Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Suffering because of Him

Abba YHVH is making us whole.

The old path where we find shalom and rest was far away,but now we are on the way back. During our walk we find rest and shalom on shabbat… Is not the psalm of 84 saying that we walk from strenght to strength? That means that in between there is something else.

Often I heard from people that their expectations do have high intension to meet others in the so to speak Hebrew Movement for deeper friendship, bút many of them experience confusion, rejection and more of certain sad experiences.

It seems the Father allows this for a blessed reason. This reason we mostly don’t see in the beginning, but longer on the way we begin to realize He will be blessed when we suffer because of Yeshua.

There is a season on the way back where mostly all our ( not only spiritual but also practical)  desires, longings, received blessings seem to disappear from us, one by one…And we pray, try to keep it, try to be satisfy, try everything…but we feel ourselves loosers, sinners and at the end we feel we cannot do something. The best result is surrender to Him Who gave us  life…

Job 1:21 And said, Naked came I out of my mother’s womb, and naked shall I return thither: YHVH gave, and YHVH hath taken away; blessed be the name of YHVH

This is not because He want to leave us. Nót at áll!! He loves us so much, we can’t imagine how deep His love is for us! Can we?  We only need to think of Yeshua Who came to earth to redeem us…He allows this because He will give us positions in His household to help and lead others to show them the blessed and best way to walk. In everything we are able to surrender to Him we will become more empty so that He can fill us with more of Him.

In this purifying period where all our emotions, possibilities, desires, blessings seem to be taken from us and we can’t keep shalom in our hearts like before, He is in control to give us back more than we can imagine…

We are His servants, we have asked Him to be His servants and He is teaching us in the School of Life for His purpose.

Hebr 12: 11 “Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;
13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.

And in between of this process He is testing us what we will do when we see things the Father really is upset for. How will we handle when we are in deep sorrow because of our process in surrendering to Him. Will we be passive or will we be act like a good servant will do? Are we afraid friends will reject us when we warn them with sadness and compassion in our hearts for them? Or are we dedicated to our Maker and Husband to act in transparant love ( there are several acts of love) no matter what will happen to us?

He is the Alpha and Omega, Our King and Our Redeemer. He is longing for servants who are dedicated to Him.

Hebr. 11 is the chapter about faith. Practical acts and facts because of an inner solid knowledge.

Hebr.13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.

Le 20:7 Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I  YHVH your Elohim.

I am waiting for Him living a life, knowing Who He is and that’s the best I can put my eyes on.

Thank you Abba for your compassion and love to your chosen ones. All the honour to You!

 

 


1 reactie

DNA-Vastgestelde Natuurlijke Voorouders

Zeer recentelijk ontvingen we een schrijven van Ephraim en Rimona Frank wat zo de moeite waard bleek om deze in onze Nederlandse taal proberen over te zetten, vanwege de actualiteit ervan. Onderaan het artikel vermeld ik de link.

Van harte aanbevolen!

 

DNA- Vastgestelde Natuurlijke Voorouders

Eind april woonde ik (Ephraim) een dagconferentie van COI (Commonwealth of Israel) bij en opnieuw voor Shavuoth woonden Rimona en ik samen de eerste dag van een andere conferentie van COI in Jeruzalem bij.Deze twee conferenties, specifiek de laatste, beweerden zich te concentreren op de verzoening tussen de twee huizen Juda en Efraïm.

Omdat we niet alledrie dagen deelnamen, kregen we alleen een gedeeltelijke impressie van wat we gezien hadden als een soort algemene overeenstemming tussen de Joodse (orthodoxe) mensen over deze verzoening.

Naast deze gebeurtenissen, waar ik aan andere dialogen ben blootgesteld en aan sommige heb deelgenomen, is mijn indruk dat in grote lijn  de “broeders Juda” (orthodoxe) niet echt overtuigd zijn, ze zijn eigenlijk zeer sceptisch en in sommige gevallen cynisch,

In feite lijkt het erop, dat wanneer men de Judaistische regels (via bekering tot het Judaisme) niet practiseert, men als Efraim volledig uitgesloten is als deel van Israel te zijn. De Israelitische identiteit volgens bijbelse parameters wordt door de meerderheid van deze orthodoxe mensen niet echt in aanmerking genomen.

En dus, wie zijn de Efraimieten in het licht van deze situatie? Wat moet het juiste antwoord zijn? Wel, een van de sprekers, in de bovengenoemde conferentie, maakte een opmerking over degenen die zich “probeerde dichterbij de joden te trekken” dat zij “aan een identiteitscrisis lijden” maw dat zij niet werkelijk  weten wie zij zijn en daarom op zoek zijn naar hun identiteit. .

In sommige opzichten had de spreker gelijk. Terwijl de Joden geen probleem hebben om met volle overtuiging aan te geven dat zij direct afstammen van Abraham, Izaäk en Jacob, is dit niet het geval in het Efraïmkamp.

