Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Repeterend resultaat van tolerantie

Wat mij de laatste tijd intrigeert is de vraag in hoeverre de geest van Izebel aanwezig is in de kringen van merendeel christenen die teruggaan naar Yeshua’s Torah. Ik wil u vragen met mij mee te onderzoeken om elkaar te scherpen.

Wanneer we de geschiedenis van Izebel en Achab nauwkeurig lezen, kunnen we vaststellen dat Achab niet vrijuit gaat.
Hij staat toe dat Izebel haar gedrag kan voortzetten. Toen ik meer over dat gedrag las, werd ik herinnerd aan de slang in de hof van Eden die Chavah op een misleidende manier dingen vroeg, waardoor zij gemakkelijk in de volgende fase kwam.

Er moet me tevens van het hart, dat de nadruk van zonde in de hof van Eden, op Chavah werd gelegd, terwijl Adam haar bedekking was in de vorm van bescherming. Het was Adam die in de eerste plaats schuldig was aan het feit dat Chavah misleid werd. Adam was hoofdelijk verantwoordelijk gesteld (3) door de Eeuwige. Het is door de geschiedenis bewezen, dat mannen die zwakker in geloof staan en hun positie niet weten, niet graag hun ongelijk erkennen en de vrouw de schuld geven. Die houding begon bij Adam. Iets om over na te denken, juist omdat men over het algemeen Chavah de schuld gaf van de overtreding in de hof van Eden.

Genesis 2: 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Eeuwige gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

In aanmerking nemende dat Chavah ,die onbeschermd was door het gedrag van Adam, de toegenomen ruimte nam (bewust of onbewust, daarvan is mij niet helemaal duidelijk, alhoewel de daad een feit is), werd het haar in eerste instantie niet duidelijk (of was zij tengevolge van Adam’s zwakheid ook zwak geworden?) dat zij verleid werd te zondigen. Chavah was wel verantwoordelijk voor haar daad, ook al liet Adam haar begaan(4)

De vraag die de slang stelde, stelt hij nu nog!

“Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet .. .. ..? Met andere woorden, kunnen we de marge nemen als de Vader het niet letterlijk verboden heeft? Nemen we die marge dan?

Wanneer we naar de geschiedenis van de mensheid kijken zijn we door de zondeval het beeld kwijtgeraakt van hoe het werkelijk zou moeten willen we hersteld zijn, maar de mogelijkheid om volkomen hersteld te worden is ook vandaag aanwezig, net zoals dat gisteren het geval is en morgen eveneens. Het was et verlossingswerk van Yeshua, Die de deur naar de Vader opende. Daardoor is herstel binnen handbereik voor hen, die deze uitnemende weg zoeken.

De vraag is of we dat zouden willen!

Doordat we marges hebben toegestaan, kan de vorst der duisternis floreren in gebieden die het daglicht niet verdragen kunnen en lijden mensen intens onder de gevolgen, ook vaak door anderen veroorzaakt.
Via een studie(1) kwam ik op de gemeente Thyatire ook die marge weer tegen en we lezen wat de Eeuwige met Izebel gaat doen. Dat staat ook bij ons te wachten wanneer wij in marge de geest van Izebel toestaan huis te houden in onze gelederen.

Op 2:19″Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.
20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

We lezen dat Izebel zich voordoet als profetes. Waarvan en uit welke bron?
1Kon 21:15 Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde, dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: Sta op, bezit den wijngaard van Naboth, den Jizreeliet, erfelijk, dien hij u weigerde om geld te geven; want Naboth leeft niet, maar is dood.

In Op 19:10 lezen we het tegenovergestelde:
Want de getuigenis van Yeshua is de geest der profetie.

