Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Yeshua/Yahushua is YHWH gemanifesteerd in mens en Echad

1 reactie

Yahushua is YHVH gemanifesteerd in mens en Echad
Echad betekent één en dezelfde, hoewel in verschillende verschijningen

De 32:39 Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en geen Elohim met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt!
De 4:35 U is het getoond, opdat gij wetet, dat YHVH Die Elohim is; er is niemand meer dan Hij alleen!
1Sa 2:2 Er is niemand heilig, gelijk YHVH; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze Elohim!
1Sa 11:3 Toen zeiden tot hem de oudsten Jabes: Laat zeven dagen van ons af, dat wij boden zenden in al de landpalen van Israel; is er dan niemand, die ons verlost, zo zullen wij tot u uitgaan.
2Sa 7:22 Daarom zijt Gij groot, YHVH Elohim! Want er is niemand gelijk Gij, en er is geen Elohim dan alleen Gij, naar alles, wat wij met onze oren gehoord hebben.

1e getuige van bovenstaande woorden:
Jes 43:13 Ook eer de dag was, ben Ik, en er is niemand, die uit Mijn hand redden kan; Ik zal werken, en wie zal het keren?
Jes 45:5 Ik ben YHVH, en niemand meer, buiten Mij is er geen Elohim; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.
Jes 45:6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben YHVH, en niemand meer.
Jes 45:18 Want alzo zegt YHVH, Die de hemelen geschapen heeft, Die Elohim, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben YHVH, en niemand meer.
Jes 45:22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben Elohim, en niemand meer.

Jes 45:21 Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, YHVH? en er is geen Elohim meer behalve Mij, een rechtvaardig Elohim, en een Heiland, niemand is er dan Ik.
Jes 47:8 Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen.
Jes 47:10 Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer dan ik.

Tweede getuige

Joe 2:27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik YHVH uw Elohim, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

Sluitend volgt dan:

Mt 11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.
Eén Echad:
Mt 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, Elohim. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
De grote bevestiging van bovenstaande stelling:

Joh 9:4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.
Joh 10:18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Joh 14:6 Yahushua zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.
8 Filippus zeide tot Hem: Meester, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
9 Yahushua zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.

 

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

One thought on “Yeshua/Yahushua is YHWH gemanifesteerd in mens en Echad

  1. Pingback: Sleutelen aan de authoriteit van Yeshua | Tegenhetlicht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s