Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Wie zijn deze mensen tegen wie YHWH het volgende zegt?

Matth.7:21
Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Meester,Meester! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Meester, Meester! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;

Er valt mij iets op.
Allen zeggen Meester, Meester! Maar onder hen zijn er die niet het Koninkrijk der hemelen zullen ingaan…
Degenen die wel het koninkrijk der hemelen zullen ingaan zijn zij die de wil Zijns Vaders doen.
Wat is de wil Zijns Vaders?
wil
2307 ‘thelema, zn o

van de verlengde vorm van 2309 TDNT-3:52,318;

AV-will 62, desire 1, pleasure 1; 64

1) wat iemand wenst of besloten heeft te doen
1a) van het voornemen van God om de mensheid te zegenen in Christus
1b) van wat God verlangt dat door ons gedaan moet worden
1b1) bevelen, voorschriften
2) wil, keuze, neiging, verlangen

De Vader is YHWH en YHWH heeft de kinderen Israels Zijn wet en inzettingen gegeven.Die zijn neergeschreven in de boeken van Mozes en zo we inmiddels weten zijn deze nimmer veranderd, getuige vele aanhalingen waaronder Yeshua’s woorden in Mattheüs 5 vanaf vers 17 “ Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied”

De Vader gaf de wet en inzettingen aan de kinderen Israels voor toen en nu en straks.
Men zou kunnen vragen wie de kinderen Israels zijn….Onderzoekend lezen laat zien dat zij navolgers zijn, doende de wet en inzettingen,die voor hen zijn bedoeld.

En dan zullen er velen zeggen “hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?”

En waarom zegt Yeshua dat zij de ongerechtigheid werken?

Ongerechtigheid
458 ano’mia, zn vr

van 459 TDNT-4:1085,646;

AV-iniquity 12, unrighteousness 1, transgress the law + 4060 1, transgression of the law 1; 15

1) de toestand van zonder wet te zijn
1a) vanwege onbekendheid ermee
1b) vanwege schending ervan
2) minachting of schending van de wet, wetteloosheid, onwettige daad

werkt
2038 er’gazomai, ww

medium van 2041 TDNT-2:635,251;

AV-work 22, wrought 7, do 3, minister about 1, forbear working + 3361 1, labour for 1, labour 1, commit 1, trade by 1, trade 1; 39

1) werken, bezig zijn, arbeiden
2) handelen, winst maken door te handelen, zaken doen
3) doen, verrichten
3a) uitoefenen, tot stand brengen
3b) maken dat iets bestaat, voortbrengen
4) werken voor, verdienen door te werken, verwerven

Zij zeggen dat zij in “Uw Naam” allerlei manifestaties hebben gedaan,maar Yeshua zal hen werkers der ongerechtigheid noemen.
Mensen dus die wetteloos te werk zijn gegaan
Mensen die zonder Torah en zonder op de stem van de Meester te wachten manifestaties hebben gedaan

De dicipelen werden uitgezonden door Yeshua en zij waren onderwezen in de Torah, dat wil zeggen de wet en de inzettingen van YHWH.

De mensen waarvan Yeshua zal zeggen dat zij werkers der ongerechtigheid zijn, doen de wet en inzettingen niet.

Welke beweging in deze tijd doet niet de wet en inzettingen van YHWH en benoemen dat zij “profeteren”, “duivelen uitwerpen” en krachten doen” ?

Wat denkt u?


Een reactie plaatsen

Zonder gehoorzaamheid geen groei en zonder openbaring geen inzicht

Onlangs kwam ik een paar teksten uit Abba’s Torah tegen,waarmee ik zowel de Tenach alsmede de brieven der apostelen(Brit Chadasha) bedoel, die mij sindsdien niet meer loslaten en ik ze nu naar voren breng…

Apostel Paulus hield de geboden uit de Tenach net zoals Yeshua ons hierin voorging…In Handelingen 28 lezen we het belangrijke volgende:
Vanaf vers 23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen tot hem in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Elohims uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, BEIDE UIT DE WET EN DE PROFETEN, van des morgens vroeg tot den avond toe.

