Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


4 reacties

Bewustworden is naderen

Onlangs viel mijn oog op het laatste gedeelte in Romeinen 7. Verfrist na een weekend in België bij vrienden, alwaar we samen spraken over ditzelfde begrip, bleef het bij mij, zodat ik eruit meen te begrijpen dat het goed is het te verwoorden.

Rom 7:4  Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Yeshua, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. 

De zonde te toe te laten, worden wij gewaar van de wet en de gevolgen van de zonde inclusief de conditie ervan. Door Yeshua’s verlossingswerk werd de wet der zonde en dood teniet gedaan. Daardoor ontstond de gelegenheid om bij Hem te gaan behoren, mits we Zijn voorwaarden aanvaarden.

Rom 7:5  Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. 

Bovenstaand vers beschrijft exact onze staat zonder Yeshua’s inwoning in onze geest.

Rom 7:6  Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. 

Vrijgemaakt zijn van de wet der zonde en dood, kan alleen, wanneer Zijn Geest in ons woont. Vooraf aan deze inwoning, stierven wij aan onze zondige staat. Eigenlijk te groots voor woorden dat wij vóór Zijn inwoning leefden vanuit onszelf en erna “in nieuwigheid des geestes” daarbij en ernaast onze natuur met ons.

Rom 7:7  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 

Erg mooi dat Paulus uitlegt dat de wet op zich, die ons bewust maakt dat zonde zonde is, niet verkeerd is, maar juist perfect. Voor de bewustwording van de wet, kende Paulus de zonde niet als zonde. Hij beschrijft zijn inzicht over het begrip “begeren” voor en na de kennis van de wet.

Rom 7:8  Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. 

“zonder de wet is de zonde dood…” Zonder de wet, die door de inwoning van YHVH’s Geest levend wordt ten gunste, leidt de zonde tot de dood, daar we zonder Zijn Geest niets hebben om op terug te vallen. Zou dat waar zijn? Als ik naar het volgende vers kijk…

Rom 7:9  En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. 

Met andere woorden hetzelfde herhalen. Zónder de bewustwording ten gevolge van Zijn inwoning zouden we absoluut richting de dood gaan. Dus het gebod wordt niet levend tenzij Hij ons eerstens redt en levend maakt in onsze geest. Dat geeft weer dat de staat van onze geest waarin we eertijds waren, slapend was. En we worden niet eerder levend in onze geest dan wanneer we eerstens aan onze vorige staat gestorven zijn. Gestorven wil hier zeggen dat het oude voorbij ging en het nieuwe kwam. Een overstappen. Doet dat niet denken aan onze vader Abraham die een hebreeër was en overstapte? 

Rom 7:10  En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. 
Rom 7:11  Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood. 

In deze verzen beschrijft Paulus dat door zonde, die hij deed, hij ervaart dat het gebod ten leven hem voorgehouden wordt en hem doet inzien dat wanneer hij zich niet bekeert, datzelfde gebod aangeeft dat er geen doorgang mogelijk is, klopt dat?

Rom 7:12  Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. 

Absoluut waar. Daarnaast is de wet niet ver boven ons en niet achter ons, zoals Mozes beschrijft in Deuteronomium 30:11  Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre. 
Deu 30:12  Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 
Deu 30:13  Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 
Deu 30:14  Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen. 

Rom 7:13  Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod. 

Door deze verzen met aandacht te lezen, ontdekken we dat Paulus een manier van uitleggen heeft, die we in onze over het algemeen westers griekse mindset wellicht wat overvloedig vinden. Er is echter een beter effect van inprenting bij het herhalen van een onderwerp, zeker een onderwerp als deze! Paulus vervolgt en herhaalt dat de zonde dood geworden is, krachteloos gemaakt, door zijn wedergeboren staat. Zodat de wet ten leven de zonde openbaar maakt dwz Paulus zich ervan bewust geworden is en ermee kan afrekenen. en dit is mogelijk door de nieuwe staat van Paulus. Dat legt hij aan ons uit.Onderstaande verzen beschrijven een strijd tussen zijn zondeloze geest en zijn natuur. Ervaren wij dat ook zo?

