Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Totdat Silo komt…

3 reacties

Recentelijk kreeg ik gedachten over de woorden uit Genesis 49:10

De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.                                                                                                                                         

Deze woorden zijn een onderdeel van Jacob’s zegen aan zoon Juda, zie vers 8″Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 11 Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. 12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk.

Gen 49:10  לאH3808 יסורH5493 שׁבטH7626 מיהודהH3063 ומחקקH2710 מביןH996 רגליוH7272 עדH5704 כיH3588 יבאH935 שׁילהH7886 ולו יקהתH3349 עמים׃H5971 

שׁבטH7626 scepter – H7626
שֵׁבֶט
shêbeṭ
shay’-bet
From an unused root probably meaning to branch off; a scion, that is, (literally) a stick (for punishing, writing, fighting, ruling, walking, etc.) or (figuratively) a clan: –  X correction, dart, rod, sceptre, staff, tribe.

ומחקקH2710 lawgiver- H27190

חָקַק
châqaq
khaw-kak’
A primitive root; properly to hack, that is, engrave (Jdg_5:14, to be a scribe simply); by implication to enact (laws being cut in stone or metal tablets in primitive times) or (generally) prescribe: – appoint, decree, governor, grave, lawgiver, note, pourtray, print, set.

רֶגֶל
regel
reh’-gel
From H7270; a foot (as used in walking); by implication a step; by euphemism the pudenda: –  X be able to endure, X according as, X after, X coming, X follow, ([broken-]) foot ([-ed, -stool]), X great toe, X haunt, X journey, leg, + piss, + possession, time.

עַד
‛ad
ad
Properly the same as H5703 (used as a preposition, adverb or conjugation; especially with a preposition); as far (or long, or much) as, whether of space (even unto) or time (during, while, until) or degree (equally with): – against, and, as, at, before, by (that), even (to), for (-asmuch as), [hither-] to, + how long, into, as long (much) as, (so) that, till, toward, until, when, while, (+ as) yet.

H7886
שִׁילֹה
shı̂ylôh
shee-lo’
From H7951; tranquil; Shiloh, an epithet of the Messiah: – Shiloh.
שָׁלַו    שָׁלָה
shâlâh    shâlav
shaw-law’, shaw-lav’
The second form being used in Job_3:26; a primitive root; to be tranquil, that is, secure or successful: – be happy, prosper, be in safety.

יִקָּהָה
yiqqâhâh
hik-kaw-haw’
From the same as H3348; obedience: – gathering, to obey.

De shebet/shevet zal van Juda niet wijken, noch de chaqaq/khaw-kak/ van tussen zijn regel-reh’-gel/voeten, ád/totdat shiyloh/Silo/YeshuahaMasshiach

De hebreeuwse tekst geeft aan dat wanneer Yeshua/ Silo komt, Hij gehoorzaam volk verzamelt. In deze volgorde, kijk maar…

יִקָּהָה
yiqqâhâh
hik-kaw-haw’
From the same as H3348; obedience: – gathering, to obey.

עַם
‛am
am
From H6004; a people (as a congregated unit); specifically a tribe (as those of Israel); hence (collectively) troops or attendants; figuratively a flock: – folk, men, nation, people.

Kunt u dat er ook uit verstaan?

Wanneer we dat zo kunnen zien, betekent het tevens dat we nu al de waarheid kunnen verstaan…

Mozes schreef dat al in Deuteronomium 30 en we hebben de gevolgen tot nu toe gezien. Onze keuze is bepalend voor de gevolgen:

Deu 30:10  Wanneer gij der stemme des YHVH’s/HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den HEERE, uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:11  Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre. 
Deu 30:12  Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 
Deu 30:13  Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 
Deu 30:14  Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen. 
Deu 30:15  Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade. 
Deu 30:16  Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven. 
Deu 30:17  Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient; 
Deu 30:18  Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit. 
Deu 30:19  Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad; 
Deu 30:20  Liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. 

