Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Samen Adam

9 reacties

Ik besef terdege dat ik slechts een deel betreffende dit onderwerp aanhaal. Ik weet dat er  andere samenlevingsvormen bijgekomen zijn. Dat vanwege de maatschappij om ons heen het niet alleen mannen zijn die afgeleide vormen aangaan, maar houvast vind ik in het Woord dat spreekt over orde en herstel.

Daarom van mijn kant een pleidooi om de weg van herstel op te gaan, zoals Vader het uiteenzette en Yeshua na Zijn komst op aarde benadrukte.

Wij, overwegend behorend tot degenen die vanuit de natiën Torah zijn gaan doen nadat wij Yeshua veelal eerst in het christelijke geloof ontmoetten, als zijnde de Enige verlossing om een Deur te zijn naar de Vader en nu door de Geest van Heiligheid verlicht worden en getrokken om de geschreven geboden te doen die Mozes van de Eeuwige kreeg. Laten wij daarom een voorbeeld zijn en de uitgezette lijnen volgen. Yeshua is voor de verloren schapen van het huis van Israel gekomen en in Zijn genade heeft Hij opnieuw de orde van huwelijk en samenleving van Zijn Vader voorop gesteld, zodat wij het in Tenach bevestigd zien.

De weg van herstel is een weg van omkeren, afleggen, overgave aan Hem Die ons leven gaf. Hij zal het maken. Eerst wanneer wij Zijn voorkeur voor dat van onszelf gaan stellen, kunnen wij met recht een voorbeeld zijn en kan Zijn licht doorbreken in de steeds donker wordende duisternis.

Vanwege een vraagstuk over meervoudig huwelijk, ben ik gaan kijken wat eraan ten grondslag ligt voor zover het mij duidelijk is.

Is dat een bijbels verantwoord ingestelde samenleving??

Er zijn mensen, die aannemen dat een meervoudig huwelijk kan, omdat het in het Woord opgetekend staat. Men haalt aan dat er wetten in het Woord staan waardoor een en ander beschermd en begeleid wordt. Ik heb vernomen dat men het ook wel cultuurgebonden noemt of voor een zekere tijdsperiode. Men heeft wensen en die omkleedt men met de beschreven voorbeelden van meervoudige samenleving in de bijbelse geschiedenis.

Wat zegt het Woord over YHVH’s ontwerp van huwelijk en waarom staan die andere wetten er ook in? Is YHVH afgeweken van Zijn oorspronkelijke huwelijksplan of heeft Hij die andere wetten over een meervoudig huwelijk aangehaald om erger te voorkomen, daar Hij s’mensenhart kent als geen Ander?

In Genesis lezen we dat YHVH aanvankelijk eerst Adam schiep, waarvan YHVH later een deel ,geen rib,  nam om Eva/Chava (enkelvoud) te scheppen, uit Adam te nemen. Chava was er al in samen Adam. Een geheimenis. De man en vrouw schiep Hij gelijk aan elkaar met dezelfde autoriteit. Gen 2:20  Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe  (enkelvoud), die als tegen hem over ware (Ezer Kenegdo).

Man  Adam Zakar, vrouw Chava Ezer Kenegdo

Wanneer beiden rechtvaardig handelen werkt het begrip Kenegdo  zegen uit wanneer de man Zakar (Gen. 1:27; Strongs H2145) naar t Woord handelt en zodoende YHVH herinnert aan Zijn wet.

Kenegdo gaat tegenstaan, dus tegenovergesteld werken, wanneer van die rechtvaardigheid afgeweken wordt. De vrouw naar YHVH’s hart zal als Ezer Kenego gaan  functioneren. Het grondwoord “hulpe” is gelijk aan de krachtterm van hulp die YHVH biedt, zie:

 Ex. 18:4  The other was named Eliezer, for he said, “The God of my father was my help (EZER), and delivered me from the sword of Pharaoh.”

Dt. 33:26 “There is none like the God of Jeshurun, Who rides the heavens to your help (EZER), And through the skies in His majesty.

Ps. 33:20  Our soul waits for the LORD; He is our help (EZER) and our shield.

Ps. 70:5  But I am afflicted and needy; Hasten to me, O God! You are my help (EZER) and my deliverer; O LORD, do not delay.

