Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Voortgang

Recentelijk vond ik drie linken,die de Restoration Scriptures TNE, gebruiksvriendelijk in een pdf hadden.
Met de uitleg is het een groot document in z’n geheel,maar in drie delen is het heel goed op te zoeken en te gebruiken of eventueel te vertalen in Nederlands.Men selecteert, copieert en zet het in de googlevertaling, waarbij de strekking duidelijk wordt.
Degene die deze vertaling maakte is op de hoogte van het inzicht van Ezechiël 37,maar ook de Namen en de bestemming.
Een aanrader voor hen die meer willen weten over deze richting.

Klik om toegang te krijgen tot Restoration%20Scriptures.0001.pdf

Klik om toegang te krijgen tot Restoration%20Scriptures.0002.pdf

Klik om toegang te krijgen tot Restoration%20Scriptures.0003.pdf

Verder een link voor een raadzaam boekje, ook in het Nederlands:

Klik om toegang te krijgen tot eerstgeborenen.pdf

En last but not least:
http://shalomyisrael.com/home


3 reacties

Wie zijn deze Melo Hagoyim ofwel volle menigte van volkeren?

Wie zijn deze Melo Hagoyim ofwel volle menigte van volkeren?

In Romeinen 11:25 komt dezelfde aanduiding voor als in Genesis 48:19

25 For I would not, Yisraelite brothers, that you should be ignorant of this mysterious secret, lest you should be wise in your own pride and conceit; that partial blindness has happened to Yisrael 1, until the fullness of the nations–the melo hagoyim–comes in 2 3.

1If we let Scripture interpret Scripture, then Isaiah 8:14 speaks of both houses as being blind. Judah is blind as to who is their Moshiach. Efrayim is blind as to who they are as the other house of Yisrael, and to the relevancy of Torah in their lives, seeing it through a dark glass as a strange Jewish thing, rather than as their own marriage certificate and heritage. Traditionally these verses have been taught to mean that some Jews see and believe, and some just don’t. That meaning is seen as fallacious, when one understands that the olive tree is not strictly Jewish, and that both houses are said to be blind, which is why the terminology “partial blindness” is used to indicate that all twelve tribes are blind in differing areas.
2 The only other time this term is used in Scripture is in Genesis 48:19. Jacob laid his hands on Efrayim his grandson and said that his seed would literally become the “fullness of the nations,” or the melo-hagoyim. The mystery of the olive tree is not that some day gentiles will be part of Yisrael. That was never a mystery as all of the First Covenant spoke of the gentiles seeing the light of YHWH and Torah. The mystery of the olive tree is the identity of those who are not Jewish coming out of the nations into Moshiach. So this partial blindness on both houses according to Paul will come to an end only when the “fullness of the gentiles” comes in. The Hebraic idiom is a reference to the seed of the ten tribes collectively known as Efrayim-Yisrael. When the remnant of all ten tribes comes in, then Yisrael’s blinders will be lifted and the kingdom will begin. For more details, we strongly recommend you study:
http://www.restorationscriptures.org/
page17.htm

Klik om toegang te krijgen tot laying_hands_on_efrayim_again-1-6-07.pdf

3 For more details, also see notes on Genesis 48:19.

Genesis 48:19 And his abba refused, and said, I know it 4, my son, I know it: he also shall become a people 5, and he also shall be great: but truly his younger brother shall be greater than him, and his zera shall become the fullness of the gentile
nations – melo ha-goyim 6.

4 Jacob knew what he was doing in the Spirit. Do you?
5 Could this be a specific nation?
6 Melo ha-goyim, or the “fullness of the gentiles.” Efrayim’s seed later collected in the ten tribes of the northern kingdom would produce the “fullness of the gentiles.” This is a marvelous revelation that most so-called gentiles are in fact Yisrael’s physical children. Of course, they still need blood-atonement-salvation to become true redeemed remnant Yisrael. Paul confirms this clear understanding in Romans 11:25-26, when he speaks of the “fullness of the gentiles” as those who will come in as believing returning Yisrael in the last of the last days.