Rom 7:14  Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 
Rom 7:15  Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 
Rom 7:16  En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. 
Rom 7:17  Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 
Rom 7:18  Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 
Rom 7:19  Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 

Nu we weten dat onze geest die met Hem is, de zonde niet doet, maar de natuur van ons, zwak is, precies zoals Paulus verhaalt van zichzelf. Zoals onderstaand vers exact verhaalt:

Rom 7:20  Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 

Erg versterkend vind ik onderstaande verzen, daar zij precies beschrijven, waar ik mij eveneens en vele anderen met mij, bewust van geworden zijn.

Rom 7:21  Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 
Rom 7:22  Want ik heb een vermaak in de wet YHVH’s, naar den inwendigen mens; 

Naar de inwendig mens, dat is onze geest. De uitwendige mens, dat is onze natuur.

Rom 7:23  Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Rom 7:24  Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 

Met de strijd in onze leden, komt ook de oplossing dichterbij, want Hij nadert tot ons als wij tot Hem naderen en gehoor geven om ons om te draaien, weg te draaien van datgene wat ons verwijdert van de Vader.

Rom 7:25  Ik dank Elohim, door Yeshua haMasshiach , onzen Meester. 
Rom 7:26  Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. 

Belijden van hetgeen ons in de weg staat, zal vergeving brengen en onze geest in vrijheid stellen. alhoewel onze geest niet zondigt, wordt zij door de zonde wel afgeremd om over het vlees koning te zijn. We worden door zaken als hierboven beschreven, gevormd om zelf de strijd aan te gaan, te overwinnen en Hem de eer te geven. Onderwijl kunnen we anderen bemoedigen hetzelfde te doen.

Deze maand is de maand Elul. In de najaarsfeesten zullen we Hem weer ontmoeten. Hij is dáár! Samen naderen totdat de hereniging in veelvoud een feit is.

Alle eer aan Hem.

Shema Yisrael YHVH Eloheinu YHVH Echad

 


Een reactie plaatsen

Wat Paulus nu écht bedoelde…

Both Houses of Israel
According to Scripture, the “Two Houses of Israel” are two separate and distinct entities. Each of them has its own specific prophetic destiny. But even though two, they are still bound to the calling which they have inherited from their forefather Jacob – that is, to be one chosen nation of kings and priests. However, in the course of their history YHVH divided the nation into two nation/kingdoms for His purposes and plans that are directly related to the covenant that He swore to Abraham. Thus, it is very important to understand the first-born concept and its centrality in YHVH’s plan of redemption, and its connection to the Two Houses of Israel. Grasping the firstborn principle is paramount to the understanding of the latter day events recorded in the Tanach.

Isaiah 8:14 presents the ‘Two House truth’: “He will be as a sanctuary, but a stone of stumbling and a rock of offense to BOTH the houses of Israel”. As long as these two continue to stumble and take offense over the One who is their Rock they will remain two distinct entities.
Many like to define the two groups as ‘Christians’ (Israel/Ephraim), and ‘Jews’ (Judah), as if they are made up of two religious sects. In spite of that we must realize that all tribes are represented in both houses, and that together they constitute multitudes of peoples, which make up many ethnic groups. But for our purpose here, let us relate to them as nations. We have, then, the nation of Judah/Israel today, being made up mostly of Jews from Judah. On the other hand, because YHVH is true to His word, there is also the other house (Joseph/Ephraim), which YHVH has sown or mixed into many peoples in literally all nations: “Ephraim has mixed himself among the peoples” (Hos. 2:8), being the “fullness of the nations” (Genesis 48:19), even though most of them are unaware of their identity. The influence of the multitudes of Ephraim, on some of these nations, brought about blessings of multiplicity, military prowess and economic wealth (see Genesis 49:22-26). In the blessing to Joseph, through his son Menasseh, Jacob pronounced that they would become a great people. However, as a great people the descendants of the northern kingdom would not be able to connect their greatness to the fulfillment of the prophecies, as YHVH was going to blind them and cause them to forget their identity (which is indicated by the meaning of the very name “Menasseh”).
…..

http://shevetachim.blogspot.nl/2014/03/both-houses-of-israel.html

Een verfrissende studie van Efraim Frank.
Meer informatie: http://www.israelitereturn.com

Met google-vertaling heel goed te volgen….


Een reactie plaatsen

Kalenderverschillen….Waarom?

