Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Avinu’s evenbeeld

Shalom, enige tijd geleden werd ik als het ware stilgezet bij de vraag, waaraan wij kunnen zien dat wij, als man én vrouw Avinu’s evenbeeld zijn.Ik denk dat Avinu’s Ruach mij leidde naar informatie,die mij én meer liet ontdekken van Zijn bedoeling met ons én meer ontzag bracht voor Hem, Die zoveel met ons voor heeft en altijd richting herstel denkt (doet)van zijn oorspronkelijke en perfecte plan met ons waar wij rust zullen vinden, zoals de woorden uit Jer. 6:16 “Jer 6:16 Zo zegt YHVH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.
De laatste vijf woorden geven aan dat mensen de keuze hebben om rust te vinden voor hun ziel.Ik heb door nu een begin van het oorspronkelijke plan gezien dat eigen keuzes die specifieke zegen niet hebben en daarom wil ik delen van wat ik heb ontdekt…

Nu ik voor de derde keer de informatie aan het doornemen ben, zie ik een verandering bij mezelf.. terwijl ik ermee bezig ben, borrelt er soms zomaar tussen de dagelijkse verplichtingen door, lieflijke en leven brengende nieuwe informatie, die Avinu’s Ruach aanvullend in mijn denken brengt.Noemden ze dat samenspraak?

Ik wil u niet onthouden wat ik alreeds mocht gaan ontdekken. Abba YHVH is bezig Zijn volk te herstellen en na identiteit komt het persoonlijke aspect aan de beurt. Bijzondere volgorde.

Het leek me goed om in gedeeltes de ontdekte rijkdom door te geven. Twee delen zijn al vrijgegeven en een derde staat op stapel..
Brachot/Zegeningen!

“Zoals ik al eerder aangaf zijn de woorden van mevrouw Kallacher vol leven en kracht. Wanneer we de woorden aandachtig en onderzoekend lezen, komen we tot eenzelfde inzicht. Diep verborgen schatten, die ons ter beschikking staan. Dat is herstel richting de hof van Eden. De volgende inleiding is van K. Kallacher en zelf ben ik de Strongs ingedoken en kwam tot eenzelfde inzicht…

“Wat betekent het om man of vrouw te zijn? De Hebreeuwse tekst suggereert veel meer dan het geslacht. Het Hebreeuwse woord voor mannelijk is “Zakar”. Dit is hetzelfde woord voor “om aan te geven of om te onthouden”. Zoals ik in andere plaatsen op deze blog over “onthouden” in het Hebreeuws heb gezegd is het veel meer dan louter een mentale instemming. Het gaat om actie; om te onthouden is om te handelen in opdracht van iemand of iets. Zakar wordt gebruikt in de Tien Geboden met betrekking tot de sabbat: “Gedenk de sabbatdag”. Dit gebod is er niet om ons te vertellen dat we moeten “denken” of “recall” van de sabbat; het is ons te vertellen om iets te DOEN en dat er iets is om in de rust in te gaan. Verder lezen onder de nu volgende link…

Sluitend voorbeeld1

Vervolg Man vrouw graceintorah


1 reactie

Whether one member suffer…

1Co 12:26 And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.

Is not Yehudah our family?

They never left Father’s home, we did.

They lever lost their identity…

Ge 49:10 The sceptre shall not depart from Yehudah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.

Now they suffer because of the many fires…

Come let us go up and together ask the Father what we can do to help our family.

I am sure He shows us how to act and what to do.

The melody and words in this video share something of my feeling inside of me


Een reactie plaatsen

Ware verootmoediging geeft bijzonder resultaat

In de dagen opgaand naar Yom Kippur kreeg ik recentelijk van Ken Rank, die ik als een broer ben gaan kennen, een berichtje toegezonden dat hij op de website van United2Restore had gepubliceerd. Direct al bij het begin had het mijn volle aandacht!

Een paar zinnen in die open brief troffen me,  omdat ik dat zelf al weleens gedacht had, dat Yuda van mij, van ons zou kunnen denken, maar Ken had de moed en nederigheid om het openlijk te verwoorden!