We zien vanuit welke bron Izebel handelt en we weten wie Yeshua is.
Zouden we dan verkiezen de marges erbij te nemen met het gevaar dat we misleid worden met alle gevolgen vandien?
Of laten we toe dat we zover zakken, gelijk de weggelopen zoon, dat we alleen nog maar willen naleven, wat de Vader van oorsprong als levengevende liefdesregels aan ons heeft voorgesteld om te doen?
1Kon 18:21 “Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo YHVH Elohim is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.
Jer 6:16″Zo zegt YHVH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.17 Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.”

De geschiedenis laat wederom zien dat we een hardnekkig volkje zijn en bijvoobeeld de profeet Ezechiël die naar het huis Israels gezonden werd, kreeg een geduchte opleiding.
Zie wat YHVH hem zegt als Hij hem roept:
Ezechiël 1:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israels, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag.
4 En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt Elohim YHVH!
5 En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.
6 En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis.
7 Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig.
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.

Zolang wij niet bereid zijn om alles op te geven en alleen te doen wat de tegemoetlopende Vader ons aan levengevende liefdesregels geeft, die we door Zijn Ruach kunnen gaan handhaven omdat Yeshua in ons leeft, staan we tolererende marges toe waarin Izebel op alle gebied huis (2) kan houden (én houdt!) met alle nare gevolgen vandien.

Er is nog veel te zeggen en uit te diepen over keuze,handelswijze en de overeenkomstige resultaten. Omdat we ontwaken wie we werkelijk zijn en de zegen ons ter beschikking staat, zit de vader aller leugen niet stil. Het is immers zijn laatste grote kans om het openbaar worden van de zonen van YHVH te vertragen! In de gelederen van Yosef zit hij niet stil!

Laten we opstaan en naar de tegemoetlopende Vader gaan, want Hij kan en wil ons volkomen herstellen!

(1) https://graceintorah.net/2017/05/17/the-jezebel-no-one-talks-about/
(2) in huwelijk, man-vrouw positie, gezin, persoonlijk, opvoeding, sociale omgeving, ontwakend Yosef etc

(3)Ge 3:9 En YHVH Elohim riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

(4)https://www.skipmoen.com/2012/11/lessons-from-the-garden/


Een reactie plaatsen

Waar start het herstel van Yosef?

Om een goed fundament te hebben, begint herstel bij Yosef in zijn eigen persoonlijk leven en van daaruit breidt het zich verder uit.
Heeft een man uit Yosef een gezin, dat gaat de Vader, als de man dat toestaat, dat gezin herstellen. Dan hebben we een hersteld gezin. En van het herstelde gezin gaat het herstel door naar herstelde families en deze herstelde families gaan een dicht aaneensluitende natie worden, die voorbereid wordt om herenigd te worden met Yudah door YHVH Zelf.
We slaan wat over als we niet eerst bij onszelf kijken, waar nog situaties zijn die overeenkomstig het Woord niet onder Vaders wil zijn gebracht.
We hebben zelf een grote verantwoording!
Ik word veel bepaald bij de weggelopen zoon ( Lukas 15:11-34) die eerst grondig tot zichzelf kwam, alvorens hij de gedachte kreeg terug te keren tot de autoriteit in zijn leven. De bijbelse orde is dat een zoon onder zijn vader staat totdat hij trouwt. Dat geldt ook voor een dochter. De zoon uit de gelijkenis realiseerde zich bij het onreine, dat hij veel dingen had gedaan zonder zijn vader te raadplegen en pas toen hij berooid was, kwam hij tot bezinning.
Hij was zo diep gezonken dat hij niets meer had om zich op te beroemen.Noem gevoelens maar op..Hij zal waarschijnlijk wel aan zijn oudste broer gedacht hebben die wel de zegen van de vader genoot omdat die in het huis gebleven was, maar daar bij de varkens liet hij ook die gedachte los en dacht alleen nog aan de Vader om te belijden dat hij
gezondigd had, niet eens meer denkende dat de belijdenis nog een soort verdienste zou kunnen uitwerken.

Leeg bij zichzelf en zijn staat bepaald.

En dan gaat hij terug..op huis aan…en daar blijkt zijn vader hem al tegemoet te komen.

