Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Schriftuurlijke volgorde

1 reactie

2Th 2:1  En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Messias Yeshua, en onze toevergadering tot Hem, 
2Th 2:2  Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Messias Yeshua aanstaande ware. 
2Th 2:3  Dat u niemand verleide op enigerlei wijze;

want die komt niet,

tenzij dat eerst de afval gekomen zij,

en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 
2Th 2:4  Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat  genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 
2Th 2:5  Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 
2Th 2:6  En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 
2Th 2:7  Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden,

totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 

2Th 2:8  En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken YHVH verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 

2Th 2:9  Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 
2Th 2:10  En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 
2Th 2:11  En daarom zal Elohim hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 
2Th 2:12  Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

2Th 2:13  Maar wij zijn schuldig altijd Elohim te danken over u, broeders, die van Hem bemind zijt, dat u Elohim van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; 
2Th 2:14  Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Messias Yeshua. 

2Th 2:15  Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. 

2Th 2:16  En onze Messias Yeshua Zelf, en onze Elohim en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, 
2Th 2:17  Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk. 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Schriftuurlijke volgorde

 1. 2Th 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze;

  want die komt niet,

  tenzij dat eerst de afval gekomen zij,
  Deze afval is al een poosje bezig.

  en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
  Is dat een persoon, of een geheel verdorven geslacht zoals bij Noach?

  2:6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
  2Th 2:7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden,

  totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
  Ze wisten dus wat het is dat hem(de wetteloze) tegenhoud. De keizer regeerde op dat moment en dulde geen geestelijke macht boven hem. Dus de keizer was de weerhouder?
  Toen de keizerlijke macht op hield kwam Rome
  Toen begon de enorme dwaling!
  Maria verering, paus als plaatsvervanger van Jesjoea.Bedriegelijke wonderen, zoals beeljes die huilen , verandering van de Moadiem en Sabbat.
  Beeldenverering. Heiligverklaringen etc etc

  2Th 2:11 En daarom zal Elohim hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
  2Th 2:12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

  Die dwaling is overal volop bezig. Zie kerstfeest, opname leer dat Jesjoea twee bruiden heeft en allerlei gekke leer erom heen.
  Dat de Gemeente een hele andere entiteit is dan Israel zoals YHVH het bedoeld heeft.
  Genade tegenover Thora.
  Een groot deel van de Gemeente is onvoorbereid op wat komen gaat. De oordelen over Babylon en daarna de hereniging van de twee Huizen van Israel en alle vreemdelingen die door Yesyhua daarbij zijn toegevoegd. Geent op de Edele Olijf
  De meesten zijn onvoorbereid omdat ze geloven dat ze voor de verdrukking(welke al 2000 jaar duurt) of 2 dagen, worden opgenomen.
  Ze kunnen straks moeilijk vertrekken als blijkt dat de oordelen komen.je dan nog voorbereiden is moeilijk.
  Je moet nu geestelijk volkomen uit Babylon trekken
  Openbaring 18 vers 4
  Om straks ook fysiek te kunnen vertrekken.

  Hosea zegt dat na twee dagen(2000 jr) zal Hij ons doen herleven en op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.
  Na de opstanding van Jesjoea (4000 jaar na de schepping(4e dag) is na 2000 jaar, dus het begin van de 7e dag. De Sabbat is de 7e dag, dus de opstanding van Israel zal op de 7e dag ( het vrederijk) plaats vinden. Hosea 6
  De boodschap is dat broeders en zusters los komen uit de opname leer en zich voorbereiden door geestelijk alles wat ons met Rome verbindt te verlaten en onze blik op Jeruzalem richten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s