Citaat:”When Hitler came into power, he claimed to be a Christian. Despite him being a poor reflection of the one he claimed to serve, the Jews should not be expected to have to discern who may or may not be reflecting the values of Christianity. Thus, from their perspective, if Hitler claimed to be a Christian, and I claim to be a Christian, then in their eyes, I am not much different than Hitler. Vertaling: Toen Hitler aan de macht kwam, beweerde hij een christen te zijn. Ondanks dat hij een slechte weerspiegeling van degene die hij had te bereiken moet van de Joden niet worden verwacht te onderscheiden wie niet of wie wel al dan niet de waarden van het christendom reflecteert. Dus, vanuit hun perspectief, als Hitler beweerde een Christen te zijn, en ik beweer een Christen te zijn, dan ben ik in hun ogen,niet veel anders dan Hitler”.

Ik ben Ken gaan kennen als een broeder die, hoewel een oceaan ons scheidt, betrouwbaar is in de relatie als familie in Yeshua. Het zijn geen loze woorden die hij schreef en wij mogen ze ter harte nemen. Hij triggerde wortels die er nog steeds zijn en die, hoewel voorvaders van ons ze deden, wij wel hun nazaten zijn. Een gevallen steek dient opgehaald te worden, wil het breiwerk een mooi resultaat zijn.

Ervaring met een huisgenoot die uit het Middenoosten voor enkele jaren in ons huisgezin kwam, heeft ons inzichten bijgebracht en zodoende kan ik met recht zeggen dat mensen uit het Middenoosten ons niet beoordelen op wat wij zeggen, maar wat onze houding is. Woorden als bovengenoemd zijn daarentegen krachtig, de houding is een bevestiging.
Ik denk dat Israeliers in het algemeen en zeker ook degenen die in de natiën leven, die middenoosten- mentaliteit niet verloren zijn.
Daarom laat ons ja “ja” zijn en ons nee “nee”!

Wanneer wij op ons hart hebben om in hun slechte tijden hen te bemoedigen, weten zij dat wat wij zeggen serieus is. Wanneer wij de moed durven te hebben om de fouten van onze vaderen aan te kaarten en aan te geven dat we begrijpen dat zij ons ook zo zien totdat wij het tegendeel bewijzen, dan gaan we inhoudelijk bezig. Dat zal zoden aan de dijk gaan zetten.

De open brief van Ken Rank gaf vrij gauw resultaat (1).

Om de hand te reiken dienen we zelfkennis te hebben en de moed om te bekennen ook al hebben we het zelf niet persoonlijk gedaan.
Dan krijgen de woorden “wij en onze vaderen tevens…” inhoud, die vroeg of later duurzaam resultaat gaat geven.

Kom ga met ons en doe als wij, psalm 122

(1) http://www.breakingisraelnews.com/76964/yom-kippur-repentance-devout-non-jew-jewish-response-opinion#6b3y5KoEZs7gsrZb.97

 


Een reactie plaatsen

Misschien hebben ons teveel gefocust, dat het nog moet komen…

Recentelijk waren Ephraim en Rimona Frank in ons land en spraken ze op een avond in de buurt van Gorinchem over de Levende Torah en leven door de Geest.

We maakten wat notities…

Yeshua is het Levende Woord en de Geest van Torah…
Torah is geestelijk…wet is hier Torah en geen wet
Rom.7: 14
Wat ontvangen we als Israël van het Woord
Rom 9: 4 lijst van
Torah kan niet gescheiden worden van het verbond
Hand 3 : 25
Niet alleen Shema maar praktiserend volgen is de liefde voor Elohim met alles wat in je is..dan kan
In het natuurlijke is het haast onmogelijk om te houden
Wij krijgen de Ruach en in Zijn kracht kunnen we het doen
Ezechiel 11: 19,20
Zonder torah geen natie
Leven van de geredde gemeenschap
Velen die dit gaan volgen en uit de kerk komen en er zijn er die veel langer eruit zijn en die gaan ontmoeten…wat vinden ze?
Vinden ze eenheid..De liefde van de torah..of komen ze onder een oordeel van mensen?
Wat bieden wij hen als ouderen in het geloof?
Liefde van Yeshua en liefde tot de naasten
Wat ziet Yudah als ze ons zien?
Yudah zegt dat het Nieuwe verbond er nog niet is en we zijn et ook niet omdat we ons nog net zo gedragen als in de kerk …we maken hen niet jaloers.
Het meeste belangrijkste handeling is bekering!
De enige weg om de Torah te doen is met de Ruach!