 “Maar we hebben geen bewijs van onze fysieke afstamming naar Abraham” zeggen velen.

Wel, welk bewijs heeft enig Joods persoon voor zover, zo’n soort link dan met zijn of haar naaste,familie?

Schetst de Schrift ons niet de laatste dag van Efraïm’s terugkeer naast vele andere relevante profetieën, de woorden van Yeshua en specifiek Zijn gelijkenissen en de afschriften van de apostelen in hun brieven?

Past u in de beschrijving van het Efraïm/Israel portret? Als het u beschrijft, waar zit het probleem in geloof en omarming van het Woord en het zeker “eigen maken” van uw Israel identiteit, op een lijn met Juda’s identiteit as Israelieten?  Mijn veronderstelling is dat een onwrikbaar en stevig identiteitskenmerk van groot belang zal zijn bij toekomstige dialogen met het Joodse volk.

Voor deze reden ben ik al jaren aan het proberen de schriftuurlijke feiten toe te lichten vanwege de uiterst belangrijke kwestie. Hebben Efraimieten enige geboortebewijzen die hen als het zaad van Israël identificeren?

Het wordt tijd dat wij niet meer dubbelzinnig blijven over YHVH’s keuze en oproep. Recentelijk heb ik twee artikelen over dit onderwerp gepubliceerd:

http://uruhaeevrim.blogspot.co.il/2017/06/the-law-of-sowing-and-reaping.htmlhttp://uruhaeevrim.blogspot.co.il/2017/06/called-chosen-and-predestined.html

In deze artikelen werkte ik sommige voorbeelden vanuit het Nieuwe Testament uit. Maar hieronder zijn twee meer interessantere prototypes vanuit de Torah.

U bent zeker bekend met het bekende gezegde: “het bewijs van de pudding is in het eten ervan”. Menigmaal “malen” we op schriftuurlijke woorden en nemen niet de tijd om het voedsel volledig fijn te maken, wat we zouden moeten doen om van de aroma en de smaak te genieten. Malen of fijn maken staat bekend als het begin van een goede vertering: “Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond! Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden”.(Psalm 119:103-104) “Teth. Smaakt en ziet, dat YHVH goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt”(Psalm 34:8)

YHVH’s Woord bevat recepten met gevarieerde ingrediënten en wanneer alles nauwkeurig wordt afgemeten en goed door elkaar gemengd, produceren zij smakelijke maaltijden. Menige niet-Joodse gelovige in het evangelie van het Koninkrijk (van rechtvaardigheid) heeft het “goede” en de “heelheid” geproefd van hun ontdekking over hun verloren Israel identiteit. Maar hoe is dat bewezen? Het bewijs moet in de Schriften te vinden zijn. Wanneer we dat bewijs  vinden, dan opent dat ons begrip naar ons DNA, aangeduid als “Vastgestelde Natuurlijke Voorouders” van de voorvaders. Het zaad van Israel dat uit de lendenen van Abraham, Izaäk en Jacob voortkwam kan niet gemixt zijn met elkaar. Het is het enige mannelijke sperma dat het leven van de voorvaders draagt en in het geval van Israel is het ook de drager van het gezalfde Woord van Elohim’s verbonden, beloften en profetiën (positief en negatief)

De Parashot die komende week komen zijn die van Matot en Masaéy. Zij zijn de twee laastste boeken van Numeri. Terwijl ik deze door nam, werd ik getroffen door twee zeer duidelijke principes die illustreren hoe YHVH het natuurlijke zaaien van het zaad volbrengt, totdat het de volheid van de natiën wordt. (Genesis 48:19; Romeinen 11:25) De Vader verlangt dat we deze meest belangrijke waarheid begrijpen betreffende de overeenstemming van het “zaad” zodat het leven van de Partiarchen (Voorvaders) erin zit. Hij heeft het gezaaid op de aarde, terwijl Yeshua Zijn Zoon de vruchten ervan in zijn graanschuur van glorie brengt.

In de Parashat Matot lezen we: “En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als YHVH Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was”… “17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft. 18  Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven” (Numeri 31:7, 17-18). Heeft YHVH Israël gevraagd om deze daden te verrichten, omdat Hij wreed en onbarmhartig is, of is er een mysterie verborgen in de lenden van een vader?

Levi wordt immers gezegd dat hij tiende aan Malchizedek heeft betaald, terwijl hij nog in de lenden van Abraham is (Hebreeën 7: 9-10). En hoe kon Daniël en Nehemia de zonden van hun voorvaders belijden? Begrijpen ze dat hun leven één was met het enige zaad van Israël in het verleden? Is dit waarom de schrijvers van de Schrift geen gebruik maken van de term grootvader of overgrootvader, maar gewoon “vader”, “onze vader Abraham” of “uw / onze voorvaders”?

