Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Yeshua navolgen en Zijn wapenrusting

 

In vrij korte tijd een aantal woorden gekregen in gedachten en aangereikt door anderen, die met elkaar te maken lijken te hebben, omdat er begrippen in voorkomen, die wij blijkbaar nu ter harte mogen nemen, willen we niet ter linker of ter rechterzijde afdwalen:

verbrijzeld, nederig, treurig, wandelend, wenend, betoverd, overgave, wapenrusting…

Jes. 57: vanaf vers 15-20 uitgelicht vers 16

16 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. 16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.

Ik werd bepaald bij het lijden van de bruid van Yeshua om Yeshua’s wil en zo was bovenstaande tekst tot troost.

Jer 50: 4

In dezelve dagen en ter zelver tijd, spreekt YHVH, zullen de kinderen Israels komen, zij en de kinderen van Juda te zamen; wandelende en wenende zullen zij henengaan, en den YHVH,hun Elohim, zoeken. 5 Zij zullen naar Sion vragen; op den weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn; zij zullen komen en YHVH toegevoegd worden, met een eeuwig verbond, dat niet zal worden vergeten. 6 Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering.

Ook werd ik bepaald bij een opkomende stroming die Efraïm lokt om hen vervolgens naar een plaats en positie te leiden, dat als enige oplossing bekering naar het jodendom biedt en het opgeven van Yeshua, al was het maar voor één dag of één vraag. Een zuster gaf mij bovenstaande tekst die mij helpt om de grote uittocht in het juiste perspectief te zien. Op de Vader wachten en ons vaak sterke emotionele verlangen ondergeschikt maken aan Zijn wil, zal ons nooit te laat op plaats van bestemming brengen. Met Yeshua tot identiteit gekomen en met Hem naar de plaats van bestemming. Hij heeft beloofd dat Hij ons eén zal maken in Zijn Hand.

Galaten3:1 -14 waarvan uitgelicht:

O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Yeshua haMasshiach voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs!
5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

Naar aanleiding van een paar gebeurtenissen, kwamen bovenstaande woorden in mijn gedachten en las daarna het gehele hoofdstuk. Oh hoe toepasselijk! In onze wandel terug naar de Oude paden komen wij mensen tegen die ons proberen te verleiden tot het doen van geboden die ten eerste niet beschreven zijn in de Torah, ons doen denken (als we ervoor open staan) dat wij het daardoor beter zullen doen en dat wij Judah die zo geleden heeft erdoor eren. Nu, dit is waar Yeshua ernstig tegen waarschuwde. Natuurlijk heeft Judah erg geleden, Efraïm ook, denk aan de christenen door de eeuwen heen die de Redder niet wilde opgeven. Want uit het merendeel van hen komt Efraïm. Al het lijden heeft tot doel ons naar Hem te brengen, want alleen bij Hem is Leven te verwachten. Hij moet centraal staan in ons leven, werken en handelen.

De betovering bestaat hieruit dat men zich tot leringen wendde waarvan de ondertoon een andere was dan die van onze Schepper. Heden ten dage dienen wij ons terdege te beseffen dat wat toen gebeurde ook in onze dagen actueel is.

1 Petr 5:6 Vernedert u dan onder de krachtige hand YHVHs, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

Vernedert u dan onder YHVH..Laten we ons overgeven aan Hem opdat wij leven zullen. Yeshua ging ons voor en de Ruach haKodesh(heilige Geest) zal ons in alle waarheid leren.

In Efeze staat een beschrijving van een wapenrusting die we in Jesaja 59 terugvinden en daarmee wil ik afsluiten. Dat was geen romeins oorlogspak. Het is de wapenrusting van YHVH die ons ter beschikking staat,

Jes 59:17 Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.

Efeze 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Elohims, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrustingElohims, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; ( des geloofs en liefde- 1Th. 5:8)
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is YHVH’s Woord.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

 

 

 


1 reactie

Blijft gij in hetgeen gij geroepen zijt…

I am alert since years because of the young awaken Efraimites who aren’t that much aware about influences to stimulate them to become more “jewish/judaisitic”  than healthy is for Efraïm to undermine to become the nation beside the nation Judah until the Father will make us one.

With me more people all over the world have received the understanding to see the danger. It is the Father Who helps us to see what is good for us to be and to grow in.

Today I received a very helpful article from Pete Rambo which you can read to become alert as well!

