Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Waar komen de verstrooiden oorspronkelijk vandaan die momenteel de weg terugzoeken?

Onder de vele aanwijzingen, kan zeker Deuteronomium 4 niet onvermeld blijven, laten we beginnen bij vers 25:
25 Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet, wat kwaad is in de ogen des YHWH’s Uws Elohims, om Hem tot toorn te verwekken;
26 Zo roep ik heden den hemel en de aarde tot getuige tegen ulieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toe trekt, om dat te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden.
27 En YHWH zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar YHWH u henen leiden zal.
28 En aldaar zult gij Elohimen dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken.
29 Dan zult gij van daar YHWH, uw Elohim, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot YHWH,uw Elohim, en Zijn stem gehoorzaam zijn.
31 Want YHWH,uw Elohim, is een barmhartig Elohim; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten.

Hier wordt gesproken over lokatie, instructie én conditie tot het gehele volk, de Israelieten, die later mede door ongehoorzaamheid in twee huizen verder gingen, te weten huis van Israel en huis van Juda.Dus geen twee stammen,maar twee huizen waarin alle stammen vertegenwoordigd waren …
In hoofdstuk 31 van hetzelfde boek lezen we weer over de lokatie na de verstrooiing, instructie en conditie…
Vanaf vers 1:
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de YHWH, uw Elohim, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot den YHWH, uw Elohim, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
3 En de YHWH, uw Elohim, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de YHWH, uw Elohim, verstrooid had.
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de YHWH, uw Elohim, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
5 En de YHWH, uw Elohim, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.
6 En de YHWH, uw Elohim, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den YHWH, uw Elohim, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.
7 En de YHWH, uw Elohim, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben.
8 Gij dan zult u bekeren, en der stemme des YHWHN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.
9 En de YHWH, uw Elohim, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want de YHWH zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft;

10 Wanneer gij der stemme des YHWHN, uws Elohims, zult gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den YHWH, uw Elohim, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
16 Want ik gebiede u heden, den YHWH, uw Elohim, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de YHWH, uw Elohim, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient;
18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
20 Liefhebbende den YHWH, uw Elohim, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de YHWH uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.

Ik kan me de vraag voorstellen dat men vraagt, maar hoe weet je het dan zo zeker dat zij die terugkeren naar die Torahinstructies, voormalige Israelieten zijn?

Ook dat staat beschreven in YHWH’s Woord…
Ten eerste is het zo dat YHWH één volk heeft, dat had Hij toen en door de eeuwen heen, ook nu.
Dat wij zijn gaan denken dat er meerdere denominaties zijn, zegt niet dat YHWH dat zo gekozen heeft.
Bij de berg Sinaï, welke in Saoedi-Arabië ligt, heeft Hij de wet/instructies aan Zijn volk gegeven en die gelden nog steeds.
Zoals we lezen door de verzen heen, zijn we er vervreemd van geraakt,maar als Lo-Ammi Ammi wordt en haar identiteit gaat ontdekken /daarover later meer/dan vraagt dat om uitleg.
In de boeken van de apostelen worden zij uitgezonden naar de verloren schapen van het huis Israels…Hm? Geen christenen,zoals de meesten denken, of heidenen om ze tot christenen te maken?
Is dat een vertalingsfout? Had Yeshua het dan niet over heidenen die christenen moeten worden?

Kijk en daar ligt em nu net de knoop!
Van het huis Israels wordt aangegeven dat zij voor een bepaalde tijd door hun ongehoorzaamheid en rebellie, alles afgenomen werd. Hun identiteit, hun lokatie en hun bestemming.Precies zoals het in YHWH’s Woord beschreven staat.
Dit was niet wat YHWH in gang gezet heeft!
Dit was tengevolge van de rebellie van het huis Israels, dat zij opgingen in de natiën en niet beter wisten als hoorden zij daar en kwamen zij oorspronkelijk uit die streek.
Verder dachten en denken zij, dat zij als zij christen zijn of een ander geloof, dat dat juist is en de bestemming die bij deze leer past ook hun eindbestemming is.
Ook dit wordt in YHWHs Woord beschreven!

Maar hoe komt het nu dat er stemmen opgaan dat het zo anders is als wat altijd is verteld?
Ook dat staat in YHWHs Woord beschreven!

Dat heeft met Zijn tijd en Zijn kalender te maken.
Een tipje van de sluier…
Zeven dagen en volgens YHWHs Woord is de zevende een rustdag.
In YHWHs Woord staat dat voor Hem een dag is als duizend jaar…
Wanneer men de geschiedenis in duikt zal men gaan herkennen dat YHWH in zeven vakken van duizend jaar Zijn plannen heeft opgesteld.
De zevende dag van duizend jaar is nog niet aangebroken,omdat voorzegd is dat er een tijd van duizend jaar vrede komt en HaSatan gebonden wordt voor die duizend jaar en dat is nog niet gebeurd.
En dan hebben we het nog niet gehad over de gezette tijden van YHWH die oa de wekelijkse shabbat en feesten zijn.
En dan te weten de dagindeling!
Die begint zoals Genesis 1 beschrijft met de avond….
Maar goed, even terug naar het onderwerp, hoewel al deze zaken er ook mee te maken hebben.
De verstrooiden die vandaag de dag al zoekende en tastende de weg terugzoeken naar de instructies van YHWH, die ze zo vaak helemaal niet noemen, zijn gewoon nazaten van het huis Israels en ze worden daar weer in teruggezet als zij YHWH’s instructies weder ter harte nemen, precies zoals YHWH’s Woord dat zegt.
Waarom sinds een korte tijd en niet al voor honderd jaar terug?
Dat heeft met de lengte van de straf te maken en ook dat is in YHWH’s Woord beschreven!
Wordt vervolgd,