Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


3 reacties

Totdat Silo komt…

Recentelijk kreeg ik gedachten over de woorden uit Genesis 49:10

De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.                                                                                                                                         

Deze woorden zijn een onderdeel van Jacob’s zegen aan zoon Juda, zie vers 8″Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 11 Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. 12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk.

Gen 49:10  לאH3808 יסורH5493 שׁבטH7626 מיהודהH3063 ומחקקH2710 מביןH996 רגליוH7272 עדH5704 כיH3588 יבאH935 שׁילהH7886 ולו יקהתH3349 עמים׃H5971 

שׁבטH7626 scepter – H7626
שֵׁבֶט
shêbeṭ
shay’-bet
From an unused root probably meaning to branch off; a scion, that is, (literally) a stick (for punishing, writing, fighting, ruling, walking, etc.) or (figuratively) a clan: –  X correction, dart, rod, sceptre, staff, tribe.

ומחקקH2710 lawgiver- H27190

חָקַק
châqaq
khaw-kak’
A primitive root; properly to hack, that is, engrave (Jdg_5:14, to be a scribe simply); by implication to enact (laws being cut in stone or metal tablets in primitive times) or (generally) prescribe: – appoint, decree, governor, grave, lawgiver, note, pourtray, print, set.

רֶגֶל
regel
reh’-gel
From H7270; a foot (as used in walking); by implication a step; by euphemism the pudenda: –  X be able to endure, X according as, X after, X coming, X follow, ([broken-]) foot ([-ed, -stool]), X great toe, X haunt, X journey, leg, + piss, + possession, time.

עַד
‛ad
ad
Properly the same as H5703 (used as a preposition, adverb or conjugation; especially with a preposition); as far (or long, or much) as, whether of space (even unto) or time (during, while, until) or degree (equally with): – against, and, as, at, before, by (that), even (to), for (-asmuch as), [hither-] to, + how long, into, as long (much) as, (so) that, till, toward, until, when, while, (+ as) yet.

H7886
שִׁילֹה
shı̂ylôh
shee-lo’
From H7951; tranquil; Shiloh, an epithet of the Messiah: – Shiloh.
שָׁלַו    שָׁלָה
shâlâh    shâlav
shaw-law’, shaw-lav’
The second form being used in Job_3:26; a primitive root; to be tranquil, that is, secure or successful: – be happy, prosper, be in safety.

יִקָּהָה
yiqqâhâh
hik-kaw-haw’
From the same as H3348; obedience: – gathering, to obey.

De shebet/shevet zal van Juda niet wijken, noch de chaqaq/khaw-kak/ van tussen zijn regel-reh’-gel/voeten, ád/totdat shiyloh/Silo/YeshuahaMasshiach

De hebreeuwse tekst geeft aan dat wanneer Yeshua/ Silo komt, Hij gehoorzaam volk verzamelt. In deze volgorde, kijk maar…

יִקָּהָה
yiqqâhâh
hik-kaw-haw’
From the same as H3348; obedience: – gathering, to obey.

עַם
‛am
am
From H6004; a people (as a congregated unit); specifically a tribe (as those of Israel); hence (collectively) troops or attendants; figuratively a flock: – folk, men, nation, people.

Kunt u dat er ook uit verstaan?

Wanneer we dat zo kunnen zien, betekent het tevens dat we nu al de waarheid kunnen verstaan…

Mozes schreef dat al in Deuteronomium 30 en we hebben de gevolgen tot nu toe gezien. Onze keuze is bepalend voor de gevolgen:

Deu 30:10  Wanneer gij der stemme des YHVH’s/HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den HEERE, uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:11  Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre. 
Deu 30:12  Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 
Deu 30:13  Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 
Deu 30:14  Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen. 
Deu 30:15  Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade. 
Deu 30:16  Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven. 
Deu 30:17  Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient; 
Deu 30:18  Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit. 
Deu 30:19  Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad; 
Deu 30:20  Liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. 

