/natuur en geest. Eigen voorkeur contra Zijn condities.

Luk 12:51  Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. 

Act 15:7  En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat Elohim van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.
Act 15:8  En YHVH, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;
Act 15:9  En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.
Act 15:10  Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?
Act 15:11  Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.
Act 15:12  En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.
Act 15:13  En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij.
Act 15:14  Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam.
Act 15:15  En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:
Act 15:16  Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
Act 15:17  Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.
Act 15:18  Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.
Act 15:19  Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere;
Act 15:20  Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.
Act 15:21  Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen. 

Mat_23:2  Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes;

Mar_7:5  Daarna vraagden Hem de Farizeen en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen?

Deu 30:11  Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
Deu 30:12  Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
Deu 30:13  Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
Deu 30:14  Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doe
n. 

Laat ons terugkeren naar de Vader en vragen zoals beschreven in Ezechiël 36: Lees verder


Een reactie plaatsen

Vervangen en het gevolg ervan….

Het woord Vervangen en het gevolg….

Het woord “vervangen” betekent dat men iets anders in de plaats van het bestaande zet, vertelt en doet.
Dat kan in vele zaken. Ik wil echter aanhalen over wat er in de plaats van de bestaande onderwijzingen van YHWH is gekomen en er enkele voorbeelden bij vermelden.
Het is teveel info om in dit ene schrijven te vermelden,daarom nu meer een inleiding.

We weten dat er mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat de geboden van YHWH niet meer hoeven sinds Yeshua’s opstanding.
Met deze leer die door de eeuwen een eigen leven is gaan leiden, zijn er vele zaken en feiten veranderd.
Vervangen dus voor andere, die als waarheid worden gezien.
Voor degenen die zoeken naar de oorsprong of achtergrond van algemeen aanvaarde gewoonten, zullen de echte feiten soms wat vreemd lijken,maar de onderbouwing ervan laat geen ruimte voor twijfel.
Toch hebben velen na het vinden van de echte feiten, het bestaande pad niet verlaten en zijn verder gewandeld.
De vraag is: wat zal een mens doen stilstaan en veranderen van richting?
Naar mijn idee, is dat een hartsgesteldheid en een ontdekken van het Wezen en Karakter van YHWH.
Want de gelijkenis van het graan laat vier verschillende opties open en toch kregen elk van deze vier groepen het echte graan in handen.

Vervangen….
Het begon al in de hof van Eden….waar overigens ook de belofte werd aangegeven over Yeshua.
We hebben een stukje geschiedenis van het huis Israels geschreven,waarmee ook een grote vervanging plaatsvond, maar toen van YHWH’s wege in verband met Israels ongehoorzaamheid.
Heel belangrijk is het om het verschil op te gaan merken wie de vervanging maakte en waarom.

-YHWH’s gezette tijden golden voor al Zijn kinderen en vandaag de dag zijn er velen die zich Zijn kinderen noemen,maar Zijn gezette tijden niet doen, omdat men denkt dat die joods zijn.
Men heeft eigen tijden gemaakt en nagevolgd en er eigen invulling aan gegeven en vele oprechte mensen denken dat zij goed doen door deze apart te houden. Hoelang nog?
Zolang als zij niet gaan vragen en zoeken of die tijden wel Zijn tijden zijn.
Daarvoor is verandering van hartsgesteldheid nodig.
-YHWH’s shabbat is vervangen voor de zondag. Al eeuwen. Feiten geven aan dat dat mensenwerk is en in Mattheüs 5:17 zegt Yeshua Zelf dat er geen jota noch tittel veranderd zal worden eer aarde en hemel voorbijgaan.
-YHWH’s Eigennaam en die van Yeshua zijn voor eeuwen verborgen geweest. Vervangen door titels die onwetend en ook oprecht heilig zijn uitgesproken,doch Hosea 2:16,17 spreekt van Baälnamen,die Hij van onze lippen zal gaan wegnemen.
-YHWH’s belofte over de bestemming van Zijn kinderen is vervangen door een eigen leer, die gemixt is en niet rechtstreeks uit YHWH’s Woord is op te maken.
-YHWH Die het altijd over één volk heeft(Zijn gehele huis Israels=tot YHWH’s Torah teruggekeerde twaalf stammen en hun metgezellen; en de mens die er twee van gemaakt heeft…nl de heilsweg voor Judah en voor henzelf. De een onderlangs en de ander bovenlangs.
-YHWHs spijswetten zijn vervangen door het menselijk heidense dieet.
-YHWH’s materiële rijkdom is aan Baäl gegeven –Hosea 2:8 en niet voor Zijn dienst gebruikt onder Zijn voorwaarden.

Andere vervanging zoals gebeurtenissen en hun lokaties:

-De berg Sinaï
Volgens de mens is die te vinden in Egypte en volgens YHWH’s Woord in Saoudi-Arabië(1)
-Lokatie overtocht Mozes en de kinderen Israels (2)
-Verstrooiing van de stammmen
Mensen geven aan dat zij enkel in de kustlanden zijn neergestreken, terwijl YHWH zegt dat Hij Zijn engelen zal bevelen dat zij Zijn volk uit de vier hoeken van de aarde zal gaan verzamelen.

Het voert op dit moment te ver om al deze feiten uit te leggen. Immers YHWH’s Woord Zelf is onze grootste Gids.
Zonder menselijk versteende gewoonten is het mogelijk de echte waarheid te ontdekken en de vervanging los te laten.
Zoals ik zelf jaren geleden deze waarheid mocht gaan ontdekken en nog…zo ziet het er naar uit dat Lo-Ammi Ammi mag gaan worden.
Want Lo-Ammi is de verloren zoon die de gewoonten van de natiën als geloofsgewoonten is gaan aannemen, precies zoals YHWH’s Woord dat zegt:
Deut. 28:64 En YHWH zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

En in Deut. 30: 1 geeft Hij aan dat we terug zullen gaan keren:Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de YHWH,uw Elohim, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot YHWH,uw Elohim, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Verder geeft Hij aan dat het niet boven onze kracht en inspanning zal gaan om Zijn instructies te doen in vers 11: Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.

(1) http://www.youtube.com/watch?v=18gvJwx8VyI
http://www.youtube.com/watch?v=g2-yX8y59vM&list=PLE2E30866C3B444AB
http://www.youtube.com/watch?v=XU25s2xrxfc

(2) https://www.youtube.com/watch?v=favI4Lwz5yw

en meer….