Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Wanneer openbaring ontbreekt…

Een reactie plaatsen

Ik wil iets met u gaan delen, wat mij al geruime tijd bezighoudt. Recentelijk kreeg ik in korte tijd waarschuwingen van verschillende mensen en die nopen mij als persoon toch te gaan delen met u wat mij niet los laat. De spiegel die ik probeer te verwoorden, hou ik ook mezelf voor….

De openbaring, dat er uit de volkeren een volk wordt opgewekt om de wereld het bewijs te laten zien van het plan van YHVH, dat Yeshua werkelijk de scheidsmuur heeft doorbroken voor de verloren schapen van het huis van Israel, breekt nauwelijks door in de gelederen van dat zelfde huis.

De zonde van Jerobeam, waardoor zij hun recht, identiteit en roeping verkwanselden, omdat voor rebellie geen ander middel ter verzoening kon zijn dan Yeshua, zegt velen weinig, omdat men niet onderwezen wordt dat Yeshua kwam om diezelfde rebellie te ontkrachten door Zijn zondeloos lijden,sterven en opstaan om voor Zich die natie op te richten, waaruit de verloren schapen van het huis van Israel zich rechtmatig herenigen kunnen met het huis van Juda. Ook ontbreekt de kennis veelal dat dit apart gezette huis Israels niet eerder volledig hersteld is, dan wanneer het andere deel, het huis van Juda, gestimuleerd ( grondtekst Rom 10:19) wordt door het werk van de Ruach (Heilige Geest)  te gaan zien wat hen ontbreekt (een openbaring voor hen van YHVH). Het is ook immers geschreven in Jer. 3:18 dat Yudah gaan zal naar/tot (grondtekst samen)met het herstelde huis van Israel in de natiën? Verloren schapen Israel hersteld in de zin van dat zij zich zeer bewust zijn dat zij Israeliet naar de belofte zijn  en ernaar handelen? Dat blijft niet zonder resultaat en wordt een zegen voor Yudah! Dat is een gevolg van de gehoorzaamheid aan YHVH.

Velen genieten de zegen van de redding en wanneer mensen de shabbat en feesten ontdekken, is het weer feest, ondanks de vervreemding die plaatsvindt tussen hen en hun families/vrienden die dat torahgebeuren maar vreemd vinden. De nieuwe generatie “messianen” vinden elkaar steeds sneller, omdat er nu sterkere groei plaatsvindt, dan zo’n dertig jaar geleden.

Persoonlijk bemerk ik weinig of geen vraag naar wie we zijn en wat onze werkelijke roeping en bestemming is, op enkele uitzonderingen daargelaten. We genieten van de vele huisgroepen en gemeentes..we komen bij elkaar, doen veelal parasha en eten daarna met elkaar. Op zich is dat goed en zeker voor beginnelingen, máár… Oase Elim is geen eindbestemming!

In vele groepen cq gemeentes is niet de krachtige openbaring aanwezig dat men de bezoekers en vaste gasten grondig uitlegt dat dit slechts een tussenstation is, omdat men verder moet. Daarbij onderwijst men de mensen niet om op zekere tijd zelf als dicipelen uit te gaan en goede plaatsen te stichten, zodat het goede nieuws ook lokaal verspreid wordt.

We leggen de mensen nauwelijks uit dat zij naar de beloften Israel zijn, die door Yeshua opnieuw een stem, een recht, een plicht, een naam en een roeping hebben gekregen om samen met dat huis van Juda herenigd te worden. Want wij bestaan als dat ene huis Israel (hou Ezechiël 37 even in het oog) nu maar voor een deel uit dat koninkrijk bestaan. Yeshua kwam om de gebroken Bruid te herstellen tot die ene, Die Hij gekozen had, niet twee aparte delen. Zie het voorbeeld in Gan Eden.

Afgezien van enkelen, denk ik te zien en ik hoop écht het bij t verkeerde eind te hebben, dat ..Of de leraar heeft die openbaring niet gekregen…of men heeft bijna de moed opgegeven, omdat het gehoor het niet pakt…. of men voegt zich bij de meerderheid, die Juda als leraar ziet. Wanneer men dat laatste handhaaft, dan heeft men het concept van de Vader niet begrepen.

Zijt niet onwetende…woorden uit 1 Cor 10:1-4

1Co 10:1  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 
1Co 10:2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
1Co 10:3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus/Yeshua. (dus toen ook al=geheimenis)

Wat hierboven staat is, alhoewel het een zeer diepe betekenis heeft, lijkt een inleiding, want de volgende woorden staan mij vaak voor de geest:

1Co 10:5  Maar in het meerder deel van hen heeft God/Elohim geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 
1Co 10:6  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 

Maar in het meerderdeel van hen heeft Elohim geen welgevallen gehad.

Laten we deze woorden tot ons doordringen…

Allen waren zij in Mozes gedoopt, allen hadden dezelfde geestelijke spijs gegeten, allen hadden dezelfde drank gedronken uit de geestelijke steenrots (niet pas toen Yeshua op aarde kwam, maar tóén al), maar in het merendeel van dat volk inclusief het deel van veel vreemd volk, heeft Elohim geen welgevallen gehad!

