Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Wapenrusting/Armor of YHWH hebreeuws belicht

3 reacties

Wapenrusting van YHWH /Armor of YHWH

For my english friends, please scroll and read with me these important verses…thank you and shalom!

Zoals straks uit de voetnoot zal blijken, hebben we door eenzijdige onderwijzing de volheid van Yeshua verkeerd verstaan, maar gelukkig is de late regen ons nog niet voorbij gegaan…

Zoals uit de voetnoot blijkt, beschrijft Paulus hier niet een Romeinse soldaat om de eenvoudige reden dat Paulus hier YeshaYahu/Jesaja aanhaalt, die NIMMER een Romeinse soldaat heeft gezien.Hij haalt Yeshayahu/Jesaja 59:17 aan:
Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.
Deze Hij is YHWH.
In de context met Yeshayahu/Jesaja 59:16 is Yeshua de Enige Die hier beschreven wordt als YHWH’s wapenrusting:
16 “Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem”
Deze versen zeggen dat Yisrael Yeshua en Zijn volheid moeten aangorden inclusief de nooit toegevoegde of afgezwakte Torah…De andere voetnoot beschrijft een aanmoediging dat we moeten vragen om moed zodat we de twee huizen (al YHWH’s kinderen Israels) verkondigen zullen in de donkerheid van de georganiseerde religie

Efeze 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Elohims, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Elohims, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is YHWH’s onderwijzingen.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

.

Armor of YHWH

Efesians 6:11 Put on the whole armor of hwhy , that you may be able to stand against the strategies of s.a.tan.
12 Because we wrestle not against flesh and dahm, but against principalities, against authorities, against the rulers of the darkness of this olam, against spiritual wickedness in high places.
13 Therefore take up the whole armor of , that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand, stand even more.
14 Stand therefore, having your loins wrapped around with emet, and having on the breastplate of tzedakah;
15 And your feet fitted with the preparation of the besorah of shalom;
16 Above all, taking the shield of emunah, with which you shall be able to quench all the fiery arrows of the wicked one.
17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Ruach, which is the word of hwhy:
18 Making tefillot always with all intercession and supplication in the Ruach, and watching in the Ruach with all endurance and petitions for all the Yisraelite kidushim;(1)
19 And for me, that words may be given to me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the besorah,(2)

1. He is not describing a Roman soldier for the simple reason that Isaiah, whom Paul is quoting, never saw a Roman soldier. He is quoting Isaiah 59:17. In context with Isaiah 59:16, Yahshua is the one being described as YHWH’s armor. So in essence, these verses are telling Yisrael to put on Yahshua and His fullness.
2. We all need prayer for boldness, to proclaim the two houses in the face of the darkness of organized religion.

(Met toestemming van auteur RCTNE)

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

3 thoughts on “Wapenrusting/Armor of YHWH hebreeuws belicht

 1. Tefillot zijn specifieke hartsgesteldheidsgebeden,waarin men bidt,zucht of stil is voor YHWH, zoals beschreven in Deut.11:13: En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede, om YHWH, uw Elohim, lief te hebben, en Hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
  Een artikel van de Chabad vertelt ons dat men in de Babylonische ballingschap geen woorden had voor de gebeden die men wilde uitspreken en zo ontstonden er formele gebeden, die men tefillot noemt,maar vóór die ballingschap was dat niet het geval…Wij hebben het Woord wél…een uiteenzetting in het betreffende artikel: http://www.chabad.org/…/aid/1452805/jewish/Tefillah.htm…
  What Is Tefillah? – A Labor of the Heart – Essentials
  Not prayer, not worship, but an intimate sharing of…
  chabad.org

  http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1452805/jewish/Tefillah.htm#footnote1a1452805

 2. Dank je wel. Laat het nou zo zijn dat ik naar de audio bijbel luisterde vanmorgen waar dit hoofdstuk aan de beurt was!

 3. Jij ook hartelijk bedankt voor jouw ractie. dat bemoedigt mij, shalom!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s