En dus zouden de Midianietische maagden, waarover hier gesproken wordt, net als Israëlische kinderen, net als Zippora, de vrouw van Mozes of Rut, de Moabitische,, eenvoudigweg leven hebben gegeven. De kinderen die uit deze vrouwen geboren werden, waren geen hybriden, “Medio-Isrealites”, zij waren zuivere Israëlieten die behoren tot de voorouderlijke stam van hun Israëlische vaderen.

Toen YHVH Zijn volk Israel verstrooide in de natiën, zouden de mannen dikwijls de lokaal wonende vrouwen trouwen. Maar de indentiteit van hun nakomelingen die hun vaders bepaalden, zou het Israelische zaad hebben voortgezet (verdergedragen)

De volgende hap om op te kauwen vindt men in Parashat Masa’ey ( net als in deze Shabbat’s Parashat Pinchas) en deze bevat de geschiedenis over Zelophehad’s vijf dochters die de erfenis van hun vader eisen betreffende de landerijen die aan hun voorvader Manasse, zoon van Joseph, toegekend zijn. Laten we eens kijken naar de gehele passage, gezien het feit dat Zelophehad geen zonen had was een grote zorg voor de oudsten van Manasse.: “3  Wanneer zij een van de zonen der andere stammen van de kinderen Israels tot vrouwen zouden worden, zo zou haar erfenis van de erfenis onzer vaderen afgetrokken worden, en toegedaan tot de erfenis van dien stam, aan welken zij geworden zouden; alzo zou van het lot onzer erfenis worden afgetrokken. 4  Als ook de kinderen Israels een jubeljaar zullen hebben, zo zou haar erfenis toegedaan zijn tot de erfenis van dien stam, aan welken zij zouden geworden zijn; alzo zou haar erfenis van de erfenis van den stam onzer vaderen afgetrokken worden (Numeri 36:3, 4). De bovenstaande Schriftwoorden spreken voor zichzelf. De erfenis gaat altijd van vader op zoon (net zoals de identiteit).

Is dit waarom YHVH in de eerste plaats de naties in het aantal stammen van Israël heeft verdeeld? Heeft dit iets te maken met het eigendom van de aarde?

“Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israels. 9  Want YHVH’s deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.(Deut.32:8,9)

Laten we nu nog een hapje nemen. Of anders gezegd, laten we een ander aspect van YHVH’s verborgen strategie onderzoeken om ervoor te zorgen dat Abraham, Isak en Jacob de wereld op een zeer unieke manier, zoals door Isaiah verkondigd, erven: ” In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israel zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. “(Jesaja 27: 6). Wat voor soort vrucht? Het geloof-producerende vrucht van de gerechtigheid.

Zou het kunnen zijn dat het zo is hoe YHVH de aarde wil vullen met Zijn glorie?“Maar nu, alzo zegt YHVH, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”…” Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb”(Jesaja 43:1,7)

“Daarom zegt YHVH, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden; 23  Want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden van hen, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij zullen den Heilige Jakobs heiligen, en den God van Israel vrezen.( Jesaja 29:22-23)

De Almachtige weet wie wie is. Hij weet wie Jacob en Israël zijn in het veld van deze wereld , zoals een boer het verschil tussen tarwe en rijst kent. Hij weet ook welk zaad / leven het ‘geloofsleven’ van Abraham heeft en wie Hij uit een dode baarmoeder heeft uitgeroepen (Isak en zijn nakomeling). Hij weet zelfs uitwelke Israëlische stam w e vandaan komen. Hij koos ervoor om dit bijzonder specifieke zaad in alle naties te zaaien, zodat zij door dit geloof de vrucht van gerechtigheid zullen dragen en deze naties en de wereld erven. De Schepper hoeft geen nieuw idee op te doen omdat Hij het al in de Tuin van Eden heeft gevestigd. Door de geschiedenis zet hij alleen mannen en vrouwen van Zijn keuze samen om de missie te vervullen en Zijn doelen te vervullen. Hij deed  dit zelfs onder de neus van de goden van deze wereld (zoals Jakob deed bij Laban’s schapen, zie Genesis 30).

 “Zingt met vreugde, gij hemelen! want YHVH heeft het gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want YHVH heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israel.”( Jesaja 44:23)

Geloofd zij YHVH Elohim, de Elohim Israels, Die alleen wonderen doet. 19  En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. 20  De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde.”Psalm 72:18-19)

http://uruhaeevrim.blogspot.nl/2017/07/dna-determined-natural-ancestry.html

 HadassahWD


1 reactie

Van voorportaal naar podium brengen

Onlangs kwam mij de droom in gedachten die een zus in Yeshua me jaren geleden vertelde. Een vriendin van haar had gedroomd dat een lammetje in het voorportaal van het gebouw lag waar mensen samenkwamen om het Woord te horen. Het betrof de messiaanse gemeenschap in de US én de droom was járen geleden gedroomd. Het lammetje lag daar en alle mensen liepen er langs of sprongen erover heen en spoedden zich naar het podium alwaar de leiders van de betreffende gemeente klaarstonden om hun uitleg te geven over het onderwerp van die dag. De betekenis van de droom was dat Yeshua van het podium naar het voorportaal van het gebouw was verdrongen. De droom was een waarschuwing.