Er is geen sprake van de oudste zoon in beeld. Dat is een belangrijk gegeven! Zie vs 18-19″Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; 19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.”

Vader, als autoriteit van het gezin, gaat voor.
Door de houding van de Vader gaat de jongste zoon gezegend worden.
Wij in het Westen zijn veel bijbelse begrippen kwijtgeraakt en denken in onwetendheid dat het via anderen ook wel bewerkstelligd kan worden, maar de bijbelse conditie spreekt anders.
Wanneer de vader de jongste zoon thuishaalt is het dezelfde vader, die niet zijn jongste zoon naar de oudste zoon stuurt!
Nee, vader gaat zélf naar de oudste zoon en heeft een samenspraak met hem.
We lezen in de gelijkenis hoe de twee na die samenspraak met elkaar spraken.
Door vader werden ze tot twee zonen gemaakt in één huis.

Ontwaakt Yosef in de volkeren dient dezelfde gang te gaan en het aan vader overlaten die eerst samenspraak gaat houden met de oudste zoon.
Vele jongste zonen gaan eerst naar de oudste zoon in plaats het aan vader over te laten. Zo komt Yosef niet aan zijn grondige reiniging toe in eigen huis en haard. Het Yosef dat zich wendt tot mensen houdt in principe het grondige herstel in de Yosefnatie op, want hoe we het ook wenden of keren, we dienen eerst door vader hersteld te worden die daarna Yudah gaat zeggen wie Yosef is en pas op het feest worden zij met toestemming van vader één familie.
We kunnen uit het onderonsje wat vader heeft met de oudste zoon opmerken dat ook de oudste zoon gecorrigeerd gaat worden zodat hij de juiste plaats inneemt in plaats langs vader heen zijn eigen voorkeur te handhaven(vs 25-30)
Er ligt veel diepe wijsheid in deze gelijkenis besloten.
We kunnen kiezen voor den natuurlijke weg die voor ogen ligt
óf voor de verborgen weg, die de wil van Vader behaagt.
Alle eer aan YHVH Die door Yeshua ons de uitnemendste mogelijkheid biedt.


Een reactie plaatsen

Identititeitscrisis van Efraïm

Voortbordurend op het vorige artikel naar aanleiding van de droom die ik deze week kreeg, werd ik gewaar en zeker nadat ik es met iemand van gedachten had gewisseld daarover, dat er een paar punten zijn, die we naar voren moeten halen om duidelijk te laten zien wat het effect zal zijn bij wat we doen.

Dat kunnen we nietsvermoedend doen, omdat we niet beter weten. We kunnen het ook doen om onbewust of bewust de goedkeuring van de ander te krijgen…

-Wanneer iemand zich bekeert tot het judaisme dan heeft men een joodse identiteit, dat is wat de meesten in Israel geloven.

-Ook als men daarna nog steeds in Yeshua gelooft en de nieuw testamentische boeken, zal men nimmer geaccepteerd worden als een jood, vooral niet door de Rabbijnse autoriteiten. Een ooggetuige heeft dat van de week in Israel opnieuw vernomen.

De meeste rabbi’s zien de niet-joodse mensen in een identiteitscrisis. Zij worden door hen gezien als “zij die joods willen zijn”.

Daarom moeten we blijven getuigen van het Evangelie van het Koninkrijk en onze Messias binnen onze gelederen. Efraimieten zouden hun herstelde identiteit als het Huis van Israël niet in gevaar moeten brengen.

Het kan ook gebeuren dat er binnen Efraïm mensen zijn die joods willen worden met het geloof van Yeshua, maar nimmer als Judah worden aanvaard in Israel. Ze  moeten weten en zich bewust worden dat ze dan tevens de bestemming toevallen van het huis van Judah.

Het zijn condities en die kunnen niet vermengd worden. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van de effecten van onze keuze!