Lees verder


2 reacties

Bney Yosef in een stadium van terugkeer en ont-moeten

Enkele wetenswaardigheden kruisten elkaar kortgeleden…waaronder de woorden uit de Corinthebrief:
1 Corinthe 1:10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Yeshua HaMasshiach, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

En niet zomaar, omdat er tijdens het ontwaken in het huis van Yosef, meer komt kijken dan een voetstoots aannemen.
De veelkleurigheid gaat door een beproeving.
Vernieuwing komt van binnenuit en gaat niet buitenlangs.
Wat men in dat vernieuwingsproces soms over het hoofd ziet is de wijze waarop men in het leven is gaan staan.
Pijnlijk genoeg komen zelf aangemaakte grenzen boven en de onverwerkte gevoelens van moeilijke zaken spelen daarbij eveneens een rol en dan hebben we het nog niet over aannames van leringen en doctrines.
Er zijn er die stoppen met voortgaan en zich terugtrekken.
Vernieuwen is bij voorbaat meestal een pijnlijk proces.

Nu kreeg ik zeer recentelijk een prachtig handvat aangereikt die ik graag met u wil delen…
De feesten van YHVH zijn zowel jaarlijks als perioden die de gehele geschiedenis beslaan, zie de uitleg van de dagen, als YHVH zegt: “Een dag is als duizend jaar”… De manna oftewel scheppingsweek staat ook model voor de tijd dat de mensheid op aarde is… De periode welke voorzegd is in het Woord en een tijd van vrede heeft voor geheel Israel (Yosef en Yudah) is nog niet aangebroken.
De voorjaarsfeesten zijn vervuld, de najaarsfeesten nog niet…

Het handvat wat ik aangereikt kreeg, geeft houvast en duidelijkheid.
Wanneer we in een vernieuwende periode zitten, worden er vaak mensen erg teleurgesteld, omdat hun voorstellingsvermogen niet reflecteert met  wat zij in werkelijkheid ervaren.
En is die teleurstelling waarheidsgetrouw of gewoon een reactie van hun gevoelens?
Zelfonderzoek en achterhalen van feiten is van groot belang, dat zeker.

Het antwoord wat ik kreeg was zoveel meer, vond ik zelf.
De periode waarin mensen elkaar niet begrijpen terwijl zij menen allen oprecht te zijn en er toch scheidingen plaats gaan vinden, komt doordat men op grond van teleurstellingen over het hoofd ziet, dat we nog steeds in de zesde dag die ongeveer duizend jaar duurt, van de week zitten.
De shabbat van duizend jaar is nog niet aangebroken, laat staan de Shemini Atzeret.
Dat kunnen we weten omdat de twee huizen nog niet herenigd zijn, Yosef en Yudah niet schouder aan schouder broederlijk samenleven in het land van hun voorvaderen.
Men kan zeggen dat dat al een feit is, maar dan komt men in conflict met de woorden waarin geschreven is dat Yeshua alleen tot de verloren schapen van het huis Israels zou komen en Yudah had geen scheidsbrief meegekregen…

Shemini Atzeret is de achtste dag direct na de Sukkot.
Sukkot is nog onvervuld, omdat de Man, de Mashiach nog niet is gekomen voor Zijn voltallige Bruid,
omdat zij nog niet herenigd is…

Dit alles overdenkende zien we dat we voorzichtig de stenen uit de weg mogen ruimen en de goede boodschap delen..
En voor zover mogelijk vriendelijk zijn naar alle mensen, ook al kiezen er mensen niet meer mee te gaan.

Onze overeenkomst is Yeshua, die alleen tot de verloren schapen van het huis Israels kwam, YHVH’s instructies, liefde tot het land en tot het volk.