The following words are true and very important:

“Simply, prophecy cannot be fulfilled if Ephraim becomes Judah, nor can it be fulfilled if Judah becomes Ephraim!! (quote)

We need to prepare ourself so that we can answer questions of people who don’t know what is right or wrong.

Thank you for your attention,

Those two parts are spelled out for us in Ezekiel 37:15-23, the stick of Judah and the stick of Joseph. Verse 22 tells us these are two nations or two kingdoms. Hosea 1:11 confirms this. Two nations, two kingdoms come together under one head.”

Please proof the words I write, thank you for your attention,

shalom, Hadassah

Nederlands:

Ik ben me al jaren bewust dat de “jonge” ontwaakte Efraimieten niet zo  bewust zijn van bepaalde invloeden die hen stimuleren wil om meer “joods / judaisitisch” te worden dan gezond is en ondermijnen wil dat Efraïm de natie wordt naast de natie Juda tot de Vader ons eén zal maken in Zijn hand (Ez 37)

Naast  mij hebben meer mensen over de hele wereld het begrip gekregen om het gevaar te zien. Het is de Vader die ons helpt om te zien wat goed is voor ons om te leven en te groeien in onze identiteit.

Vandaag heb ik een erg duidelijk artikel van Pete Rambo ontvangen die je kunt lezen om ook alert te worden!

De volgende woorden zijn waar en zeer belangrijk:

‘Simpelweg kan de profetie niet worden vervuld als Efraim Juda wordt, en kan het ook niet worden vervuld als Juda Efraim wordt! “(Citaat)

We moeten onszelf voorbereiden zodat we sterk staan en vragen kunnen oplossen van mensen die niet weten wat goed of fout is.

Bedankt voor uw aandacht,

“Deze twee delen worden voor ons in Esegiël 37: 15-23, de stok van Juda en de stok van Jozef beschreven. Vers 22 zegt ons dat dit twee naties of twee koninkrijken is. Hosea 1:11 bevestigt dit. Twee naties, twee Koninkrijken komen onder één hoofd samen. “( Citaat)

Beproef alstublieft de woorden die ik schrijf, bedankt voor uw aandacht,

Shalom, Hadassah

 


Een reactie plaatsen

Tégen het Plan in toegelaten

Al geruime tijd word ik bepaald bij de hardigheid van het hart… tot wie het gezegd word en waarom de Vader vanwege die hardigheid, dat tegenstaan, dat gebruik van marge nemen, een afremmende oplossing aandraagt.

Hij zeide tot hen in Matth 19:8: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten

Toegelaten

Toegelaten zegt niets over instemmende goedkeuring

Ik vind het van onbegrijpelijke liefde en genade getuigen dat Hij, de Schepper van ons, ons in ons tegenstaan, ons niet een straf geeft omdat wij tegenstaan, maar een afremmende regel geeft. Of zou Hij weten dat die hardigheid als vanzelf geen vruchten geeft die Hem behagen?

Er gaan stemmen op, ook in de terugkerenden naar Yeshua’s Torah, dat alhoewel het niet Abba’s Plan is, sommige zaken toch gewoon kunnen en men haalt dan voorbeelden aan uit het Woord, die toegelaten werden met afremmende regels, om aan te geven dat wat toen kon, ook nu in het teruggaan naar het oorspronkelijke Plan van herstel, geen probleem is.

Zou je kunnen stellen dat deze mensen hun eigen voorkeur boven die van de Vader verkiezen? Of is het onwetendheid met een nasleep van eigen voorkeur, wat nog aanwezig is?

Wat zegt het Woord erover? Is het onwetendheid? In Ezechiël 3 lees ik dat de profeet tot het huis Israels ( dat zijn wij) gezonden wordt:

7 Maar het huis Israels wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israels is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij.
8 Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd.
9 Uw voorhoofd heb Ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots; vrees hen niet, en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn.
10 Verder zeide Hij tot mij: Mensenkind, vat al Mijn woorden, die Ik tot u spreken zal, in uw hart, en hoor ze met uw oren.
11 En ga henen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot hen, en zeg tot hen: Zo zegt Elohim YHVH, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen.(..)

Het is net of onze Vader ons duidelijk wil maken dat wat de mens zelf wil en niet bij Zijn Plan past, nu, in deze tijd, met het oog op hereniging, niet meer kan en niet meer wenselijk is.

