Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Scriptural law because of the “gett”


It is becoming increasingly clear to me that it is very important that we cannot ignore fundamental facts. When we discover them, we realize what laws are working and how they are going to unfold.

One fact that continue to take my attention is the law of  the get/divorce given to the northern house of Israel. Northern house is part of the whole house, just as the southern house is part of the whole house, which stood at Mount Sinai in Arabia (1) and which will soon be the restored wife of the Maker Who is also her Husband .

Deuteronomy 24 verse 1 to 4 clearly states that the northern house can never approach sustainably to the southern one, when there is no Redeemer. Because the covenant was unilaterally broken, it cannot advance north and south together under the old conditions. The divorce letter and the law recorded in Deuteronomy 24 verse 1 to 4 is in between.


Deu 24: 1 When a man take a woman, and marry her, it shall be, if she find no favor in his sight, because he has found something disgraceful in her, that he shall write her a bill of divorce, and in give her hand, and let them go out of his house.
Deu 24: 2 And if she went out from his house, she would go and become another man to be his wife,
Deu 24: 3 And this last man hated her, and wrote her a bill of divorce, and delivered it into her hand, and sent her out of his house; or if this last man, who took them for herself, will be dead;
Deu 24: 4 Her first husband, who let her go, may not take her back to be his wife, after she is defiled; for that is an abomination before the YHVHs / LORD; so shall ye not cause the land to sin, which YHVH / LORD your Elohim / God gives you for an inheritance.

The many attempts by people without regard to this law and this discovery tell me that the northern kingdom / house is among the Christians because they recognize the Redeemer.  In the progressive insight, they will discover that the Redeemer has come to the covenant to renew this. The innovation, because the law of divorce was an accomplished fact, is in the Redeemer, who is also a Priest in the order of Melchizedek and King. This Redeemer gave the Spirit and that has become the only possibility to approach again as a human being. He had to be both Elohim and human, because it had been YHVH Himself who gave the bill of divorce. He cannot be a “lower” authority than YHVH. Yeshua is YHVH in the flesh (No Savior but I- Hosea 13: 4). It is not surprising that those who discover the conditions of that renewed covenant come to the fact that the Redeemer had to come if the renewed covenant was to be fulfilled.
What first is comes first.
The firstborn are bound by the promise or are the result of the promise to Ephraim by Yeshua the Firstborn. As Shaul rightly pointed out in his letter to the Romans, that order will be a sign of approaching according to the Scriptural plan. Those who know will testify of the Savior and will testify to their brethren / others who will approach that it could be no other Redeemer than He of whom His coming testifies throughout the written Living Word.
From Him, through Him and to Him are all things. We came from Him, we went through Him, and we’ll go to Him. In this way, the conditions will be a blessing and a multiplication thereof for those who hear and do.
Then we also understand that Mount Sinai in Galatians 4 serves as a metaphor to indicate that the old has passed away because it was of service. There is a mystery that will be unfolded as YHVH and we live. In Galatians chapter four, others repeat the life-saving plan of YHVH.
Doesn’t the prophet Daniel say that in Dan 12: 4

And you, Daniel! shut up these words, and seal this book until the time of the end; many will search, and science will be multiplied.

Then we also understand the Hebrew letter, in which it is written that Yeshua is Priest to the order of Melchizedek. The old has passed, see the new has come! – 2 Cor. 5:17
According to the redemption now through Yeshua is our calling. He is the Firstfruits and Priests of the order of Melchizedek and we are the first in the restored household to be filled. Because the written Word is full of that. We are not the first because we did better than the others. No, Abba YHVH has a special intention with it and actually we can already tell from history. Consider through whom He passed on the seed of promise, which in Galatians 4, among others, would almost escape the eye. Read about the child, the servant and the free…. Search on Zade, promise, below look for the patterns from Gan Eden. Compare scripture with scripture, but not without first asking Him for revelation through His Spirit of Holiness.
In John 14:26 we read that He will remember us.
All credit to Abba YHVH, who loved us so much.
Test my words!
(1) Both the children of Israel and much later Paul / Shaul, see Galatians 1:17
Epilogue:
On our last trip to Israel, we spoke a sabra that both confesses Yeshua and is aware of the conditions and necessity to come to the prepared Bride.

He said something like this: “If the believers of the nations do not recognize that they are Ephraim according to the promise and function in it, there will be no approach with Judah!”

In other words, then we delay from the nations the plan of salvation for the bride, who will have to adorn herself for her Bridegroom. He comes for a dressed Bride and don’t comes when she is still preparing.
A serious word to think about!


1 reactie

Schriftuurlijke wet inzake de scheidbrief

Meer en meer word me duidelijk dat het heel belangrijk is dat we fundamentele feiten niet kunnen negeren. Wanneer we ze gaan ontdekken, beseffen we welke wetten er werkzaam zijn en hoe dezen zich gaan ontvouwen.

Eén feit wat mij bezighoud, is de scheidbrief die aan het noordelijk huis Israël gegeven werd. Noordelijk huis is ’n onderdeel van het gehele huis, net zoals het zuidelijk huis een deel is van het gehele huis, wat bij de berg Sinai in Arabië (1) stond en wat straks de herstelde vrouw zal zijn van de Maker Die eveneens haar Man is.