We hebben evenwicht nodig en moeten daarnaast onze Ephraim-identiteit vasthouden als getuige van de profetische vervulling van het huis van Yosef.

Het begin van het ontwaken is begonnen, dat geeft levensvatbare hoop.

Wordt vervolgd…


4 reacties

Openbarende droom

Ik kreeg vannacht een droom over Efraim/Yosef..
met de volgende strekking…

Wanneer gelovigen uit de volkeren tot diep inzicht komen om Yeshua’s torah te gaan praktiseren, is het dan raadzaam voor hen zich bij Yudah aan te sluiten zodat zij normen en waarden adopteren die alleen bij Yudah horen?

Zou het niet veel beter zijn hen in het Efraïmkamp te laten groeien zodat ze zich hun identiteit bewust worden overeenkomstig het onderwijs van Yeshua?

We weten immers uit het Woord Zelf dat de Vader ons, de twee naties,  Eigenhandig één zal gaan maken tot één volk met één Herder? Tot dan is het nodig om onszelf (1) ten diepste te gaan kennen van wat de Vader ons heeft toebedeeld , los van Yudah. Die houding is niet een scheiding in stand houden, maar een nederige gehoorzaamheid met een vol vertrouwen dat Abba YHVH het écht zal doen én met bijzonder resultaat.
We bespeuren dat er mensen zijn die richting “jodengenoot” gaan terwijl zij duidelijk Efraim zijn.

Fris in gedachten dat wanneer (geheel) Efraim zich nu bij de leringen van Yudah zou aansluiten en metgezellen van hen worden, er van natie Efraim/Yosef geen sprake kan zijn en zo ook weleens de komst van Yeshua vertraagd wordt.
Of zoals ik las over een Efraimiet die vriendelijk de invloed van het te “joodse” afwees, omdat de identiteit van Efraim/Yosef nog niet ten volle opgebloeid is.

Dit geeft me te denken dat we balans moeten gaan zoeken.
En de oplossing ligt in het Woord Zelf.

Yeshua wees toegevoegde leringen en onderwijzingen van de schriftgeleerden af, omdat ze niet schriftuurlijk waren en een andere bedoeling hadden.

Laten wij Yeshua horen en lezen wat Hij onderwees. We hebben de Brit Chadasha naast de geschreven torah. Zou Abba’s Ruach niet bij machte zijn om Efraïm/Yosef te leren wat nodig is?

We hebben bevestiging van diversen uit Yudah die ons hetzelfde adviseren, naast velen die het tegenovergestelde beweren.

In het eigen kamp groeien sluit vriendschap en kennismaking met Yudah niet uit maar bevordert het juist, omdat zij iets specifieks proeven wat zij niet hebben toegevoegd. De Vader heeft hen meegegeven dat zij Efraim verwachten die door YHVH’s Ruach Zelf  wordt geleerd. Dat hebben wij mogen ervaren de afgelopen jaren en met ons vele anderen.

Ik nodig u uit om de Brit Chadasha (NT) weer eens opnieuw en met open ogen en een biddend hart te lezen. Dan zult u bemerken dat de Tenach ( OT) daar naadloos op aansluit. Zijn Woord en Zijn Geest moeten ons voorlopig genoeg zijn.
Yoch 14:23
Yeshua antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd

(1)zie de kleuren en de overeenkomstige zegeningen van Efraïm ten opzichte van Yudah

Wordt vervolgd…

In english as well:

I got a dream about Ephraim / Yosef ..
With the following effect …

When believers from the peoples come to a deep insight into practicing Yeshua’s torah, is it advisable for them to join Yudah to adopt standards and values ​​that belong only to Yudah?

Would not it be much better to grow them in the Efraim camp so that they become aware of their identity according to Yeshua’s education?

We know, from the Word itself, that the Father will make us, the two nations, one in one person with one shepherd? Until then, it is necessary to know ourselves (1) deepest of what the Father has assigned us, apart from Yudah. That attitude is not a separation, but a humble obedience with confidence that Abba YHVH will really do it and with particular results.
We discover that there are people who are heading for “jews” while they are clearly Ephraim.