Door dit beproevend proces heen zullen we de weiden waarvan Psalm 23 getuigt, bereiken…
“1 Een psalm van David. YHVH is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des YHVH’s blijven in lengte van dagen.”

Psalm 126:6 “Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.”

 


Een reactie plaatsen

Shalom de vredestichters…

Nadenkende over een aantal zaken die afgelopen tijd voorbijkwamen,vroegen om woorden die ik met u delen wil.
Overal waar men het begrip “eenheid” naar voren brengt in de zin van vredig samen kunnen zijn, is er een hunkering te bespeuren, maar als het dan op daden aankomt, blijft het veelal steken bij de “maren”.
Sinds jaren weet ik dat ik mag delen over het prachtige hoofdstuk uit Ezechiël 37, waar we over het naderen van twee verschillende “huizen” geïnformeerd worden.
Zolang naar verlangd en nu op deze tijd gekomen worden er schansen opgeworpen die voortgang dreigen te belemmeren.
Over die schansen wil ik het niet hebben, wel over het slechten van gedachten die tot schansen leiden.

Shalom de vredestichters…om vrede te brengen moet dat in het hart van de personen door YHVH Zelf zijn uitgestort en dezen gevormd zijn in het leven om niet bij het minste of geringste om te waaien…

Zo kreeg ik vanmorgen een brief onder handen die specifiek dit fenomeen aanhaalt:

De geschiedenis bewijst dat YHVH begon met het vervullen van de profetie door Yuda te hebben verzameld en ze naar hun land te brengen. Maar nu hoe zit het met de tweede natie? Zacharia hoofdstuk 10 vertelt over de dagen toen Yuda terug in het land zou zijn, en ook dat YHVH Yosef (v. 6) zou redden en vervolgens hen te verzamelen de andere stok / volk in de hand van de profeet te worden. “Ik zal fluiten voor hen en ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen toenemen zoals ze eens toegenomen waren”(Zacharia 10: 8)
Volgens de bovenstaand Schriftaanhaling is het eerste stadium voor het huis van Jozef / Efraïm was / om gered te worden. Ik denk dat dat “verlost” betekent en moet worden hersteld naar hun oorspronkelijke identiteit als de zonen van Israël, een fenomeen wat het versnellen van de tijd sinds de historische oude stad van Jeruzalem terug kwam in de handen van het volk van Juda in 1967. Vervolgens YHVH zegt dat hij hen ( verwijzend naar de verdorde botten)verzamelen (kuf-vet-tzadi)zal met het werkwoord “kavetz”, die wordt gezien, bijvoorbeeld in 1 Kings 20: 1 als “verzamelen , vergaderen of krachten bundelen (zoals de dorre beenderen in Ezechiël 37:10). Gebruikmakend van hetzelfde werkwoord, geeft Jesaja 60: 4: “Hef uw ogen op rondom, en zie, zij allen komen samen , ze komen naar u, uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen worden verzorgd (gevoedsterd) aan uw zijde”.
.Als de verlosten leden van het huis van Jozef om in de hand van de profeet een natie te worden, zullen ze moeten eerst en vooral worden vergaderd tot Yeshua, hun Verlosser. Yeshua zal hen dan verenigen ze door de eenheid van Zijn inwonende Geest en uiteindelijk in familie gemeenschappen stellen:”Elohim stelt de eenzame in gezinnen … en maakt de huisgezinnen als kudden” (Psalm 68: 6a; 107: 41b), en ik zou eraan kunnen toevoegen “met doorgewinterd volwassen erkend leiderschap / oudsten (zie Jeremia 23: 4 “En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt YHVH.)
Deze eenheid is niet overeenstemmig naar buiten met religieuze symbolen en praktijken, maar is gebaseerd op het bewijs van het leven van Elohims Zoon. ‘En omdat u zonen bent, Elohim heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader!‘ “(Galaten 4: 6).

Woorden die mij bijblijven zijn dezen uit Joh 15:12 “Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb”.

Verder lezen:
http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/05/drawing-close.html


3 reacties

Door de bomen het bos zien

Het lijkt haast wel een hype te worden.Termen als Efraïm en Juda hoor je momenteel te kust en te keur, maar komt et allemaal uit dezelfde bron en wat beogen de mensen die ermee komen?

