Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Twee van elk

Een reactie plaatsen

Het leek toevalligerwijs maar mij viel het op toen een broeder gister de bijbel pakte en een stuk begon voor te lezen uit Genesis. Het ging over de voorschriften van YHVH betreffende de dieren die de ark in mochten…

Twee van elk, een mannetje en een wijfje…Dit werd diverse keren herhaald en  bij de herhaling begon me daar aan de eettafel wat te dagen…

Twee van elk, een mannetje en een wijfje…
Genesis 6:18 en 19 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;

M’n gedachten gingen terug naar Abba’s voorschrift voor de hoogste zegen in het huwelijk wat Hij samenstelde..een man en een vrouw. Twee.
Genesis 2: 18 Ook had YHVH Elohim gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Ish en Isha.

24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.

Tussen de scheppingsweek tot aan de voorschriften betreffende de indeling in de ark was er veel mis gegaan. Ook in relaties…en dan herhaalt en zet Abba YHVH  bij de voorbereiding op de komende zondvloed opnieuw Zijn scheppingsorde in.

Twee van elk

Zoals Noach en zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Twee van elk.

Tussen Noach en Yeshua is daar ook van afgeweken en weer zet Abba YHVH met het tijdperk wat wij kennen als Yeshua’s rondwandeling op aarde Zijn oorspronkelijke scheppingsorde in.

Twee

Heenwijzing naar Yeshua en Zijn Bruid.Openbaring 21: 9 ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.
1 Timotheüs 3 beschrijft een man die een voorbeeldfunctie heeft. Dat was nadat Yeshua naar het huis Zijns Vaders gegaan was.

Twee van elk, terug naar de schepping van het eerste voorbeeldhuwelijk. De veiligheid van de gesloten cirkel. De bijbelse gelijkwaardigheid van de man Adam en de vrouw Chava in relatie tot elkaar. Hij, Zakar, drager der instructies en zij de tegenover hem staande hulpe, Ezer Kenegdo. Een ezer is letterlijk een hulpmiddel, een hulp, een bewaker en een beschermer. Bij bijna alle toepassingen in de Tanakh (O.T.) wordt ezer gebruikt in verwijzing naar YHWH.

Ex. 18: 4 en de ander Eliëzer, want hij sprak: De Elohim mijns vaders is mijne hulp,Ezer, geweest, en heeft mij gered van Farao’s zwaard.

Dt. 33:26 “Er is geen Elohim dan de God Jesuruns. Die in den hemel zit, die zij uwe hulp, Ezer, en wiens heerlijkheid in de wolken is.

Ps. 33:20 Onze ziel wacht op YHVH; Hij is onze hulp (EZER) en ons schild.

Ps. 70: 5 Maar ik ben ellendig en arm; Elohim, haast U tot mij, want gij zijt mijn helper, Ezer, en verlosser; mijn Elohim, vertoef niet!

Zoals Graceintorah beschrijft: De man (Zakar) is gschapen om te onthouden wie YHWH is, wat hij nodig heeft en daarna op die kennis te handelen.
Een vrouw (neqevah) is geschapen om een beschermer / voogd van grenzen te zijn. Deze beide bijzondere eigenschappen voor zowel man als vrouw zijn van uiterst hoge waarde, die tevens bij juiste uitvoering het gezegende resultaat ver vooruit zal werpen. Gezien de maatstaf die de Vader bij deze ondeelbare relatie legt en de kracht die eraan ten grondslag ligt, ligt er een opdracht om deze roeping uit te werken en aan het licht te brengen. Yeshua ging ons voor om dit aanstaande herstel te profileren.

We mogen Zijn Woord niet verontachtzamen en wanneer we het met de juiste hartsgesteldheid bestuderen, zullen we gaan ontdekken dat wat er aan zegen in de hof van Eden lag ook voor ons beschikbaar is om zo Zijn voorbeeld aan de wereld te tonen.

De wereld wacht op de openbaring van de zonen YHVH’s n daar gaat diep herstel aan vooraf. Zijn Woord is een niet veranderde gids en een kostbaar houvast

Kom laat ons opstaan in gaan in Zijn weg en wil…aan Zijn Hand.

Alle eer aan Hem, die altijd is en komen zal.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s