Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Verheugend bericht van een afgevaardigde….

Er werden zeventig mannen (1) onder aan de berg van de echte Sinaï geroepen om Mozes te vergezellen om de berg op te klimmen, vertegenwoordigers van de volkeren op aarde.
Daar van uitgaande, zullen wij vertegenwoordigers van deze volken ontmoeten, hetzij face to face of desnoods online,die tot het volle geloof zijn gekomen.
Volle geloof bedoel ik dat zij trachten te praktiseren de inzettingen van de geschreven Tenach en het geloof cq belijdenis hebben van Yeshua/Yahushua.
In een tijd waarin ik de woorden herinner dat Yahushua een bepaalde streek verliet vanwege het ongeloof van zijn broeders (2), kwam ik een videofilmpje tegen waarin Indianen een lied zongen waarin ik de letters van de Eeuwige kon horen. Yod Heh Vav Heh.
Enig zoeken bracht mij met iemand in aanraking, die mij er meer over kon vertellen en tot m’n verrassing en vreugde was hij uit hen!
Daarnaast kende hij mensen die ik persoonlijk ken en ons in zekere zin al voor waren gegaan.
Staat er niet ergens die geschiedenis van de vissers die de hele nacht gevist hadden en niets gevangen hadden?
Johannes 21 spreekt ervan.En Yahushua zei:”Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen”. Op aanwijzing van Hem wierpen zij het net aan de rechterzijde.Rechterhand, rechts, het zijn begrippen die iets betekenen.
Blijvend inspannen zonder enig resultaat, betekent afgehaald worden van die opdracht en vragen.Dan zal er opening komen en aanwijzingen.Maar niet zonder een niemandsland waarin grondig zelfonderzoek onderdeel uitmaakt van het proces naar de volgende stap.
Ik heb kennis gemaakt met Rick Davis, dei mij wegwijs maakte in de wetenschap dat vele Indianen (Native Americans) ook Yahushua hebben gevonden en de kalender van YHWH zijn gaan doen.En de weg die zij opgaan ben ik eveneens ingeslagen.Zo ontmoette ik een van de zeventig volkeren…
In de toenemende kennis over de op handen zijnde verzameling van de twee huizen Juda en Ephraim, zijn ontmoetingen met een van de zeventig uit een van de twee huizen, een feestje.
Rick is te vinden op FB.
Een paar van zijn bijdragen zal ik hier achterlaten…

en dan vond ik deze…herkenning voor mij:

en deze vond ik eveneens!

Dank aan Rick Davis!

1.Ex. 24:1; 24:9
2. Matth.6;Matth.13


Een reactie plaatsen

Reisverslag

Om een reis te kunnen maken zijn er herkenningspunten nodig.
Men zegt dan bijvoorbeeld dat je van daar naar daar kunt gaan of dat je op dat kruispunt af moet slaan….
Zo heb ik, achteraf gezien om eveneens vooruit te kijken ook herkenningspunten ontdekt.
Ezechiël 37 is er één van.
Wellicht hebben velen dit hoofdstuk gelezen, bekeken.
Voor mij heeft het vooral richting aangegeven,zodat ik bepaalde herkenningspunten ook ging begrijpen.
Het is jaren geleden begonnen…of begon het al bij mn geboorte?
En de reis gaat voort…elke dag een dag verder.
Nu zou je met deze enkele woorden alle kanten uitkunnen…
Filosofisch, maar ook allerlei soorten geloofovertuigingen…
Daarom zal ik even duidelijk worden waar ik op doel, of liever gezegd, welk pad ik heb ontdekt….

Vanuit een behoudend christelijke hoek-en ik ben mn ouders dankbaar dat ze me leerden het Woord letterlijk en vooral grondig serieus te nemen- kwam ik op zeker moment tot de ontdekking dat de instructies of ook wel genoemd wet, die in de bijbel wordt genoemd, niet weggedaan was en ook niet vervangen, maar vooral bedoeld was om na te leven.
Onderzoek gaf aan dat het niet een gril was,maar dat het te maken had met identiteit.
Identiteit, afkomst, doorreis en bestemming.
Maar ook de indentiteit van de Koning der koningen, Zijn land en Zijn doel.
Daar wil ik een en ander over gaan schrijven in de komende tijd…
Maar ik begin met Ezechiël 37:16

“Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.
18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?
19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHWH: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.
20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen.
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt Elohim YHWH: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Jeremia 6: 16 Zo zegt YHWH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel;

Dit laatste vers gaat verder met de woorden dat zij niet luisteren zullen en we zullen gaan weten wat voor consequenties dat gaat geven. In Zijn ontferming heeft YHWH ook nog wachters aangesteld, om hen te gaan roepen dat af wilden en willen keren. De geschiedenis zal ons vaak en overvloedig laten zien, Wie YHWH is en wie Israel is.
Voor nu de aanwijzing die naar het leven leidt…..
Opgetekend door het hele Woord, dat men zowel bijbel noemt als de Schriften.
Ik ben het YHWH’s Torah gaan noemen omdat alle woorden onderwijzingen zijn met uitleg en voorbeelden.
Voor mij en voor een ieder die de weg naar het leven zoekt.
Leven.