Nu we heden ten dage een tendens zien groeien dat wijsheid van mensen meer ruimte en aandacht gaat krijgen dan Yeshua, Die ons redde en ons onze identiteit teruggaf, heb ik en anderen met mij, in de wandelgangen gemerkt dat er onrust gaat groeien en die onrust geeft aan dat bepaald onderwijs gaat wringen.

De rechtmatige plaats van het lammetje is bezig te verdwijnen en dat is geen goede zaak. Wijsheid van mensen wordt of onwetend of anderszijds veel meer benoemd dan het werk van Yeshua.

Yeshua benoemen is iets anders dan Hem de plaats geven Die Hem toekomt en de diepte van Zijn boodschap door studie en aandacht te gaan doorgonden.

Het is zoals ik onlangs een geliefde broeder in Yeshua uit Israel hoorde zeggen dat Efraïm, de gelovigen uit de volkeren in een identiteitscrisis lijken te zitten. Veel van hen kennen hun identiteit niet ten volle en denken dat zij zaken van andere mensen moeten adopteren zodat zij herkenbaar zullen zijn en Yudah de eer kunnen geven die zij toekomen. Dit heeft niets met ruimte en tolerantie te maken, want die is er wel bij de ander. Het heeft met hartsgesteldheid te maken en zelfkennis.

We komen uit een pauselijk systeem waarin we geleerd zijn dat de ander, die voor staat en geleerd heeft, het wel weet. Van die slaafse afhankelijkheid moeten we ontgiften. Dat is iets anders dan iemand de plaats geven die hij of zij overeenkomstig het Woord van YHVH gekregen heeft.

Zelf heb ik uit de mond van diverse mensen woonachtig in Israel horen zeggen dat zij geen achting hebben als wij uit de volkeren hen naar de mond gaan praten. Zij geven er de voorkeur aan dat wij met Yeshua tot volle wasdom komen. Zij zoeken vriendschap met mensen die hun identiteit weten, eruit handelen en hen gelijkwaardig te woord willen staan. In het middenoosten heeft men er meer dan wij in het westen oog voor of wij iets uit relatie of religie doen.

Wij hebben een belangrijke taak in het hele herstelgebeuren.Yudah heeft de koningsstaf en wij de priestertaak. Koningen en priesters. ( Gen 49:10; Op.1:6).Ik hoorde onlangs een Israelische inwoonster dringend vragen of wij uit de volkeren alstublieft zouden volharden om te blijven bidden.

Wanneer wij ons toe gaan voegen aan Yudah zijn wij hun metgezellen en vallen wij onder de condities die aan hen zijn toegeschreven. Abba YHVH heeft op een punt van de tijd Zijn Geest van Heiligheid in beweging gezet om uit de volkeren een volk op te wekken wat eerst Lo-Ammi was en nu Ammi mag worden. Dat kon alleen door het belangeloze verlossingswerk van Yeshua. Wanneer dat Ammi op zijn voeten gaat staan en de identiteit aanvaardt die het ter beschikking staat,valt het onder de condities die voor Efraïm/Israel ter beschikking staan en  kan Yudah tot zijn volledige doel komen. Als wij hen geheel toe zouden vallen zou er van twee volken die zich mogen gaan herenigen geen sprake zijn en kan Yeshua niet terug komen.

Belangrijk is t daarom dat wij allereerst gaan beseffen welke plaats wij Yeshua in onze geloofsbeleving hebben gegeven. Het is door Zijn Geest van Heiligheid dat ons alles geopenbaard gaat worden wat Hij ons geleerd heeft. Wanneer Yeshua hulde gebracht wordt en in het centrum van ons leven staat, zullen wij volkomen toegerust gaan worden en de wereld het openbaar worden daarvan te Zijner tijd en spoedig gaan zien.

Spreuken 9:10 Diep ontzag voor YHVH; Spreuken 14:26; Hand.9:31; Gal.5:1;

En de vrede YHVH’s, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Yeshua ha Masshiach- Phl 4:7

Beproef alstublieft mijn woorden, shalom!

 

 


Een reactie plaatsen

Yeshua navolgen en Zijn wapenrusting

 

In vrij korte tijd een aantal woorden gekregen in gedachten en aangereikt door anderen, die met elkaar te maken lijken te hebben, omdat er begrippen in voorkomen, die wij blijkbaar nu ter harte mogen nemen, willen we niet ter linker of ter rechterzijde afdwalen:

verbrijzeld, nederig, treurig, wandelend, wenend, betoverd, overgave, wapenrusting…

Jes. 57: vanaf vers 15-20 uitgelicht vers 16

16 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. 16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.

Ik werd bepaald bij het lijden van de bruid van Yeshua om Yeshua’s wil en zo was bovenstaande tekst tot troost.