Het doet me ook denken aan de vrouw van Lot, die de oase niet los kon laten, ondanks dat haar aangeraden was, niet terug te zien. Haar hart was nog dáár.

Wanneer wij allen niet zuiver onderwezen worden dat het komende koninkrijk bestaat uit alle stammen en zij die zich daarbij voegen, net als het ” vreemde volk” dat zich bij het volk Israel voegde en met dezelfde naam aangesproken werd door YHVH, omdat zij Amen zeiden op Zijn gegeven ketuba bij de berg, dán blijven de mensen onkundig van de vele beloften en blijven zij bij de berg kamperen en verdwijnt het licht- Openbaring 2:4.

Veel groepen en gemeenten lijken in Elim te willen blijven, waar de voortschrijdende openbaring ontbreekt en dat is intriest!

Oh, hoe ernstig, onderstaande woorden! Naar wie gaat heden ten dage de meeste aandacht uit? Naar hen die deze nadere openbaring omtrent het komende koninkrijk verstaat en onderwijst? Of naar hen, die het geestelijk eerstgeboorterecht niet verstaan en teruggrijpen op wijsheid, die weinig van doen heeft met de nadere openbaring alreeds in het geschreven Woord van YHVH door Zijn Geest wordt onderwezen?

1Co 10:7  En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 

De volgende woorden dienen wij ook op onszelf toe te passen, om te beseffen waar wij nog aan kunnen werken om Hem wél welgevallig te zijn!

1Co 10:8  En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend. 
1Co 10:9  En laat ons Christus/Yeshua niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield. 
1Co 10:10  En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver. 

Al deze dingen zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden..Wie zijn zij die aangeduid worden met hunlieden? Vers 1 van deze brief zegt dat zij ONZE VADERS zijn!  En voor wie zijn onze vaders tot voorbeeld?  Voor ons, omdat wij de generatie zijn die dat komende koninkrijk moeten prediken, delen, en voorbeeld geven tót!

1Co 10:11  En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 

Zo dan …Ook hier een pas op de plaats..Die meent te staan, ziet toe:
1Co 10:12  Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 

We gaan beproefd worden, maar Hij zal ook de uitkomst geven:

1Co 10:13  Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 

Afgodendienst, welke? Misschien de wijsheid van mensen hoger stellen dan Yeshua, Die ons allereerst Zijn Geest aanraadde, zodat wij onderscheid zouden ontvangen..iets wat geen mens, hoe wijs ook, kan geven?  Exo 34:14  Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want YHVH’s Naam is Ijveraar! een ijverig God is Hij! Ijverig staat voor jaloers in de zin van Zijn vrouw zijn, die alleen Hem mag bekoren. Zie grondtekst.

1Co 10:14  Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst. 
1Co 10:15  Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg. 

Lees ook de volgende woorden aandachtig door:
1Co 10:16  De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 
1Co 10:17  Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. 
1Co 10:18  Ziet Israel, dat naar het vlees is; hebben niet degenen, die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar? 
1Co 10:19  Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? 
1Co 10:20  Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. 
1Co 10:21  Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. 
1Co 10:22  Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij? 

Ook deze woorden zullen wij nauwkeurig moeten toetsen. Alle dingen stichten niet…
1Co 10:23  Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. 

Wanneer onderwerpen, vormen van diensten  niet tot doel hebben om het komende koninkrijk te onderwijzen aan de mensen, dan stichten deze zaken niet! Wanneer er geen openbaring is, verwildert het volk. Zie 1Samuel 3:1 en de gevolgen. Spreuken 29:18 Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk; Hosea 4:6a Hos 4:6  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen;

Afgelopen weekend waren wij op bezoek bij mensen waarin wij zo tesamen over het komende koninkrijk spraken…Waren onze harten niet brandende in ons…Van hen vernamen we de waarschuwende woorden dat wanneer wij niet doen wat Hij ons opgedragen heeft, Hij het licht van ons gaat wegnemen. Deze waarschuwing hadden wij enkele jaren daarvóór al eens van iemand vernomen dat als wij de nadere openbaring over het komende koninkrijk verzaken te gaan vertellen, zal Hij ons overslaan, omdat wij zaken doen die niet stichten. Deze waarschuwing staat luid en duidelijk geschreven in het boek van Openbaring.. “en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.”

Openbaring 2:4  Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. 
5  Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. 

 Kom laten wij ons bekeren en optrekken uit Elim, ons uitstrekken naar wat Hij ons wil openbaren, opdat wij het komende koninkrijk zullen gaan vertellen aan een ieder die honger heeft naar het brood dat voedt.

Laten we ons reinigen door Zijn Woord en Zijn Geest, zodat wij toegerust mogen gaan worden, om Hem welgevallig te zijn, zodat wij het goede zaad zullen zaaien bij hen die de ware honger hebben. De openbaring delen omtrent het komende koninkrijk opdat Zijn huis vol worde.

Beproef mijn woorden!

@Hadassah

English translation below:

when revelation isnt there

 

 

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s