Zodat er een volk gevormd gaat worden dat een heenwijzing is van Zijn perfecte levengevende schepping. Om hen als een referentie van Hemzelf te gaan tonen aan de mensheid.

Wij zijn als Zijn evenbeeld geschapen en ik denk dat Hij, met het oog op het naderende volledige herstel, mensen zoekt, die zich van de gebruikelijke en toegelaten hardigheid gaan bekeren, zodat er een Bruid komt die onberispelijk zal zijn.

Onlangs werd ik bemoedigd door iemand, die het zo overduidelijk over zijn Koning had en dat zijn Koning duidelijke regels heeft.

Staat er niet in Hebreeën 3:12 een bemoediging en aansporing geschreven?

Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden Elohim;
13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.
14 Want wij zijn Yeshua deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden;
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.

Hebr 4: 7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.

verhardt:

4645 skle’runo, ww

van 4642 TDNT-5:1030,816;

AV-harden 6; 6

1) hard maken, verharden
2) metaf.
2a) koppigt, halsstarrig maken
2b) verhard worden
2c) weerspannig of onhandelbaar worden

Hij weet wat maaksel wij zijn.. Staat er niet geschreven dat wanneer de dagen niet verkort zouden worden er geen mens meer zou bestaan?

Mr 13:20 En indien de Meester de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

In de hof van Eden riep de Schepper Adam na de gedane zonde en als we verder lezen zien we dat de verantwoordelijke van een huishouden, een groep, een volk een man is..

Refereert dat niet met de woorden in de brieven van de apostelen?

1Co 11:3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Yeshua het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en Elohim YHVH het Hoofd van Yeshua.
Efe 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Yeshua;
Efe 5:23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Yeshua het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

Gen 1:27: man <02145>

02145 rkz zakar, zn, bn

van 02142 TWOT-551e 02142 rkz zakar, ww oorspronkelijke stam; TWOT-551

1) zich herinneren, in herinnering brengen, oproepen
1a) (Qal) zich herinneren, herinneren
1b) (Niphal) in herinnering gebracht worden, herinnerd worden
1c) (Hiphil)
1c1) doen herinneren, herinneren
1c2) in herinnering bewaren, blijven herinneren
1c3) ter sprake brengen
1c4) vermelden
1c5) een gedenkteken oprichten, in de herinnering oproep

Hoofdelijk verantwoordelijk is beschermend naar hen die binnen de kring een andere functie hebben. In een huwelijk is het op deze manier bedoeld:

Man (Adam) als man(Zakar) is specifiek geschapen om te onthouden wie YHWH is, wat hij nodig heeft, en daarna op die kennis te handelen. Deze eigenschappen stellen hem in staat om de aarde te beschermen, te beschermen en te werken.
Vrouw als (neqevah) is geschapen om een beschermer / voogd van grenzen te zijn. Elohim noemt haar een ezer kenegdo, een helper die als gelijke tegenover Adam staat. Zij is een natuurlijke intercessor voor Adam en steunt hem als hij Elohims richting omhelst en zich tegen hem verzet wanneer hij dat niet doet.( GIT.net)
 
Er is nog veel meer over te schrijven zoals het feit dat Ruth de zegen kreeg om een moeder Israels te zijn… Ruth 4
Graag zou ik van u wilen dat u mijn gedachten en woorden toetst aan de hand van het Woord, alvast bedankt, shalom!
Wordt vervolgd…

 

 

 

 

 


Een reactie plaatsen

Tot wie sprak Yeshua?

Vanwege de hardigheid uws harten…
Wie kent deze uitspraak niet? Als ik er nu aan denk, besef ik dat een stuk calvinisme mee wil liften in m’n gedachten, dus nu maar even concentratie…

Tot wie spreekt Yeshua met deze woorden?
Mannen of vrouwen?

Matth 19: En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? 4 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? 5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; 6 Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan YHVH samengevoegd heeft, scheide de mens niet.7 Zij zeiden tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten?
8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.9 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

Hardigheid..
Het waren de vrouwen niet die mannen wegzonden in die tijd. Mannen hadden vanaf het begin van de schepping opdracht hun vrouw te beschermen . Wat er onder die bescherming,wat bij Zakar hoort (1),  wordt verstaan, heb ik nog niet ten volle kunnen uitdiepen, maar ik heb hoop dat de kennis vermeerderen zal,zoals het boek Daniel beschrijft.

