Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Kleine vossen

1 reactie

“Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien!” (Hooglied 2:15).

Recentelijk ontving ik een bericht met de vraag of ik de zienswijze van Itzhak S. wist betreffende de zogenoemde twee huizen met name het huis wat wel bekend staat met de naam Efraim/Israel/Yosef.

Vanwege de groeiende populariteit van deze persoon en de gevolgen van zijn onderwijs ben ik toch gaan kijken, om het anderen iets meer te kunnen uitleggen, alhoewel ik weet dat Judah, slechts met enkele uitzonderingen (1), de openbaring over dat ontwakende huis in de volkeren volkomen missen, daar het niet op de schriftuurlijke kennis en inzicht van YHVH is gebaseerd, maar zij putten veelal hun kennis uit hun eigen waarnemingen.

We hebben het al eens eerder aangegeven dat onderliggende vleselijk natuurlijke verlangens dermate inspireren om bij de broer in de leer te gaan in plaats van bij het geschreven Woord en YHVH’s Geest. Zelden ontmoet ik mensen die het op deze laatste wijze kunnen uitleggen en dat noopt mij om het over de kleine vossen te hebben.

Het zijn namelijk niet die kleine vossen die de oorzaak zijn, dat het merendeel in de messiaanse beweging met name het nietjoodse deel, niet weet wie zij zijn en wat hun werkelijke roeping is. Het zijn de mensen zelf die de kleine vossen binnenlaten en hun waarneming horen, aannemen en verspreiden. En zo stagneert de boodschap over het komende koninkrijk wat YHVH wil, dat openbaar komt.

Tientallen jaren geleden kregen wij als gezin het inzicht dat Juda naar het geschreven Woord van YHVH, weliswaar nauw verbonden is met ons, maar dat zij een andere roeping hebben binnen het herstelde koninkrijk dan zij die uit de volkeren komen en het noordelijke deel vertegenwoordigen en dat hun kennis niet geschikt is om ons uit het noordelijk koninkrijk tot wasdom te brengen. Dat is ons sinds 2015 door diverse personen toevertrouwd uit het huis van Judah, wat wij als een bevestiging zien. Het merendeel van dat lo-ammi in de volkeren hebben in voorgaande eeuwen het evangelie gehoord, al dan niet met vervangende elementen en hebben de Redder omarmd, veelal, net als wij voorheen, niet wetende dat aanneming nog maar een eerste stap was. Men heeft gelezen maar niet begrepen dat Yeshua voor de verloren schapen van het huis van Israel is gekomen, maar het relaas over het weggezonden deel- Lo Ammi- waarover geheel geschreven Schriften van YHVH spreken ontging, tót…

In Deuteronomium wordt voorzegd dat op zekere tijd dit ware evangelie zonder vervangende elementen zou gehoord gaan worden en dan zou men gaan terugkeren naar het onversneden Woord van YHVH.

In de jaren dat ik het ben gaan zien en aangespoord werd om te gaan delen van wat Hij mij heeft doen laten zien, heb ik ervaren dat het mijns inziens écht een werk van de Ruach haKodesh moet zijn in iemands leven, wil deze kunnen gaan inzien dat we zonder juiste identiteit (en ernaar handelen/Shema)  niet nuttig zijn om de boodschap met name in deze tijd betreffende het komende koninkrijk te brengen, omdat zulk een boodschap geen goede vruchten brengt, die YHVH welgevallig is. Wat ik veelal meemaak is uitdiepen van kennis van de wet in vele lagen in plaats van YHVH’s openbaring verkondigen zodat mensen op hun voeten gaan staan en gaan handelen vanuit hun identiteit als Israeliet naar de belofte.

Kleine vossen (2) binnenlaten vraagt om moeilijkheden. De tekst roept ons op om ze te vangen,omdat ze de wijngaarden te gronde richten.

We moeten de leringen vangen die onze identiteit en groei te gronde richten en dit terwijl onze wijngaarden nu bloeien!

Sinds de tijdsspanne tussen 1996 en 2008 is er sprake van een groot ontwaken van dat lo ammi, waartoe dat noorderlijk koninkrijk behoorde. De altijd terugkerende vraag dat men niet meer kan terugvinden wie wie is, was juist een plan van YHVH, omdat Deze niet de bloedlijn op het oog heeft,maar de mens dat naar Hem hoort en Zijn ketuba aanneemt. Herinner dat veel vreemd volk met de kinderen Israels optrok en allen Amen zeiden op de inzettingen en geboden van YHVH! Enerlei wet en recht zij de vreemdeling staat er ergens.

Efraim Mijn eerstgeborene, lees aandachtig de Hoseabrief. Jacobus die uitgezonden werd naar de stammen in de verstrooiing…

De vraag die ik kreeg was of ik wist dat degenen die zich Efraim wisten, Benjamin zijn…Of dat wel echt waar was en waarom niet? Ik kreeg twee video’s waarin Itzhak S. zijn zienswijze onderbouwt. Eén daarvan heb ik deels bekeken, om iets meer te kunnen delen, maar het geschreven Woord van YHVH en de raad van Yeshua, dat de Ruach haKodesh ons alles leren zou wat Yeshua gezegd en onderwezen heeft, zou al ruim voldoende moeten zijn.

