Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

In et verleden ligt het heden, in het nu…

Een reactie plaatsen

Sinds een jaar ben ik bezig een indruk te krijgen van wat er zich heeft afgespeeld toen het joodse jongetje Sam, zo zal ik hem maar noemen tijdelijk in het huis van familie onderdak vond om in leven te kunnen blijven gedurende de Tweede Wereldoorlog. Helaas heeft hij samen met zijn ouders de oorlog niet overleefd.  Zijn naam kwam destijds in mij op en liet niet los, waardoor ik op zoek ging. Naar getuigen, getuigenverhalen, documentatie etc.

Dat bracht mij  op plaatsen en in contact met mensen, die er allemaal iets mee hadden gehad en zo bleek dat we iets gemeenschappelijks ontdekten. Het Shema-geloof  bracht liefde voort wat omgezet werd in daden, met dien verstande dat men wist dat het gevaarlijk was, zelfs levensbedreigend.

Alhoewel ik nu globaal een rasterwerk heb, gaat het verhaal voort. Ik kom documentatie tegen van de woonplaats waar ik gedeeltelijk mn jeugd doorbracht en vanwege zwijgzaamheid van bepaalde betrokkenen, stuit ik nu pas op boeken en verhalen die misschien de tweede ring vormen, maar het jongetje Sam is wel de aanleiding.

En wat dreef mij om jongetje Sam een naam te geven?

Een diepe verbondenheid die niet met tijdelijke emotie te maken heeft. Een verbondenheid die voortkomt uit de belofte én het eenzijdige verbond dat YHVH met Abraham sloot en Hem de belofte gaf dat alle volken zouden gezegend worden in hem

Abraham

Gen 12:3  En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Gen 17:7  En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 

Izak

Gen 26:3  Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw zaad zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader gezworen heb. 
Gen 26:4  En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, 
Gen 26:5  Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten. 

Jacob

Gen 35:10  En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet Jakob genoemd worden, maar Israel zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israel. 
Gen 35:11  Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. 

Gal 3:29  En indien gij van Yeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Ezechiël 37 en ook Romeinen schrijven van een volk naar de belofte. Wanneer YHVH belooft is het een belofte, wat niet uitsluitend door natuurlijke menselijke daden tot stand kan komen, uitgezonderd wanneer Hij de inspanningen zegent en het in Zijn plan ligt.

Ik verwonder mij dat Abba YHVH ons ogen geeft en inzicht van wat er aan netwerk, verbindingen ligt en hoezeer mensen uit de volkeren samenwerken, ondersteunen, hun leven op het spel zetten vanuit die verbondenheid en zij soms ook helemaal het zicht niet hebben op de Schepper erachter…

Ik herinner me een vrouw, die eerder anarchistisch was en voor enige jaren mijn pad kruiste. Zij kreeg een plek in het land Israel naar aanleiding van haar broer, die doodgemarteld werd omdat hij geen krimp gaf betreffende joodse onderduikers. Zij had niets met geloof en toch had haar broer die er ook niets mee had, zijn leven op het spel gezet om enigen uit Juda te laten leven. Haar broer was een nazaat uit de volkeren.

Jongetje Sam, ik hoop u er later meer over te delen, wanneer het relaas in de archieven kan.

Samenwerking vanuit dezelfde motieven zag ik ook plaatsvinden bij het Jerusalem Prayer Breakfast 2019  in Den Haag…

Het is het Woord wat spreekt en Zijn Geest wat ons tot daden aanzet, het vervolg daarvan is niet altijd binnen de paden. Daarom is waakzaamheid geboden én gebed om de juiste richting naar Zijn wil.

Dit onderwerp brengt mij naar Hem, Die mij leven gaf en zovelen met mij kunnen dat getuigen.

Zijn Geest die is, geeft dat door aan hen die zich afhankelijk weten van Hem die is, was en komen zal.

Rom 8:15  Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 
Rom 8:16  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods/ Abba Vader zijn. 
Rom 8:17  En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van Elohim, en medeerfgenamen van Yeshua Messias; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 

Eigenlijk zó verweven…

Dank u Abba voor het leven, dat U geeft om door te geven… baruch ata YHVH

 

 

 

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s