Totdat Silo/Yeshua komt…

Yeshua is alreeds gekomen…en velen hebben Hem omarmd, al dan niet met een juist en correct verstaan…Ook daar is het geschreven Woord duidelijk over.. Eph3

Eph 3:3  Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 
Eph 3:4  Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 
Eph 3:5  Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
Eph 3:6  Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Yeshua, door het Evangelie; 

Luk 16:6   De wet en de profeten (zonder dat Yeshua fysiek kwam) zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. 
Luk 16:17  En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle (met Yeshua verviel de wet niet, Hij deed de wet der zonde en des doods teniet)

Rom_5:6  Want Yeshua haMasshiach, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Rom 6:10  Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 

Totdat Silo komt…

Sinds Yeshua wordt het Koninkrijk verkondigd totdat Silo komt…Hij is

Hij heeft door Zijn verlossingswerk voor alle nazaten van Jacobs zonen de rechtmatige Deur geopend naar de Vader en daarin heeft Hij een volgorde bepaald.

Een ieder die YHVH’s woorden hoort en doet, zal de juiste eer naar de rechtmatige Verlosser brengen.Psa_61:4  Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, een sterke Toren voor den vijand.
Spr_18:10  De Naam des HEEREN/YHVH’s  is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.

Totdat Silo komt..

Silo nam de scepter over en is de Wetgever en verzamelt het  gehoorzame volk… Volk, we weten wat Hij onder volk verstaat en in dit geval is het een volk dat alreeds gehoorzaamde, omdat, zoals ik het lees, Hij een gehoorzaam volk verzamelt.

Alles blijkt dus voorradig om gehoorzaam te worden en het te blijven.

Joh_6:63  De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Oud psalmversje zegt: Yah, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Yah,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Psa 25:4  Daleth. YHVH/HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 
Psa 25:5  He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils/Yeshua; U verwacht ik den gansen dag. 

De woorden in Joh 14:26 refereren naar Jer 31:33 ev, waarin vermeld wordt dat YHVH de wet in ons binnenste

zal geven en het begin is er al…

Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Jer 31:31  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 
Jer 31:32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 

Jer 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
Jer 31:34  En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

Ik mijmer er nog wat over…


Een reactie plaatsen

Totdat Silo komt…

Gen 49:10  De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 

Silo is een benaming (epithet), zo lees ik, voor de Messias

Gen 49:10  The sceptreH7626 shall notH3808 departH5493 from Judah,H4480 H3063 nor a lawgiverH2710 from betweenH4480 H996 his feet,H7272 untilH5704 H3588 ShilohH7886 come;H935 and unto him shall the gatheringH3349 of the peopleH5971 be. 

ShilohH7886
שִׁילֹה
shı̂ylôh
shee-lo’
From H7951; tranquil; Shiloh, an epithet of the Messiah: – Shiloh.
Total KJV occurrences: 1

Juda, zoon van Jacob kreeg deze zegen:

Gen 49:8  Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 
Gen 49:9  Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 
Gen 49:10  De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 
Gen 49:11  Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. 
Gen 49:12  Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk. 

Vanmorgen werd ik stilgezet bij het horen van iemands gedachte, die ik u wil voorleggen…

Wij de verloren schapen uit het huis van Israel, waarvoor Yeshua kwam, zo juist verwoord in Mat_15:24  Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

Wat overigens al eerder beschreven wordt in Jer_50:6  Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering.

De scepter zal van Juda niet wijken…en de wetgever niet van tussen zijn voeten..totdát…

=Waar denkt u dan aan?

Juist! We kijken voornamelijk vooruit, dat als Yeshua terugkomt

Terugkomt..

=Staat er het woord “terugkomen”?

Neen, er staat “totdat Silo komt”..

Voor ons is Hij gekomen en voor Juda komt Silo

Aan ons is het geopenbaard, wij, het Efraïm uit de volkeren, ook wel Yosef genoemd.

=Kunnen we uit bovengenoemd vers concluderen dat totdát Yeshua kwam, Juda de koninklijke staf handhaafde zodat Yeshua uit hen “geboren” (manifestatie van YHVH) kon worden?