Terug naar de Hof van Eden vóór de zondeval. Wat zette YHVH daar als voorbeeld neer en gaf er instructies bij? Van den beginne man en vrouw. De man zal vader en moeder verlaten (zie dat Hij dat zegt, terwijl Adam en Chava geen ouders hebben) en zal zijn vrouw aanhangen ( na de zondeval ging dat andersom in die streken) en die twee zullen echad zijn…heenwijzend naar Yeshua en Zijn Bruid. Efeze 5 verwijst daarnaar.

Na de zondeval nam men gewoonten over van omliggende volkeren. Was dat omdat YHVH daar een Voorstander van was? Waarom liet YHVH dat toe en liet Hij er zelfs regels voor neerzetten? Of had het een andere oorzaak?
Staat er niet geschreven in Jer. 6:13; Deut 28:64 dat Israel later toen zij het land uitgezet werden andere goden dienen zou vanwege hun ongerechtigheid?

Ik verwonder me daar over. Recentelijk las ik een uitleg die me intrigeerde en deze geeft me te denken. Het scherpt m’n gedachten en bevestigt mijns inziens de hebreeuwse betekenis en functie van mensen, alreeds in de hof van Eden meegegeven:

Dit is wat ik las:
There are many things in the Bible that God has allowed and regulated because of the hardness of our hearts. Wars, slavery, polygamy, and the subjection of women are among the most difficult to reconcile with the loving, holy God Who has died for us. Why would God allow such things? I believe it is because He knew that in a fallen world they would occur whether or not He allowed them and wanted to establish limits to their evil. God commanded that when Israel went to war, they were to spare the women and children and not destroy the productiveness of the land. When they married several women, they were not to favor a new wife over the first, nor bring a woman’s sister as a rival into the household. Slaves in Israel had some legal rights and were to be set free after a period of years. And women were not to be treated as chattel, but to be loved, honored and respected as joint-heirs of God’s kingdom.

God allowed all these practices, not because they were His best, but because the human heart was not sufficiently transformed to eliminate them. Over the centuries of God’s self-revelation to His people, He has been working to bring us more and more into His holy standards and to reform society as a result. The Gospel has worked like yeast in bread dough to raise moral and ethical standards so that now, ancient practices such as polygamy and slavery seem unthinkable. And this process is continuing. Ephesians 4:13 and 15 encourage us to grow up in all things into Yeshua HaMasshiach; that is, to become more and more like Him in all that we do.(1)
www (dot)godswordtowomen (dot) org/JEndriss.htm

Vervolgens lees ik de vraag of wij ons zouden kunnen voorstellen of Yeshua ook al deze afgeleide vormen en onderdrukking Zelf zou praktiseren. Dat is een heel goede vraag omdat Yeshua kwam voor de verloren schapen van het huis van Israel, die met gemixte gewoonten, geloof en overeenkomstige tradities in de natiën leefden. Hij kwam om ons weer terug te brengen naar de staat van voor de zondeval en willen wij dat ook?

Yeshua spreekt over hardigheid, dat is blijkbaar een feit. Hij doorziet de mens. Hij kwam voor hen om hen te bevrijden en hen terug te leiden naar YHVH’s scheppingsplan. Nu spreekt Hij wel tot farizeeën, maar zijn hun menselijke interpretatie leringen en invloeden gestopt bij ons of gaan we daar nog onder gebukt? En als dat zo zou is, wie?

Zou het kunnen zijn dat wanneer de man terugkeert naar de Vader hij dan pas met recht een Zakar kan worden genoemd en beschermend zal optreden in die zin mét de autoriteit van een dienende, zoals Yeshua is ? En als we dat dan zouden kunnen vaststellen, zou het dan zo kunnen zijn, dat de man die volhardt in  zijn eigen wegen, de condities en resultaten krijgt van het tegenovergestelde?

Voor zover ik het Woord lees, krijgt het goedunken van ons eigen hart Abba’s zegen niet in tegensteling tot de overgave, die offers vraagt. Zulke offers zijn het opgeven van onze eigengerechtigheid en teruggaan in Zijn paden die rust geven voor onze ziel- Jer.6:16

Willen wij hersteld worden zodat wij anderen tot voorbeeld zullen zijn?
Yeshua heeft de deur geopend en alles staat ons ter beschikking om Hem als voorbeeld na te volgen en Ammi te zijn. Als we Hem volgen in Zijn voetstappen, laten we overwegen wat Hij zou doen en datzelfde doen.
Dan vindt, denk ik, vernieuwing plaats in onze gedachten en handelwijze en zullen we van vele tot nu toe onmogelijk lijkende zaken gaandeweg bevrijd worden en opstaan in onze identiteit.

