Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Shir Lama’alot Psalm 121

Shir Lama’alot…

The newest song I have listen, I will put the link below..such a blessing…

In my eyes Hebrew is a language of Life and strength..

Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.
2 Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon YHWH our Elohim, until that he have mercy upon us.
3 Have mercy upon us, O YHWH, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.
4 Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud

1 ¶ Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van YHWH, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.
5 YHWH is uw Bewaarder, YHWH is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
7 YHWH zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
8 YHWH zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
1 ¶ Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des YHWH’s gaan.
2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!
3 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;
4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des YHWH’s, tot de getuigenis Israels, om den Naam des YHWH’s te danken.
5 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.
6 ¶ Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!
9 Om des huizes des YHWH’s, onzes Elohims wil, zal ik het goede voor u zoeken