Jer 50: 4

In dezelve dagen en ter zelver tijd, spreekt YHVH, zullen de kinderen Israels komen, zij en de kinderen van Juda te zamen; wandelende en wenende zullen zij henengaan, en den YHVH,hun Elohim, zoeken. 5 Zij zullen naar Sion vragen; op den weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn; zij zullen komen en YHVH toegevoegd worden, met een eeuwig verbond, dat niet zal worden vergeten. 6 Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering.

Ook werd ik bepaald bij een opkomende stroming die Efraïm lokt om hen vervolgens naar een plaats en positie te leiden, dat als enige oplossing bekering naar het jodendom biedt en het opgeven van Yeshua, al was het maar voor één dag of één vraag. Een zuster gaf mij bovenstaande tekst die mij helpt om de grote uittocht in het juiste perspectief te zien. Op de Vader wachten en ons vaak sterke emotionele verlangen ondergeschikt maken aan Zijn wil, zal ons nooit te laat op plaats van bestemming brengen. Met Yeshua tot identiteit gekomen en met Hem naar de plaats van bestemming. Hij heeft beloofd dat Hij ons eén zal maken in Zijn Hand.

Galaten3:1 -14 waarvan uitgelicht:

O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Yeshua haMasshiach voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs!
5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

Naar aanleiding van een paar gebeurtenissen, kwamen bovenstaande woorden in mijn gedachten en las daarna het gehele hoofdstuk. Oh hoe toepasselijk! In onze wandel terug naar de Oude paden komen wij mensen tegen die ons proberen te verleiden tot het doen van geboden die ten eerste niet beschreven zijn in de Torah, ons doen denken (als we ervoor open staan) dat wij het daardoor beter zullen doen en dat wij Judah die zo geleden heeft erdoor eren. Nu, dit is waar Yeshua ernstig tegen waarschuwde. Natuurlijk heeft Judah erg geleden, Efraïm ook, denk aan de christenen door de eeuwen heen die de Redder niet wilde opgeven. Want uit het merendeel van hen komt Efraïm. Al het lijden heeft tot doel ons naar Hem te brengen, want alleen bij Hem is Leven te verwachten. Hij moet centraal staan in ons leven, werken en handelen.

De betovering bestaat hieruit dat men zich tot leringen wendde waarvan de ondertoon een andere was dan die van onze Schepper. Heden ten dage dienen wij ons terdege te beseffen dat wat toen gebeurde ook in onze dagen actueel is.

1 Petr 5:6 Vernedert u dan onder de krachtige hand YHVHs, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

Vernedert u dan onder YHVH..Laten we ons overgeven aan Hem opdat wij leven zullen. Yeshua ging ons voor en de Ruach haKodesh(heilige Geest) zal ons in alle waarheid leren.

In Efeze staat een beschrijving van een wapenrusting die we in Jesaja 59 terugvinden en daarmee wil ik afsluiten. Dat was geen romeins oorlogspak. Het is de wapenrusting van YHVH die ons ter beschikking staat,

Jes 59:17 Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.

Efeze 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Elohims, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrustingElohims, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; ( des geloofs en liefde- 1Th. 5:8)
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is YHVH’s Woord.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

 

 

 


1 reactie

Blijft gij in hetgeen gij geroepen zijt…

I am alert since years because of the young awaken Efraimites who aren’t that much aware about influences to stimulate them to become more “jewish/judaisitic”  than healthy is for Efraïm to undermine to become the nation beside the nation Judah until the Father will make us one.

With me more people all over the world have received the understanding to see the danger. It is the Father Who helps us to see what is good for us to be and to grow in.

Today I received a very helpful article from Pete Rambo which you can read to become alert as well!

The following words are true and very important:

“Simply, prophecy cannot be fulfilled if Ephraim becomes Judah, nor can it be fulfilled if Judah becomes Ephraim!! (quote)

We need to prepare ourself so that we can answer questions of people who don’t know what is right or wrong.

Thank you for your attention,

Those two parts are spelled out for us in Ezekiel 37:15-23, the stick of Judah and the stick of Joseph. Verse 22 tells us these are two nations or two kingdoms. Hosea 1:11 confirms this. Two nations, two kingdoms come together under one head.”

Please proof the words I write, thank you for your attention,

shalom, Hadassah

Nederlands:

Ik ben me al jaren bewust dat de “jonge” ontwaakte Efraimieten niet zo  bewust zijn van bepaalde invloeden die hen stimuleren wil om meer “joods / judaisitisch” te worden dan gezond is en ondermijnen wil dat Efraïm de natie wordt naast de natie Juda tot de Vader ons eén zal maken in Zijn hand (Ez 37)

Naast  mij hebben meer mensen over de hele wereld het begrip gekregen om het gevaar te zien. Het is de Vader die ons helpt om te zien wat goed is voor ons om te leven en te groeien in onze identiteit.

Vandaag heb ik een erg duidelijk artikel van Pete Rambo ontvangen die je kunt lezen om ook alert te worden!