Zoals altijd, toets mijn woorden aan de hand van de Schrift, ook ik ben lerende. Shalom, Hadassah

(1)1) Aut. vert. Er zijn veel dingen in de bijbel die HaShem heeft toegestaan ​​en gereguleerd vanwege de hardheid van onze harten. Oorlogen, slavernij, polygamie en de onderdrukking van vrouwen zijn de moeilijkste onderwerpen om te verzoenen met de liefdevolle, heilige Yeshua die voor ons is gestorven. Waarom zou Elohim YHVH dergelijke dingen toestaan? Ik geloof dat het is omdat Hij wist dat ze in een gevallen wereld zouden optreden en omdat Hij hen het niet toegestaan ​​had, zij grenzen wilden vaststellen. YHVH beval dat toen Israël naar de oorlog ging,ze de vrouwen en kinderen zouden bevrijden en de productiviteit van het land niet vernietigen. Toen ze meerdere vrouwen trouwden, moesten ze een nieuwe vrouw niet boven de eerste stellen en bevoordelen, noch een vrouwelijke zus als mededinger in het huishouden brengen. Slaven in Israël hadden een aantal wettelijke rechten en zouden na een periode van jaren vrij moeten zijn. En vrouwen zouden niet als bezit moeten worden behandeld, maar geliefd, vereerd en gerespecteerd worden als gezamenlijke erfgenamen van Gods koninkrijk.
God liet al deze praktijken toe, niet omdat ze zijn ontwerp waren, maar omdat het menselijke hart niet voldoende was omgezet om deze gebruiken te elimineren. Door de eeuwen heen van Elohims eigen openbaring naar Zijn volk, heeft Hij gewerkt om ons steeds meer in zijn heilige normen te brengen en de samenleving daardoor te hervormen. De goede boodschap heeft gewerkt als gist in brooddeeg om morele en ethische normen te verhogen, zodat oude praktijken zoals polygamie en slavernij ondenkbaar lijken. En dit proces gaat door. Efeze 4:13 en 15 moedigen ons aan om in alles op te groeien in Yeshua; Dat wil zeggen steeds meer zoals Hij, in alles wat we doen.

(1) Genesis 1:27

man <02145>

02145 rkz zakar, zn, bn

van 02142 TWOT-551e

zich herinneren, in herinnering brengen, oproepen
1a) (Qal) zich herinneren, herinneren
1b) (Niphal) in herinnering gebracht worden, herinnerd worden
1c) (Hiphil)
1c1) doen herinneren, herinneren
1c2) in herinnering bewaren, blijven herinneren
1c3) ter sprake brengen
1c4) vermelden
1c5) een gedenkteken oprichten, in de herinnering oproepen

(Wordt vervolgd)

 


1 reactie

Repeterend resultaat van tolerantie

Wat mij de laatste tijd intrigeert is de vraag in hoeverre de geest van Izebel aanwezig is in de kringen van merendeel christenen die teruggaan naar Yeshua’s Torah. Ik wil u vragen met mij mee te onderzoeken om elkaar te scherpen.

Wanneer we de geschiedenis van Izebel en Achab nauwkeurig lezen, kunnen we vaststellen dat Achab niet vrijuit gaat.
Hij staat toe dat Izebel haar gedrag kan voortzetten. Toen ik meer over dat gedrag las, werd ik herinnerd aan de slang in de hof van Eden die Chavah op een misleidende manier dingen vroeg, waardoor zij gemakkelijk in de volgende fase kwam.

Er moet me tevens van het hart, dat de nadruk van zonde in de hof van Eden, op Chavah werd gelegd, terwijl Adam haar bedekking was in de vorm van bescherming. Het was Adam die in de eerste plaats schuldig was aan het feit dat Chavah misleid werd. Adam was hoofdelijk verantwoordelijk gesteld (3) door de Eeuwige. Het is door de geschiedenis bewezen, dat mannen die zwakker in geloof staan en hun positie niet weten, niet graag hun ongelijk erkennen en de vrouw de schuld geven. Die houding begon bij Adam. Iets om over na te denken, juist omdat men over het algemeen Chavah de schuld gaf van de overtreding in de hof van Eden.

