Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt

Een reactie plaatsen

Bovenstaande woorden komen uit 1Cor. 10:1  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 
1Co 10:2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
1Co 10:3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Yeshua. 

Onze vaders…

Het wordt tijd dat we opstaan.

Opstaan om aan te nemen dat Hij ons de indentiteit gegeven heeft om ten volle mee te werken.

De Vader heeft Zichzelf een Bruid gekozen, die ook wel aangeduid wordt met “kinderen Israels”. Toen, nu en straks.De vervangingsleer heeft dat begrip vervangen door aan te nemen dat daar Juda mee bedoeld wordt, maar dat is de vervangende interpretatie.Dat gaan we duidelijk zien in de teksten hierna.

Wanneer ik mensen vraag wie zij zijn, krijg ik de meest uiteenlopende beschrijvingen, maar slechts weinigen hebben door inzicht aangenomen dat zij Israeliet zijn naar de belofte. Daarom maar eens nader bekijken wat de brieven der apostelen over onze identiteit vermelden, waaronder Efeze 2.

Eph 2:11  Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 
Eph 2:12  Dat gij in dien tijd waart zonder Yeshua, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 

“Gij die eertijds heidenen waart in het vlees (..) dat gij in dien tijd waart zonder Yeshua”

Gij, dat duidt op Lo Ammi die door ongerechtigheid weggestuurd werd met een scheidsbrief en andere goden zou gaan dienen in de landen waarheen zij verdreven waren.

…vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 

Vervreemd vanwege de scheidsbrief, de wegzending en de gevolgen van Jerobeams vervangingszonde waardoor de andere goden in de volkeren werden gediend, waarheen met name Israel (dus niet Juda in die mate) gestuurd werd. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, duidt op de condities van de bedreven ongerechtigheid, de scheiding van de Man en dus aan de ketuba/verbond geen deel meer hebben. Zonder God in de wereld duidt op zonder Man in de natiën, zich nergens meer op kunnen beroepen vanwege de scheiding. Schriftuurlijk gezien kon Israel niet opnieuw met haar Man trouwen. Zij was weggestuurd, droeg Zijn Naam niet meer, had geen deel aan Zijn bescherming en toezeggingen en was dus zonder Hem in de wereld, maar Hij bedacht iets bijzonders, al in de hof van Eden toegezegd. Om als weggezonden vrouw schriftuurlijk gezien opnieuw te mogen huwen, moest de man overleden zijn.

Yeshua kwam in de eerste plaats (Matth 15:24) voor dit specifieke huis, deze overspelige vrouw, om zondeloos voor haar in de bres te springen, haar ongerechtigheid op Zich te nemen en door Zijn belangeloos leven geven, de Deur te worden naar de Vader. Door Zijn verzoenende daad verloste Hij ons van de wet der zonde en de dood. De gelijkenis van de jongste zoon beschrijft dat fijntjes en to the point.
Eph 2:13  Maar nu in Yeshua haMasshiach, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Yeshua. 

Zo treffend is bovenstaande tekst verwoord! Maar nu in Yeshua, zijt gij die eertijds= voorheen, verre waart, Lo Ammi was, nabij geworden, opnieuw toegang gekregen om vrouw te worden van deze Man door het vergoten bloed/leven van Yeshua. In één daad van Yeshua wordt deze overspelige vrouw, zowel van haar rebellie/ongerechtigheid verlost alswel de scheidsbrief, zodat zij zich rechtmatig voorbereiden kan op de bruiloft. Daarnaast krijgt zij Zijn Naam net als het andere huis Juda, wat nimmer het huis van de Vader verlaten had, getuige de Schriften, nimmer Lo Ammi geweest, alhoewel ook huis van Juda zich schuldig gemaakt had.
Eph 2:14  Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 
Eph 2:15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 

Hij, onze Man Die ons beiden één gemaakt heeft, Juda en Israel, twee huizen, koninkrijken. Yeshua heeft door Zijn liefdevolle daad ons beiden één gemaakt. En niet alleen dát, Hij heeft de middelmuur des afscheidsels gebroken. In Hem is er van geen enkele scheiding sprake. Ezechiël 37 waarin gesproken wordt van twee stokken, koninkrijken ook wel huizen genoemd, geeft aan, dat Hij ons één zou maken in Zijn Hand en is Yeshua ten tijde van het boek Efeze al niet ten hemel gevaren? Zijn de woorden in Efeze 2 niet allang aan de gang vanwege Yeshua’s bloed voor ons vergoten?

