Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Repeterend resultaat van tolerantie

1 reactie

Wat mij de laatste tijd intrigeert is de vraag in hoeverre de geest van Izebel aanwezig is in de kringen van merendeel christenen die teruggaan naar Yeshua’s Torah. Ik wil u vragen met mij mee te onderzoeken om elkaar te scherpen.

Wanneer we de geschiedenis van Izebel en Achab nauwkeurig lezen, kunnen we vaststellen dat Achab niet vrijuit gaat.
Hij staat toe dat Izebel haar gedrag kan voortzetten. Toen ik meer over dat gedrag las, werd ik herinnerd aan de slang in de hof van Eden die Chavah op een misleidende manier dingen vroeg, waardoor zij gemakkelijk in de volgende fase kwam.

Er moet me tevens van het hart, dat de nadruk van zonde in de hof van Eden, op Chavah werd gelegd, terwijl Adam haar bedekking was in de vorm van bescherming. Het was Adam die in de eerste plaats schuldig was aan het feit dat Chavah misleid werd. Adam was hoofdelijk verantwoordelijk gesteld (3) door de Eeuwige. Het is door de geschiedenis bewezen, dat mannen die zwakker in geloof staan en hun positie niet weten, niet graag hun ongelijk erkennen en de vrouw de schuld geven. Die houding begon bij Adam. Iets om over na te denken, juist omdat men over het algemeen Chavah de schuld gaf van de overtreding in de hof van Eden.

Genesis 2: 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Eeuwige gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

In aanmerking nemende dat Chavah ,die onbeschermd was door het gedrag van Adam, de toegenomen ruimte nam (bewust of onbewust, daarvan is mij niet helemaal duidelijk, alhoewel de daad een feit is), werd het haar in eerste instantie niet duidelijk (of was zij tengevolge van Adam’s zwakheid ook zwak geworden?) dat zij verleid werd te zondigen. Chavah was wel verantwoordelijk voor haar daad, ook al liet Adam haar begaan(4)

De vraag die de slang stelde, stelt hij nu nog!

“Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet .. .. ..? Met andere woorden, kunnen we de marge nemen als de Vader het niet letterlijk verboden heeft? Nemen we die marge dan?

Wanneer we naar de geschiedenis van de mensheid kijken zijn we door de zondeval het beeld kwijtgeraakt van hoe het werkelijk zou moeten willen we hersteld zijn, maar de mogelijkheid om volkomen hersteld te worden is ook vandaag aanwezig, net zoals dat gisteren het geval is en morgen eveneens. Het was et verlossingswerk van Yeshua, Die de deur naar de Vader opende. Daardoor is herstel binnen handbereik voor hen, die deze uitnemende weg zoeken.

De vraag is of we dat zouden willen!

Doordat we marges hebben toegestaan, kan de vorst der duisternis floreren in gebieden die het daglicht niet verdragen kunnen en lijden mensen intens onder de gevolgen, ook vaak door anderen veroorzaakt.
Via een studie(1) kwam ik op de gemeente Thyatire ook die marge weer tegen en we lezen wat de Eeuwige met Izebel gaat doen. Dat staat ook bij ons te wachten wanneer wij in marge de geest van Izebel toestaan huis te houden in onze gelederen.

Op 2:19″Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.
20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

We lezen dat Izebel zich voordoet als profetes. Waarvan en uit welke bron?
1Kon 21:15 Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde, dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: Sta op, bezit den wijngaard van Naboth, den Jizreeliet, erfelijk, dien hij u weigerde om geld te geven; want Naboth leeft niet, maar is dood.

In Op 19:10 lezen we het tegenovergestelde:
Want de getuigenis van Yeshua is de geest der profetie.

We zien vanuit welke bron Izebel handelt en we weten wie Yeshua is.
Zouden we dan verkiezen de marges erbij te nemen met het gevaar dat we misleid worden met alle gevolgen vandien?
Of laten we toe dat we zover zakken, gelijk de weggelopen zoon, dat we alleen nog maar willen naleven, wat de Vader van oorsprong als levengevende liefdesregels aan ons heeft voorgesteld om te doen?
1Kon 18:21 “Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo YHVH Elohim is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.
Jer 6:16″Zo zegt YHVH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.17 Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.”

De geschiedenis laat wederom zien dat we een hardnekkig volkje zijn en bijvoobeeld de profeet Ezechiël die naar het huis Israels gezonden werd, kreeg een geduchte opleiding.
Zie wat YHVH hem zegt als Hij hem roept:
Ezechiël 1:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israels, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag.
4 En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt Elohim YHVH!
5 En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.
6 En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis.
7 Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig.
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.

Zolang wij niet bereid zijn om alles op te geven en alleen te doen wat de tegemoetlopende Vader ons aan levengevende liefdesregels geeft, die we door Zijn Ruach kunnen gaan handhaven omdat Yeshua in ons leeft, staan we tolererende marges toe waarin Izebel op alle gebied huis (2) kan houden (én houdt!) met alle nare gevolgen vandien.

Er is nog veel te zeggen en uit te diepen over keuze,handelswijze en de overeenkomstige resultaten. Omdat we ontwaken wie we werkelijk zijn en de zegen ons ter beschikking staat, zit de vader aller leugen niet stil. Het is immers zijn laatste grote kans om het openbaar worden van de zonen van YHVH te vertragen! In de gelederen van Yosef zit hij niet stil!

Laten we opstaan en naar de tegemoetlopende Vader gaan, want Hij kan en wil ons volkomen herstellen!

(1) https://graceintorah.net/2017/05/17/the-jezebel-no-one-talks-about/
(2) in huwelijk, man-vrouw positie, gezin, persoonlijk, opvoeding, sociale omgeving, ontwakend Yosef etc

(3)Ge 3:9 En YHVH Elohim riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

(4)https://www.skipmoen.com/2012/11/lessons-from-the-garden/

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

One thought on “Repeterend resultaat van tolerantie

  1. Het een gaat niet zonder het ander. Toen ik voor imker leerde, besefte ik dat het één nauwkeurig met het ander in verband stond en zo een aaneenschakeling was, dat sluitend werkte. Zo ben ik overtuigd van het oorspronkelijk bijbels model van het huwelijk, zoals ons voorgelegd door YHVH en te zien in het eerste echtpaar. Wanneer man en vrouw gaan handelen vanuit de bijzondere betekenissen en talenten vanuit hebreeuws perspectief alreeds aan hen gegeven, denk ik dat de redding voor hersteld Israel uit de Babylonische tolerantie daadwerkelijk in het daglicht komt. Daarom is het van groot belang dat we onze identiteit als man en vrouw in Hem gaan kennen.
    Een christelijke bron (1) die ik las, legde uit wat men van “nature” kan doen met de hebreeuwse betekenis om het tegenovergestelde van wat de Vader bij ons voor ogen had, te bewerkstelligen. Abba YHVH begon met iets volmaakts wat heen wees naar Yeshua en Zijn Bruid, na de zondeval kwam er water bij de wijn, waarvoor ook weer cultuurgerichte regels kwamen, de zondvloed kwam om reiniging te houden en na een zekere tijd kwam Yeshua en Zijn verlossings werk, Die opnieuw het bijbels model mogelijk maakte. Maar wéér, beproef mijn woorden. Alvast bedankt!
    (1) https://godswordtowomen.org/patriarchyriss.htm

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s