Hos. 13:9 It is your destruction, O Israel, That you are against Me, against your help (EZER).

 

De man zal haar beschermer zijn en de vrouw overeenkomstig haar roeping (2) beschermster voor haar man.

Eph 5:31  Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Eph 5:32  Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Yeshua en op de Gemeente. 

Samen Adam worden en uitleven Gen 5:2  Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens (grondwoord Adam), ten dage als zij geschapen werden. Samen die eenheid zijn, gelijk aan en overeenkomstig het evenbeeld, toen YHVH  Adam schiep en uit Adam zijn Ezer Kenegdo nam. Echad. Samengesteld die ene. Het begrip “wederhelft” zegt precies datgene wat YHVH met die gesloten eenheid bedoelt.

De man verlaat zijns vaders huis en dat verlaten geeft ruimte aan zijn vrouw, zodat zij samen volkomen echad worden. Het gaat van vaders huis naar zijn eigen huis met plaats voor de vrouw waarvan de Vader én Yeshua zo expliciet van spreekt. De bescherming die zijn vader hem gaf, geeft hij, als man, op zijn beurt aan zijn vrouw.

Tussen de woorden van de Vader in Genesis en de woorden van Yeshua zijn er mannen geweest die of door hun vrouwen of door hun eigen voorkeur, met meer vrouwen een echtelijke samenleving aangingen.

Doch vanaf het begin is het alzo niet geweest, Zie:

Mat 19:8  Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest. 

Maar daarover later meer…

Vaders huis verlaten en één vlees worden. Sluitend. Echad.

In de functie die de man van de Eeuwige krijgt, kan hij alles voor zijn vrouw zijn, omdat Hij hem die talenten geeft en de man op zijn beurt kan die talenten met de hulp van de Vader handhaven ( Zakar zijn) ongeacht de ver- en misleiding rondom hem.

In zijn keuze voor zijn vrouw zal zij volkomen opbloeien en zich veilig weten. Zij kan in die beschermende gesloten cirkel overeenkomstig de talenten die zij gekregen heeft haar man alle knowhow geven met de hulp van YHVH. Zij is zijn gelijke, alhoewel zij beiden verschillende taken hebben. Beiden zullen zij de juiste weerspiegeling zijn van wat YHVH voor ogen had toen Hij het Echad-huwelijk instelde.

Hoe heeft Yeshua de gemeente, Zijn bruid lief? Hij heeft Zijn eigen leven gegeven voor die ene bruid.

Eph 5:25  Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Yeshua de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 

Paulus geeft hier in rechte lijn aan hoe mannen als beschermers en hoofd, hun eigen vrouw lief dienen te hebben. Lief zoals Yeshua Zijn bruid, de gemeente, lief had en Hij Zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is alleen mogelijk met het huwelijk zoals YHVH dat voorstelde vanaf het begin. Yeshua deelde Zich niet op in meer mogelijkheden, zo kan de rechtvaardige man dat ook niet, zie

Matth 19:6 Hetgeen dan de Eeuwige samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.

De gesloten cirkel en overeenkomstig verbond kan niet eenzijdig worden verbroken voor meerdere vrouwen erbij, gezien de uitgezette hoofdlijnen vanaf het begin. Yeshua geeft op een vraag van de Farizeeën duidelijk het volgende aan:

Mat 19:8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.

Bedenk dat Yeshua schriftgeleerden beantwoordt. In die tijd was het een mannenmaatschappij. We lezen er, beïnvloed door de hedendaagse maatschappij waar man en vrouw samen de dienst uit mogen maken, gauw overheen.

Yeshua geeft de reden van verlaten aan, de hardigheid.

Wat is dat?

Het tegenovergestelde begerige hart van het zachte hartsgesteldheid wat het Woord aanreikt.

Strongs via KJV spreekt over hardvochtigheid specifiek nav ontbrekende van geestelijke waarneming http://studybible.info/strongs/G4641

Wanneer we weten wie we zijn, dan kunnen we ons voorstellen hoe dat toen ging en waaraan we als mens bloot staan in deze afnemende bijbelse samenleving.

Vanwege de hardigheid des harten…Markus 10:5 ForG4314 theG3588 hardness of your heartG4641 G5216 he wroteG1125 youG5213 thisG5026 precept.G1785 

Vanwege de hardigheid (1) van uw hart…dáárom gaf Mozes dat voorschrift. Dus niet omdat dat vanaf het begin de bedoeling was.