Romeinen 11:25
Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
de volheid der heidenen

de volheid
4138 ple’roma, zn o

van 4137 TDNT-6:298,867;

AV-fulness 13, full 1, fulfilling 1, which is put in to fill up 1, pierce that filled up 1; 17

1) dat wat gevuld is of wordt
1a) een schip voor zover het gevuld (d.w.z. bemand) is met zeelui, roeiers en soldaten
1b) om het N.T., het geheel van gelovigen, dat wat gevuld is met de aanwezigheid, macht, rijkdom van God en van Christus
2) dat wat vol maakt of waarmee iets gevuld is
2a) van die dingen waarmee een schip gevuld is, vracht en koopwaar, zeelui, roeiers, soldaten
2b) volledigheid of volheid van de tijd
3) volheid, overvloed
4) een vervullen, bewaren

der heidenen
1484 ‘ethnos, zn o

waarschijnlijk van 1486 TDNT-2:364,201;

AV-Gentiles 93, nation 64, heathen 5, people 2; 164

1) een menigte (van mensen of dieren) verbonden of met elkaar levend
1a) een groep, troep, zwerm
2) een menigte individuen van dezelfde aard
2a) het menselijk geslacht
3) een ras, natie, volksgroep
4) in het O.T., vreemde naties die de ware God niet dienden, heidenen
5) Paulus gebruikt het woord voor christenen uit de heidenen

Genesis 48:19 Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden.
zal een volle menigte van volkeren worden (8799).

zal een volle menigte
04393 alm m@lo’ zelfden awlm m@low’ of wlm M@low(ez 41:8), zn

van 04390 TWOT-1195b

AV – full 12, fulness 8, all that is therein 7, all 2, fill 2, handful 2, multitude 2, handful + 07062 1, handfuls + 02651 1; 37
StV-volheid 16, vol 15, volle menigte 2, al wat daarin is 1, lang zo-als hij was (1Sa 28,20) 1, vervullen 1, vullen 1; 37
NBG-volheid 11, vol 11, handvol +07062 (Le 3,2) 3, vullen 3, met al wat zich daarop/erop bevindt (Jer 47,2) 2, met al wat erop/erin is 2, ganse schare (Isa 31,4) 1, gehele de-aarde +0776 (Eze 19,7) 1, volle in zijn-lengte (1Sa 28,20) 1, met al wat erop staat (Jer 8,16) 1, van al wat het heeft (Eze 12,19) 1; 37

1) volheid, dat wat vult
1a) volheid, handvol
1b) massa, menigte
1c) volheid, dat wat vult, de hele inhoud
1d) volle lengte

van volkeren
01471 ywg gowy, zeldaam verkort yg goy, zn, eigennaam

blijkb. van dezelfde stam als 01465 TWOT-326e

AV – nation 374, heathen 143, Gentiles 30, people 11; 558 StV-heidenen 313, volk 113, volken 118, natien 6, natie 5, volkeren 1,
van volk tot volk 1, den volke 1; 558 NBG-volken 378, volk 108, volkeren 32, heidenen 17, natien 10, natie 5,
Charoset-haggojim +02800 (Jud 4,2) 3, van volk tot volk 1, tussen volk en volk 1, Gojim (Jos 12,33) 1, dat in troepen leeft (Zep 2,14) 1, niet vertaald (Jer 51,7) 1; 558

1) natie, volk
1a) natie, volk
1a1) gewoonlijk gezegd van niet-Hebreeen
1a2) van de nakomelingen van Abraham
1a3) van Isra‰l
1b) zwerm sprinkhanen of andere dieren (fig.)
1c) Goyim? =” naties”


Een reactie plaatsen

Ingelijfd, wat is de oorspronkelijke betekenis?


Via een verwijzing in Hosea 11 vers 6 over het woord “grendelen” kwam ik bij Romeinen 11.
Grendelen, je zou er zo overheen lezen,maar in de grondtekst leest men over hout,takken,draagboom van hout.

“…..en zijn grendelen verteren,…..”

