Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Overeenkomst tussen Jerobeam en Constantijn?

Een reactie plaatsen

In 1 Koningen 12 vanaf vers 25 lezen we hoe koning Jerobeam afstand deed van YHWH’s Torah door zelf verregaande veranderingen door te voeren, zodat er ten eerste een scheiding kwam tussen zijn koninkrijk en YHWH en daarnaast een grote scheiding tussen de beide koninkrijken kwam:

25 Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel.
26 En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.
27 Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des YHWH’s te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren.
28 Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben.
29 En hij zette het ene te Beth–el, en het andere stelde hij te Dan.
30 En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe.
31 Hij maakte ook een huis der hoogten; en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.
32 En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar; van gelijken deed hij te Beth–el, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth–el priesteren der hoogten, die hij gemaakt had.
33 En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth–el gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had; zo maakte hij den kinderen Israels een feest, en offerde op dat altaar, rokende

Zien wij dat niet herhaald in de persoon van keizer Constantijn,welke zijn belang vestigde door zijn onderdanen te gebieden zijn eigen gekozen feesttijden te houden,zodat zijn plan om een grote scheiding aan te brengen tussen zijn rijk en Yahudah?
Meer weten over de overeenkomsten?
Zie wikipedia:http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote#Chronologie_313-325

Het is belangrijk om een en ander ernstig in ogenschouw te nemen…
We moeten begrijpen, dat deze twee koninkrijken een zaak is van Hem, getuige de volgende woorden:
1 Kon.12 vanaf vers 23
Zeg tot Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en overige des volks, zeggende:
24 Zo zegt YHWH: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israels; een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mij geschied. En zij hoorden het woord des YHWH’s, en keerden weder, om weg te trekken naar het woord des YHWH’s.


De twee stokken uit oa Ezechiël 37 zijn nog niet samengevoegd.Wel horen we hier en daar geluiden dat men (en dan denk ik aan hen die zich voorganger noemen) niet bewust is van het feit dat Lo-Ammi Ammi moet worden, getuige het feit dat deze voormalige Lo-Ammi zich heel erg joods moet gaan gedragen, zonder dat men hen op hun eigen kostbare erfgoed wijst en onderwijst.Da’s mijns inziens ook vervangen of zie ik dat verkeerd?
Laten we toch naar Abba terugkeren zonder onderweg te blijven steken.
Zolang de twee koninkrijken niet naast elkaar en samen één worden, komt mijns inziens onze Koning niet terug.
Het is Abba’s eigen Woord die over deze twee koninkrijken spreekt en hun specifieke zwakheden opsomt, zie oa Jes 11:13 En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen.

Er komt een andere tijd!
De Meester zelf spreekt daarover.

Dan zullen we zien dat het een werk is van Zijn Handen.
Zegt Yahushua Zelf niet dat Hij gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid?
Hij was er steeds en Hij zal het gaan volbrengen!
Op Hem is mijn vertrouwen gericht!
Hij verwekte Kores, zoals Hij de huidige situatie gebruikt om Zijn twee koninkrijken te herenigen.
Voor Zijn doel.
Laten we Hem danken,want Hij brengt bijeen en laat geen van Zijn kinderen vallen, hoezeer de huidige tijd ook benauwt….
Kom ga met ons en doe als wij, psalm 122.
De duizendjarige shabbat breekt aanstonds aan….en daarna de achtste dag!

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s