Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Hemd nader dan de rok

1 reactie

Hemd nader dan de rok.

Dat is een gezegde met een betekenis.
Vaak wordt het gebruikt om aan te duiden dat familiebanden nu eenmaal sterker trekken dan andere zaken.
Maar is dat ook zo?

We gaan es kijken naar wat Yeshua zegt over familie…
Matth. 12:
46 “ En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.
48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder”.

Wat zegt Yeshua wanneer Hij aan het hout hangt?

Joh 19:25 En bij het kruis van Yeshua stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
26 Yeshua nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Psalm 45 geeft ook iets bijzonders aan en ik heb weleens gehoord dat er vroeger ene mevrouw Diamant was,die juist specifiek deze woorden kreeg:
vers 10: “Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.”
Shema Bat =Hoor en doe Dochter!

In nog bredere zin wordt hiermee de Bruid bedoelt,die op de Bruidegom wacht.

Er zijn meer verzen in de bijbel te vinden waarin vreemdelingen ingelijfd werden in de Israelfamilie…

Rachab
Ruth

In het boek Exodus staat :
Ex 12:49 Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.
Nu 15:16 Enerlei wet en enerlei recht zal ulieden zijn, en den vreemdeling, die bij ulieden als vreemdeling verkeert.

Ex.20:10 Maar de zevende dag is de sabbat des YHWHs uws Elohims; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11 Want in zes dagen heeft YHWH den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende YHWH den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het was en is de verantwoordelijkheid van de gastheer,dat zowel de vreemdeling als al de tijdelijke bewoners alswel zijn familieleden binnen zijn poorten de wet naleven waarin hij voorgaat ofwel het voorbeeld geeft.

Precies zoals Yeshua ons voorging om ons de weg te wijzen.

In alle rechtgeaarde vreemdelingen en bijwoners kwam op een gegeven moment het verlossende antwoord op hun vraag:
Psalm 32:8 “ Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn”.

Ook is er nog een waarschuwing bijgevoegd:
9” Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake”.
Maar voor hen die alles willen verkopen om die Ene Parel te verkrijgen,hoeft die waarschuwing niet te gelden.Dezen talmen niet!

Ingelijfd worden in de kinderen Israels van alle eeuwen gaat vér voorbij familiebloedbanden.
Betekent dit dat men moet breken met bloedverwanten.Integendeel.Geestelijke banden kunnen ook met bloedverwanten mogelijk zijn,mits…
Velen,die echter hebben moeten loslaten of losgelaten werden, hebben in de voorbij gegane eeuwen troost gevonden in de woorden van Yeshua.
Zijn woorden zijn aktueel en weerspiegelen alle woorden van de Tenach.Sluitend!
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van YHWH!

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Hemd nader dan de rok

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s