We kijken even terug naar dat verlaten.

Het Woord geeft aan dat de definitie van het bijbels huwelijk verlaten van de ouders, niet betekent dat er daadwerkelijk scheiding kwam in de familie wanneer de man zijn ouders verliet. Hij kreeg in die dagen een andere tent of onderkomen. Het had dus te maken met bescherming, emotionele en lichamelijke binding met één persoon. Waarom?

Omdat in dat unieke verbondshuwelijk de bescherming, emotie, talenten, seksualiteit op kon bloeien en van een sterke ondeelbare eenheid sprake zou zijn, die én dé rechtstreekse heenwijzing naar de Messias en Zijn verkozen Bruid Israels weerspiegelt én Zijn Evenbeeld is. Bij een meervoudige huwelijksamenleving zou zij moeten delen, wat men met periodiek verlaten  kan vertalen. En zulk verlaten brengt diep verdriet, afwijzing, onveilgheid met zich mee, omdat de eerste ene vrouw haar plaats moet opdelen, die YHVH nooit bedoeld had. Zulk een samenleving geeft niet het unieke voorbeeld weer van Yeshua en die ene Bruid. Begrijpelijk dat keuzes onvereenkomstige resultaten geven.

De vrouw is zodanig geschapen dat zij alleen volledig kan opbloeien wanneer zij zich die ene verkozene weet boven allen daarbuiten.

Zo heeft YHVH haar geschapen. Zij kan dan ook pas ten volle tot haar recht komen en haar talenten gebruiken die de Schepper haar al in de hof van Eden heeft gegeven.

Zo kan zij niet zijn Vaders omschreven gelijke worden en opbloeien met de haar gegeven talenten, als de man naast haar andere vrouwen verkiest.

Wat ik tegengesteld denk te zien aan de man die het verlaten van zijn ouders op mag vullen door zijn vrouw te kiezen boven alle vrouwen, is de verlaten/afgewezen vrouw, als de gehuwde man zijn oog op een andere dan zijn eigen vrouw laat vallen. Dan is de cirkel eenzijdig gebroken. Ik neem direct aan dat dat andersom ook geldt.

Zegt Yeshua niet in Mat 5:27  Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Mat 5:28  Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Tot één vlees worden reikt onnoemelijk veel verder dan wat wij er in het algemeen onder verstaan. Het is ook een zielsverbinding. Men geeft in bijbels pastoraat advies , dat men de belofte aangaande een eerder gebroken huwelijk terug aan de Vader geven moet anders staat die belemmerde verbinding er altijd tussen. Zó effectief werkt dat dus. In 1Cor 6:16 lezen we dat door lichamelijke gemeenschap men gebonden is aan die ene. Dat geeft mijns inziens opnieuw aan dat er maar van één huwelijksverbond binnen het bestaande sprake kan zijn.

Het is zaak dat zowel vrouw als man de aangeboden oorspronkelijke taak en gave aan gaat nemen, willen we de weg van volledig herstel daadwerkelijk inslaan.

Er ligt een diep verborgen geheimenis in het scheppingshuwelijk van de eerste Adam en het straks voleinde huwelijk van de meerdere Adam!

Zoals eerder aangehaald geeft Yeshua door wat Zijn Vader in de hof van Eden begon. In de brieven van de apostelen lezen wij dat zij dat overnemen, getuige oa: 1Ti 3:2  Een opziener (voorganger, overziener) dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; De naam opziener komen we al in Nehemia tegen. Het is iemand die een voorbeeld geeft over hoe YHVH het bedoelt. Het is een verantwoordelijke taak. Zijn we ons dat bewust?

Mogelijk dat ik in een volgend artikel  meer info over kan delen.

Aan u zou ik willen vragen, toets mijn woorden en gedachten betreffende dit onderwerp, want samen kunnen we bouwen aan de Weg Die Yeshua ons voorging.