De volgende woorden zijn waar en zeer belangrijk:

‘Simpelweg kan de profetie niet worden vervuld als Efraim Juda wordt, en kan het ook niet worden vervuld als Juda Efraim wordt! “(Citaat)

We moeten onszelf voorbereiden zodat we sterk staan en vragen kunnen oplossen van mensen die niet weten wat goed of fout is.

Bedankt voor uw aandacht,

“Deze twee delen worden voor ons in Esegiël 37: 15-23, de stok van Juda en de stok van Jozef beschreven. Vers 22 zegt ons dat dit twee naties of twee koninkrijken is. Hosea 1:11 bevestigt dit. Twee naties, twee Koninkrijken komen onder één hoofd samen. “( Citaat)

Beproef alstublieft de woorden die ik schrijf, bedankt voor uw aandacht,

Shalom, Hadassah

 


Een reactie plaatsen

Tégen het Plan in toegelaten

Al geruime tijd word ik bepaald bij de hardigheid van het hart… tot wie het gezegd word en waarom de Vader vanwege die hardigheid, dat tegenstaan, dat gebruik van marge nemen, een afremmende oplossing aandraagt.

Hij zeide tot hen in Matth 19:8: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten

Toegelaten

Toegelaten zegt niets over instemmende goedkeuring

Ik vind het van onbegrijpelijke liefde en genade getuigen dat Hij, de Schepper van ons, ons in ons tegenstaan, ons niet een straf geeft omdat wij tegenstaan, maar een afremmende regel geeft. Of zou Hij weten dat die hardigheid als vanzelf geen vruchten geeft die Hem behagen?

Er gaan stemmen op, ook in de terugkerenden naar Yeshua’s Torah, dat alhoewel het niet Abba’s Plan is, sommige zaken toch gewoon kunnen en men haalt dan voorbeelden aan uit het Woord, die toegelaten werden met afremmende regels, om aan te geven dat wat toen kon, ook nu in het teruggaan naar het oorspronkelijke Plan van herstel, geen probleem is.

Zou je kunnen stellen dat deze mensen hun eigen voorkeur boven die van de Vader verkiezen? Of is het onwetendheid met een nasleep van eigen voorkeur, wat nog aanwezig is?

Wat zegt het Woord erover? Is het onwetendheid? In Ezechiël 3 lees ik dat de profeet tot het huis Israels ( dat zijn wij) gezonden wordt:

7 Maar het huis Israels wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israels is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij.
8 Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd.
9 Uw voorhoofd heb Ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots; vrees hen niet, en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn.
10 Verder zeide Hij tot mij: Mensenkind, vat al Mijn woorden, die Ik tot u spreken zal, in uw hart, en hoor ze met uw oren.
11 En ga henen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot hen, en zeg tot hen: Zo zegt Elohim YHVH, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen.(..)

Het is net of onze Vader ons duidelijk wil maken dat wat de mens zelf wil en niet bij Zijn Plan past, nu, in deze tijd, met het oog op hereniging, niet meer kan en niet meer wenselijk is.

Zodat er een volk gevormd gaat worden dat een heenwijzing is van Zijn perfecte levengevende schepping. Om hen als een referentie van Hemzelf te gaan tonen aan de mensheid.

Wij zijn als Zijn evenbeeld geschapen en ik denk dat Hij, met het oog op het naderende volledige herstel, mensen zoekt, die zich van de gebruikelijke en toegelaten hardigheid gaan bekeren, zodat er een Bruid komt die onberispelijk zal zijn.

Onlangs werd ik bemoedigd door iemand, die het zo overduidelijk over zijn Koning had en dat zijn Koning duidelijke regels heeft.

Staat er niet in Hebreeën 3:12 een bemoediging en aansporing geschreven?

Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden Elohim;
13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.
14 Want wij zijn Yeshua deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden;
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.

Hebr 4: 7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.

verhardt:

4645 skle’runo, ww

van 4642 TDNT-5:1030,816;

AV-harden 6; 6

1) hard maken, verharden
2) metaf.
2a) koppigt, halsstarrig maken
2b) verhard worden
2c) weerspannig of onhandelbaar worden

Hij weet wat maaksel wij zijn.. Staat er niet geschreven dat wanneer de dagen niet verkort zouden worden er geen mens meer zou bestaan?

Mr 13:20 En indien de Meester de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

In de hof van Eden riep de Schepper Adam na de gedane zonde en als we verder lezen zien we dat de verantwoordelijke van een huishouden, een groep, een volk een man is..

Refereert dat niet met de woorden in de brieven van de apostelen?

