Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Wie zijn deze mensen tegen wie YHWH het volgende zegt?

Matth.7:21
Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Meester,Meester! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Meester, Meester! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;

Er valt mij iets op.
Allen zeggen Meester, Meester! Maar onder hen zijn er die niet het Koninkrijk der hemelen zullen ingaan…
Degenen die wel het koninkrijk der hemelen zullen ingaan zijn zij die de wil Zijns Vaders doen.
Wat is de wil Zijns Vaders?
wil
2307 ‘thelema, zn o

van de verlengde vorm van 2309 TDNT-3:52,318;

AV-will 62, desire 1, pleasure 1; 64

1) wat iemand wenst of besloten heeft te doen
1a) van het voornemen van God om de mensheid te zegenen in Christus
1b) van wat God verlangt dat door ons gedaan moet worden
1b1) bevelen, voorschriften
2) wil, keuze, neiging, verlangen

De Vader is YHWH en YHWH heeft de kinderen Israels Zijn wet en inzettingen gegeven.Die zijn neergeschreven in de boeken van Mozes en zo we inmiddels weten zijn deze nimmer veranderd, getuige vele aanhalingen waaronder Yeshua’s woorden in Mattheüs 5 vanaf vers 17 “ Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied”

De Vader gaf de wet en inzettingen aan de kinderen Israels voor toen en nu en straks.
Men zou kunnen vragen wie de kinderen Israels zijn….Onderzoekend lezen laat zien dat zij navolgers zijn, doende de wet en inzettingen,die voor hen zijn bedoeld.

En dan zullen er velen zeggen “hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?”

En waarom zegt Yeshua dat zij de ongerechtigheid werken?

Ongerechtigheid
458 ano’mia, zn vr

van 459 TDNT-4:1085,646;

AV-iniquity 12, unrighteousness 1, transgress the law + 4060 1, transgression of the law 1; 15

1) de toestand van zonder wet te zijn
1a) vanwege onbekendheid ermee
1b) vanwege schending ervan
2) minachting of schending van de wet, wetteloosheid, onwettige daad

werkt
2038 er’gazomai, ww

medium van 2041 TDNT-2:635,251;

AV-work 22, wrought 7, do 3, minister about 1, forbear working + 3361 1, labour for 1, labour 1, commit 1, trade by 1, trade 1; 39

1) werken, bezig zijn, arbeiden
2) handelen, winst maken door te handelen, zaken doen
3) doen, verrichten
3a) uitoefenen, tot stand brengen
3b) maken dat iets bestaat, voortbrengen
4) werken voor, verdienen door te werken, verwerven

Zij zeggen dat zij in “Uw Naam” allerlei manifestaties hebben gedaan,maar Yeshua zal hen werkers der ongerechtigheid noemen.
Mensen dus die wetteloos te werk zijn gegaan
Mensen die zonder Torah en zonder op de stem van de Meester te wachten manifestaties hebben gedaan

De dicipelen werden uitgezonden door Yeshua en zij waren onderwezen in de Torah, dat wil zeggen de wet en de inzettingen van YHWH.

De mensen waarvan Yeshua zal zeggen dat zij werkers der ongerechtigheid zijn, doen de wet en inzettingen niet.

Welke beweging in deze tijd doet niet de wet en inzettingen van YHWH en benoemen dat zij “profeteren”, “duivelen uitwerpen” en krachten doen” ?

Wat denkt u?