Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Wie is het huis Israels naast het huis van Juda?

4 reacties

Om bij het begin te beginnen…
Er zijn de laatste tientallen jaren over de gehele wereld geluiden dat er grote getale mensen, voornamelijk uit christelijke hoek, terugkeren naar shabbat en meestentijds in de leringen terecht komen van de veelal zogenoemde messiaanse kringen.
De leringen hebben een messiaans-joods karakter en de teruggekeerden genieten van herkenning en vreugde van de pas ontdekte nieuwe weg.
Zo ook wij destijds.
De vraag is of deze veelal messiaans-joodse weg ook de weg is die Yeshua ons leerde?
Die vraag wordt zelden of nooit gehoord, gelezen of gevraagd.
Want er is wel degelijk verschil tussen wat Yeshua leerde en de leringen van het messiaans-joodse erfgoed.
Maar daarover later meer.
Eerst maar es even de lijn opzoeken in YHWH’s Torah over het huis van Israel naast dat van het huis Juda:

Scheuring van het rijk, oordeel, de ballingschap,duur,naam,scheiding,hereniging van huis Israels.

Scheuring.

Enkele gegevens:

2 Kronieken 10:19
Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af, tot op dezen dag.

Ondergang
In 2 Koningen 18:10-12 wordt het koninkrijk Israel ( niet te verwarren met Yahudah) weggevoerd naar Assyrië, omdat zij de stem van YHWH niet gehoorzaamd waren geweest,maar Zijn verbond overtreden hadden en al wat Moshe, YHWH’s knecht,geboden had, dat hadden zij niet gehoord noch gedaan.
In 2 Koningen 17 staat daarvan ook een nadere beschrijving.
In 2 Koningen 18: 23 wordt vermeld dat “YHWH Israel van voor Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israel weggevoerd uit zijn land tot op dezen dag”.
(Onder Zedekia wegvoering van Yahudah naar Babal ((70 jaren) In het eerste jaar van koning Kores van Perzië laat hij hen gaan. 2 Kronieken 36:22,23 en Ezra 1:1-3)
Zelfs Yahudah hield YHWH’s geboden niet (…).Zo verwierp YHWH het ganse zaad (2 Koningen 17:19,20)
In Jeremia 3 worden Israel en Yhaudah als twee zusters voorgesteld
Omdat Israel Lo-Ammi is geworden en Yahudah tot op de huidige dag bekend is, lijkt mij Jeremia 16 bedoeld voor het huis Israels en Jeremia 17 voor het huis van Yahudah.

Het oordeel.

Enkele gegevens:

1 Koningen 12
1 Koningen 12:31
2 Kronieken 10

De duur.

Enkele gegevens:

Daniël 9: 24
Ezechiël 4:5,6
Leviticus 26:18
Mattheüs 24:15,16,20,21,32,33,34.
Numeri 13,14:34

Naam.

Enkele gegevens:

Hosea, het gehele boek met name hoofdstuk 1:6.

Scheiding (tweëerlei)

Zacharia 11:10
En Ik nam Mijn stok LIEFLIJKHEID, en Ik verbrak denzelven, tenietdoende Mijn verbond, hetwelk Ik met al deze volken gemaakt had.

Zacharia 11:14
Toen verbrak Ik Mijn tweeden stok, Samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Yahudah en Israel.

Zowel in Deuteronomium 4:23-29 en Jeremia 16 lees ik dat Israel een dubbele vergelding krijgt vanwege ongerechtigheid in verband met ongehoorzaamheid inzake het dienen van de goeden van de volkeren.

Even enkele notities :

Bij ongehoorzaamheid: straf Leviticus 26:14-18
Bij waarschuwing niet horen: zevenvoudige straf vers 18

Jerobeam stelde 2 plaatsen van aanbidding aan,zie 1 Kon. 12:29,30; 1 Kon. 12: 31.

Yahudah altijd bekend gebleven.( Lev.49:10)
Israël werd Lo-Ammi (Lev.26:33, Psalmen 83; Jer. 30:11, Jer.31:10; Hosea 1:9;
Naar Assyrië 721 voor BC

Lengte van straf: zevenvoudig, zie Lev. 26:18
Maal 390 dagen voor Israël en 40 voor Yahudah, die 1 voor elk jaar betekenden, zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:6
= 390 x 7 = 2730 jaar
Israel in 720 BC naar Assyrië
Van -720 BC tot 2730 jaar later is 2010!