Nu velen in deze tijd tot het inzicht komen om terug te gaan naar de gezette tijden van YHWH, komt er iets op hun weg, wat verdeling kan veroorzaken en géén eenheid.
Dat “iets” is het verschil van inzicht in de kalender.
De een houdt de sliffer van de nieuwe maan aan, de ander ziet de zg donkere maan als zijnde nieuwe maan en dan zijn er ook nog zij, die uitgaan van de equinox of nog een andere equilux.
De verschillen liggen er al en vóórdat dat verschil gaat verharden, is het belangrijk om op te merken dat het kalenderpunt,nooit een verschil zou mogen maken.
Omdat?
Gisteravond las ik een artikel van Joel Lewis, die mijns inziens heel goed verwoordt waarom de verschillen in de kalender geen verschil mogen maken…
Het is met googlevertaling heel goed te lezen.
Ik raad u het lezen ervan aan,omdat het ook in ons land een opkomende zaak is.

““Calender Issues? Why?

I do not know why this hasn’t hit me before as it is now, but when you get to the Feast of YHWH and His calendar, it causes a lot of division!

YHWH did not give us a calendar in scripture, we have some prophets while in Babylon using the Babylonian calendar. Hey they grew up in Babylon!

When we look at what is really said:

2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts1 of YHWH, which ye shall proclaim to be holy convocations2, even these are my feasts1.

He did indeed give Moses, the authority to proclaim the Feast, The Priest and the Judges all over Israel.

This is NOT a calendar Issue, it becomes an authority Issue.

For the Most part, we hadn’t had the Court system as they did in 1 AD or even 1500 BC, a Sanhedrin to proclaim the Feast of YHWH!

Now We Do: The Re-established Jewish Sanhedrin

Established in 2007

And let me summit, that no matter what calendar they use, it is the calendar we all should use, to be as one in Israel!

Bickering about a calendar, everyone doing the feast on different dates according to “What is good in our own eyes,” is useless, but coming together in unity as one, As Israel is wonderful!

It is not about a calendar, it is about the authority given!

Ezekiel 20

37 And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant:
38 And I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me: I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel: and ye shall know that I am YHWH.

I want to post a letter that I sent out this morning to a head of a congregation, that disagrees. To make clear my stance.

————————-

And you may disagree, the reason I sent that out was to open a discussion on this. Iron sharpens Iron, but a diamond can sharpen anything!

You state that you want to be one with Yahoshua and His people, I think that most all of us also want that. Now, is that saying that those who love Yah/Yahoshua but keep the feast at different dates then you, are not His people?

What I have seen in this, just yesterday, after banging my head for so long about His calendar, is that this whole thing is not about a calendar. If it was about His calendar, He would have given us a clear understanding of the calendar as He has done with the Sabbath and it being a sign between Him and us.

He said, in Ezekiel 20:38 that He would “purge out from among you the rebels.”
A Rebel is not one that follows a wrong calendar, but one that stands up against the authority.

Had the calendar been a salvational issue then it would have been made clear in Torah, just as in Nehemiah 8:8 when they had to make Torah clear to those who had came out of Babylon, they had to make them understand because many of them did not even speak Hebrew.

Yah knew that we would be scattered in the nations. He knew small pockets of believers in Him and lovers of Yahweh would be all across Europe and all across America, and some in Iran and all over the world. He knew that Joel in the hills of North Carolina would not even have a congregation to go to or be a part of. He already knew that! He knew that calendar issues would separate peoples and cause division. So, why didn’t He make His calendar clear if that would be a point of purging anyone out from among His people? Can I suggest that He is not using His calendar to purge anyone out, but He is using authority given to purge people out? Namely the rebels who rebel against the authority He has given to Moses? To the Leaders of the congregations?

If you use the calendar as a part of the redemption plain, then you have major problems. The Moon, a part of Babylon, The Equinox you also have major problems. Either the spring Equinox for setting the year, and 30 day months, but when you come to the end of the year, you are left with days left over. If you use both Equinoxes to set the first and seventh month, then Genesis 7 and 8 will never work out to five months 150 days from the 17th day to the 17th day. No Matter what calendar anyone uses, it will not come out perfectly, and Yah is perfect.

James calls the Torah, the perfect law of liberty (James 1:25)!

