Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Weid Mijn lammeren

Een reactie plaatsen

Recentelijk komen mij steeds een paar teksten van Yeshua in gedachten en ze rouleren.
Ik realiseer me dat zij een samenhang hebben..
Weid Mijn lammeren…
Versterk het overige…
Veracht de kleinen niet…

Om de heiligen toe te rusten tot  heilig dienstbetoon…

Mijns inziens zijn het adviezen om de kudde bijeen te krijgen.Niet met harde hand,maar in de wetenschap dat Hij, dé Herder, Zijn helpers, instrueert hoe en wat zij moeten doen om in Zijn liefde de eenheid te handhaven.
Dat is helend.
Weid Mijn lammeren..het staat in Yochanan 21:15 “Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Yeshua tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Meester! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.
Lammeren zijn jonge dieren, jong in geloof.Die hebben een andere aanpak nodig dan de schapen waarnaar Cephas (Petrus) ook uitgezonden wordt.
Versterk het overige Op.3:2. Dit duidt zoals ik in de Strongs lees op een deel van een groep of aantal:Opb 3:2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor Elohim.
Versterk het overige dat sterven zou…
Dat sterven zou..Geen levenskans als het niet versterkt zou worden..

En gisteren kreeg ik onderstaande woorden:

Matth.18:10 Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
Kleinen…M’n hart wordt ontroerd als ik aan de kleinen denk, de lammeren, de afgewezen, uitgestotenen…
Mensen kunnen wel kiezen wie het beste past in een groep,maar ABBA YHWH kiest door ZIjn Ruach vaders, moeders,tantes,ooms, grootouders voor de kleinen, de lammeren uit.De weide mag mals en groen zijn en de kleinen, de lammeren die dreigen buitengesloten te worden, mogen niet gehinderd worden.Geenzins!

En hoewel verschillende functies binnen de familie,zijn het toch allemaal kinderen Israels.Gelijk aan elkaar,want er is maar één Herder.

Ja, die woorden kwamen ook: :Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet..Vanaf Matth.10:13 lezen we de volgende woorden:13 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.
14 Maar Yeshua, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
16 En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

ABBA’s Ruach is bewegende om de kleinen niet te verschrikken en naar een andere weide over te brengen.
Dat is een verlossend proces en zeer hoopvol,want Hij gaat voorop en Hij kiest en Hij leidt.
Ik heb Zijn woorden gehoord en wil niets liever dan Zijn opdracht aanvaarden.
Hineni…

Efeze 4:12 “Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van HaMashiach…

Vrucht

We zijn al op weg Sukka te worden en Yeshua’s woorden geven veel hoop wanneer Hij Zelf zegt, dat er niet verhinderd mag worden, dat Hij die dat deden hen zeer kwalijk nam.Geldt ook voor nu…

Daar ligt een diepe les in.
Shalom voor degenen die dat mogen zien en de Meester volgen zoals Hij deed.
We mogen resultaat verwachten,wanneer Hij aan zet is.

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s