Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Yeshua navolgen en Zijn wapenrusting

Een reactie plaatsen

 

In vrij korte tijd een aantal woorden gekregen in gedachten en aangereikt door anderen, die met elkaar te maken lijken te hebben, omdat er begrippen in voorkomen, die wij blijkbaar nu ter harte mogen nemen, willen we niet ter linker of ter rechterzijde afdwalen:

verbrijzeld, nederig, treurig, wandelend, wenend, betoverd, overgave, wapenrusting…

Jes. 57: vanaf vers 15-20 uitgelicht vers 16

16 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. 16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.

Ik werd bepaald bij het lijden van de bruid van Yeshua om Yeshua’s wil en zo was bovenstaande tekst tot troost.

Jer 50: 4

In dezelve dagen en ter zelver tijd, spreekt YHVH, zullen de kinderen Israels komen, zij en de kinderen van Juda te zamen; wandelende en wenende zullen zij henengaan, en den YHVH,hun Elohim, zoeken. 5 Zij zullen naar Sion vragen; op den weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn; zij zullen komen en YHVH toegevoegd worden, met een eeuwig verbond, dat niet zal worden vergeten. 6 Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering.

Ook werd ik bepaald bij een opkomende stroming die Efraïm lokt om hen vervolgens naar een plaats en positie te leiden, dat als enige oplossing bekering naar het jodendom biedt en het opgeven van Yeshua, al was het maar voor één dag of één vraag. Een zuster gaf mij bovenstaande tekst die mij helpt om de grote uittocht in het juiste perspectief te zien. Op de Vader wachten en ons vaak sterke emotionele verlangen ondergeschikt maken aan Zijn wil, zal ons nooit te laat op plaats van bestemming brengen. Met Yeshua tot identiteit gekomen en met Hem naar de plaats van bestemming. Hij heeft beloofd dat Hij ons eén zal maken in Zijn Hand.

Galaten3:1 -14 waarvan uitgelicht:

O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Yeshua haMasshiach voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs!
5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

Naar aanleiding van een paar gebeurtenissen, kwamen bovenstaande woorden in mijn gedachten en las daarna het gehele hoofdstuk. Oh hoe toepasselijk! In onze wandel terug naar de Oude paden komen wij mensen tegen die ons proberen te verleiden tot het doen van geboden die ten eerste niet beschreven zijn in de Torah, ons doen denken (als we ervoor open staan) dat wij het daardoor beter zullen doen en dat wij Judah die zo geleden heeft erdoor eren. Nu, dit is waar Yeshua ernstig tegen waarschuwde. Natuurlijk heeft Judah erg geleden, Efraïm ook, denk aan de christenen door de eeuwen heen die de Redder niet wilde opgeven. Want uit het merendeel van hen komt Efraïm. Al het lijden heeft tot doel ons naar Hem te brengen, want alleen bij Hem is Leven te verwachten. Hij moet centraal staan in ons leven, werken en handelen.

De betovering bestaat hieruit dat men zich tot leringen wendde waarvan de ondertoon een andere was dan die van onze Schepper. Heden ten dage dienen wij ons terdege te beseffen dat wat toen gebeurde ook in onze dagen actueel is.

1 Petr 5:6 Vernedert u dan onder de krachtige hand YHVHs, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

Vernedert u dan onder YHVH..Laten we ons overgeven aan Hem opdat wij leven zullen. Yeshua ging ons voor en de Ruach haKodesh(heilige Geest) zal ons in alle waarheid leren.

In Efeze staat een beschrijving van een wapenrusting die we in Jesaja 59 terugvinden en daarmee wil ik afsluiten. Dat was geen romeins oorlogspak. Het is de wapenrusting van YHVH die ons ter beschikking staat,

Jes 59:17 Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.

Efeze 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Elohims, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrustingElohims, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; ( des geloofs en liefde- 1Th. 5:8)
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is YHVH’s Woord.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

 

 

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s