Deuteronomy 24 vers 1 tm 4 geeft duidelijk weer dat het noordelijk huis nimmer duurzaam kan naderen tot het zuidelijke, wanneer er geen Losser is. Omdat het verbond eenzijdig verbroken was, kan het noordelijk en zuidelijk niet tesamen optrekken onder de oude voorwaarden. De scheidsbrief én de wet opgetekend in Deuteronomium 24 vers 1tm4 staat er tussen.

Deu 24:1  Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis. 
Deu 24:2  Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden, 
Deu 24:3  En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn; 
Deu 24:4  Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des YHVH’s/HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u YHVH/ HEERE, uw Elohim/ God, ten erve geeft. 
De vele pogingen van mensen om de eenheid op een andere manier te bewerkstelligen zonder acht te slaan op deze wetmatigheid én deze ontdekking zeggen mij, dat het noordelijk koninkrijk/huis zich onder de christenen bevindt omdat zij de Losser erkennen.. In het voortschrijdende inzicht, gaan zij ontdekken dat de Losser gekomen is om het verbond, hetzelfde, te vernieuwen.
De vernieuwing, omdat de scheidbrief een voldongen feit was, zit ‘m in de Losser, Die tevens Priester in de orde van Melchizedek én Koning is. Deze Losser gaf de Geest en dat is de enige mogelijkheid geworden om als mens opnieuw te naderen. Deze Losser móést zowel Elohim als mens zijn, omdat het YHVH Zelf was geweest Die de scheidbrief gegeven heeft. Een ‘lagere” autoriteit dan YHVH kan die Losser niet zijn. Yeshua is YHVH in het vlees (Geen Heiland dan ik- Hosea 13:4).
Het is niet verwonderlijk dat zij die de voorwaarden van dat vernieuwde verbond gaan ontdekken uitkomen bij het feit dat de Losser wel móést komen, wilde er sprake zijn van het vernieuwde verbond in de vervulling.
What first is comes first.
De eerstgeborenen naar de belofte worden verbonden of zijn het gevolg van de belofte aan Efraïm door Yeshua de Eerstgeborene.. Zoals Shaul terecht opmerkte in zijn brief aan de Romeinen, zal die volgorde een teken zijn van het naderen volgens het schriftuurlijke plan. Zij die het weten, getuigen van de Losser en zullen getuigen aan hun broeders/overigen die naderen zullen, dat het geen andere Losser kón zijn, dan Hij waarvan Diens komst in het gehele geschreven Levende Woord getuigt.
Uit Hem, door Hem en tót Hem zijn alle dingen. Wij kwamen uit Hem, wij gingen door Hem en wij zullen tot Hem gaan. Langs deze weg zullen de condities zegen zijn en vermenigvuldiging daarvan voor wie horen én doen.
Dan begrijpen we ook dat de berg Sinai in Galaten 4 als metafoor dient om aan te geven dat het oude voorbij gegaan is, omdat dat dienstbaar was. Daar zit een verborgenheid, die zo YHVH en wij leven ontvouwd gaat worden. In Galaten hoofdstuk vier wordt met andere worden het levensreddende plan van YHVH herhaald.
Zegt de profeet Daniël niet dat in Dan 12:4 
En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. 
Dan begrijpen wij ook de Hebreeënbrief, waarin geschreven is dat Yeshua, Priester is naar de orde van Melchizedek. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen!- 2 Cor. 5:17
Overeenkomstig de verlossing nu door de Losser is onze roeping. Hij is Eersteling en Priester naar de orde van Melchizedek en wij zijn de eersten in het herstelde huisgezin wat vol gaat worden. Want daar is het geschreven Woord vol van. Wij zijn niet de eersten omdat wij het beter deden dan de anderen. Nee, Abba Vader heeft er een bijzondere bedoeling mee en eigenlijk kunnen we dat al opmaken uit de geschiedenis. Ga maar na via wie Hij het zaad der belofte doorgaf, wat oa in Galaten 4 bijna aan het oog zou ontsnappen. Lees over het kind, de dienstbare en de vrije….Zoek op Zade, belofte, onderzoek de lijnen vanaf Gan Eden. Vergelijk schriftwoord met schriftwoord, maar niet zonder eerst Hem te vragen om openbaring door Zijn Geest van Heiligheid.
In Johannes 14:26 lezen we dat Hij het ons indachtig zal maken.
Alle eer aan Abba YHVH, Die ons zó liefhad.
Beproef mijn woorden!
(1) Zowel de kinderen Israels én veel later Paulus/Shaul, zie Galaten 1:17
Nawoord:
Op onze laatste reis naar Israel, spraken wij een sabra, die én Yeshua belijdt én bewust is van de voorwaarden en noodzaak om tot de voorbereidde Bruid te komen.

Hij zei het ongeveer zo in deze strekking: “Wanneer de gelovigen uit de volkeren niet tot erkenning komen dat zij Efraïm naar de belofte zijn en daarin gaan functioneren, zal er van naderen met Juda geen sprake zijn!”

Met andere woorden, dan vertragen wij uit de volkeren het heilsplan voor de bruid, die zich zal moeten tooien voor haar Bruidegom. Hij komt voor een getooide Bruid.
Een ernstig woord ter overdenking!