Fresh in mind that when (whole) Ephraim would join the teachings of Yudah and become companions of them, there can not be a nation of Ephraim / Yosef and, as is the case, the coming of Yeshua could be delayed.
Or as I read about an Ephraimite who kindly rejected the influence of to much “Jewish ” because the identity of Ephraim / Yosef has not yet fully bloomed.

This makes me think we need to look for a balance.
And the solution lies in the Word itself.

Yeshua were addicted doctrines and teachings of the scribes because they were not scriptural and had a different purpose.

Let’s hear Yeshua and read what He taught. We have the Brit Chadasha beside the written Torah. Would Abba’s Ruach not be able to teach Ephraim / Yosef what is needed?

We have confirmation from miscellaneous from Yudah who advise us the same, besides many who claim the opposite.

Growing in our own camp does not exclude friendship and acquaintance with Yudah but promotes it just because they taste something specific that they have not added. The Father has told them to expect Ephraim taught by YHVH’s Ruach himself. We have experienced that in recent years and with many others.

I invite you to read the Brit Chadasha (NT) once again with open eyes and a prayer heart. Then you will notice that the Tenach (OT) seamlessly connects. His Word and His Spirit must be ours for the time being.
Yoch 14:23
Yeshua answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word; And my father will love him, and we will come to him and make a living with him.
24 Who does not love me, who does not keep my words And the word that ye hear is not mine, but the fathers who sent me.
25 These things have I spoken unto you, with you lasting.
26 But the Comforter, the Holy Ghost, which the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of all that I have said to you.
27 Peace I give to you, My peace I give to you; Not the world gives him, I give him you. Your heart shall not be moved, neither shall they despise

(1) See the colors and corresponding blessings of Ephraim versus Yudah

Will continue…


Een reactie plaatsen

Be ye therefore wise

Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves...Matth 10:16

When we came to the knowledge we belong to one of the two kingdoms, we didn’t know there were people in our country who were aware of. It took us years, blessed years, to walk with Yeshua through life in the nations as persons who didn’t know about a group of people in our country who told about their identity as Efrayim/Yosef beside Yudah.

In that time we were aware of people who talked about the ten tribes where they possible have lived, but the neccesary to make teshuvah to the Father, Yeshua and the commandments were not high on the list, so that wasn’t our priority, so we walked on to keep the precious pearl.

So we had fellowship with people outside of our country and both we were build up in our knowledge which the Father multipy in our own hearts and minds. One of the blessed initiatives online was a virtual community called Yahspace. We visit some of them in their country…

Very blessed we were during those years with the friendship of some pioneers, like Batya Wootten, her husband Angus (USA) and family Frank from Israel.

It was in the year of 2007 that we met people in our country who told who they were. Not messianic jewish, but Israelites from the house of Efrayim…

Abba YHVH has given us much experiences of people who talk but not act, or talk and do it easy with compromises. Every time when we met such people the end of being together was already before our eyes., because we couldn’t give the pearl a dark corner or put it in a cupboard for a while.

I personally know from people who wanted to emigrate to Israel and were misled on certain time, loosing much money, and were stimulated to put Yeshua outside the centre of their life. These experiences made me think seriously. With much attention I was searching backgrounds and conditions from these other activities. And so I found differences, I needed to know to evaluate.

Then in the year of 2015 the first Congress of Bney Yosef National (1) was there, organized by Ephraim and Rimona Frank. It was such a tremendous blessing to be there, because Yeshua was in the middle of us. I never had such a special touch by the Ruach HaKodesh as I was there. Probably the Father wanted to give me a sign and important memory. I knew this was the right start.

Since that time I saw other activities coming from other people, organizations and I realized myself that all these things could and can make confusion to the younger ones in faith. I became aware because not all of these activities will give the young ones  the opportunity to put Yeshua in the centre of their lifes. if it is possible we would prevent and guide them, advise them to go the right way.