Omdat ik weet dat Juda mij mijn identiteit niet of nauwelijks weet en niet kon onderwijzen en ik daarin bevestigd werd vanuit het geschreven Woord van YHVH, geopenbaard door de Ruach, wetende gered te zijn door Yeshua vanwege de rebellie die wij en onze vaders ( Ps 106:6) bedreven hadden, laat ik verwijzingen vanuit hun gedachtengoed niet of nauwelijks toe voor mijn groei in YHVH. Hoogstens lees ik iets als kennisgeving. Ik verkies het geschreven Woord en de leiding van de Ruach haKodesh daarin. Misschien mag ik het daarom zien, dat onze gewaardeerde andere familie niet de eer heeft ons te leiden naar volwassenheid, maar dat die eer toekomt aan Hij Die was, is en komen zal.

Itzhak S. legt zijn zienswijze uit over de Israelstick (Ezechiël) aan de hand van joodse gedachtenwijze en overeenkomstige leringen en DAT alleen al zou ons moeten triggeren, maar omdat velen geen kwaad inzien in rabbijnse aanhalingen, komt men of in verwarring of men neemt aan dat wat hij zegt wel eens waar kon zijn en kijk, dan laten wij de kleine vossen binnen.

Yeshua ageert tegen de farizeeërs, die er niet op uit zijn de mensen Yeshua’s boodschap overnemen en voortzetten, welke dezelfde boodschap is van af het begin, maar hen door hun eigen menselijke kennis aan zich binden willen. De geschiedenis herhaalt zich. Ook heden ten dage hebben wij met zulke zaken te maken of men onwetend is of niet. De schriftuurlijke waarheid moet boven tafel komen, want dat is het ware brood des levens.

Dat Itzhak S. messiasbelijdend is, is voor mij geen optie om aan te nemen dat zijn zienswijze vanuit rabbijnse kennis en onderbouwd met teksten uit Tenach en Brit Chadasha doorslaggevend is. Integendeel. Zijn uitleg kan in het rijtje van velen die dat kostbare lo ammi, wat ammi wordt en de eerstgeborenen mogen zijn naar de belofte, onder de joodse halacha willen brengen en lieve mensen

DÁN

is er geen sprake van twee apart gezette delen die herenigd gaan worden, ieder met hun eigen roeping en taak binnen het koninkrijk, wat YHVH voor ogen heeft en wat toch zal gaan doorbreken,

MÁÁR

vergeet de woorden niet dat in het meerderdeel van de kinderen Israels heeft YHVH geen welgevallen gehad en deze zijn in de woestijn nedergeworpen. Een héle generatie werd overgeslagen. Dát kan ons ook overkomen en daarom schrijf ik onderwerpen als deze om nog tijdig te kunnen keren. 1Cor. 10: 1-7)

In Openbaring 2:5 lezen we dat YHVH ons aanzegt dat wij onze eerste liefde hebben verlaten en wanneer wij ons niet bekeren, omkeren naar Hem, Hem de eerste en hoogste eer te geven,

DÁN

zal Hij de kandelaar bij ons wegnemen(3)!

Dan zal er sprake zijn van een klein overblijfsel wat wél al haar antwoorden uit het geschreven Woord van YHVH haalt en wél vraagt om de leiding van de Ruach om die geschreven Woorden openbaring te laten worden in hun leven. Dán zal er sprake zijn van “Ik ben door Hem geleerd” in plaats van de eer te geven aan de wijsheid van deze en gene in de rabbijnse wereld.

Kleine vossen

Ze lijken onschuldig, maar gezien de tekst, waarschuwend genoeg om acht te slaan op de raad.

Beproef met wat ik u deelde of onderstaande titel met bijbehorende video regelrecht vanuit het geschreven Woord van YHVH wordt verklaard.

Ik heb aantekeningen gemaakt over onderstaande video, u kunt die bij mij opvragen.

Youtube – Pearls of Torah Special Edition: The Two Sticks!?/

Beproef mijn woorden!

Shalom, Hadassah

 

1.Een van de andere uitzonderingen kunt u vinden op http://www.israelitereturn.com

2. Vossen leven in holen. Als ouders jagen krijgen jongen honger Ze knagen ondergronds aan de wortels Gevolg: Wijnstok sterft Geen wijnstok en geen wijngaard meer

3. Opnbaring 2:4,5  Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. 
5  Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. 

 

 

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Kleine vossen

  1. Heel goed verwoordt Hadassah. Ik zou graag je aantekeningen ontvangen.
    shalom! Hanny

    Verzonden met mijn Windows Phone
    ________________________________

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s