May I also suggest that with perfect liberty, I can do succot with Manna from Heaven and be in unity with them, or I can spend succot with Bondservant, or with “In That Day dot net” or under any congregation that I chose being in exile, and be in unity with them and still worship Yahweh, and still Love Yahweh, and love His Torah, and be in unity with Yahoshua and His people? Under liberty I am not stuck in a letter of the law that is not even in the law! The whole calendar Issue is nothing but bondage, contrived doctrines of men, when the real issue is the authority that has been given for the one in leadership to proclaim the Feast of YHWH! We are not in bondage but in liberty even in exile.

Shalom,

My Last letter sent out….

And from this point, I am dropping it 🙂

Yes, I have seen it myself, and I hate the fact that they did that. You being the leader of a body of believers is given charge of proclaiming the feast days. You sit in the seat of Moses with-in your congregation. This and the Temple Mount is where the proclamation for the Feast do go out as well as other judgments. Torah says to do all they command (Deuteronomy 17:8~13), and Yahoshua agrees (Matthew 23:2). The problem is we have no real Levites that we can say, see we have a Levite! So the scribes and the Pharisees sit in the seat of Moses, like it or not. But then we also sit in judgment over other groups of believers claiming we are at one with Yahoshua and by default these others are not. We want nothing to do with people who do not think as we do and worship as we do, we cause division.

Yahweh was very specific and very clear about the foods we eat, even detailed on the subject, however, when it comes to the calendar He keeps silent. No clear instructions given in the Torah, not even in the prophets. What to do with the calendar and how to celebrate feasts/shabbat is vague. Could it be that Our ways is not His ways? Our thoughts, not His thoughts?

Our Error comes when we lift ourselves over other believers who do not follow our ways, what we proclaim, and what we do. “We are more at one with YHWH then these poor people still following the moon cycles of Babylon.” And if none of the calendars fit, then none of them are right so how can we worry about it to the point of causing division and hurt feelings? Place others into our bondage? Where does it say we ever had a 364 day cycle, or a 360 day cycle? It does not it is not clear.

If following Talmud makes the laws of YHWH to none effect, doesn’t this also make the laws of YHWH to none effect?

This has set me free, and I can be very specific and very clear about why… I do not have to spend my time worrying about the calendar issues of others because it is not in there. My time can better be used to love my brothers, Ephraim and Judah and the strangers with them! I can spend the Feast Days YHWH has given with any of my brothers I want to, Ephraim or Judah and be in the perfect law of liberty.

I am convinced that no one will follow the true calendar of YHWH until Messiah comes and sits on the thorn on the Temple mount, until that time I am content on having the liberty to spend the feast and to worship with what ever group I can make it to, or want to visit. If I ever show up in NE, I’ll visit your group and worship as the leader of that group directs.

A few verses we really need to look at, before we cause this type of division!

Luke 9
49 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.
50 And Yeshua said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.

Mark 9
39 But Yeshua said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.
40 For he that is not against us is on our part.
41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Messiah , verily I say unto you, he shall not lose his reward.

Joel

Deuteronomy 17

8 If there arise a matter too hard for thee in judgment, between blood and blood, between plea and plea, and between stroke and stroke, being matters of controversy within thy gates: then shalt thou arise, and get thee up into the place which YHWH thy God shall choose;
9 And thou shalt come unto the priests the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire; and they shall show thee the sentence of judgment:

10 And thou shalt do according to the sentence, which they of that place which YHWH shall choose shall show thee; and thou shalt observe to do according to all that they inform thee:
11 According to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do: thou shalt not decline from the sentence which they shall show thee, to the right hand, nor to the left.

Joel Lewis.


Een reactie plaatsen

Sin, Righteousness, and Judgment

The work of the Holy Spirit in the life of the follower of Mashiach Yeshua is very important. Equally important is the work of the Holy Spirit through that person’s life in the lives of others. We examine this aspect of the work of the Spirit in this study.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sin, Righteousness, and Judgment

The work of the Ruach Qodesh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yochanan (John) 16:8

“And He, when He is come, will convict the world in respect of sin, and of righteousness, and of judgment.”