Probably it is nessecary and allowed by YHVH to see which ones will walk with Him and which ones will run in their own nature. A good start will not say the end is good as well. We have to deal with our own flesh, our own enthousiastic emotions. The only way to become adult in our emotions, longings, character is to ask the Father what to do, to keep Yeshua in the centre of our lifes and ask to understand the Voice of our Master. He will give us the very right solution and this will be a blessing for us, for others and an honour to Him.

Yesterday I read an article (2) and I can reccomend it to you as well. The history of the Israelites in the past are a tremendous example for us today. Let us read and proof to take the best steps in the yes of the Father.

Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;
And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
And did all eat the same spiritual meat;
And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Yeshua.
But with many of them Elohim was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.
Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.
Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.
Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand.
Neither let us tempt Yeshua, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.
Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.
Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.
Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you but such as is common to man: but Elohim is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. ( 1Cor 10:1-13)

Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
2 Looking unto Yeshua the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of Elohim.( Hebr. 12:1,2)

Say unto them, Thus saith Elohim YHVH; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. (Eze 37: 19)

(1) http://etzbneyyosef.com/

(2)http://etzbneyosef.blogspot.nl/2017/05/warfare-in-wilderness.html

 


1 reactie

Beside outside, inside of us will restore too

When we properly read the promises the Father has given to restore whole Israel, we see some facts. It starts in family,mostly in the lonesomeness of the family itself. We have heard of families all around the world who have regognized the written Torah of the Father. Families who mostly came from a christian background became aware of their real identity…Israelites in the eyes of the Father.They realised themselves they weren’t the so called word “jews” and who were they?
They understood like Batya Wootten once realised she was named by the Father. This movement didnt stop with these pioneers, no, the process is going on…

With the knowledge came the question when will we return to our homeland… We also became aware of this second exodus and we can’t force. We need to look to the Father Who will manage this. It is in His Hand Yosef/Ephraim will become one with Judah. To the lost sheep of the house Yeshua came to redeem them…

We know there is a job to do ánd…
we aren’t prepare already

During months I have realized there is mucht more to hear, learn and act.Beside the process of restoration to return back to Torah, we need to open our hearts and minds, because of experiences from Babylon inside ourselves.

I am reading about feeling lonelessness and what purpose the Father has in mind when somebody experience this. It is for a reason it was allowed for that person to be alone, even in a crowd of people…These people are chosen to come to the place where Abba wants to talk with them to share His thoughts. Until acceptation we will not know the very reason why lonelessness is in our lifes.It is also a part to experience what it is to be in exile and release desires, longings while the call is to be in Babylon for a certain reason.

I am reading too about people with a high score of sensitivity and their sufferings. For them the Father has something in mind to be with them and share His thoughts of suffering. Our fther will have feedback from them who know about such feelings.

The fallen sukka isn’t restored. It is when Judah and Yosef are one.
That’s why Abba is knocking at our heart so that we become aware of our sufferings, refusions, rejections…He wants to heal us , only He can do it perfectly with His love and comfort.
I was thinking of an onion…when we peel the onion we see below the first one, the other one…and so are we. Outside we see the first one, but there are more until you see the deepest inner of the onion…so we are.
When the Father starts restoration, the deeper inner of us will restore too. Are we open for that part?
Are we hungry for wholeness? Are we prepared for a lesser omfort to win a better resolution?
We can pray for that special behavior!

Abba is looking for a people who want to sell all for buying that precious pearl.
He is also looking to them who want to step out in faith and trust in Him, while we don’t know the next call.

Our hand in His
is enough.

Jes 51: For YHVH shall comfort Zion: he will comfort all her waste places; and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of YHVH; joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of melody.