Mijn oprechte dank aan allen die mij bewust deden worden van bovengenoemd onderwerp en zaken gerelateerd hieraan, in het bijzonder mevrouw Kallacher met haarzorgvuldig uitleg,wat mij tot steun bleek. Daarnaast had ik veel aan de info van Nathan Lawrence, die eveneens vanuit Hebreeuws oogpunt deze zaak benaderen evenals de objectiviteit van zuster SP, die dit artikel nuchter en bijbels stavend onder de loep nam. Bovenal gaat mijn dank uit naar Abba YHVH, Die door Zijn Geest van Heiligheid mij hier mee bezig liet zijn en Zijn gedachten duidelijk kenbaar maakte. In het licht van Yeshua en Torah zijn we een andere weg ingeslagen naar de Oude paden, alwaar rust is voor onze zielen Jer 3:16

Shalom, Hadassah

(1)http://www.godrules.net/library/strongs2b/gre4642.htm

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

9 thoughts on “Samen Adam

 1. Uitstekend stuk. Is het de ‘mannenmaatschappij’ die ook Paulus en Petrus in verwarring bracht als zij schrijven over de positie van de vrouw ten opzichte van haar man? Geen gelijkwaardigheid maar onderdanigheid schrijven zij, althans dat lijkt het zeker op het eerste gezicht. Paulus haalt hierbij de wet aan, maar welke? Is het fair om te stellen dat de vrouw ‘schuldiger’ is dan de man aan de zonde? Je kunt het wellicht omdraaien als je toch op die toer gaat, de vrouw werd verleid door een vermomde engel des lichts, de man echter door een mens.. De man gaf YHWH de schuld van zijn zonde ( ‘de vrouw die U me gaf..’) , de vrouw legde de schuld bij Satan. Voor mijn gevoel gaf YHWH na de zondeval slechts de gevolgen ervan weer (man werkt in het zweet, vrouw zal worden onderdrukt door de man), geen ‘geboden’ zoals waarnaar in bijbels vaak verwezen wordt bij de tekst van Paulus.

  • Dank voor deze waardevolle reactie. Paulus is nooit tegen de wet van YHVH ingegaan. Ik denk dat Paulus door de eeuwen heen verkeerd geïnterpreteerd geweest is. De vleselijk gezinde man leerde, wellicht onkundig van de verborgen ware betekenis, (in hoeverre zijn de effecten van deze leringen nog actief?) dat de vrouw de schuldige was, maar ik denk dat Adam het Zakar verwaarloosde. Dat zou ons allen tot een ernstig voorbeeld moeten zijn. Waarom wordt er zo expliciet aan mannen gezegd betreffende “de hardigheid uws harten…”? Waarom spreekt YHVH de man aan dat hij zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij één vlees zullen worden? Waarom spreekt Yeshua tot de man dat wanneer hij een vrouw al aanziet om te begeren dat hij alreeds overspel in zijn hart heeft gedaan? Waarom geeft Maleachi weer dat YHVH het offer van de man niet meer kan aanzien, daar hij zijn vrouw zijner jeugd (geheimenis) zijn gezellin trouwelooslijk heeft behandeld, Mal.2:14,15 YHVH heeft de man Zakar gegeven en Hij kent hem zo goed. Persoonlijk denk ik, dat Hij zo specifiek tot de man spreekt, om hem te helpen niet afgeleid te worden, maar zijn gekregen talenten te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Spreekt Deuteronomium niet over zegen én vloek met overeenkomstige condities? Als de man ervoor gaat om Zakar uit te leven, zal de vrouw die aan zijn zijde is, volledig opbloeien als een Ezer Kenegdo en Eshet Chayil, zowel in het gezin als in het Koninkrijk,dat aanstaande is. Dát heeft YHVH, mijns inziens voor ogen toen Hij de Samen Adam schiep, wat uit zal monden in de komende bruiloft tussen de Man en de Bruid die Hij al vanaf het begin gekozen heeft en door Yeshua’s belangeloos werk volledig mogelijk heeft gemaakt.
   We mogen ons nu al verheugen in mannen die deze roeping hebben opgepakt!

