Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Yom Kippur in breder perspectief

Een reactie plaatsen

Enige indrukken

Create in me a clean heart, O YAh,
And renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, O Yah
And renew a right spirit within me.
Cast me not away from Thy presence;
Take not Thy holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of Thy salvation;
And renew a right spirit within me.

 Ziel verootmoedigen

Ziel is de zetel van emoties en hartstochten

 

De ziel stilzetten door te vasten, maakt dat de ziel er daadwerkelijk aan herinnerd wordt dat deze dag der verzoening is.

Deut 16:

Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israels, en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden.” “En de priester, dien men gezalfd, en wiens hand men gevuld zal hebben, om voor zijn vader het priesterambt te bedienen, zal de verzoening doen, als hij de linnen klederen, de heilige klederen, zal aangetrokken hebben.

33  Zo zal hij het heilige heiligdom verzoenen, en de tent der samenkomst, en het altaar zal hij verzoenen; desgelijks voor de priesteren, en voor al het volk der gemeente zal hij verzoening doen.

34  En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israels van al hun zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. En men deed, gelijk als YHVH Mozes geboden had.

 

Gedurende deze dag werd het me gewaar dat wat we zelf ondergaan ook in breder perspectief mag worden gezien, we zijn immers onderdeel van een verstrooid volk wat nog herenigd zal gaan worden?

 

Mijn ziel is immers stil tot Yah

Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank’ling vrezen.

 

Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.

Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen.

In Elohim is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in Yah.

Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; YHVH is ons een Toevlucht. Sela.

Psalm 62

 Yeshua onze Hogepriester Die eenmalig stierf en Zijn bloed, Zijn leven gaf voor ons…Er ligt zoveel betekenisvolle diepte in.

Is de priesterdienst niet een voorafschaduwing van Yeshua?

Hebr. 9: 11 “Maar Yeshua , de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende”.

24 Want Yeshua is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van Elohim voor ons;”

 Psalm 32:1” Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is”

 Zou het waar zijn wat ik denk? Dat Yeshua Die eenmalig het heiligdom ingegaan is straks wanneer geheel herenigd Israel tesamen zucht over de boze handelingen die niet goed waren, zal verschijnen en Zijn doorboorde Handen laten zien? Zou geheel Israel dan zien dat Hij eenmalig het hemelse ingegaan is en alles volbracht heeft? Is dat de vervulling van Yom Kippur?

 

Ezechiël 36 “Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.

32  Ik doe het niet om uwentwil, spreekt Elohim YHVH, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israels!

33  Alzo zegt Elohim YHVH: Ten dage, als Ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden.

34  En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder, die er doorging.

35  En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden; en de eenzame, en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond.

36  Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten, dat Ik, YHVH, de verstoorde plaatsen bebouw, en het verwoeste beplant. Ik, YHVH, heb het gesproken en zal het doen.

37  Alzo zegt Elohim YHVH: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.

 Mijmerend over het teken in de hemel in het verlengde van het toekomstige volledige herstel van geheel Israel, komt mij deze Yom Kippur over met een diepere betekenis.

Onze Schepper breekt af wat Zijn herstellend plan in de weg staat en waakt over Zijn kinderen, getuige de volgende woorden:

Matth 13:30 “ Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.”

 Hoopvol dat Hij het belooft en gaat volbrengen.

Shema Yisrael YHVH Elohenu YHVH Echad

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s