Avinu have compassion to us who aren’t aware that much of your precious love. Our feelings and emotions are poisoned by the system of Bavel. Help us to restore, Abba. Help us to allow you when you want confront us with negative experiences in our lifes and hearts, so that we will become restored in our inner,so that Your Lights will be shine that strong. We will give you all the honour.
Jes. 50:1 Arise, shine; for thy light is come, and the glory of YHVH is risen upon thee.
Rom: 11: 36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever.Halleluyah.

https://www.youtube.com/watch?v=4viOUxQoXzs


1 reactie

Ezer kenegdo

De Ezer Kenegdo

In Genesis hoofdstuk 2, vertelt Elohim ons hoe de ene Adam twee werd (mannen en vrouwen) met de introductie van Chavah (Eva). Elohim noemt haar een ezer kenegdo (geschikte helper). Dit was haar door Elohim ontworpen doel. Ze heeft een bijzondere rol te spelen in het leven van Adam.

Kijkend naar de tekst regel voor regel, zien we voor het eerst dat Elohim de man die hij had geschapen meteen in de tuin plaatst en geeft het eerste gebod. Het is een wet die onder dieëten valt : “Van elke boom van de tuin kunt u vrij eten; . Maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven “(Gen. 2: 16-17 NASB)

Houdt deze context in gedachten over wat Elohim zegt en doet in het volgende vers: Toen zeide YHVH Elohim: “Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn; Ik zal hem een hulp geschikt voor hem te maken. “(Gen. 2:18 NASB)In de Statenvertaling komt het woord Ezer Kenegdo er in het Nederlands veel beter uit met de woorden””hulpe…als tegenover..”
Hoeveel van ons hebben gestopt en rekening gehouden met de gevolgen van deze paar verzen bijelkaar en zo naast elkaar als deze? Waarom geeft JHWH geeft Adam het eerste gebod en dan meteen daarna vertellen dat Adam een ezer kenegdo (geschikte helper)moet hebben? Dr. Moen vraagt : “Hoe kunnen we negeren de hand liggende conclusie dat het doel van het Ezer kenegdo een of andere manier verbonden met het commando voor Adam om te gehoorzamen”? Dit is waar het verhaal in Hebreeuwse context echt interessant wordt.

Een Ezer is letterlijk een hulpmiddel, een hulp, een bewaker en een beschermer. In bijna al zijn toepassingen in de Tenach (O.T.), wordt Ezer gebruikt in verwijzing naar JHWH.
Ex. 18: 4 De andere heette Eliezer, want hij zei: “De Elohim van mijn vader was mijn hulp (EZER), en heeft mij verlost van Farao’s zwaard.”

Dt. 33:26 “Er is niemand als de Elohim van Jeschurun, Die rijdt de hemelen uw hulp (EZER), en door de lucht in Zijn majesteit.

Ps. 33:20 Onze ziel wacht op YHVH; Hij is onze hulp (EZER) en ons schild.

Ps. 70: 5 Maar ik ben ellendig en nooddruftig; Haast u naar mij, o God! U bent mijn hulp (EZER) en mijn bevrijder; YHVH, niet vertragen.

Hos. 13: 9 Het is uw verderf, Israël, dat u tegen mij, tegen uw hulp (EZER).

Wat moeten we hiervan denken? Waarom heeft de Bijbel taal gebruikt in de schepping van Eva die normaal gesproken alleen wordt gebruikt in verwijzing naar YHWH? Hebben we een tragische fout gemaakt in de veronderstelling dat Chavah (Eva) werd opgericht om een eenvoudige huiselijke assistent van Adam te zijn? Naar aanleiding van de hermeneutische regel van de volledige melding wordt aangetoond dat de rol van Eva’s veel belangrijker is dan onze culturele voorstellingsnorm. Is Chavah’s doel en de functie om een hulp voor Adam te zijn een vergelijkbare manier hoe Elohim een hulp is voor ons? De Hebreeuwse tekst impliceert bevestigend. Met andere woorden, Chavah, die van oorsprong een gevoelige atenne van Elohim meekreeg is een soort gids voor Adam. Haar hele bestaan is te ‘helpen’ zodat Adam door God geschapen doel kan vervullen – om de woorden van YHWH te gehoorzamen. Het is op deze manier waarop ze helpt en Adam beschermt.