In explaining the work of the Ruach Qodesh (Holy Spirit) when He would come into this world, Yeshua taught His followers that His work would involve three aspects: sin, righteousness, and judgment. Yeshua gives a brief explanation in the next three verses, which we shall look at briefly. However, it is not solely the work of the Ruach Qodesh in which we are interested in this study. More specifically, we are interested in the work of the Ruach Qodesh in the life of those who follow Mashiach Yeshua, and how the Ruach Qodesh manifests each one of these three aspects in and through us.

Yochanan (John) 16:9

“of sin, because they do not trust on Me;”

The Ruach Qodesh convicts people of sin. Part of the sin which He convicts people of is not trusting in Yeshua as Mashiach. This is especially true of those walking in the ways of the world. However, if a follower of Mashiach Yeshua has a way in his life which is according to the world and not according to the Living Torah, then the Ruach Qodesh shall certainly convict him of this sin as well.

Yochanan (John) 16:10

“of righteousness, because I go to the Father, and you behold Me no more;”

When Mashiach Yeshua ascended back to His heavenly Father, this was an act of righteousness. He was able to do this because He had no sin in His life. The sin for which He died was our sin, which was laid upon Him. He who knew no sin, became a curse on our behalf. However, this too, was an act of righteousness.

Yochanan (John) 16:11

“of judgment, because the prince of this world has been judged.”

Each person knows through the work of the Ruach Qodesh that the prince of this world, Satan, has already lost. He has been judged. Those who follow him and his ways shall be judged as well in the same manner as he has been judged and receive that which is according to their deeds.

Almost every follower of Mashiach Yeshua knows these three basic truths. However, there are a couple of pieces of this which the follower of Mashiach Yeshua may not yet have put together until now. The Ruach Qodesh is not simply in this world as some mystical Entity going about doing His work. Rather, the Ruach Qodesh lives in the followers of Mashiach Yeshua, and He functions through them in this world.

Continue reading the complete essay in http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001PnQpuhz0CIxj1kqqLFRJGE4iYqAitQWJyzcfkcTyugtaBy09AiTL0NJUPABlbT3TdI42tbzsNdvbAzMAku9hrqMZvHpJaVB78P25UfUHx9HOCU-6iiWYyLK46z_e_0wco3O-kXyDGfd-HdsqhSCG4JhjKaNoomlu4rkNzPCvcrdjnCum83JUtQ==
or
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001PnQpuhz0CIzGNCbaniwX4b6Y6YWXqwyIjE4m4FkwKMejWPtWjod604gAxu1zuA-2kjIstgBac_kHgQquBnIfLz0G99YjVs6L1v9IlcTg05B2r7eFYxCjyORaDuirTKMFMHR-9HDUCaDugNxrXxqhATZlEm4MVBXoiPWYh2NPQqcJDZ_qjYiaug==
http://www.onetorahforall.com


Een reactie plaatsen

Waar komen de verstrooiden oorspronkelijk vandaan die momenteel de weg terugzoeken?

Onder de vele aanwijzingen, kan zeker Deuteronomium 4 niet onvermeld blijven, laten we beginnen bij vers 25:
25 Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet, wat kwaad is in de ogen des YHWH’s Uws Elohims, om Hem tot toorn te verwekken;
26 Zo roep ik heden den hemel en de aarde tot getuige tegen ulieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toe trekt, om dat te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden.
27 En YHWH zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar YHWH u henen leiden zal.
28 En aldaar zult gij Elohimen dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken.
29 Dan zult gij van daar YHWH, uw Elohim, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot YHWH,uw Elohim, en Zijn stem gehoorzaam zijn.
31 Want YHWH,uw Elohim, is een barmhartig Elohim; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten.

Hier wordt gesproken over lokatie, instructie én conditie tot het gehele volk, de Israelieten, die later mede door ongehoorzaamheid in twee huizen verder gingen, te weten huis van Israel en huis van Juda.Dus geen twee stammen,maar twee huizen waarin alle stammen vertegenwoordigd waren …
In hoofdstuk 31 van hetzelfde boek lezen we weer over de lokatie na de verstrooiing, instructie en conditie…
Vanaf vers 1:
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de YHWH, uw Elohim, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot den YHWH, uw Elohim, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
3 En de YHWH, uw Elohim, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de YHWH, uw Elohim, verstrooid had.
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de YHWH, uw Elohim, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
5 En de YHWH, uw Elohim, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.
6 En de YHWH, uw Elohim, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den YHWH, uw Elohim, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.
7 En de YHWH, uw Elohim, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben.
8 Gij dan zult u bekeren, en der stemme des YHWHN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.
9 En de YHWH, uw Elohim, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want de YHWH zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft;

10 Wanneer gij der stemme des YHWHN, uws Elohims, zult gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den YHWH, uw Elohim, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
16 Want ik gebiede u heden, den YHWH, uw Elohim, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de YHWH, uw Elohim, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient;
18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
20 Liefhebbende den YHWH, uw Elohim, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de YHWH uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.

