Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Shamar mazuwzah pethach

Een reactie plaatsen

Lezende in Spreuken 8 viel mijn oog op vers 34…

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.

Esher adam, aher shama, yown shaqad al deleth,shamar mazuwzah pethach

Wanneer we de onderstaande regel na de tweede komma nader beschouwen ontdekken we iets opmerkelijks,wat in de christelijke cultuur zomaar over het hoofd gezien is.

Shamar mazuwzah pethach

Shema shomer shamar
horende handelende of handelende direct wat men hoort
gehoorzamen
doen

Wat doen?

Wakende aan de poorten, yomn al deleth, is een houding van wakker zijn
Alert
Waarnemende de posten Mijner deuren
horend,luisteren wat de opdracht is en ernaar handelen

Posten, mazuwzah

Hé, mazoezah, daar hebben we de plot!
Wat de mazoezah is staat beschreven op onderstaande link en wat er in zit,zijn een paar teksten uit de Schrift van YHWH:
Deuteronomium 6:4-9

4 Hoor, Israel! YHWH, onze Elohim, is een enig YHWH!(Shema Yisrael YHWH ELoheinu YHWH Echad)
5 Zo zult gij YHWH, uw Elohim, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
9 En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.

Deuteronomium 11:13
En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede, om YHWH, uw Elohim, lief te hebben, en Hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
14 Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt.
15 En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.
16 Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u voor die buigt;
17 Dat de toorn des YHWH’s tegen ulieden ontsteke, en Hij den hemel toesluite, dat er geen regen zij, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het goede land, dat u YHWH geeft.
18 Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen;
19 En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat;
20 En schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten;
21 Opdat uw dagen, en de dagen uwer kinderen, in het land, dat YHWH uw vaderen gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde.

Mijn geboden zijn
04687 hwum mitsvah, zn

van 06680 TWOT-1887b

AV – commandments 177, precept 4, commanded 2, law 1, ordinances 1; 181 StV-gebod 179, bevelen (ww) 1, mensengeboden 1; 181 NBG-gebod 166, bevel 3, verbieden 3, aanzegging (Mal 2,1) 2, verordeningen
2, aandeel het wettige-(Ne 13,5) 1, geboden (bn) (1Ki 8,58) 1, opge- legd (Jos 22,3) 1, verplichtingen (Ne 10,32) 1, voorschrift (Jer 32,11) 1; 181

1) gebod, bevel
1a) bevel, verordening (van de mens)
1b) gebod (van God)
1c) gebod (wijsheidscode)

32Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren.
33 Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet….

Esher adam, aher shama, yown shaqad al deleth,shamar mazuwzah pethach

Waarnemende de mazoeza adviezen aan Mijn deuren, YHWH’s poorten
en YHWH’s levensreddende richtlijnen samengevat in Deuteronomium 6 en 11.

Levensreddend, reinigend en heiligend
Yeshua…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mezoeza

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s