Voor we verder gaan, nog even een paar notities over het woord Ezer kenegdo, een hulpe tegenover Adam. Gelijkwaardig aan Adam en met een andere functie om samen volledig één geheel te zijn.
Hulpe: 05828 rze ‘ezer, bn

van 05826 TWOT-1598a

AV – help 19, help meet 2; 21 StV-hulp 17, hulpe 4; 21 NBG-hulp 17, helper 3; hulpe 1; 21

1) helpen, beschermen
1a) helpen, beschermen
1b) iemand die helpt

Ezer kenegdo…
ik vond dat woord terug in Genesis 2:18 “hulpe als tegenover hem”
Hulpe 05828 rze ‘ezer, bn

van 05826 TWOT-1598a

AV – help 19, help meet 2; 21 StV-hulp 17, hulpe 4; 21 NBG-hulp 17, helper 3; hulpe 1; 21

1) helpen, beschermen
1a) helpen, beschermen
1b) iemand die helpt

als tegenover hem 05048 dgn neged, zn, bijw, vz

van 05046 TWOT-1289a

AV – before, against, in the presence, about; 23 StV-tegenover 13, ( van)voor 7, den HEERE +03068 1, verre 1, van de tegen-
woordigheid 1; 23 NBG-(van) voor 6, tegenover 4, uit 3, op een afstand 2, ten aanschouwen 2,
afzijdig van 1, gescheiden van 1, in tegenwoordigheid van 1, op 1, zonder ophouden 1, in de waagschaal 1; 23

1) wat in het oog valt, wat tegenover ligt
2) tengenover, voor, recht tegenover, ten aanschouwen
3) (recht) voor iemand, rechtuit
4) voor oe gezicht, voor oe ogen, in verbinding met vz
5) wat tegenover je staat/is, beantwoordend aan
6) voor, recht voor
7) in het oog van, in tegenwoordigheid van
8) parallel aan
9) over, voor
10) tegenover
11) op een afstand als vz
12) weg van
13) tegenovergesteld aan, op een afstand van
14) van voor een tijd, van voor een rij
15) zo ver als

Een mooi voorbeeld vond ik dit: The sense of the phrase ezer kenegdo is ‘an equal but opposite helper to him’. For example, my left hand is the ezer kenegdo to my right hand; both hands look alike except they are exactly opposite. Both hands are equal but opposite. This is so that they might work better together. Imagine trying to pick up a shovel with two hands that are positioned the same! Again, the ezer kenegdo of the right wing of an airplane is the left wing; they look exactly the same except they are opposite each other. Both wings are equal but opposite. This is so that the airplane can fly. One wing is no more important than the other. The same is true with man and woman. Man’s ezer kenegdo is woman. Both are equal but opposite. It requires both to fulfill the role of parenthood! (“The Family Under Siege: The Role of Men and Women,” (scottwoodward)
Wordofawoman legde t zó uit:
The Hebrew words used here to describe woman as a helper are ‘ezer kenegdo. The word ‘ezer means “helper” and is never used in the Old Testament to refer to an inferior or to a subordinate. In fact, the word is used in reference to God as our helper (Psalm 10:14; 30:10; 54:4; 70:5; 72:12; 121:2). Clearly God is not our subordinate. ‘Ezer is a sign of strength and power. Kenegdo is a Hebrew preposition and adverb meaning “corresponding to” or “face to face,” so it is best understood as meaning that Eve was a fitting partner for Adam, for she was like him. Eve was created as an equal to Adam. She was given equal authority and dominion over the earth (Gen. 1:28).
Wordt vervolgd…

Met dank aan Avinu’s inspiratie, de Schrift en graceintorah.net