Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

The special word of raise up in Ezra 1:5

Ezra 1:5 says that Abba YHWH did raise up their ruach in a few people to act and returned to Jerusalem again…Amazing!! There were a few in the past who went foreward,rebuild Jerusalem in hard times.While prophecy repeat more than one time and it is also written that only a remnant shall return…What do you read? What about the few who do have a strong longing to go back what circumstances it may be and others who do Torah as well and also are Ephraim, dont have that daily strong longing…Means this the difference what already was written?

Ezra 1:5
Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesteren en de Levieten, benevens een iegelijk, wiens geest Elohim verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des YHWH’s, die te Jeruzalem woont.

Raise up/ verwekte
05782 rwe ‘uwr, ww

oorspronkelijke stam (of beter) identiek aan 05783 door de idee van “ogen openen”; TWOT-1587

AV -(stir, lift….) up 40, awake 25, wake 6, raise 6, arise 1, master 1, raised out 1, variant 1; 81
StV-opwekken 19, opwaken 18, verwekken 15, ontwaken 8, verwekken 6, wakker maken 3, opheffen 2, opmaken zich-2, opwekken +05782 = 2, waken 2, wekken 2, verheffen 1, wakker zijn 1; 81
NBG-opwaken 21, opwekken 12, wekken 7, verwekken 5, opstaan doen/laten-4, zwaaien 4, ontwaken 3, prikkelen 3, opmaken zich-2, tergen durven-+05782 = 2, wakker worden 2, wekken 2, aanheffen 1, beijveren zich-1, beweging in-brengen 1, ergeren zich-1, ontbranden 1, opbreken 1, ophitsen 1, opsteken 1, opzetten 1, richten op 1, treffen 1, stoken (Ho 7,4) 1, wakker zijn 1, wie hij ook zij (Mal 2,13) 1; 81

1) zich vermannen, ontwaken, opwekken, prikkelen
1a) (Qal) zich vermannen, ontwaken
1b) (Niphal) gewekt worden
1c) (Polel) wekken, opwaken, prikkelen
1d) (Hithpolel) opgewonden raken, zegevieren
1e) (Hiphil)
1e1) opwekken, wekken
1e2) opgewonden handelen, ontwaken

Song of songs 2:7
Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!
Opwekt…05782
Same word with the same meaning…
Raise up 05782

Rest.Scriptures true Name edition says:
“Then the heads of the avhot of yahudah and benyamin rose up and the kohanim,and the leviïm, WITH all those whose ruach Elohim had raised, to go andto rebuild the Bayit of YHWH which is at Yahrushalayim.

Rebuilding in hard times…
Daniel 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden…

Repeat ,while in time of Ezra/Nechemiya Jerusalem also was rebuild in hard times…
06695 qwu tsowq of (vr.) hqwu tsuwqah, zn

van 06693 TWOT-1895a,1895b

AV – anguish 4; 4 StV-angst 2, benauwdheid 2; 4 NBG-angst 2, beangstigend 1, druk 1; 4

1) benauwdheid, angst, druk
1a) droefheid, angst (fig.)
2) pressure, distress

Jes 10:21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!
Jes 10:22 Want ofschoon uw volk, o Israel! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.


Meaning in htese verses of the word Overblijfsel:
07605 rav sh@’ar, zn

van 07604 TWOT-2307a

AV – remnant 11, rest 10, residue 4, other 1; 26 StV-overblijfsel 10, overig 6, overige het-6, overgebleven 3, al de
andere 1; 26 NBG-rest de-12, overig 9, gering (Isa 21,17) 1, overblijfsel 1, overige
het-1, overige het-deel 1, voldoende (Mal 2,15) 1; 26

1) rest, het overige, het overblijfsel

What does this mean?

Could it be repeat in times around Shabuot?