 2. Onlangs een artikel gelezen die de ons bekende mannen uit de bijbelse geschiedenis schetsen wat er met hun keuze om meerdere vrouwen te willen hebben, gebeurde en welke consequenties het had. Men neemt over het algemeen aan dat wanneer iets er staat, dat het dan ook mag. Dat komt omdat men de basisinstructies uit het oog verliest en voor wat? Koning David deed een moord en Mozes ook..Was dat dan ook gedogen? Koning Salomo bedreef afgoderij en kwam hij er goed vanaf? Nee, wij dienen de consequenties van onze voorkeur te onderzoeken aan de hand van de gedetailleerde informatie omtrent YHVH’s ultieme plan. Dan zullen wij vrede hebben in ons huis en haard en daarnaast een getuigenis voor onze omgeving. Daarbij is transparantie een onomstotelijke pré.
  http://www.gemeentevangod.nl/polygamie.html

  • Dankbaar ben ik met de studie Wie is Israel op de straks volgende link, waarin zo duidelijk aan de hand van het Woord geconcludeerd wordt dat de Bruidegom geen twee vrouwen heeft. Het was één volk, dat van elkaar gescheurd werd. Dat betekent twee delen. Deze twee delen functioneren maar half, omdat zij van elkaar gescheiden zijn. Dat maakt hen nooit twee. Hosea 4:6 “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten”
   Te beginnen bij: Wie is Israël 1 – Exodus tm Salomo -Vayeshev 5778 – Parashah 9 dec. 2017

   Klik om toegang te krijgen tot c06a93_0dd321d0abae42f490a8bd9a08a74dfe.pdf

   https://www.betyosef.nl/studies
   Inclusief de audio van dit onderwerp.

 3. Waardige overdenking van Brad Scott “Niet alleen is ishshah in het enkelvoud, maar al het andere is ook in overeenstemming met de enkelvoudige vrouw. Rib is in het enkelvoud. Helpmate bevindt zich in het enkelvoud. Welnu, als de Vader enkelvoud bedoelde, hoe anders zou Hij het kunnen hebben uitgedrukt, zodat het in het begin begrepen zou worden in het enkelvoud dat hen in het enkelvoud plaatst? En misschien nog belangrijker, wanneer Yeshua ‘vanaf het begin citeert, houdt Hij het ook in het enkelvoud. Mattityahu (Mattheüs) 19: 4 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, dat Hij, Die hen in het begin gemaakt heeft, mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Niet zo lang geleden, ontving ik een e-mail over dit gedeelte van Schrift. Mij ​​werd verteld dat ik het vers uit de context haalde en dat de lering eigenlijk Gods wil voor meervrouwen verifieerde. Mij ​​werd verteld dat Yeshua ‘leerde dat het verkeerd was om deze vrouwen weg te zetten en hij noemde Mattityahu 19 als context. Mattityahu 19: 8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u vanwege de hardheid uwer harten genomen uw vrouwen weg te zetten; maar van den beginne was het niet. Nu is dit een ander klassiek voorbeeld van een agenda in de tekst te dringen in plaats van eenvoudigweg luisteren naar de tekst. Yeshua ‘spreekt tot hen de mannen en volgt in de grammaticale structuur met behulp van het woord vrouwen om te verwijzen naar de helpmates van alle mannen. Om te concluderen dat deze passage meervrouwen onderwijst, is elke man dom. De Schrift is vanaf het begin consistent geweest met betrekking tot het voorschrift. De wil van God vanaf het begin is nog steeds dat de twee één zullen worden. Het contrast van twee en één is duidelijk. In Marcus 10: 7 wordt ons verteld dat een man zijn moeder en zijn vader verlaat en aan zijn vrouw kleeft. Het model van één man en één vrouw in het begin zal uiteindelijk de basis worden voor één bruid en één bruidegom. Uiteindelijk is mijn zorg voor de duizenden dierbare mensen die ik ontmoet en spreek met binnen en buiten dit land…..”
  http://www.wildbranch.org/teachings/lessons/lesson156.html

 4. Pingback: Twaalf schoonmoeders… | Tegenhetlicht

 5. Mooi verwoord door de auteur van deze recensie: “Niet op zoals “het van den beginne is geweest” maar op wat “onder de wet” was toegestaan” Dat noem ik puntjes op de i.
  http://goedbericht.nl/is-polygamie-bijbels/

  Shalom, Hadassah

 6. Pingback: Open shabbat: Biblical portait of woman and Bride – BneyYosefHolland

 7. Pingback: YHVH’s huwelijksconcept onder vuur | Tegenhetlicht

Laat een reactie achter op hadassah18 Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s