Ik kan me de vraag voorstellen dat men vraagt, maar hoe weet je het dan zo zeker dat zij die terugkeren naar die Torahinstructies, voormalige Israelieten zijn?

Ook dat staat beschreven in YHWH’s Woord…
Ten eerste is het zo dat YHWH één volk heeft, dat had Hij toen en door de eeuwen heen, ook nu.
Dat wij zijn gaan denken dat er meerdere denominaties zijn, zegt niet dat YHWH dat zo gekozen heeft.
Bij de berg Sinaï, welke in Saoedi-Arabië ligt, heeft Hij de wet/instructies aan Zijn volk gegeven en die gelden nog steeds.
Zoals we lezen door de verzen heen, zijn we er vervreemd van geraakt,maar als Lo-Ammi Ammi wordt en haar identiteit gaat ontdekken /daarover later meer/dan vraagt dat om uitleg.
In de boeken van de apostelen worden zij uitgezonden naar de verloren schapen van het huis Israels…Hm? Geen christenen,zoals de meesten denken, of heidenen om ze tot christenen te maken?
Is dat een vertalingsfout? Had Yeshua het dan niet over heidenen die christenen moeten worden?

Kijk en daar ligt em nu net de knoop!
Van het huis Israels wordt aangegeven dat zij voor een bepaalde tijd door hun ongehoorzaamheid en rebellie, alles afgenomen werd. Hun identiteit, hun lokatie en hun bestemming.Precies zoals het in YHWH’s Woord beschreven staat.
Dit was niet wat YHWH in gang gezet heeft!
Dit was tengevolge van de rebellie van het huis Israels, dat zij opgingen in de natiën en niet beter wisten als hoorden zij daar en kwamen zij oorspronkelijk uit die streek.
Verder dachten en denken zij, dat zij als zij christen zijn of een ander geloof, dat dat juist is en de bestemming die bij deze leer past ook hun eindbestemming is.
Ook dit wordt in YHWHs Woord beschreven!

Maar hoe komt het nu dat er stemmen opgaan dat het zo anders is als wat altijd is verteld?
Ook dat staat in YHWHs Woord beschreven!

Dat heeft met Zijn tijd en Zijn kalender te maken.
Een tipje van de sluier…
Zeven dagen en volgens YHWHs Woord is de zevende een rustdag.
In YHWHs Woord staat dat voor Hem een dag is als duizend jaar…
Wanneer men de geschiedenis in duikt zal men gaan herkennen dat YHWH in zeven vakken van duizend jaar Zijn plannen heeft opgesteld.
De zevende dag van duizend jaar is nog niet aangebroken,omdat voorzegd is dat er een tijd van duizend jaar vrede komt en HaSatan gebonden wordt voor die duizend jaar en dat is nog niet gebeurd.
En dan hebben we het nog niet gehad over de gezette tijden van YHWH die oa de wekelijkse shabbat en feesten zijn.
En dan te weten de dagindeling!
Die begint zoals Genesis 1 beschrijft met de avond….
Maar goed, even terug naar het onderwerp, hoewel al deze zaken er ook mee te maken hebben.
De verstrooiden die vandaag de dag al zoekende en tastende de weg terugzoeken naar de instructies van YHWH, die ze zo vaak helemaal niet noemen, zijn gewoon nazaten van het huis Israels en ze worden daar weer in teruggezet als zij YHWH’s instructies weder ter harte nemen, precies zoals YHWH’s Woord dat zegt.
Waarom sinds een korte tijd en niet al voor honderd jaar terug?
Dat heeft met de lengte van de straf te maken en ook dat is in YHWH’s Woord beschreven!
Wordt vervolgd,