Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Wachten tot volle wasdom

Een reactie plaatsen

Wat staat er in de volgende woorden eigenlijk en kunnen wij het toepassen op de geschiedenis en huidige situatie of is het gewoon maar een verhaaltje?

Matth.13:24
Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Meester! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur” .

En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.

In de situatie dat de mensen sliepen en niet meer alert waren, kwam de vijand in de nacht en zaaide onkruid midden in de tarwe.

Wanneer lieten de mensen na om alert te zijn en welk soort onkruid was het?

In principe is er door alle eeuwen ondermijning van Abba’s reddingsplan voor de mensheid geweest,denk maar aan Abraham, Noach etc,maar erg actueel vinden we het terug vlak nadat Yeshua opgestaan en opgegaan is.
En even terug zien we een voorafje wanneer Yeshua naar het hof van Getsemané gaat en terugkomende zijn dicipelen slapende vind, niet wakende met Hem.

De jaren nadat Yeshua niet meer bij hen was gingen voorbij en op zekere tijd, men kan het in de geschiedenisboeken vinden, ziet de beweging van de vijand kans om zaad te zaaien wat er in eerste instantie op lijkt, maar het geheel niet is.

Het christendom werd geboren, wat een mix heeft van elementen uit de bijbel en heidense achtergronden.Mensen werden destijds op straffe des doods gedwongen om afstand te nemen van het oorspronkelijke geloof.Het geloof van onze voorvaderen zoals Abraham, Izaäk en Jacob hadden wordt verdrongen door een mixgeloof die alles verandert…. De betekenis, de feesttijden, de bestemming en het oorspronkelijke plan,maar ook de taak van de Messias die men de mensen leert dat hij Jezus heet.Deze persoon die zij presenteren heeft niets van de oorspronkelijke Messias, hoewel men denkt dat hij wel is.
De Messias,die een overgezette naam kreeg,Jezus ipv Yeshua, van het christendom geeft de mensen dat zij onrein voedsel mogen eten, geen wet hoeven te doen omdat hij alles heeft volbracht.Dat mensen naar de hemel gaan.Dat de zondag in plaats van de shabbat is gekomen.Dat zijn feesttijden op heidense dagen zijn gestoeld,maar dat dat niks uitmaakt, omdat men in de genade leeft.

Men kan het niet verleggen.Abba YHWH bracht puur en transparant en levensbrengende woorden en manifesteerde Zichzelf in Yeshua, die én voorging in de geboden zoals Mozes die optekende én een Deur werd naar in eerste instantie het huis van Ephraïm, omdat zij inderdaad door hun hardnekkigheid en rebellie weggezonden werden, ja juist naar deze mixgodsdienst.Ze werden er voor een tijd aan overgeleverd.
Tot een zekere tijd en straks terugziende zal Abba het toch ten goede gaan keren,precies zoals Hij het voorzegt heeft in Zijn levenbrengende Woord,wat inderdaad verborgen bij vele christenen in hun hele bijbel staat.

Wat doet dat vijandige zaad en hoe ziet het er uit?
Gaan we naar de grondtekst…

onkruid
2215 zi’zanion, zn o

oorsprong onzeker

AV-tares 8; 8

1) een soort dolik, die op tarwe lijkt, maar waarvan de korrels zwart zijn

Wat is dolik?

Dolik is een gewas dat in eerste instantie erg lijkt op het oorspronkelijke,maar in het volledig ontwikkelen ervan laat zien dat het tegenovergesteld is aan de levenbrengende tarwe.

Dolik is giftig en heeft zwart zaad.
Tarwe daarentegen heeft een lichte kleur en is een grondstof voor brood.

Yeshua is onze Lechem.Hij is in het huis van brood geboren, Beth Lechem.

In eerste instantie lijkt het afgeleide christendom op het oorspronkelijke geloof van onze voorvaderen,maar in de groei naar volle wasdom heeft het er niets meer van.

Was het Yeshua Zelf niet Die Zijn volgelingen voorbereidde dat Hij het zwaard zou brengen?
Het zwaard dat alles vaneen scheidt?
Zei Hij niet dat families gescheiden zouden worden door het volgen van Zijn levenbrengende woorden?
Deze scheiding is echter nog niet de oogst waarvan de gelijkenis verhaalt; deze scheiding is slechts een van de tekenen in het gehele proces,wat uitmonden zal in de oogst,maar niet onbelangrijk.

Zegt Hij niet Zelf deze woorden in Matth.10:34
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
38 En die zijn hout niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.

Zwaard,welk zwaard bedoelt Yeshua?
Ik denk deze:
Efe 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Elohims Woord.
Heb 4:12 Want het Woord Elohims is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Naar mijn overtuiging is bovenstaande gelijkenis niet slechts een verhaaltje maar een waardevolle boodschap om ons te realiseren wat het oorspronkelijke Brood is en de namaak Dolik wat uiteindelijk verderf brengt.
Er staan ook de waarschuwende woorden dat velen zoeken maar weinigen zullen het vinden.
Er zijn vele zoekenden,en om het dicht bij mij te houden, men zoekt veelal in de boeken der oudvaders of bijbels christelijke concordantie wat de betekenis van woorden is.
Men durft echter niet zelf de grondtekst te bestuderen,want het christendom heeft mensen gevangen gemaakt van hun leiders,die het beter zouden kunnen weten.
Zo heeft YHVH én Yeshua de mensen niet geleerd!!
Ik schrijf daarnaast uit eigen ondervinding,maar hoop dat er nog enigen de moed en durf zullen gaan krijgen in de korte tijd die rest om de oorspronkelijke boodschap boven tafel te krijgen.

Het gaat hen wel kosten wat Yeshua alreeds voorzegd heeft,maar de lieflijkheid van Zijn brood is alle prijs waard.

http://biblehub.com/greek/2215.htm

http://wilde-planten.nl/dolik.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolik

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s