Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Overeenkomst tussen Jerobeam en Constantijn?

Een reactie plaatsen

In 1 Koningen 12 vanaf vers 25 lezen we hoe koning Jerobeam afstand deed van YHWH’s Torah door zelf verregaande veranderingen door te voeren, zodat er ten eerste een scheiding kwam tussen zijn koninkrijk en YHWH en daarnaast een grote scheiding tussen de beide koninkrijken kwam:

25 Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel.
26 En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.
27 Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des YHWH’s te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren.
28 Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben.
29 En hij zette het ene te Beth–el, en het andere stelde hij te Dan.
30 En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe.
31 Hij maakte ook een huis der hoogten; en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.
32 En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar; van gelijken deed hij te Beth–el, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth–el priesteren der hoogten, die hij gemaakt had.
33 En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth–el gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had; zo maakte hij den kinderen Israels een feest, en offerde op dat altaar, rokende

Zien wij dat niet herhaald in de persoon van keizer Constantijn,welke zijn belang vestigde door zijn onderdanen te gebieden zijn eigen gekozen feesttijden te houden,zodat zijn plan om een grote scheiding aan te brengen tussen zijn rijk en Yahudah?
Meer weten over de overeenkomsten?
Zie wikipedia:http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote#Chronologie_313-325

Het is belangrijk om een en ander ernstig in ogenschouw te nemen…
We moeten begrijpen, dat deze twee koninkrijken een zaak is van Hem, getuige de volgende woorden:
1 Kon.12 vanaf vers 23
Zeg tot Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en overige des volks, zeggende:
24 Zo zegt YHWH: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israels; een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mij geschied. En zij hoorden het woord des YHWH’s, en keerden weder, om weg te trekken naar het woord des YHWH’s.


De twee stokken uit oa Ezechiël 37 zijn nog niet samengevoegd.Wel horen we hier en daar geluiden dat men (en dan denk ik aan hen die zich voorganger noemen) niet bewust is van het feit dat Lo-Ammi Ammi moet worden, getuige het feit dat deze voormalige Lo-Ammi zich heel erg joods moet gaan gedragen, zonder dat men hen op hun eigen kostbare erfgoed wijst en onderwijst.Da’s mijns inziens ook vervangen of zie ik dat verkeerd?
Laten we toch naar Abba terugkeren zonder onderweg te blijven steken.
Zolang de twee koninkrijken niet naast elkaar en samen één worden, komt mijns inziens onze Koning niet terug.
Het is Abba’s eigen Woord die over deze twee koninkrijken spreekt en hun specifieke zwakheden opsomt, zie oa Jes 11:13 En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen.

Er komt een andere tijd!
De Meester zelf spreekt daarover.

Dan zullen we zien dat het een werk is van Zijn Handen.
Zegt Yahushua Zelf niet dat Hij gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid?
Hij was er steeds en Hij zal het gaan volbrengen!
Op Hem is mijn vertrouwen gericht!
Hij verwekte Kores, zoals Hij de huidige situatie gebruikt om Zijn twee koninkrijken te herenigen.
Voor Zijn doel.
Laten we Hem danken,want Hij brengt bijeen en laat geen van Zijn kinderen vallen, hoezeer de huidige tijd ook benauwt….
Kom ga met ons en doe als wij, psalm 122.
De duizendjarige shabbat breekt aanstonds aan….en daarna de achtste dag!

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s