Terugkeer: Ezechiël 39 : 38
Jesaja 14:1-3
27:6
61:4
Israel in het westen wacht een oordeel ivm zonde door het nalaten van Torah, zie Ezechiël 18: 23,30,32.

Voorwaarde voor ontkoming is het praktiseren van gehele Torah.

Één jubeljaar is 50
Genesis 6:4 Bij Noach zei YHWH dat dagen van een mens 120 jaren zullen zijn, maar Noach werd ouder dan 120 jaar.
Één jubeljaar x 120 jaar (uit vers 4) maakt 6000 jaar

Van Adam tot nu maakt 6000 jaar
Voor YHWH is 1000 jaar als één dag, zie Ps. 90:4 ; 2 Petr. 3:8
Zes dagen plus één rustdag ( Milennium)
Voor zover bekend waren de laatste drie jubeljaren 1867, 1917, 1967 + 50 maakt 2017
Jesaja 46:9,10

Yahshua sprak over het uitbotten van de vijgeboom én een generatie dat niet voorbij zal gaan. Uitgaande van de stichting van de staat Israël in 1948 ( Jesaja 66:8) en een generatie van 70 jaar komen we op 2017!
(Matth. 24: 15,16,20,21,32,33,34.

——

Anno 2019…

18-6-2019

Het hierboven geschrevene ging uit van het inzicht toen en in grote lijnen betreffende het geschreven Woord kunnen we de geschiedenis van het gedeelde ene volk zien.Het Woord geeft aan dat er ook hereniging komt, maar niet langs natuurlijke wijze. Het is langs de lijn van belofte…

Zie het beloofde zaad in Genesis, de belofte aan Abraham, Yeshua, Sarah en Hagar (de vrije en dienstbare) Zo wie in Yeshua is is Abrahams zaad en naar de beloftenis (dat ene Zaad Yeshua) erfgenamen

Gal 3:16  Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
Gal 3:17  En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. 
Gal 3:18  Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
Gal 3:19  Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. 
Gal 3:20  En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. 
Gal 3:21  Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. 
Gal 3:22  Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Yeshua de gezalfde aan de gelovigen zou gegeven worden. 
Gal 3:23  Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 
Gal 3:24  Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Yeshua, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. 
Gal 3:25  Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. 
Gal 3:26  Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Yeshua de Gezalfde. 
Gal 3:27  Want zovelen als gij in Yeshua gedoopt zijt, hebt gij Yeshuas aangedaan. 
Gal 3:28  Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Yeshua haMasshaiach. 
Gal 3:29  En indien gij van Yeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Hierin wordt in principe onze redding, roeping, bestemming in kort bestek verwoord.

Beproef mijn woorden

@Hadassah

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

4 thoughts on “Wie is het huis Israels naast het huis van Juda?

 1. Er is in de loop der jaren veel meer informatie over de twee huizen naar voren gekomen, maar meer nog in de engelstalige streken dan hier in het Nederlandse. Bekend is de stroming met de BritsIsraelvisie, die aangeven dat de stammen voornamelijk in de kuststreken zijn gekomen…
  Maar het book van Batya Wootten heeft mij destijds, en dan spreken we over 1996, eerlijk gezegd geholpen omdat ik persoonlijk niets met die stroming had. Batya werd juist door YHWH´s Ruach onderwezen juist NIET met die stroming in zee te gaan,maar het huis israels in het Woord zelf terug te vinden. Dat onderzoek resulteerde in het boek `Who is Israel`.
  Meer weten over de schrijfster?
  http://www.messianicisrael.com/m/
  http://www.redeemedisrael.com/who-we-are/

  Shalom,

 2. Hallo Hadassah, wat leuk dat je een nieuwe site hebt, gefeliciteerd ! !

  Groet, Michael.

  Als je wilt, kom een keer langs, ik ben inmiddels aan kant in huis…

 3. Yeshua zegt dag en uur niet te weten…; maar ik denk dat we mogelijk het jaar kunnen weten .
  Ik heb grote hoop dat het inderdaad 2017 wordt !

 4. Pingback: Wie is het huis Israels naast het huis van Juda? | Tegenhetlicht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s