Laten we niet kijken met de vervangingsleerbril, maar fris kijken vanuit hebreeuws inzicht….

Opdat Hij die twee, zie hier lezen we het duidelijk! Die twee in Zichzelven tot een nieuwe mens, nee, niet twee, één! Eén nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Het gevolg van dat herstel van twee naar één, brengt van Zijn kant vrede voort.

Eph 2:18  Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
Eph 2:19  Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 

Want door Hem hebben wij beiden…Beiden… Ik denk aan de brief Romeinen hoofstuk 9-11, waarin Israel, huis Israel door hun identiteit en de overeenkomstige daden één gaat worden met huize Juda.Nee, geen gelovigen uit de volkeren, geen messiasbelijdende of messiaanse of christelijke gelovigen, dat staat er niet! En wat te denken van deze woorden vanuit hebreeuws denken: Rom 10:12  Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Meester van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Zo zijn wij die als voormalige heidenen vanwege onze rebellie, geen vreemdelingen meer en geen bijwoners, maar medeburgers en huisgenoten in Vaders huis.

Eph 2:20  Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Yeshua is de uiterste Hoeksteen; 

Het fundament is voor ons mogelijk gemaakt door Yeshua en de onderwijzingen der apostelen, waardoor wij de profeten eveneens zijn gaan verstaan, dat zij eveneens over ons spraken. En doordat wij onze identiteit als Israel naar de belofte hebben aangenomen en ernaar handelen, ontdekt huize Juda ( zo heeft de Vader het plan) Yeshua’s handelen in ons, want niemand daarvoor had het mogelijk kunnen maken.

Eph 2:21  Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 

Op Welken fundament is dat niet ook de hoeksteen….de hoeksteen waarvan psalm 118 getuigt…Psa 118:22  De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. 
Psa 118:23  Dit is van YHVH geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. 
Psa 118:24  Dit is de dag, dien YHVH gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn. 

…het gehele gebouw, die twee, eengeworden tot één gebouw, bekwamelijk samengevoegt, kinderen Israels, opwast tot een heiligen tempel in Hem. Samen praktisch vrouw worden van Hem.

Wie zijn wij om dan steeds weer onderscheid te maken, terwijl Yeshua die scheidsmuur naar benden heeft gehaald?

Wie zijn wij om het proces te vertragen zodat het Koninkrijk van de komende Koning niet door kan breken?

Willen wij dat Hij ons gaat overslaan en hoopt dat onze kinderen zullen gaan doen wat Hij al van ons verlangt? Willen wij blijven volharden vervangend te denken in plaats van op te staan en doen wat Hij zegt?

Er hangt een conditie aan onze keuze!

Laat ons dan doen wat Hij van ons verlangt en de bedekking van ons afschudden door te gaan doen wat Hij vraagt.

Hij vraagt ons onze plaats in te nemen,zodat Hij ons kan toerusten overeenkomstig onze identiteit en taak. Dán pas gaat de wereld zien, dat de aloude en waarachtige woorden van de Vader levend en krachtig zijn! Niet eerder gaat de wereld zien dat YHVH doet wat Hij zegt. Dan kan men Hem in ons zien.

Dan pas één als verlost Israel,zoals een broeder beschreef: ” …Deel het belang van onze identiteit in Yeshua alswel verlost Israel.  Identiteit betekent dat we elkaar automatisch behandelen als één van de Vader, één familie en één natie, ONGEACHT verschillen in nuances van theologie, talen en achtergrondculturen. Als we één willen zijn, moeten we deze uitdagingen in geloof aangaan, dat wil zeggen als we bereid zijn …

Eerder komt die eenheid waar we allen zó naar uitkijken niet! Een zeer belangrijk gegeven, die door geen enkel zelf tot stand gekomen of zelf gevonden initiatief mogelijk wordt.

Baruch ata YHVH

@Hadassah

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s