Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Hadden de twaalf een organisatie?

 

Nu we voorbij de “berg” zijn, waar we de huwelijkse voorwaarden ontvangen hadden om ons op de juiste manier en in de juiste richting te tooien als Zijn ene en enige Bruid, wachten ons verschillende uitdagingen, waaronder één die mij regelmatig voor de geest komt.

In het Babylonische achterland was het gebruikelijk om onderwijs te ontvangen via een instituut en andere relateerde constructies. Daar zijn we in gevormd en vrij argeloos nemen we in de regel dat gedachtegoed mee de woestijn in.

Het is uiterst belangrijk om bewust te worden welk voorbeeld Yeshua ons aanreikte ná de berg.

Mat 28:18  En Yeshua, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
Mat 28:19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende (..) lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Dat brengt mij bij de vraag of Yeshua een officiële organisatie had om Zijn doel te bereiken?

Wat onderwees Yeshua de dicipelen hierin?

Wie brak baan? De kracht van de Heilige Geest of een maatschappelijke vorm van organisatie?

De dicipelen hadden de opdracht om datgene te gaan onderwijzen, wat leven brengen zou en de Ruach haKodesh zou hen helpen dat mogelijk te maken.

LANS BREKEN

Waar blijven de eenvoudige timmermannen, huisvrouwen, vissers, moeders, Deborah’s, Lydia’s,Noah’s, Yochanan’s etc die vanuit de openbaring van YHVH’s Geest in hun binnenkamer tot bijzondere inzichten kwamen?

Zou het kunnen zijn dat de veelal bekendere organisatievormen onder ons, deze eenvoudigen van hart niet opmerken, maar meer letten op wat gelovige sprekers in het maatschappelijke bereikt hebben?

Sprekers doelt op broeders en ook daar is het Woord duidelijk over. Is dat dan niet een vorm van verborgen arrogantie en ongeloof? Oorspronkelijk was het geen mannengebeuren, daar er bij het woord dicipelen zowel mannen áls vrouwen bedoeld worden. 

Discipelen G3101
μαθητής
mathētēs
math-ay-tes’
From G3129; a learner, that is, pupil: – disciple.
Total KJV occurrences: 268

G3129
μανθάνω
manthanō
man-than’-o
Prolonged from a primary verb, another form of which, μαθέω matheō, is used as an alternate in certain tenses; to learn (in any way): – learn, understand.
Total KJV occurrences: 25

Gal_3:28  Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Messias Yeshua.

jUDA NIET BELANGRIJKER DÁN

Ook wordt Juda niet hoger geacht als zij uit de volkeren:

Rom 10:12  Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. 
Rom 10:13  Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. 

Persoonlijk denk ik dat de definitie waar Yeshua op doelde  ten aanzien van de geroepenen/dicipelen niet te vinden is in organisaties, omdat ik dat niet of nauwelijks terugvind. U wel?

WEERSPIEGLING

Het huwelijkspaar in Gan Eden spiegelt naadloos het huwelijk met Yeshua en Zijn ene en enige Bruid wat bevestigd wordt in Eph 5:30  Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
Eph 5:31  Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. 
Eph 5:32  Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Messias Yeshua en op de Gemeente. 

Bedenk ook, dat in de brieven van de apostelen vele vrouwen zeer belangrijke taken hadden en echt niet alleen achter het aanrecht. Onderzoek het.

Zo zullen ook wij moeten kunnen weerspiegelen dat de Vader mannen én vrouwen in allerlei leeftijden geroepen heeft om te onderwijzen, anders houden wij mijns inziens het effect van de zonde gedaan in Gan Eden levend en dát terwijl wij in Yeshua een nieuwe schepping zijn geworden!

VATEN

Opnieuw word ik gewaar dat Abba YHVH vaten zoekt die Zijn concept zullen handhaven en dat brengt me bij de vraag of onze tentpinnen flexibel genoeg zijn -jesaja 54

2Co_13:5  Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven.

Van huis tot huis brood brekende…deze woorden kreeg ik in 1994 en wat mij overtuigd heeft,is dat uitgezonderd enkele ontmoetingsplaatsen in Nederland, in dát concept (Hand. 2:46) Yeshua’s vorm van ontmoeting volkomen gerealiseerd kan worden.

………en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten- Handelingen 2:46

Ten diepste gaat het erom dat wij niet voort moeten gaan zoals we gewend waren, maar vernieuwing toe moeten staan, omdat wij terug gaan naar de Oude paden en dát moet weerspiegeld worden in onze handelende wandel.

Beproef mijn woorden, dank en shalom, Hadassah

 

 

 


1 reactie

Hemd nader dan de rok

Hemd nader dan de rok.

Dat is een gezegde met een betekenis.
Vaak wordt het gebruikt om aan te duiden dat familiebanden nu eenmaal sterker trekken dan andere zaken.
Maar is dat ook zo?

We gaan es kijken naar wat Yeshua zegt over familie…
Matth. 12:
46 “ En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.
48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder”.

Wat zegt Yeshua wanneer Hij aan het hout hangt?

Joh 19:25 En bij het kruis van Yeshua stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
26 Yeshua nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Psalm 45 geeft ook iets bijzonders aan en ik heb weleens gehoord dat er vroeger ene mevrouw Diamant was,die juist specifiek deze woorden kreeg:
vers 10: “Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.”
Shema Bat =Hoor en doe Dochter!

In nog bredere zin wordt hiermee de Bruid bedoelt,die op de Bruidegom wacht.

Er zijn meer verzen in de bijbel te vinden waarin vreemdelingen ingelijfd werden in de Israelfamilie…

Rachab
Ruth

In het boek Exodus staat :
Ex 12:49 Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.
Nu 15:16 Enerlei wet en enerlei recht zal ulieden zijn, en den vreemdeling, die bij ulieden als vreemdeling verkeert.

Ex.20:10 Maar de zevende dag is de sabbat des YHWHs uws Elohims; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11 Want in zes dagen heeft YHWH den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende YHWH den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het was en is de verantwoordelijkheid van de gastheer,dat zowel de vreemdeling als al de tijdelijke bewoners alswel zijn familieleden binnen zijn poorten de wet naleven waarin hij voorgaat ofwel het voorbeeld geeft.

Precies zoals Yeshua ons voorging om ons de weg te wijzen.

In alle rechtgeaarde vreemdelingen en bijwoners kwam op een gegeven moment het verlossende antwoord op hun vraag:
Psalm 32:8 “ Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn”.

Ook is er nog een waarschuwing bijgevoegd:
9” Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake”.
Maar voor hen die alles willen verkopen om die Ene Parel te verkrijgen,hoeft die waarschuwing niet te gelden.Dezen talmen niet!

Ingelijfd worden in de kinderen Israels van alle eeuwen gaat vér voorbij familiebloedbanden.
Betekent dit dat men moet breken met bloedverwanten.Integendeel.Geestelijke banden kunnen ook met bloedverwanten mogelijk zijn,mits…
Velen,die echter hebben moeten loslaten of losgelaten werden, hebben in de voorbij gegane eeuwen troost gevonden in de woorden van Yeshua.
Zijn woorden zijn aktueel en weerspiegelen alle woorden van de Tenach.Sluitend!
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van YHWH!