Genesis 2: 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Eeuwige gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

In aanmerking nemende dat Chavah ,die onbeschermd was door het gedrag van Adam, de toegenomen ruimte nam (bewust of onbewust, daarvan is mij niet helemaal duidelijk, alhoewel de daad een feit is), werd het haar in eerste instantie niet duidelijk (of was zij tengevolge van Adam’s zwakheid ook zwak geworden?) dat zij verleid werd te zondigen. Chavah was wel verantwoordelijk voor haar daad, ook al liet Adam haar begaan(4)

De vraag die de slang stelde, stelt hij nu nog!

“Is het ook, dat de Eeuwige gezegd heeft: Gijlieden zult niet .. .. ..? Met andere woorden, kunnen we de marge nemen als de Vader het niet letterlijk verboden heeft? Nemen we die marge dan?

Wanneer we naar de geschiedenis van de mensheid kijken zijn we door de zondeval het beeld kwijtgeraakt van hoe het werkelijk zou moeten willen we hersteld zijn, maar de mogelijkheid om volkomen hersteld te worden is ook vandaag aanwezig, net zoals dat gisteren het geval is en morgen eveneens. Het was et verlossingswerk van Yeshua, Die de deur naar de Vader opende. Daardoor is herstel binnen handbereik voor hen, die deze uitnemende weg zoeken.

De vraag is of we dat zouden willen!

Doordat we marges hebben toegestaan, kan de vorst der duisternis floreren in gebieden die het daglicht niet verdragen kunnen en lijden mensen intens onder de gevolgen, ook vaak door anderen veroorzaakt.
Via een studie(1) kwam ik op de gemeente Thyatire ook die marge weer tegen en we lezen wat de Eeuwige met Izebel gaat doen. Dat staat ook bij ons te wachten wanneer wij in marge de geest van Izebel toestaan huis te houden in onze gelederen.

Op 2:19″Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.
20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

We lezen dat Izebel zich voordoet als profetes. Waarvan en uit welke bron?
1Kon 21:15 Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde, dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: Sta op, bezit den wijngaard van Naboth, den Jizreeliet, erfelijk, dien hij u weigerde om geld te geven; want Naboth leeft niet, maar is dood.

In Op 19:10 lezen we het tegenovergestelde:
Want de getuigenis van Yeshua is de geest der profetie.

We zien vanuit welke bron Izebel handelt en we weten wie Yeshua is.
Zouden we dan verkiezen de marges erbij te nemen met het gevaar dat we misleid worden met alle gevolgen vandien?
Of laten we toe dat we zover zakken, gelijk de weggelopen zoon, dat we alleen nog maar willen naleven, wat de Vader van oorsprong als levengevende liefdesregels aan ons heeft voorgesteld om te doen?
1Kon 18:21 “Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo YHVH Elohim is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.
Jer 6:16″Zo zegt YHVH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.17 Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.”

De geschiedenis laat wederom zien dat we een hardnekkig volkje zijn en bijvoobeeld de profeet Ezechiël die naar het huis Israels gezonden werd, kreeg een geduchte opleiding.
Zie wat YHVH hem zegt als Hij hem roept:
Ezechiël 1:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israels, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag.
4 En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt Elohim YHVH!
5 En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.
6 En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis.
7 Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig.
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.

Zolang wij niet bereid zijn om alles op te geven en alleen te doen wat de tegemoetlopende Vader ons aan levengevende liefdesregels geeft, die we door Zijn Ruach kunnen gaan handhaven omdat Yeshua in ons leeft, staan we tolererende marges toe waarin Izebel op alle gebied huis (2) kan houden (én houdt!) met alle nare gevolgen vandien.

Er is nog veel te zeggen en uit te diepen over keuze,handelswijze en de overeenkomstige resultaten. Omdat we ontwaken wie we werkelijk zijn en de zegen ons ter beschikking staat, zit de vader aller leugen niet stil. Het is immers zijn laatste grote kans om het openbaar worden van de zonen van YHVH te vertragen! In de gelederen van Yosef zit hij niet stil!

Laten we opstaan en naar de tegemoetlopende Vader gaan, want Hij kan en wil ons volkomen herstellen!

