Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Bouwstenen en plaats nog niet geheel bijeen

1 reactie

Sukkot
Wanneer we buiten Jeruzalem Sukkot gedenken om welke reden dan ook, vinden we vele groepen, families of alleengaanden die op de een of andere manier kleur en invulling geven aan dit bijzondere feest.
Bouwstenen en plaats, het moet zich nog voegen…
Een paar verzen uit de Tenach:

Instructie
Lev.23:39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij YHWH’s feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn.
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des YHWH’s uws Elohims, zeven dagen vrolijk zijn.
41 En gij zult dat feest den YHWH zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.

Plaats
Ne 8:14 (8–15) En zij vonden in de wet geschreven, dat YHWH door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israels in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende maand;
Ne 8:15 (8–16) En dat zij het zouden luidbaar maken, en een stem laten doorgaan door al hun steden, en te Jeruzalem, zeggende: Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen, en takken van andere olieachtige bomen, en takken van mirtebomen, en takken van palmbomen, en takken van andere dichte bomen, om loofhutten te maken, als er geschreven is.
Ne 8:16 (8–17) Alzo ging het volk uit en haalden ze, en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak, en in hun voorhoven, en in de voorhoven van Elohims huis, en op de straat der Waterpoort, en op de straat van Efraimspoort.
Ne 8:17 (8–18) En de ganse gemeente dergenen, die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten, en woonden in die loofhutten; want de kinderen Israels hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jesua, den zoon van Nun, tot op dezen dag toe; en er was zeer grote blijdschap.

Aanwijzing
De 16:16 Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des YHWH’s uws Elohims verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des YHWH’s verschijnen:

Deut 31:11 Als gans Israel zal komen, om te verschijnen voor het aangezicht des YHWH’s uws Elohims, in de plaats, die Hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israel uitroepen, voor hun oren;

In het boek Handelingen van de Brit Chadasha vinden we vervolgens een aanwijzing dat Israelieten uit de natiën naar Jeruzalem kwamen om het feest van Shavuoth te gedenken,zie hoofdstuk 2 vanaf vers 7:
“7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers?
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.
10 En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten;
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Elohims spreken”

We zien uit de Tenach dat er een verzameling uit de verstrooiden met de gezette tijden zoals de specifieke feesten in Israel met name naar Jerusalem kwam om daar te zijn.

Het Woord is en dan moeten we vaak een beetje omgekeerd denken, omdat wij (meestal) geboren en getogen zijn in de cultuur van de vervangingsleer doortrokken van Grieks denken en daarvan aan het ontgiften zijn,alleen voor de kinderen Israels geschreven en dat zijn zij, die het getuigenis van Yeshua hebben en de geboden van Elohim doen.Shema een luisteren handelen.Niet luisteren en dan pas handelen, maar tegelijkertijd.Al een handelende houding hebben.
Uitgaande van de gegevens werd aan de kinderen Israels en dat is opgetekend in de Tenach, die bij elkaar waren het gebod/instructie gegeven om Sukkot te vieren.
In Nehemia lezen we van teruggekeerden, die tesamen de wet hoorden en deden.Het was niet een individuele actie.Ze waren met elkaar in een specifieke plaats.
Wat lezen we van plaats betrekkende tot dit feest?
“In de plaats die Hij verkiezen zal”
We vinden deze aanwijzing vele malen in het boek Deuteronomium…

Vannacht een aanwijzing gekregen,dat het (meeste) materiaal voor de Sukkot nog in de volkeren is en de plaats Israel is..Mogen we hieruit opmaken dat de Sukka nog niet volledig afgebouwd is?
Dat we door moeten gaan met bouwen, bouwen aan een verlangen om tesamen op te trekken?Wanneer dat de wil van de Vader is,dan zal Hij het ons ook mogelijk maken daadwerkelijk naar Jeruzalem te kunnen gaan.
Kom ga met ons en doe als wij…Psalm 122…

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Bouwstenen en plaats nog niet geheel bijeen

 1. Van Annah ontving ik de volgende aanvulling:

  Je geeft me iets om over na te denken.
  Op te herkauwen
  Wat je schreef: de sukka is nog niet af….
  Heeft dat ook niet te maken met de woning die Yeshua
  voor ons aan het bouwen is?
  Uw wil geschiede in de hemel alzo ook op de aarde?
  Mozes kreeg de tabernakel te ZIEN.
  Wij krijgen geen hemelse tabernakel /loofhut te zien.
  Wij kregen een mondelinge opdracht om
  te bouwen/te gehoorzamen. Bouwen aan relaties.
  Zal de sukka niet pas volmaakt gebouwd kunnen worden wanneer we deze met onze broeders en zusters in Israel
  bouwen?
  Is sukka bouwen niet veel meer dan: takken en bladeren?
  Is sukka bouwen niet veel meer : investeren in elkaar
  :zoeken naar elkaar
  :uitstrekken naar elkaar
  : heimwee toelaten
  gedag zeggen in de hoop ‘volgend jaar in Jerusalem’?
  In het midden gelaten of men daarmee bedoelt, het hemelse of het aardse.

  Heimwee is een stuk dragelijker geworden sinds ik Zijn gezette tijden volg, maar het verlangen om te wonen waar Hij verblijft
  is er nog steeds.
  Het blijft hier beneden in den vreemde toch altijd een beetje behelpen, wat mij betreft.
  Ik doe m’n best en vertouw erop dat Hij dat ziet.
  Maar vaak is het toch een soort broddellapje denk ik.
  En verbeeld ik me dat Abba scheutig is met schouderklopjes en bemoedigingen maar ook wel eens denkt ” och lieverds als Ik eerst maar eens jullie alles kan uitleggen”

  Ja, natuurlijk vermenselijk ik het nu en het zal ook vast weer allemaal anders uitpakken.
  Heb ooit gelezen van Lianne Pain
  “Dit is geen fantasie, maar ons geheiligd voorstellingsvermogen.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s