Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Het werd Abraham tot rechtvaardigheid gerekend

Intrigerend is het dat het woord “oprechten” Strongsnummer heeft. En dat woord met dat Strongsnummer komt vanaf het boek Numeri tot en met het boek Spreuken voor. Voorbeeld in Jozua en 2Samuel: Joz 10:13 En de zon stond stil (8799), en de maan bleef staan (8804), totdat zich het volk aan zijn vijanden (8802) gewroken had (8799). Is dit niet geschreven (8803) in het boek des oprechten ? De zon nu stond stil (8799) in het midden des hemels , en haastte (8804) niet onder te gaan (8800) omtrent een volkomen dag .
2Sa 1:18 Als hij gezegd had (8799), dat men den kinderen van Juda den boog zou leren (8763); ziet , het is geschreven (8803) in het boek des Oprechten
.
03477 rvy yashar, bn

van 03474 TWOT-930a

AV – right 53, upright 42, righteous 9, straight 3, convenient 2, Jasher 2, equity 1, just 1, meet 1, meetest 1, upright ones 1, uprightly 1, uprightness 1, well 1; 119
StV-recht 56, oprecht 44, rechtmatig 2, vroom 2, billijke voorwaarden (Da 11,17) 1, gerechtigste 1, oprechtigheid 1, rechtop (Eze 1,23) 1, recht- vaardig 1; 109
NBG-oprecht 48, recht 40, waarachtig 6, effen (Ps 107,7) 2, goed 2, recht- vaardig 2, betrouwbaar 1, eerlijk 1, ernst meer-maken +03824 (2Ch 29,
34) 1, geschiktste 1, goeddunken +05869 1, oprecht toegedaan (2Ki 10,
15) 1, oprechtheid 1, vergelijk een-treffen (Da 11,17) 1, voorspoedig (Ezr 8,21) 1; 119

1) recht, oprecht, juist, gelijk
1a) recht, juist
1b) oprecht, aangenaam, geschikt
1c) betrouwbaar, juist, oprecht, geschikt, passend
1d) oprechtheid, rechtvaardig, rechtvaardigheid
1e) het juiste (subst) Erg mooi vind ik het om uit achtergrondinformatie zaken naar voren te kunnen halen die er wel degelijk toe doen.Wanneer we het relaas van Abraham in het boek des Oprechten (Yasher, Yashar of meer Nederlands Jasher teruglezen, kunnen we zien dat wat er in de ons bekende bijbel over Abraham staat en het eerder genoemde relaas is dan een bevestiging.Als je over Abraham leest, weet je dat hij er niet bij was toen Yeshua op aarde was. Hij was er ook niet bij toen Yeshua aan het kruis genageld werd en toch wordt Abraham rechtvaardig genoemd,getuige deze woorden:Heb 11:8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.
Heb 11:17 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd,
Jak 2:21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?
Jak 2:23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde Elohim, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van Elohim genaamd geweest… Bijzondere geschiedenis die tot nadenken stemt…

Lees ook het boek Yashar, waarin geschreven staat dat Abraham ondermeer 39 jaar in de leer was bij Noach…Veel interessante informatie, die de persoon Abraham herkenbaar maken: http://anom.nl/pdf-boeken/the-book-of-jasher-het-boek-des-oprechten.html