Juist in de Brit Chadasha worden beiden,zowel het woordje “wet” en het woordje “profeten” veel tesamen vermeld.Zou dat misschien komen omdat Abba wist dat velen deze beiden zouden vergeten?
Een paar voorbeelden:
Mt 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
Mt 7:12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.
Mt 11:13 Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.
Mt 22:40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Lu 16:16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.
Lu 24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Joh 1:45 (1–46) Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Yeshua, den zoon van Jozef, van Nazareth.
Hnd 13:15 En na het lezen der wet en der profeten, zonden de oversten der synagogen tot hen, zeggende: Mannen broeders, indien er enig woord van vertroosting, het volk in u is, zo spreekt.
Hnd 24:14 Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den Elohim der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;
Hnd 28:23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen tot hem in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Elohims uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Yeshua, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.
Ro 3:21 Maar nu is de rechtvaardigheid Elohims geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

Wij gaan verstaan dat door Yeshua de wet der zonde en des doods teniet is gedaan voor hen die naar Zijn voornemen geroepen worden,maar dat ontslaat ons geenszins van het doen van al Zijn geboden.Het is dat door het bewaren en bewaken van Zijn kalender en Zijn geboden ons inzicht tot volle wasdom komen kan.Dan gaan we ook zien waarom wij dat niet eerder deden.
En er zijn er velen die niet eerder deze weg willen inslaan voordat een ander hen voor gaat of men doet het niet omdat men allerlei redenen aanvoert als zou er zoveel gebrokenheid zijn….
Nu is die gebrokenheid een kenmerk dat het oordeel bij het huis van Elohim begint,dat heeft men helemaal goed opgemerkt,máár Abba ziet wel wanneer iemand gehoorzaam wil zijn ondanks dat men veelal menselijk gezelschap mist….Hij zal ons beoordelen naar onze inzet en werken.En zij die alles willen verkopen om die Ene parel zullen mogen opmerken, wat er zoal in de gelederen bezig is. Die met tranen zaaien maaien met gejuich….Een liefdevolle vertroosting van Abba voor hen die ten eerste tot elke prijs in Zijn dienst willen werken totdat Hij komt!

Ik denk aan de waarschuwende woorden uit Maleachi 4:
1 ¶ Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt YHWH Tzevaot, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt YHWH Tsevaot
4 ¶ Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des YHWHs komen zal.
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

1 ¶ Een lied Hammaaloth. Als YHWH de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.
2 Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: YHWH heeft grote dingen aan dezen gedaan.
3 YHWH heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.
4 ¶ O YHWH! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.
5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
6 Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.