1Co 11:3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Yeshua het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en Elohim YHVH het Hoofd van Yeshua.
Efe 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Yeshua;
Efe 5:23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Yeshua het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

Gen 1:27: man <02145>

02145 rkz zakar, zn, bn

van 02142 TWOT-551e 02142 rkz zakar, ww oorspronkelijke stam; TWOT-551

1) zich herinneren, in herinnering brengen, oproepen
1a) (Qal) zich herinneren, herinneren
1b) (Niphal) in herinnering gebracht worden, herinnerd worden
1c) (Hiphil)
1c1) doen herinneren, herinneren
1c2) in herinnering bewaren, blijven herinneren
1c3) ter sprake brengen
1c4) vermelden
1c5) een gedenkteken oprichten, in de herinnering oproep

Hoofdelijk verantwoordelijk is beschermend naar hen die binnen de kring een andere functie hebben. In een huwelijk is het op deze manier bedoeld:

Man (Adam) als man(Zakar) is specifiek geschapen om te onthouden wie YHWH is, wat hij nodig heeft, en daarna op die kennis te handelen. Deze eigenschappen stellen hem in staat om de aarde te beschermen, te beschermen en te werken.
Vrouw als (neqevah) is geschapen om een beschermer / voogd van grenzen te zijn. Elohim noemt haar een ezer kenegdo, een helper die als gelijke tegenover Adam staat. Zij is een natuurlijke intercessor voor Adam en steunt hem als hij Elohims richting omhelst en zich tegen hem verzet wanneer hij dat niet doet.( GIT.net)
 
Er is nog veel meer over te schrijven zoals het feit dat Ruth de zegen kreeg om een moeder Israels te zijn… Ruth 4
Graag zou ik van u wilen dat u mijn gedachten en woorden toetst aan de hand van het Woord, alvast bedankt, shalom!
Wordt vervolgd…

 

 

 

 

 


Een reactie plaatsen

Tot wie sprak Yeshua?

Vanwege de hardigheid uws harten…
Wie kent deze uitspraak niet? Als ik er nu aan denk, besef ik dat een stuk calvinisme mee wil liften in m’n gedachten, dus nu maar even concentratie…

Tot wie spreekt Yeshua met deze woorden?
Mannen of vrouwen?

Matth 19: En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? 4 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? 5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; 6 Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan YHVH samengevoegd heeft, scheide de mens niet.7 Zij zeiden tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten?
8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.9 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

Hardigheid..
Het waren de vrouwen niet die mannen wegzonden in die tijd. Mannen hadden vanaf het begin van de schepping opdracht hun vrouw te beschermen . Wat er onder die bescherming,wat bij Zakar hoort (1),  wordt verstaan, heb ik nog niet ten volle kunnen uitdiepen, maar ik heb hoop dat de kennis vermeerderen zal,zoals het boek Daniel beschrijft.

Terug naar de Hof van Eden vóór de zondeval. Wat zette YHVH daar als voorbeeld neer en gaf er instructies bij? Van den beginne man en vrouw. De man zal vader en moeder verlaten (zie dat Hij dat zegt, terwijl Adam en Chava geen ouders hebben) en zal zijn vrouw aanhangen ( na de zondeval ging dat andersom in die streken) en die twee zullen echad zijn…heenwijzend naar Yeshua en Zijn Bruid. Efeze 5 verwijst daarnaar.

Na de zondeval nam men gewoonten over van omliggende volkeren. Was dat omdat YHVH daar een Voorstander van was? Waarom liet YHVH dat toe en liet Hij er zelfs regels voor neerzetten? Of had het een andere oorzaak?
Staat er niet geschreven in Jer. 6:13; Deut 28:64 dat Israel later toen zij het land uitgezet werden andere goden dienen zou vanwege hun ongerechtigheid?

Ik verwonder me daar over. Recentelijk las ik een uitleg die me intrigeerde en deze geeft me te denken. Het scherpt m’n gedachten en bevestigt mijns inziens de hebreeuwse betekenis en functie van mensen, alreeds in de hof van Eden meegegeven:

Dit is wat ik las:
There are many things in the Bible that God has allowed and regulated because of the hardness of our hearts. Wars, slavery, polygamy, and the subjection of women are among the most difficult to reconcile with the loving, holy God Who has died for us. Why would God allow such things? I believe it is because He knew that in a fallen world they would occur whether or not He allowed them and wanted to establish limits to their evil. God commanded that when Israel went to war, they were to spare the women and children and not destroy the productiveness of the land. When they married several women, they were not to favor a new wife over the first, nor bring a woman’s sister as a rival into the household. Slaves in Israel had some legal rights and were to be set free after a period of years. And women were not to be treated as chattel, but to be loved, honored and respected as joint-heirs of God’s kingdom.

God allowed all these practices, not because they were His best, but because the human heart was not sufficiently transformed to eliminate them. Over the centuries of God’s self-revelation to His people, He has been working to bring us more and more into His holy standards and to reform society as a result. The Gospel has worked like yeast in bread dough to raise moral and ethical standards so that now, ancient practices such as polygamy and slavery seem unthinkable. And this process is continuing. Ephesians 4:13 and 15 encourage us to grow up in all things into Yeshua HaMasshiach; that is, to become more and more like Him in all that we do.(1)
www (dot)godswordtowomen (dot) org/JEndriss.htm

Vervolgens lees ik de vraag of wij ons zouden kunnen voorstellen of Yeshua ook al deze afgeleide vormen en onderdrukking Zelf zou praktiseren. Dat is een heel goede vraag omdat Yeshua kwam voor de verloren schapen van het huis van Israel, die met gemixte gewoonten, geloof en overeenkomstige tradities in de natiën leefden. Hij kwam om ons weer terug te brengen naar de staat van voor de zondeval en willen wij dat ook?

