Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Onderste weg

Met het oog op de komende najaarsfeesten, waarin Yom haKippurim een belangrijke rol speelt, kwam mij het volgende in gedachten. Hoe gaan wij om met conflicten?

Gaan wij uit van onze eigen goede bedoelingen of kunnen wij het opbrengen ons in te leven in de optie hoe wij overkomen op de ander en daarbij meenemen hoe de ander ons verstaat. Het laatste is de onderste weg nemen. De weg van verootmoediging en nederigheid. Een weg die vaak niet als eerste bij ons opkomt,maar wel mogelijk is met hulp van Abba Vader.

In een conflict zitten verschillende fasen en het is een hele weg om eruit te komen al naar gelang de diepte, de omstandigheden, het eigen verleden, pijnpunten en instelling.

We kunnen conflicten binnenskamers hebben en buitenskamers. Binnenskamers valt buitenstaanders niet zo op, maar buitenskamers vraagt bijzondere aanpak al naar gelang verantwoordelijkheden die we zijn aangegaan.

Wanneer we zeggen te geloven en deel uitmaken van een groep gelovige mensen waarin we onwillekeurig een voorbeeld zijn naar anderen, hebben we een andere verantwoordelijkheid dan bijvoorbeeld aan de keukentafel van ons eigen huis.

Het is wel belangrijk dat we grondig moeten uitgaan van het effect van onze houding.

Heb 12:1  Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
Heb 12:2  Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Yeshua/Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
Heb 12:3  Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. 

Heb 12:4  Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen
de zonde

  • alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende
  • laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt
  • laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
  • Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs,

Bovenstaande aanwijzingen zouden ons moeten helpen over onszelf heen te kijken, omdat Yeshua ons aller Voorbeeld het kruis heeft verdragen, en schande veracht.

De velden zijn wit om te oogsten maar de arbeiders zijn weinige.

Er zijn heel veel mensen die graag willen werken voor Abba, maar nog niet klaar zijn, nog niet gevormd en ook nog niet hebben toegestaan gevormd te worden.

Zover ik weet, moeten arbeiders op allerlei gebied en zeker de zwakste schakel testen hebben doorstaan en stabiel geworden, transparant willen zijn en een flinke dosis flexibiliteit hebben naast de instelling dat Abba Vader de eer krijgt. Hij,Degene Die de arbeiders vormt, rust toe met alles wat nodig is voor de taak. Wij mogen Hem vragen om bevestiging en net als Gideon meer dan één keer om er zeker van te zijn, dat het van Hem komt, dat wij daar en daar onze taak kunnen doen.

Ik kreeg es een gesprek met een leidinggevende in een heel verantwoordelijke sector. Deze vertelde mij dat hij iemand op het oog had om opvolger te worden. Specifiek noemde hij de eigenschappen, máár zei hij, nu is deze jongeman er nog niet klaar voor omdat hij te jong en te enthousiast is. “Hij zal nog enige tijd moeten meedraaien en bedaarder moeten worden, omdat dit een belangrijke vereiste is”.

U kunt zich voorstellen dat dit bedaarder worden gepaard gaat met levenslessen in afremmen, die voor teleurstelling zorgen en de reactie daarop. Onbeteugeld enthousiasme kan samen met emotie niet een verantwoord draagvlak zijn. Die twee samen hebben meer testen nodig, omdat zij later bruikbaar zullen zijn in het delen richting andere enthousiaste mensen, die op hun beurt begrijpen zullen dat er meer bij komt kijken.

Zo is Abba YHVH in de weer om bruikbare dienstbare mensen op te leiden met noodzakelijke levenslessen, zodat bereidwillige jonggelovigen een goed voorbeeld zullen hebben die hen doen beseffen wie Yeshua is.

De onderste weg is een uitdaging, het voert over onze eigen tekorten heen.

1Pe 5:7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u

1Pe 5:6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

1Pe 5:2  Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; 
1Pe 5:3  Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des YHVH’s/ Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. 
1Pe 5:4  En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. 
1Pe 5:5  Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. 

1Pe 5:8  Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden

Alle eer aan Abba Vader, Die ons door Yeshua aanvaardt.

Test mijn woorden!

NB Twee liederen, de eerste van James Block en de tweede van Baht Rivkah Whitten, die gaan over nederig zijn en hulp verwachten van die Ene

https://www.youtube.com/watch?v=x0-GIUqs7Zg

https://www.youtube.com/watch?v=6iA3HNG3raA