(1) https://graceintorah.net/2017/05/17/the-jezebel-no-one-talks-about/
(2) in huwelijk, man-vrouw positie, gezin, persoonlijk, opvoeding, sociale omgeving, ontwakend Yosef etc

(3)Ge 3:9 En YHVH Elohim riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

(4)https://www.skipmoen.com/2012/11/lessons-from-the-garden/


1 reactie

Waar start het herstel van Yosef?

Om een goed fundament te hebben, begint herstel bij Yosef in zijn eigen persoonlijk leven en van daaruit breidt het zich verder uit.
Heeft een man uit Yosef een gezin, dat gaat de Vader, als de man dat toestaat, dat gezin herstellen. Dan hebben we een hersteld gezin. En van het herstelde gezin gaat het herstel door naar herstelde families en deze herstelde families gaan een dicht aaneensluitende natie worden, die voorbereid wordt om herenigd te worden met Yudah door YHVH Zelf.
We slaan wat over als we niet eerst bij onszelf kijken, waar nog situaties zijn die overeenkomstig het Woord niet onder Vaders wil zijn gebracht.
We hebben zelf een grote verantwoording!
Ik word veel bepaald bij de weggelopen zoon ( Lukas 15:11-34) die eerst grondig tot zichzelf kwam, alvorens hij de gedachte kreeg terug te keren tot de autoriteit in zijn leven. De bijbelse orde is dat een zoon onder zijn vader staat totdat hij trouwt. Dat geldt ook voor een dochter. De zoon uit de gelijkenis realiseerde zich bij het onreine, dat hij veel dingen had gedaan zonder zijn vader te raadplegen en pas toen hij berooid was, kwam hij tot bezinning.
Hij was zo diep gezonken dat hij niets meer had om zich op te beroemen.Noem gevoelens maar op..Hij zal waarschijnlijk wel aan zijn oudste broer gedacht hebben die wel de zegen van de vader genoot omdat die in het huis gebleven was, maar daar bij de varkens liet hij ook die gedachte los en dacht alleen nog aan de Vader om te belijden dat hij
gezondigd had, niet eens meer denkende dat de belijdenis nog een soort verdienste zou kunnen uitwerken.

Leeg bij zichzelf en zijn staat bepaald.

En dan gaat hij terug..op huis aan…en daar blijkt zijn vader hem al tegemoet te komen.

Er is geen sprake van de oudste zoon in beeld. Dat is een belangrijk gegeven! Zie vs 18-19″Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; 19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.”

Vader, als autoriteit van het gezin, gaat voor.
Door de houding van de Vader gaat de jongste zoon gezegend worden.
Wij in het Westen zijn veel bijbelse begrippen kwijtgeraakt en denken in onwetendheid dat het via anderen ook wel bewerkstelligd kan worden, maar de bijbelse conditie spreekt anders.
Wanneer de vader de jongste zoon thuishaalt is het dezelfde vader, die niet zijn jongste zoon naar de oudste zoon stuurt!
Nee, vader gaat zélf naar de oudste zoon en heeft een samenspraak met hem.
We lezen in de gelijkenis hoe de twee na die samenspraak met elkaar spraken.
Door vader werden ze tot twee zonen gemaakt in één huis.

Ontwaakt Yosef in de volkeren dient dezelfde gang te gaan en het aan vader overlaten die eerst samenspraak gaat houden met de oudste zoon.
Vele jongste zonen gaan eerst naar de oudste zoon in plaats het aan vader over te laten. Zo komt Yosef niet aan zijn grondige reiniging toe in eigen huis en haard. Het Yosef dat zich wendt tot mensen houdt in principe het grondige herstel in de Yosefnatie op, want hoe we het ook wenden of keren, we dienen eerst door vader hersteld te worden die daarna Yudah gaat zeggen wie Yosef is en pas op het feest worden zij met toestemming van vader één familie.
We kunnen uit het onderonsje wat vader heeft met de oudste zoon opmerken dat ook de oudste zoon gecorrigeerd gaat worden zodat hij de juiste plaats inneemt in plaats langs vader heen zijn eigen voorkeur te handhaven(vs 25-30)
Er ligt veel diepe wijsheid in deze gelijkenis besloten.
We kunnen kiezen voor den natuurlijke weg die voor ogen ligt
óf voor de verborgen weg, die de wil van Vader behaagt.
Alle eer aan YHVH Die door Yeshua ons de uitnemendste mogelijkheid biedt.