Yeshua spreekt over hardigheid, dat is blijkbaar een feit. Hij doorziet de mens. Hij kwam voor hen om hen te bevrijden en hen terug te leiden naar YHVH’s scheppingsplan. Nu spreekt Hij wel tot farizeeën, maar zijn hun menselijke interpretatie leringen en invloeden gestopt bij ons of gaan we daar nog onder gebukt? En als dat zo zou is, wie?

Zou het kunnen zijn dat wanneer de man terugkeert naar de Vader hij dan pas met recht een Zakar kan worden genoemd en beschermend zal optreden in die zin mét de autoriteit van een dienende, zoals Yeshua is ? En als we dat dan zouden kunnen vaststellen, zou het dan zo kunnen zijn, dat de man die volhardt in  zijn eigen wegen, de condities en resultaten krijgt van het tegenovergestelde?

Voor zover ik het Woord lees, krijgt het goedunken van ons eigen hart Abba’s zegen niet in tegensteling tot de overgave, die offers vraagt. Zulke offers zijn het opgeven van onze eigengerechtigheid en teruggaan in Zijn paden die rust geven voor onze ziel- Jer.6:16

Willen wij hersteld worden zodat wij anderen tot voorbeeld zullen zijn?
Yeshua heeft de deur geopend en alles staat ons ter beschikking om Hem als voorbeeld na te volgen en Ammi te zijn. Als we Hem volgen in Zijn voetstappen, laten we overwegen wat Hij zou doen en datzelfde doen.
Dan vindt, denk ik, vernieuwing plaats in onze gedachten en handelwijze en zullen we van vele tot nu toe onmogelijk lijkende zaken gaandeweg bevrijd worden en opstaan in onze identiteit.

Zoals altijd, toets mijn woorden aan de hand van de Schrift, ook ik ben lerende. Shalom, Hadassah

(1)1) Aut. vert. Er zijn veel dingen in de bijbel die HaShem heeft toegestaan ​​en gereguleerd vanwege de hardheid van onze harten. Oorlogen, slavernij, polygamie en de onderdrukking van vrouwen zijn de moeilijkste onderwerpen om te verzoenen met de liefdevolle, heilige Yeshua die voor ons is gestorven. Waarom zou Elohim YHVH dergelijke dingen toestaan? Ik geloof dat het is omdat Hij wist dat ze in een gevallen wereld zouden optreden en omdat Hij hen het niet toegestaan ​​had, zij grenzen wilden vaststellen. YHVH beval dat toen Israël naar de oorlog ging,ze de vrouwen en kinderen zouden bevrijden en de productiviteit van het land niet vernietigen. Toen ze meerdere vrouwen trouwden, moesten ze een nieuwe vrouw niet boven de eerste stellen en bevoordelen, noch een vrouwelijke zus als mededinger in het huishouden brengen. Slaven in Israël hadden een aantal wettelijke rechten en zouden na een periode van jaren vrij moeten zijn. En vrouwen zouden niet als bezit moeten worden behandeld, maar geliefd, vereerd en gerespecteerd worden als gezamenlijke erfgenamen van Gods koninkrijk.
God liet al deze praktijken toe, niet omdat ze zijn ontwerp waren, maar omdat het menselijke hart niet voldoende was omgezet om deze gebruiken te elimineren. Door de eeuwen heen van Elohims eigen openbaring naar Zijn volk, heeft Hij gewerkt om ons steeds meer in zijn heilige normen te brengen en de samenleving daardoor te hervormen. De goede boodschap heeft gewerkt als gist in brooddeeg om morele en ethische normen te verhogen, zodat oude praktijken zoals polygamie en slavernij ondenkbaar lijken. En dit proces gaat door. Efeze 4:13 en 15 moedigen ons aan om in alles op te groeien in Yeshua; Dat wil zeggen steeds meer zoals Hij, in alles wat we doen.

(1) Genesis 1:27

man <02145>

02145 rkz zakar, zn, bn

van 02142 TWOT-551e

zich herinneren, in herinnering brengen, oproepen
1a) (Qal) zich herinneren, herinneren
1b) (Niphal) in herinnering gebracht worden, herinnerd worden
1c) (Hiphil)
1c1) doen herinneren, herinneren
1c2) in herinnering bewaren, blijven herinneren
1c3) ter sprake brengen
1c4) vermelden
1c5) een gedenkteken oprichten, in de herinnering oproepen

(Wordt vervolgd)