We kunnen sowieso concluderen dat Juda de wet handhaafde,totdat Yeshua kwam, terwijl het andere deel (huis van Israel) YHVH’s wet allang had vervangen, waardoor deze weggestuurd was richting de volkeren.

=Kunnen we constateren dat Juda totdat Yeshua kwam het stokje overdroeg aan Yeshua, terwijl zij het later pas zullen gaan zien dat zij Hem door het Woord wel praktiseerden, toen Yosef nog lo-ammi was?

=Kunnen we aannemen dat Juda nog steeds het koninklijke deel heeft en Yosef uit de volkeren, nadat zij zich gered weten het priesterlijke deel?

Koninklijk deel en priesterlijk deel

Dat betekent mijns inziens, dat wanneer Hij het naderen toelaat we van elkaar gaan weten hoe we nu in het leven staan.

Het woord “leren’ wordt vaak gebruikt, ik zou liever het woord “delen” willen gebruiken. Dat past meer bij het begrip “nieuwe schepping” en Jeremia 31:

Jer 31:31  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE/YHVH, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 
Jer 31:32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
Jer 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE/YHVH : Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
Jer 31:34  En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE/YHVH! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder…léren

wánt

zij zullen Mij allen kennen, van de kleinste af tot hun grootste toe…

 

…En Dezelven zullen de volken gehoorzaam zijn… And unto Him shall the gathering of the people be… …… yik-ke-hat  am-Mim

yik-ke-hat H3349
יִקָּהָה
yiqqâhâh
hik-kaw-haw’
From the same as H3348; obedience: – gathering, to obey.

am-Mim H5971
עַם
‛am
am
From H6004; a people (as a congregated unit); specifically a tribe (as those of Israel); hence (collectively) troops or attendants; figuratively a flock: – folk, men, nation, people.

Met het levenswerk van Yeshua is een onzichtbare start gemaakt in de geestelijke wereld, waarin al gewag werd gemaakt in Gan Eden, zie het woordje “datzelve”: Gen 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 

YHVH heeft een tijdspanne voor ogen om Zijn plan te verwezenlijken en wij krijgen daarvan een openbarende glimp te zien in Zijn gezette tijden, Shabbat en de Mannaweek.

In mijn generatie was het land Israel al een feit, we kregen de openbaring dat Yeshua weliswaar de wet op de zonde en dood had vervuld en daarnaast de voorjaarsfeesten, maar dat de najaarsfeesten nog wachten op een herenigde Bruid van beide huizen om zich te tonen aan de Man,

Die Zich openbaart

Isa 44:6  Zo zegt de HEERE/YHVH, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE/YHVH der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God/Elohim

God  H430
אֱלֹהִים
‘ĕlôhı̂ym
el-o-heem’

Isa 44:2  Zo zegt de HEERE/YHVH, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb! 
Isa 44:3  Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. 
Isa 44:4  En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. 
Isa 44:5  Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN/YHVH’s; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN/YHVH, en zich toenoemen met den naam van Israel. 

Zo maar wat gedachten die ik delen wilde en waarvan ik de rijkwijdte niet weet, maar ook kan het zijn, dat zijn, dat ik het bij nader inzien anders moet bekijken en daar hou ik rekening mee. Ik ben lerende aan de hand van de Vader met wie ik wandelend t leven doorga.

Een schrijven van een broeder was mij tevens tot zegen: https://hoshanarabbah.org/blog/2018/11/26/messiah-prophesied-in-the-life-of-joseph/

Een mijns inziens prachtig lied dat dit wandelen beschrijft:

Moving with the lamb

Lyrics -Rita Springer
For I’m moving with the Lamb
Moving with the Lamb, I’m surrounded
Moving with the Lamb
Moving with the Lamb, I’m surroundedI’m strolling with the Lamb
I’m strolling with the King of Kings
Stepping with the Lamb
Stepping over my sinsFor I’m dressed in a holy robe of God, I’m surrounded
By the Host from Heaven’s court and the King of kings
And I drink from the holy cup of God, I’m surrounded

I’m moving with the Lamb
I’m strolling with the Lamb
I’m stepping with the Lamb