Om daar achter te komen is het van belang dat men goed leest en onderzoekt, want er zijn echt wel punten waaraan men aandacht moet besteden, vóór men überhaupt verder gaat.

Wanneer men met de een niet meegaat, kan men vaak van de andere kant verwijten verwachten, maar als men weet het juiste pad te bewandelen, is de flexibiliteit aanwezig om tegenstand aan te kunnen.

Uitgaande van het verlossingswerk wat Yeshua deed voor ons om tot de identiteit van Efraïm te komen, ook wel genoemd met de term huis van Yosef, kwamen we meestal daarvoor al tot het onderscheid dat de shabbat en de bijbelse feesten ook voor ons niet weggedaan waren.

Wie kent momenteel niet het nieuws over de commonwealth of Yisrael dot com? Een goed ogende website vol met activiteit en het zou bijna kunnen dat t goed was…

Kijk met wie zij samenwerken…en kijk daar naar de kleine lettertjes onderaan…Als de bijbel ons oproept om te onderzoeken, dat moeten we dat zeker niet nalaten, want het Woord geeft ons richting en ABBA’s Ruach leidt ons in alle waarheid.

Ons terug laten keren naar de Torah van YHWH is goed, maar om ons nu terug te brengen onder de rabbijnse halacha…is dat waar Yeshua ons voor waarschuwde of juist stimuleerde te gaan doen?

We weten van een project waar ook mensen uit Nederland aanwezig waren in Israel om Hebreeuws en joodse cultuur te leren en waarbij men ten zeerste afgeraden werd om messiaanse contacten te onderhouden in Israel zelf. Genoemde website hierboven werkt samen met een andere website die destijds meewerkte met het betreffende project in Israel.  Wanneer mensen onder de rabbijnse halacha gebracht zullen gaan worden, is Yeshua waarschijnlijk in hun ogen minder van belang.

Wanneer men de links van betreffende websites gaat bekijken, komt men tussen de regels hetzelfde beleid tegen.

Om de eenheid te behouden is het van het grootste belang dat men vriendelijk blijft in plaats van zich afzetten tegen. We hebben immers ook onze eigen oude jas als herinnering aan de kapstok hangen? En tot de tijd dat YHWH’s hand ons nog niet één gemaakt heeft in Zijn land, zal het zeker positief van ons getuigen als we vriendelijk blijven, ook al wordt ons geleerd een ander pad te gaan zonder Yeshua los te laten.

Tussen al die bijgeluiden ook een oprecht geluid…

Bney Yosef National gaat uit van het feit dat het Yeshua is die Efraïm/huis van Yosef tot hier gebracht heeft. Daarnaast erkent men de verbondenheid met het land, de inwoners, de geschiedenis, bestemming en identiteit. Ezechiël 37 beschrijft dat YHWH beide huizen één zal maken in Zijn hand.Terug naar rabbijnse halacha is geen optie daar Yosef/Efraïm Juda niet is. Onder hen die van Juda zijn en Efraïm zijn gaan herkennen is Hanoch Young die samen met Ken Rank United2Restore.com hebben opgestart. De te beluisteren video’s zijn verfrissend en relaxed.

Bney Yosef National is geen organisatie of kerk. Het is een beweging van mensen die vaak onafhankelijk van elkaar , op zoek zijn gegaan omdat er iets in hart gelegd was. Zo te zien gaat dat werk verder. Het is een werk van YHWH Zelf, door Hem begonnen op grond van beloftes, die Hij lang geleden door Zijn knechten op heeft laten tekenen.

Ook in Nederland is een contactpunt ontstaan.Zie link onderaan.

Het begon met een zichtbare ontmoeting van mensen die zich geroepen voelden om zich naar Ariel te begeven en daar door het proces van erkennen, belijden te gaan met als gevolg een open deur.Sindsdien zijn diverse activiteiten ontwikkeld…

 

http://www.israelitereturn.com ; http://www.etzbneyyosef.com/ ; http://www.united2restore.com ; http://www.bneyyosefholland.com ;

Beproef de zaken of ze uit YHWH zijn, vriendelijke groet   @Hadassah.