Grendelen 0905 db bad, zn

van 0909 TWOT-201a

AV – stave 37, beside 3, branches 3, alone 2, only 2, strength 2, apart 1, bars 1, each 1, except 1, beside him 1, like 1, themselves 1; 56
StV-handbomen 36, draagbomen 2, behalve 3, alleen (Nu 11,14) 4, bijzon- der (2Sa 10,8) 2, tenzij dat (Es 4,11) 1, grendelen (zn) (Job 18,13) 3, alleenlijk (Ec 7,29) 1, ranken (Eze 17,6) 2, dat elk bijzonder zij +0905 (Ex 30,34)= 2; 56
NBG-draagstok 32, draagboom 4, tak 2, stuk 1, diepte 1, grendel 1, behalve 2, ongerekend 1, benevens 1, afzonderlijk 2, alleen 5, in gelijke delen +0905 (Ex 30,34)= 2, niet vertaald (1Ki 8,8, 2Ch 5,9) 2; 56

1) alleen, afzonderlijk, benevens, een deel, scheiding, alleen zijn
1a) scheiding, alleen, afzonderlijk
1a1) slechts (bw)
1a2) afzonderlijk, behalve (vz)
1b) deel
1c) delen (bv ledematen, takken), grendels

Hosea 11 gaat over Ephraïm en Romeinen 11 geeft de roeping van Ephraïm weer.
Vers 16-18:
En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u

Restoration Scriptures in Romeinen 11:
16 For if the bikkurim are kadosh, the lump is also kadosh: and if the root is kadosh, so are the branches-netsarim.

The olive tree parable speaks of Yisrael and Judah not Judah alone. Here the first-fruits are the patriarchs Abraham, Isaac,
and Jacob. The lump represents the immediate descendents of those patriarchs, the Root is Yahshua and the branches are both houses. According to Jeremiah 11:13-14, the branches are Judah and Efrayim, with the cultivated ones being Judah, and the wild ones being Efrayim, but both being Yisrael. When the cultivated branch does not believe, he is cut off. When the wild one does not believe, he is cut off. The issue then is not who is the olive tree, since it is clearly both houses of Yisrael mentioned by name in Jeremiah 11:13-14 and Zechariah chapter 4: The issue is which of the branches have faith in the Root, or the Moshiach. That will determine whether that branch abides, or is removed. Another excellent study, proving beyond a shadow of a doubt
that this olive tree is not Jewish with non-Jews grafted in, but rather is all Yisraelite branches that get grafted back into their own tree by faith ( http://www.yourarmstoisraelglobal.com/uploads/2/2/5/1/22514828/so_are_the_netsarim.pdf ). Understanding the composition of the olive tree parable is a key to Yisrael’s return, and your understanding of the two houses.

In de wandelgangen heeft men het veelal over verschillende mensen,als het bijbelgelovigen betreft.Vaak hoort men de term van ingelijfd zijn en dan in de zin van verschillend…ïngelijfd bij israel etc.
Wat zegt het Woord over vermenging van verschillenden?
Het principe van Kelayim!
De Torah verbiedt het vermengen en inlijven van verschillenden: Kil’ayim:
The GRAFTING or mixing of TWO SPECIES of living creatures or trees, or
plants. The Torah forbids this practice, which includes sowing of two different trees or plants
together

Le 19:19 Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeerlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeerlei zaad bezaaien, en een kleed van tweeerlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.

TWEEERLEI KELAYIM
03610 Myalk kil’ayim, zn

i.d. originele betekenis van “scheiding,” duaal van 03608 TWOT-980d

AV – mingled seed 1, mingled 1, diverse kinds 1, diverse seeds 1; 4 StV-twee‰rlei 4; 4 NBG-twee‰rlei 3, twee verschillende 1; 4

1) twee‰rlei, mengsel
1a) verboden praktijk bij het houden van vee (kruisteelt), zaden (het zaaien), en twee‰rlei soort kledingstukken (materiaal)

En nu krijgen we te zien, wat de wortel van deze Olijfboom is en wie de takken zijn en welk sap zij krijgen…

De olijfboom was geplant door YHWH zie Jeremia 11:16
De eerstelingen zijn de patriarchen
De wortel is Yahshua
Er zitten geen andere takken aan deze boom dan zij die in de lijn van de patriarchen leefden en YHWH’s instructies navolgden.
Allen zijn zij Israelieten.
Dus het idee dat de olijfboom zowel Jood als heiden herbergt of twee soorten van twee verschillende rassen is de kilayim (gebod van vermenging) geweld aandoen.
YHWH zal nimmer Zijn Instructies geweld aandoen.

Galaten 6:16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel van YHWH.

Baruch ata YHWH.
Ook dank aan Moshe Yoseph K. voor toestemming om RS te citeren alswel zijn artikel http://www.yourarmstoisraelglobal.com/uploads/2/2/5/1/22514828/so_are_the_netsarim.pdf.