Totdat Silo/Yeshua komt…

Yeshua is alreeds gekomen…en velen hebben Hem omarmd, al dan niet met een juist en correct verstaan…Ook daar is het geschreven Woord duidelijk over.. Eph3

Eph 3:3  Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 
Eph 3:4  Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 
Eph 3:5  Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
Eph 3:6  Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Yeshua, door het Evangelie; 

Luk 16:6   De wet en de profeten (zonder dat Yeshua fysiek kwam) zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. 
Luk 16:17  En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle (met Yeshua verviel de wet niet, Hij deed de wet der zonde en des doods teniet)

Rom_5:6  Want Yeshua haMasshiach, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Rom 6:10  Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 

Totdat Silo komt…

Sinds Yeshua wordt het Koninkrijk verkondigd totdat Silo komt…Hij is

Hij heeft door Zijn verlossingswerk voor alle nazaten van Jacobs zonen de rechtmatige Deur geopend naar de Vader en daarin heeft Hij een volgorde bepaald.

Een ieder die YHVH’s woorden hoort en doet, zal de juiste eer naar de rechtmatige Verlosser brengen.Psa_61:4  Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, een sterke Toren voor den vijand.
Spr_18:10  De Naam des HEEREN/YHVH’s  is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.

Totdat Silo komt..

Silo nam de scepter over en is de Wetgever en verzamelt het  gehoorzame volk… Volk, we weten wat Hij onder volk verstaat en in dit geval is het een volk dat alreeds gehoorzaamde, omdat, zoals ik het lees, Hij een gehoorzaam volk verzamelt.

Alles blijkt dus voorradig om gehoorzaam te worden en het te blijven.

Joh_6:63  De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Oud psalmversje zegt: Yah, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Yah,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Psa 25:4  Daleth. YHVH/HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 
Psa 25:5  He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils/Yeshua; U verwacht ik den gansen dag. 

De woorden in Joh 14:26 refereren naar Jer 31:33 ev, waarin vermeld wordt dat YHVH de wet in ons binnenste

zal geven en het begin is er al…

Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Jer 31:31  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 
Jer 31:32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 

Jer 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
Jer 31:34  En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

Ik mijmer er nog wat over…

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

3 thoughts on “Totdat Silo komt…

 1. Pingback: An important key for understanding – BneyYosefHolland

 2. Pingback: Volmaakt vernieuwd huwelijksverbond | Tegenhetlicht

 3. Shalom aleichem,

  YHWH ha Elohim zij geprezen.
  Ik werd naar uw stukje geleid. Ik zocht eigenlijk het verband tussen Genesis 49:10 en Jozua 19:51.
  In Jozua 19:51 word de naam Jozua (Yeshua) in verband gebracht met de plaats Silo.
  Ik dacht daar al een verwijzing te zien naar wie Silo, in Genesis 49:10 moet zijn.

  Maar uw stukje komt met nog een andere bevestiging.
  Ik ben portier en sprak net met een broeder die mij De Bijbel zag lezen. Hij vroeg waar ik naar de kerk ging waarop ik hem vertelde dat na mijn bekering in 2014 mijn voeten naar de Gereformeerde .gem. werden gestuurd. Waar ik een lange tijd op mijn plek ben geweest.
  Maar met de liefde voor Gods Woord, dat ik vurig ben gaan lezen, kwam ook meer en meer het besef dat menselijke tradities de overhand hebben gekregen en dat men is afgeweken van Gods Woord.

  -In de tussentijd kwam ik er achter door D.N.A. en stamboom onderzoek dat ik een Israëliet uit de stam Aser ben. En dus van het Huis van Efraïm! De tijd van onze ballingschap liep in 2009 af.-

  Zo vertelde ik deze man dat de zondagsrust (als vervanging van de Sabbat) niet Bijbels is. Ook liet ik hem weten dat de Vastgestelde tijden (Feesten) van YHWH nog altijd Vastgestelde tijden zijn.
  Ik liet hem weten dat ik niet meer naar de Gereformeerde kerk ga, maar naar een Messiaanse Gemeente.

  Deze broeder bleef mij aansporen om terug te gaan naar de Gereformeerde gezindte.
  Ik bedankte hem vriendelijk maar resoluut en vertelde hem dat die weg afgesloten is.

  Na dit gesprek ging ik met mijn gedachten nog eens over de zaken die waren besproken en vroeg mijzelf af of ik wel de weg ga die God voor ogen heeft voor mij.

  En ziedaar de bevestiging. In uw stukje.

  In Christus lijdt Hij Mij op rechte wegen.

  HalleluYAH !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s