4 reacties

Ephrayim: The Firstborn of YHWH


Ephrayim: The Firstborn of YHWH
Discovering why YHWH calls Ephrayim His firstborn son
Yirmeyah (Jeremiah) 31:9
“They shall come with weeping; and with supplications will I lead them; I will cause them to walk by rivers of waters, in a straight way wherein they shall not stumble; for I am a Father to Israel, and Ephrayim is My first-born.”
The first thing of which to take note in this passage is that YHWH is speaking of a future time. When He spoke these words they had not come to pass yet. This brings several questions to mind. Among these questions are: “What is it that shall cause Ephrayim to become the firstborn of YHWH?” and “Why does YHWH call Ephrayim His first-born when it is through the tribe of Yehudah which Mashiach shall come?” Discovering the answer to these questions, and others like them, is crucial to understanding the place of Ephrayim in prophecy as well as the future of all of Israel.
First, let us examine a few of the verses in this context to gain some understanding of what will be happening at the time when YHWH shall call Ephrayim His firstborn son.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:1-2
1 “At that time,” says YHWH, “will I be the Elohim of all the families of Israel, and they shall be My people.”
2 Thus says YHWH, “The people that were left of the sword found favor in the wilderness; even Israel, when I went to cause him to rest.”
Please notice it is those left (the sword has devoured many of them) who YHWH calls “His people.” Please take note of the following passage from the Brit Chadasha (New Testament).
1st Thessalonians 4:17
then we that are alive, those who are left, shall together with them be caught up in the clouds, to meet the Master in the air; and so shall we ever be with the Master.
The phrase “those who are left” suggests from the original languages those who survive a war, that is, those who survive the sword. Is this speaking of the same time as the prophet Yirmeyah? While we cannot say for certain, it is speaking of the same type of incident, those who survive being killed. It is these who shall become the people of YHWH.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:8
“Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travails with child together; a great company shall they return here.”
Please note where it is from which YHWH shall bring these survivors. It is from the north country as well as from the furthest regions of the world. It will be all those who are blind, lame, pregnant women, as well as those women who already have children. It will be a great many people according to the prophet Yirmeyah. These are those whom YHWH states shall become His people.
Yirmeyah (Jeremiah) 31:10-11
10 “Hear the word of YHWH, you nations, and declare it in the isles afar off; and say, ‘He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd does his flock.
11 For YHWH has ransomed Ya’aqov, and redeemed him from the hand of him that was stronger than he.’”
Notice YHWH states it is those He scattered in the first place who He shall gather once again. Whom did He scatter? Was it not the northern kingdom of Israel, the ten tribes of the north? To be sure! Is it any wonder then that when speaking prophetically of this return, YHWH often begins by saying He shall bring them from the “north” or “northern” country? Is YHWH actually giving us another clue as to the identity of these people being from northern Israel? To be sure! These people are also known as Ephrayim.
Please notice what the prophet to the northern kingdom prophesies over the house of Israel.
Hoshea 1:8-10
8 Now when she had weaned Lo-ruhamah, she conceived, and bore a son.
9 And YHWH said, “Call his name Lo-ammi; for you are not My people, and I will not be your Elohim.”
10 “Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass that, in the place where it was said unto them, ‘You are not My people,’ it shall be said unto them, ‘You are the sons of El Chay.’”
YHWH would no longer call the ten tribes of the north “His people.” However, at a later time YHWH would once again call them “His people.” This prophecy is referenced by Shaul directly and by Kepha indirectly.
Romans 9:25-26
25 As He says also in Hoshea,
“I will call those My people, which were not My people;
And her beloved, that was not beloved.”
26 And it shall be, that in the place where it was said unto them,
“You are not My people,
There shall they be called sons of El Chay.”
From the time of Yeshua to present, this is taking place; people who were once scattered are now being gathered back into the fold of His family and they are called the sons of El Chay. Those who were not His people, that is, Ephrayim, are becoming His sons.
Kepha Aleph (1st Peter) 2:9-10
9 But you are an elect race, a royal priesthood, a holy nation, a people for Elohim’s own possession, that you may show forth the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light:
10 who in time past were not a people, but now are the people of Elohim; who had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
Ephrayim had ceased to be the people of Elohim. However, through Mashiach Yeshua they have now received mercy. Because of receiving this mercy, they are now adopted into the family of Ephrayim.
Romans 8:14-15
14 For as many as are led by the Spirit of Elohim, these are sons of Elohim.
15 For you received not the spirit of bondage again unto fear; but you received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
All those who once were far off have now been brought near by the Spirit of grace and mercy and these are adopted into the family of YHWH and He calls them His sons.
Ephesians 2:13
But now in Mashiach Yeshua you that once were far off are brought near through the Blood of Mashiach.
Now please notice what Mashiach Yeshua says of the tribe of Yehudah (Judah).
Matithyah (Matthew) 23:37-39
37 “Jerusalem, Jerusalem, that kills the prophets, and stones them that are sent unto her! How often would I have gathered your children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, and you would not!
38 Behold, your house is left unto you desolate.
39 For I say unto you, you shall not see Me henceforth, till you shall say, ‘Blessed is He that comes in the name of YHWH.’”
Mashiach Yeshua came through the tribe of Yehudah. Nothing will ever change this truth. However, for the most part, the southern house has rejected Yeshua as Mashiach because of the leadership of that house. Now, please take prayerful note of one of the major purposes of why Mashiach Yeshua came as a man.
Matithyah (Matthew) 15:24
But He answered and said, “I was not sent to any except to the lost sheep of the house of Israel.”
For whatever reason YHWH has, it was actually part of His plan that the majority of the house of Yehudah does not accept Yeshua as Mashiach until such time as all those who were scattered had been regathered back into the family of YHWH. Those who are adopted back into the tree of Israel are once again called the sons of El Chay. It is because of this adoption, it is because of their faith and trust in Yeshua as Mashiach, that these formerly cast off ones are now part of the firstborn of YHWH. Ephrayim is called the firstborn of YHWH because he accepts Yeshua as Mashiach before Yehudah does. This is why YHWH calls Ephrayim His firstborn son.
Shabbat Shalom
Zerubbabel ben Emunah
http://www.onetorahforall.com

• footnote: Throughout this website, whenever you see words in red, hover the mouse pointer over the word to read an explanatory note.
• © All material is copyrighted and no part may be changed, added to, shortened or edited; however, the entirety of the article may be reproduced as long as the author?s name remains attached to the article. It is encouraged and a blessing for others to forward these teachings to others, and permission is hereby granted for this as long as the teaching is kept wholly intact, which includes the author?s name and contact information, the ?One Torah For All? header, and this copyright paragraph. The act of forwarding or sharing this teaching in any way constitutes agreement by the party forwarding it that he agrees to the terms and conditions of this paragraph